Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika VASILIJE MILIČKOVIĆ OZVANIČNIO KANDIDATURU ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE
Za mene će glasati i Milovi birači
Miličković Za mene će glasati i Milovi birači Došao je trenutak da se građani probude i da im za sva vremena okrenu leđa. Crnogorska politička scena zavređuje totalnu reformu, svakako uz prethodnu izmjenu seta izbornih zakona koji bi se uskladio sa Ustavom – kazao je Miličković
Pri­vred­nik Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić ozva­ni­čio je ju­če kan­di­da­tu­ru za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re. On je uvje­ren da će svi opo­zi­ci­o­ni bi­ra­či, kao i ve­li­ki broj gla­sa­ča De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, gla­sa­ti za nje­ga. On je po­ru­čio da bi nje­go­va po­bje­da zna­či­la kraj par­to­kra­ti­je i mo­ći po­je­din­ca ko­ja je iz­nad za­ko­na.
Na kon­fe­re­nci­ji za me­di­je po­vo­dom zva­nič­ne pro­mo­ci­je pred­sjed­nič­ke kan­di­da­tu­re, Mi­lič­ko­vić je re­kao da Cr­na Go­ra zah­ti­je­va ra­di­kal­ne dru­štve­ne pro­mje­ne „jer smo po svim pa­ra­me­tri­ma do­ta­kli dno“.
– Po­li­tič­ka sce­na sve vi­še li­či na usta­ja­lu ba­ru ko­ja sva­ki da­nom sve vi­še za­u­da­ra i pri­je­ti da ugro­zi bi­o­lo­ški op­sta­nak na­šeg na­ro­da, a što je re­zul­tat par­to­krat­ske vla­da­vi­ne u Cr­noj Go­ri. Po­li­tič­ke par­ti­je, kao ubje­dlji­vo naj­go­ri seg­ment na­še­ga dru­štva, a po­seb­no nji­ho­vi li­de­ri, to­li­ko su se osi­li­le i za­bo­ra­vi­le na lič­nu od­go­vor­nost, da nji­ho­vo po­na­ša­nje sva­kim da­nom sve vi­še i vi­še vri­je­đa zdrav ra­zum – ka­zao je Mi­lič­ko­vić.
On je pret­hod­no za „Dan” re­kao da li­de­ri po­li­tič­kih par­ti­ja i nji­ho­vi pr­vi sa­rad­ni­ci u li­ku po­sla­ni­ka i od­bor­ni­ka pr­vi dan po­sli­je iz­bo­ra vo­de ra­ču­na is­klju­či­vo o svo­jim in­te­re­si­ma, krč­me mi­ni­star­ska, di­rek­tor­ska, od­bor­nič­ka i dru­ga vi­so­ko pla­će­na rad­na mje­sta, a svo­je bi­ra­če, na­iv­ne gra­đa­ne, do­vo­de do rop­stva i oča­ja.
– To je ukrat­ko je­dan od glav­nih raz­lo­ga za­što sam se pri­je dva­de­se­tak da­na od­lu­čio da, na ini­ci­ja­ti­vu gru­pe gra­đa­na, NVO sek­to­ra, udru­že­nja i par­ti­je PIR, pri­hva­tim kan­di­da­tu­ru za pred­sto­je­će pred­sjed­nič­ke iz­bo­re, ali ta­da kao uslov­nu. Do 1.de­cem­bra sam dao do­volj­no vre­me­na li­de­ri­ma tzv. opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja da sta­nu iza jed­nog kan­di­da­ta ko­ji bi sa sto­po­stot­nom si­gur­no­šću po­bi­je­dio bi­lo ko­jeg kan­di­da­ta DPS-a, pa i Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Moj pri­ti­sak na njih da se do­zo­vu pa­me­ti, pri­hva­te se od­go­vor­no­sti za li­der­stvo u par­ti­ja­ma, da se ko­nač­no ura­zu­me i bar je­dan­put u 27 go­di­na ura­de ne­što za op­šti in­te­res svog na­ro­da i dr­ža­ve Cr­ne Go­re, ni­je uro­dio plo­dom – kon­sta­to­vao je Mi­lič­ko­vić.
On je do­dao da to sa­mo po­tvr­đu­je sve vi­še ras­pro­stra­nje­no mi­šlje­nje gra­đa­na da su oni do­volj­ni se­bi, da su dio si­ste­ma, ko­rum­pi­ra­ni od re­ži­ma i za­ro­blje­ni is­klju­či­vo lič­nim in­te­re­si­ma.
