Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo INSPEKTORI TOKOM TURISTIČKE SEZONE UKLONILI 84 OBJEKTA Zbog divlje gradnje18 prijava
U to­ku pra­će­nja ljet­nje tu­ri­stič­ke se­zo­ne, in­spek­to­ri za­šti­te pro­sto­ra pod­ni­je­li su 18 kri­vič­nih pri­ja­va zbog ne­do­zvo­lje­ne grad­nje i na­lo­ži­li ukla­nja­nje 84 objek­ta. In­spek­ci­je ko­je dje­lu­ju pri Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve, u pe­ri­o­du od 1. ma­ja do 29. av­gu­sta, iz­da­le su 7.524 pre­kr­šaj­na na­lo­ga u iz­no­su od 2.695.960 eura, što je za 160.208 vi­še ne­go la­ni.
Po­ja­čan nad­zor u to­ku ljet­nje tu­ri­stič­ke se­zo­ne bio je u Ul­ci­nju, Ba­ru, Bu­dvi, Tiv­tu, Ko­to­ru i Her­ceg No­vom, kao i u pla­nin­skim tu­ri­stič­kim cen­tri­ma Ko­la­ši­nu, Ža­blja­ku i Plu­ži­na­ma.
– To­kom po­ja­ča­nog nad­zo­ra u ljet­njoj tu­ri­stič­koj se­zo­ni ove go­di­ne, in­spek­ci­je Upra­ve su u pri­mor­skim op­šti­na­ma, Ko­la­ši­nu, Ža­blja­ku i Plu­ži­na­ma iz­vr­ši­le 17.819 in­spek­cij­skih pre­gle­da u ko­ji­ma je utvr­đe­no 9.546 ne­pra­vil­no­sti – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju o po­ja­ča­nom nad­zo­ru u ovo­go­di­šnjoj tu­ri­stič­koj se­zo­ni.
In­spek­to­ri su za če­ti­ri mje­se­ca iz­da­li 3.081 uka­zi­va­nje, 3.087 rje­še­nja o ot­kla­nja­nju ne­pra­vil­no­sti i 987 o za­bra­ni ra­da. Za­pe­ča­će­no je 88 obje­ka­ta, uklo­nje­na su 84, a vri­jed­nost od­u­ze­te ro­be je 4.761 euro. In­spek­to­ri su su­do­vi­ma za pre­kr­ša­je pod­ni­je­li 48 za­htje­va za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka.
Naj­vi­še ne­pra­vil­no­sti utvr­đe­no je u Bu­dvi 2.686, dok su po­je­di­ne kri­vič­ne pri­ja­ve, njih 18, pod­ni­je­te zbog kr­še­nja pro­pi­sa iz obla­sti za­šti­te pro­sto­ra u Ba­ru.
Tu­ri­stič­ka in­spek­ci­ja je u ovom pe­ri­o­du oba­vi­la 3.769 pre­gle­da, u ko­ji­ma je utvr­di­la 1.908 ne­pra­vil­no­sti. Ona je iz­da­la 1.230 pre­kr­šaj­nih na­lo­ga u iz­no­su od 570.590 eura. Tr­ži­šna in­spek­ci­ja je oba­vi­la 6.674 kon­tro­le, u ko­ji­ma je utvr­di­la 3.596 ne­pra­vil­no­sti. Na­pi­sa­no je 3.355 pre­kr­šaj­nih na­lo­ga u iz­no­su od 1.001.920 eura. In­spek­ci­ja ra­da je u 3.278 kon­tro­la utvr­di­la 2.068 ne­pra­vil­no­sti zbog ko­jih je na­pi­sa­la 1.662 pre­kr­šaj­na na­lo­ga u iz­no­su 787.370 eura.
Zdrav­stve­no-sa­ni­tar­ni in­spek­to­ri su utvr­di­li 1.170 ne­pra­vil­no­sti u 2.547 kon­tro­la, zbog ko­jih su na­pi­sa­li 1.188 pre­kr­šaj­nih na­lo­ga vri­jed­nih 309.690 eura. In­spek­to­ri za­šti­te pro­sto­ra su na­pi­sa­li 18 kri­vič­nih pri­ja­va, a u 1.459 in­spek­cij­skih pre­gle­da utvr­di­li su 435 ne­pra­vil­no­sti.
U ovo­go­di­šnjoj se­zo­ni nad­zor je od 1. ju­na vr­šen sa ma­njim bro­jem in­spek­to­ra, jer je je­dan broj in­spek­ci­ja/in­spek­to­ra pre­u­zet od stra­ne Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja.
