Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo EVROPSKA KOMISIJA TRAŽI DA SE HITNO RIJEŠI POLOŽAJ LICA BEZ DRŽAVLJANSTVA U CRNOJ GORI
EU vidi 486 apatrida, MUP tvrdi da ih je sedam
Sjedište Evropske komisjie EU vidi 486 apatrida, MUP tvrdi da ih je sedam Crna Gora bi trebalo da iskoristi svoje prerogative za dodjelu državljanstva u duhu iskrene saradnje i da se suzdrži od bilo kojih mjera koje bi mogle ugroziti postizanje ciljeva Unije, navodi se u izvještaju EK
Cr­na Go­ra još ni­je uve­la po­se­ban po­stu­pak za utvr­đi­va­nje apa­tri­di­je, i upr­kos to­me što je pot­pi­sni­ca svih glav­nih me­đu­na­rod­nih kon­ven­ci­ja ko­je se od­no­se na apa­tri­di­ju i ima pro­ci­je­nje­no 486 oso­ba ko­je se­be sma­tra­ju apa­tri­di­ma ko­ji ži­ve u ze­mlji, ne­ma zva­nič­no pri­zna­tih oso­ba bez dr­ža­vljan­stva. To je ocje­na Evrop­ske ko­mi­si­je u ne­zva­nič­nom rad­nom do­ku­men­tu o tre­nut­nom sta­nju u po­gla­vlji­ma 23 i 24 u Cr­noj Go­ri, u ko­jem se na­vo­di da je va­žno da Cr­na Go­ra pre­du­zme neo­p­hod­ne ko­ra­ke za rje­ša­va­nje ovog pi­ta­nja, bi­lo uklju­či­va­njem po­stup­ka za utvr­đi­va­nje apa­tri­di­je u no­vom Za­ko­nu o stran­ci­ma, bi­lo po­seb­nim za­ko­nom.
– U obla­sti pra­va na dr­ža­vljan­stvo, na­sta­vlje­ne su pri­pre­me Cr­ne Go­re za raz­voj i spro­vo­đe­nje še­me za dr­ža­vljan­stvo in­ve­sti­to­ra. Kao ze­mlja kan­di­dat, Cr­na Go­ra bi tre­ba­lo da is­ko­ri­sti svo­je pre­ro­ga­ti­ve za do­dje­lu dr­ža­vljan­stva u du­hu is­kre­ne sa­rad­nje i da se su­zdr­ži od bi­lo ko­jih mje­ra ko­je bi mo­gle ugro­zi­ti po­sti­za­nje ci­lje­va Uni­je. Ako Cr­na Go­ra od­lu­či da na­sta­vi sa ta­kvom še­mom, po­seb­nu pa­žnju tre­ba po­sve­ti­ti obez­bje­đi­va­nju stvar­ne ve­ze iz­me­đu dr­ža­ve i in­ve­sti­to­ra pri­je do­dje­le dr­ža­vljan­stva – na­vo­di se u do­ku­men­tu EK.
U Mi­ni­star­stvu unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) Cr­ne Go­re ka­žu da u na­šoj dr­ža­vi ne­ma 486 apar­tri­da, već se­dam. Ob­ja­šnja­va­ju da se na jav­ni po­ziv li­ci­ma ko­ja bo­ra­ve u Cr­noj Go­ri, a ne­ma­ju pri­stup dr­ža­vljan­stvu ni­jed­ne dr­ža­ve ili ne mo­gu da do­ka­žu da ga ima­ju (apa­tri­di), ko­ji je tra­jao od 22. sep­tem­bra do 22. no­vem­bra 2014. go­di­ne,  a ko­ji je or­ga­ni­zo­vao MUP, UN­HCR i OEBS, oda­zva­lo ukup­no 486 li­ca.
– Ana­li­za ko­ja je na­kon to­ga ura­đe­na po­ka­za­la je da su sa­mo se­dam li­ca, shod­no do­sta­vlje­nim po­da­ci­ma i pri­ku­plje­nim do­ka­zi­ma, li­ca bez dr­ža­vljan­stva, dok osta­la li­ca ni­je­su apa­tri­di, već li­ca ko­ja ni­je­su is­ko­ri­sti­la pra­vo da se po dr­ža­vljan­stvu svo­jih ro­di­te­lja upi­šu i stek­nu dr­ža­vljan­stvo dr­ža­ve po po­ri­je­klu ro­di­te­lja. Od ovih se­dam li­ca, jed­no li­ce ste­klo je cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo, jed­no je ste­klo sta­tus stran­ca sa stal­nim na­sta­nje­njem u Cr­noj Go­ri, a za tri li­ca iz­da­ta je put­na is­pra­va za li­ca bez dr­ža­vljan­stva, dok su osta­li po­stup­ci u to­ku – na­vo­de u MUP-u.