– Za­jed­nič­ko im je da su svi obo­lje­li od su­je­te. Žao mi je što se ni­je­su do­zva­li ra­zu­mu i oslu­šnu­li op­štu že­lju na­ro­da da se je­din­stve­nom li­stom svih opo­zi­ci­o­nih bi­ra­ča su­prot­sta­vi­mo ma­fi­ja­škom DPS re­ži­mu na lo­kal­nim, pred­sjed­nič­kim i par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma. Ta­ko su me­ni osta­vi­li do­sta te­žak put i za­da­tak da u pr­voj fa­zi kam­pa­nje sru­šim nji­hov la­žni mit ne­do­dir­lji­vih li­de­ra opo­zi­ci­je, pa da uz po­dr­šku nji­ho­vih do­ju­če­ra­šnjih gla­sa­ča pro­stim pre­bro­ja­va­njem gla­so­va za i pro­tiv ma­fi­ja­škog kan­di­da­ta DPS-a do­đem do po­bje­de, do ko­nač­ne slo­bo­de u Cr­noj Go­ri –is­ta­kao je Mi­lič­ko­vić.
Pre­ma nje­go­vom mi­šlje­nju, sta­nje na opo­zi­ci­o­noj sce­ni pri­je i po­sli­je ovih lo­kal­nih iz­bo­ra je ne­pro­mi­je­nje­no, a par­ti­je se po­na­ša­ju kraj­nje neo­d­go­vor­no.
– Za­o­ku­plje­ni so­bom i par­tij­skim in­te­re­si­ma, na­sta­vlja­ju da ži­ve la­god­nim ži­vo­tom, ne po­ka­zu­ju­ći ama baš ni­ka­kvu od­go­vor­nost pre­ma svo­jim i dru­gim opo­zi­ci­o­nim bi­ra­či­ma. Do­šao je tre­nu­tak da se gra­đa­ni pro­bu­de i da im za sva vre­me­na okre­nu le­đa. Cr­no­gor­ska po­li­tič­ka sce­na za­vre­đu­je to­tal­nu re­for­mu, sva­ka­ko uz pret­hod­nu iz­mje­nu se­ta iz­bor­nih za­ko­na ko­ji bi se uskla­dio sa Usta­vom. Dru­gi ja­ki raz­log da raz­mi­šljam o kan­di­da­tu­ri i da je pri­hva­tim je­ste iz­ne­na­da uka­za­na šan­sa za pri­vred­ni pre­po­rod. Ka­ko sam čvr­stog ubje­đe­nja da su lju­di ko­ji su go­di­na­ma na ključ­nim i od­go­vor­nim funk­ci­ja­ma bez ele­men­tar­nog i neo­p­hod­nog is­ku­stva u tr­ži­šnoj eko­no­mi­ji, mo­rao sam se ak­ti­vi­ra­ti da iz­vr­šim neo­p­hod­ni pri­ti­sak na Vla­du da na in­stant ras­ki­ne ugo­vor sa kom­pro­mi­to­va­nom ita­li­jan­skom kom­pa­ni­jom A2A, da se kre­dit­no za­du­ži i jed­no­krat­no ih is­pla­ti, či­me bi se sta­vi­la tač­ka na su­lu­du avan­tu­ru u ko­ju su nas gur­nu­li ka­dro­vi DPS-a, na če­lu sa Đu­ka­no­vi­ćem – ka­zao je Mi­lič­ko­vić. M.V.


Ba­vi­ti se ži­vot­nim te­ma­ma

Po ocje­ni Va­si­li­ja Mi­lič­ko­vi­ća, iz opo­zi­ci­je se ni­ko go­di­na­ma ne ba­vi ži­vot­nim i eko­nom­skim te­ma­ma od su­štin­skog zna­ča­ja za stan­dard gra­đa­na.
– Iz tog raz­lo­ga, dao sam se­bi za pra­vo da kroz pred­sjed­nič­ku kam­pa­nju pu­tem me­di­ja iz­vr­šim pri­ti­sak na aro­gant­nu i ne­struč­nu vla­du Du­ška Mar­ko­vi­ća. Ka­ko ni­je­dan od li­de­ra par­ti­ja ne­ma hra­bro­sti, ne smi­ju mi iza­ći na „cr­tu“ jer una­pri­jed zna­ju da će bi­ti „po­li­tič­ki sa­hra­nje­ni“, pre­o­sta­la im je kao od­bram­be­na ide­ja boj­kot iz­bo­ra. Ka­da su u pi­ta­nju pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri, to ni­je oprav­da­no jer se ra­di o pro­stom pre­bro­ja­va­nju gla­so­va, na dvi­je li­ste, za i pro­tiv, sva­ka­ko uz pret­hod­no pre­či­šće­nu iz­bor­nu li­stu. Sva­ka­ko, ako na opo­zi­ci­o­noj sce­ni do­đe do op­šteg kon­sen­zu­sa da se boj­ko­tu­ju i pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri, ja ne­ću bi­ti pre­pre­ka –po­ru­čio je Mi­lič­ko­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"