Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom URA POKRENULA PROCEDURU ZA ANKETIRANJE GRAĐANA OKO PROSTORA NEKADAŠNJE KASARNE „MORAČA”
Sakupljaju potpise za raspisivanje referenduma
Prostor bivše kasarna Morača Sakupljaju potpise za raspisivanje referenduma
Gra­đan­ski po­kret URA po­kre­nuo je pro­ce­du­ru pri­ku­plja­nja pot­pi­sa ka­ko bi u što kra­ćem ro­ku ot­po­čeo pro­ces ras­pi­si­va­nja mje­snog re­fe­ren­du­ma na ko­me bi se gra­đa­ni Mje­sne za­jed­ni­ce No­va va­roš iz­ja­sni­li o na­cr­tu UP-a ka­sa­r­na „Mo­ra­ča”. Na ovaj ko­rak, ka­ko je sa­op­štio Lu­ka Rak­če­vić, pred­sjed­nik pod­go­rič­kog od­bo­ra URA, su se od­lu­či­li jer je na pro­sto­ru ne­ka­da­šnje ka­sar­ne Mo­ra­ča pla­nom pred­vi­đe­na iz­grad­nja stam­be­nog objek­ta.
– Pla­nom je pred­vi­đe­no ru­še­nje svih 15 zgra­da ne­ka­da­šnje ka­sar­ne, iz­grad­nja dvo­e­ta­žnih pod­zem­nih ga­ra­ža duž 80 od­sto pro­sto­ra ka­sar­ne, upr­kos svim po­sto­je­ćim in­fra­struk­tur­nim ogra­ni­če­nji­ma, zbog ko­jih će do­ći do ukla­nja­nja go­to­vo či­ta­vog ze­le­nog po­ja­sa, ve­ći­ne čem­pre­sa i dru­gog dr­ve­ća. Glav­ni grad je pred­lo­žio na­crt UP-a ka­sar­na „Mo­ra­ča”, ko­jim se na tom pro­sto­ru pred­vi­đa sko­ro 150.000 kva­drat­nih me­ta­ra grad­nje, na sve­ga osam hek­ta­ra ze­mlji­šta, dok po­re­đe­nja ra­di „svi stam­be­ni objek­ti Blo­ka pet ima­ju 150 hi­lja­da kva­dra­ta sta­no­grad­nje, ali na čak tri pu­ta ve­ćoj po­vr­ši­ni od ka­sar­ne „Mo­ra­ča” – sa­op­štio je Rak­če­vić.
Gra­đa­ni ne­ma­ju bi­lo ka­kve ko­ri­sti od pre­tva­ra­nja ze­le­ne oaze ka­sar­ne, u još je­dan no­vi be­ton­ski stam­be­ni kvart, jer je pro­stor li­šen sva­ke dru­štve­ne upo­tre­be, dok se na nje­mu pla­ni­ra iz­grad­nja is­klju­či­vo stam­be­nih i po­slov­nih obje­ka­ta, od ko­je ko­ri­sti ima­ju sa­mo ve­li­ke gra­đe­vin­ske kom­pa­ni­je ko­je će pro­da­ti sta­no­ve i iz­vu­ći pro­fit, uka­zu­je Rak­če­vić.
– Zbog to­ga, po­sta­vlja­mo lo­gič­no pi­ta­nje zbog če­ga Glav­ni grad žu­ri da „ur­ba­ni­zu­je” i pro­da vri­jed­no ze­mlji­šte, uko­li­ko gra­đa­ni od tog po­sla ne­ma­ju baš ni­ka­kve ko­ri­sti? Da li je krat­ko­roč­ni pro­fit, ko­ji će grad­ska upra­va ostva­ri­ti od pro­da­je ze­mlji­šta i ko­mu­nal­nog opre­ma­nja, to­li­ko va­žni­ji od dru­ga­či­jeg ure­đe­nja ka­sar­ne i stva­ra­nja naj­ljep­šeg grad­skog par­ka, sa še­ta­li­štem uz ri­je­ku, mu­ze­ji­ma, ljet­njom po­zor­ni­com i svim dru­gim po­ten­ci­jal­nim sa­dr­ža­ji­ma– pi­ta Rak­če­vić.
On uka­zje da je cilj grad­ske upra­ve da obes­hra­bri gra­đa­ne i one­mo­gu­ći nji­ho­vo uče­šće u kre­i­ra­nju lo­kal­nih po­li­ti­ka, ka­ko bi uz ma­nje ot­po­ra usva­ja­li štet­ne od­lu­ke, pro­da­va­li grad­sko ze­mlji­šte i uni­šta­va­li pro­stor, te da „upr­kos svim pri­ti­sci­ma mo­ra­mo po­ka­za­ti od­luč­nost i vo­lju da za­šti­ti­mo na­šu Pod­go­ri­cu”.
–Na tom pro­sto­ru su, to­kom 1905. go­di­ne, po­dig­nu­ti objek­ti ne­ka­da­šnje ka­sar­ne ko­ji se zbog neo­dr­ža­va­nja na­la­ze u pri­lič­no lo­šem sta­nju. Umje­sto da grad­ska upra­va ulo­ži mi­ni­mal­na sred­stva da ure­di ovaj pro­stor, re­no­vi­ra objek­te iz vre­me­na kra­lja Ni­ko­le i is­ko­ri­sti ih kao kul­tur­ne sa­dr­ža­je, do­dat­no ople­me­ni po­sto­je­ću šu­mu i po­sta­vi po­treb­ni mo­bi­li­jar, ona je oda­bra­la lak­ši i neo­d­go­vor­ni­ji put, da se ovaj pro­stor „ur­ba­ni­zu­je”, pro­da ne­koj od ve­li­kih gra­đe­vin­skih kom­pa­ni­ja i bes­po­vrat­no de­va­sti­ra – na­vo­di Rak­če­vić.
N.S.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"