Po­jam apa­tri­da – li­ce ko­je se ne sma­tra dr­ža­vlja­ni­nom ni­ti jed­ne dr­ža­ve, de­fi­ni­san je i u Za­ko­nu o stran­ci­ma ko­ji pro­pi­su­je da je li­ce bez dr­ža­vljan­stva stra­nac ko­ga ni­jed­na dr­ža­va u skla­du sa svo­jim za­ko­no­dav­stvom ne sma­tra svo­jim dr­ža­vlja­ni­nom.
– Da li zbog ne­ra­zu­mi­je­va­nja poj­ma apa­trid, ili pak iz ne­kog dru­gog raz­lo­ga, za osta­lih 479 li­ca ko­ja su se oda­zva­la jav­nom po­zi­vu, ana­li­zom po­da­ta­ka ko­je su da­li to­kom jav­nog po­zi­va mo­glo se za­klju­či­ti da ima­ju za­kon­ske mo­guć­no­sti da za­tra­že dr­ža­vljan­stvo ne­ke dr­ža­ve, od­mah na­kon upi­sa u ma­tič­ni re­gi­star ro­đe­nih ili kroz pro­gram bes­plat­ne prav­ne po­mo­ći za ona li­ca ko­ja su već upi­sa­na u ma­tič­ni re­gi­star ro­đe­nih. Ovim li­ci­ma da­ta je pre­po­ru­ka da ostva­re ve­zu sa svo­jom ma­tič­nom dr­ža­vom i pri­ba­ve do­ku­men­ta ka­ko bi u Cr­noj Go­ri re­gu­li­sa­li svoj sta­tus – ob­ja­šnja­va­ju u re­so­ru ko­jim upra­vlja Me­vlu­din Nu­ho­džić.
Od 479 li­ca, ka­ko ka­žu, u  me­đu­vre­me­nu su 103 li­ca ste­kla cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo, 150 dr­ža­vljan­stvo dru­ge dr­ža­ve, 17 li­ca se vra­ti­lo na Ko­so­vo, 67 li­ca ne bo­ra­vi u Cr­noj Go­ri, a tri su pre­mi­nu­la. U me­đu­vre­me­nu je i 116 li­ca pod­ni­je­lo za­htje­ve za re­gu­li­sa­nje sta­tu­sa u Cr­noj Go­ri, dok su 23 li­ca dje­ca ko­ja su ro­đe­na u Cr­noj Go­ri, a za ko­ju ni­je još pod­no­sen za­htjev nad­le­žnim or­ga­ni­ma Cr­ne Go­re ili dr­ža­ve po­ri­je­kla ro­di­te­lja  za re­gu­li­sa­nje sta­tu­sa.
Pi­ta­nje rje­ša­va­nja sta­tu­sa li­ca bez dr­ža­vljan­stva u Cr­noj Go­ri pro­pi­sa­no je čla­nom 14 Za­ko­na o cr­no­gor­skom dr­ža­vljan­stvu. Ovim čla­nom pro­pi­sa­no je da li­ce bez dr­ža­vljan­stva, pod pro­pi­sa­nim uslo­vi­ma, mo­že ste­ći cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo pri­je­mom.M.S.


Mi­sli­ti i na do­mi­cil­ne Ro­me

EK na­vo­di da upr­kos od­re­đe­nom na­pret­ku u po­gle­du Ro­ma ko­ji ži­ve u Cr­noj Go­ri, uklju­ču­ju­ći obla­sti pri­stu­pa zdrav­stve­nim uslu­ga­ma i stam­be­ne si­tu­a­ci­je rom­skih in­ter­no ra­se­lje­nih li­ca, oni i da­lje osta­ju naj­u­gro­že­ni­ja i naj­di­skri­mi­ni­sa­ni­ja za­jed­ni­ca u raz­li­či­tim obla­sti­ma ži­vo­ta, pri če­mu su Rom­ki­nje iz­lo­že­ne dvo­stru­koj dis­kri­mi­na­ci­ji. Pri­stup Ro­ma za­po­šlja­va­nju je, ka­ko is­ti­ču, ve­o­ma ni­zak, a sto­pe na­pu­šta­nja ško­le osta­ju vi­so­ke i ni­je po­sve­će­na do­volj­na pa­žnja obra­zo­va­nju za od­ra­sle.
– Me­đu glav­nim iza­zo­vi­ma ko­je tre­ba ri­je­ši­ti u bli­skoj bu­duć­no­sti je­su i stam­be­ni uslo­vi do­mi­cil­nih Ro­ma, ri­zik od ise­lje­nja u od­re­đe­nim op­šti­na­ma i uče­šće Ro­ma u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi. Ne po­sto­ji pra­vil­nik o pro­ce­du­ra­ma ise­lje­nja. Po­treb­no je do­dat­no ulo­ži­ti na­po­re u ve­zi sa za­šti­tom i pro­mo­ci­jom rom­skog je­zi­ka i in­sti­tu­ci­o­na­li­za­ci­jom po­sred­ni­ka u obla­sti­ma zdrav­stva, obra­zo­va­nja i za­po­šlja­va­nja – na­vo­di se u do­ku­men­tu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"