Upo­red­ni po­da­ci, po­re­đe­nja sa pro­šlom go­di­nom, po­ka­zu­ju da su bo­lji efek­ti ovo­go­di­šnjih kon­tro­la u di­je­lu na­pi­sa­nih pre­kr­šaj­nih ka­zni, uklo­nje­nih obje­ka­ta i za­bra­ne ra­da. Se­zo­nu je nad­zo­ri­sa­lo 18 in­spek­to­ra ma­nje ne­go la­ni (74), ko­ji su oba­vi­li 793 kon­tro­le ma­nje ne­go u pret­hod­noj go­di­ni. Broj utvr­đe­nih ne­pra­vil­no­sti je za 409 ma­nji ne­go u pro­šloj go­di­ni.
In­spek­to­ri su u ovoj go­di­ni iz­da­li 204 rje­še­nja o za­bra­ni ra­da vi­še ne­go u pret­hod­noj se­zo­ni i za raz­li­ku od pro­šle go­di­ne, ka­da ni­je uklo­njen ni­je­dan obje­kat, na­lo­ži­li ukla­nja­nje 84 objek­ta.
Vri­jed­nost od­u­ze­te ro­be je 10 pu­ta ma­nja ne­go la­ni, dok je broj iz­da­tih pre­kr­šaj­nih na­lo­ga ve­ći za 68.
U iz­vje­šta­ju se kon­sta­tu­je da su kon­tro­la­ma In­spek­ci­je ra­da utvr­đe­ne broj­ne ne­pra­vil­no­sti u po­stup­ku za­sni­va­nja rad­nog od­no­sa, ka­ko sa dr­ža­vlja­ni­ma Cr­ne Go­re, ta­ko i sa stra­nim dr­ža­vlja­ni­ma.
– Evi­den­ti­ra­no je 1.290 rad­no an­ga­žo­va­nih li­ca, sa ko­ji­ma po­slo­dav­ci ni­je­su bi­li za­klju­či­li ugo­vor o ra­du i pri­ja­vi­li ih na oba­ve­zno so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje. Na­kon pred­u­ze­tih mje­ra od stra­ne ove in­spek­ci­je, ugo­vo­ri o ra­du za­klju­če­ni su sa 398 li­ca (272 cr­no­gor­ska dr­ža­vlja­na i 126 stra­na­ca), ko­ja su pri­ja­vlje­na na osi­gu­ra­nje, i na taj na­čin im je re­gu­li­san rad­no-prav­ni sta­tus u skla­du sa Za­ko­nom o ra­du i Za­ko­nom o stran­ci­ma – kon­sta­to­va­no je u ana­li­zi Upra­ve. A.O.


Re­vi­di­ra­ti pro­pi­se,ri­je­ši­ti zlo­u­po­tre­be

Na osno­vu utvr­đe­nih ne­pra­vil­no­sti i uoče­nih pro­ble­ma u spro­vo­đe­nju po­ja­ča­nog in­spek­cij­skog nad­zo­ra, Upra­va je Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma pre­po­ru­či­la da re­vi­di­ra pro­pi­se u ci­lju efi­ka­sni­jeg rje­ša­va­nja pro­ble­ma po­sre­do­va­nja u pro­da­ji uslu­ga smje­šta­ja u do­ma­ćin­stvu („di­le­ri so­ba“), rje­ša­va­nja pro­ble­ma zlo­u­po­tre­be fla­je­ra u svr­hu pro­da­je tu­ri­stič­kih uslu­ga, kao i iz­najm­lji­va­nja sku­te­ra i nji­ho­vo ukla­nja­nje sa za­hva­ta ku­pa­li­šta.
Mi­ni­star­stvu sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva pre­po­ru­če­no je da In­spek­ci­ju za drum­ski sa­o­bra­ćaj uklju­či u po­ja­ča­ni nad­zor u na­red­noj tu­ri­stič­koj se­zo­ni. U pre­po­ru­ka­ma lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma na­vo­di se da je po­treb­no da obez­bi­je­de po­što­va­nje od­lu­ka ko­je se od­no­se na za­bra­nu iz­vo­đe­nja gra­đe­vin­skih ra­do­va u to­ku ljet­nje tu­ri­stič­ke se­zo­ne, da iz­mi­je­ne od­lu­ku ko­ja se od­no­si na iz­da­va­nje odo­bre­nja – li­cen­ce za pru­ža­nje tak­si uslu­ga, uklju­ču­ju­ći ci­je­nu – ta­ri­fu uslu­ge, te da osi­gu­ra iz­vr­ša­va­nje nad­le­žno­sti ko­mu­nal­ne po­li­ci­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"