Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni GRAĐEVINSKI RADOVI U ULICI SLOBODE I MIRA NIJESU ZAVRŠENI NI NAKON GODINU DANA
Kanalizacija blokirala zaobilaznicu
Savalt uklonjen saobraćajnica nebezbjedna Kanalizacija blokirala zaobilaznicu Iz Savjeta mjesne zajednice Park ističu da je ovako ponašanje izvođača radova nedopustivo i da očekuju brzu reakciju predstavnika Evropske unije koja je opredijelila novac za realizaciju projekta „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže i unapređenje vodosnabdijevanja” jer je zaobilaznica više od godinu dana van svake funkcije
Sta­nov­ni­ci grad­ske Mje­sne za­jed­ni­ce Park, či­je su ku­će smje­šte­ne duž za­o­bi­la­zni­ce Slo­bo­de i mi­ra, po­zva­li su iz­vo­đa­če ra­do­va i nad­le­žne in­sti­tu­ci­je da što pri­je pri­ve­du kra­ju po­slo­ve ko­ji se ti­ču pro­jek­ta „Iz­grad­nja po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da i ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že i una­pre­đe­nje vo­do­snab­di­je­va­nja u op­šti­ni Be­ra­ne”. Pod­sje­ti­li su da su ra­do­vi u nji­ho­vom na­se­lju za­po­če­ti pri­je go­di­nu da­na i da, i po­red broj­nih obe­ća­nja, još uvi­jek ni­je­su za­vr­še­ni. Ka­za­li su da zbog to­ga mje­se­ci­ma ne mo­gu da pri­đu do svo­jih ku­ća. Is­ta­kli su da je pri­li­kom po­sta­vlja­nja ka­na­li­za­ci­o­nih ci­je­vi duž ci­je­le za­o­bi­la­zni­ce ošte­će­na as­falt­na pod­lo­ga či­me je ob­u­sta­vljen sa­o­bra­ćaj za mo­tor­na vo­zi­la. Na­gla­si­li su da im to pri­či­nja­va ve­li­ke pro­ble­me i da je kraj­nje ne­pri­mje­re­no što se ro­ko­vi za za­vr­še­tak po­slo­va od­la­žu iz mje­se­ca u mje­sec.
- Ci­je­lo vri­je­me iz­vo­đa­či ra­do­va su po­ka­zi­val­ni do­zu neo­zbilj­no­sti ka­da je u pi­ta­nju re­a­li­za­ci­ja po­me­nu­tog pro­jek­ta. Pr­vo je re­če­no da će ra­do­vi bi­ti za­vr­še­ni do 15. ju­la, me­đu­tim to ni­je is­po­što­va­no. Ka­sni­je se taj rok pro­lan­gi­rao iz mje­se­ca u mje­sec i sve ta­ko do da­na­šnjih da­na. Za svo to vri­je­me rad­ni­ci na te­re­nu ni­je­su zna­li da nam ka­žu kad će po­slo­vi bi­ti okon­ča­ni. Do­bi­ja­mo uti­sak da lju­de ko­ji su pre­u­ze­li oba­ve­zu da po­slo­ve za­vr­še u pred­vi­đe­nom ro­ku ni­je za­ni­ma­lo to što su čla­no­vi­ma broj­nih do­ma­ćin­sta­va mje­se­ci­ma spri­je­či­li da auti­ma do­đu do svo­jih do­mo­va. Oni su, po­sli­je sve­ga, iz­re­za­li dje­lo­ve as­falt­ne pod­lo­ge, obe­ća­va­ju­ći da će ce­sta ubr­zo bi­ti as­fal­ti­ra­na či­ta­vom nje­nom du­ži­nom, ali od to­ga još uvi­jek ne­ma ni­šta, iako je zi­ma na pra­gu. Za­to od iz­vo­đa­ča ra­do­va, in­ve­sto­to­ra, za­tim Vla­de Cr­ne Go­re i osta­lih nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja zah­ti­je­va­mo da ovaj pro­blem ri­je­še što pri­je, jer mi stvar­no vi­še ne­ma­mo vre­me­na za če­ka­nje – na­gla­ša­va mje­šta­nin Mi­lan Mi­lo­še­vić.
Ra­do­vi na re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta „Iz­grad­nja po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da i ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že i una­pre­đe­nje vo­do­snab­di­je­va­nja u Op­šti­ni Be­ra­ne ot­po­če­li su pri­je vi­še od go­di­nu da­na. U zva­nič­nim do­ku­me­ti­ma je za­pi­sa­no da se ra­di o in­ve­sti­ci­ji vri­je­da­noj 13,2 mi­li­o­na eura, od če­ga bes­po­vrat­na sred­stva Evrop­ske uni­je iz­no­se 8,3 mi­li­o­na eura, dok osta­tak sred­sta­va iz­dva­ja Cr­na Go­ra u vi­du na­ci­o­nal­nog ko­fi­nan­si­ra­nja. Na­gla­še­no je da je rok za za­vr­še­tak ra­do­va na pro­jek­tu iz­grad­nje po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da 30, a za pro­je­kat iz­grad­nje ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že 20 mje­se­ci. Po­vje­re­nje in­ve­sti­to­ra da iz­vo­di ra­do­ve do­bi­la je špan­ska fir­ma ,,Aqu­a­lia“.
I po­red upor­nog na­sto­ja­nja od gra­đe­vin­skih pred­u­ze­ća uklju­če­nih u na­zna­če­ne po­slo­ve „Dan” ni­je mo­gao do­bi­ti od­go­vor kad će ra­do­vi na za­o­bi­la­zni­ci bi­ti za­vr­še­ni.
Iz Sa­vje­ta MZ Park is­ti­ču da je ova­ko po­na­ša­nje iz­vo­đa­ča ra­do­va ne­do­pu­sti­vo i da oče­ku­ju br­zu re­ak­ci­ju pred­stav­ni­ka Evrop­ske uni­je.
- Ako je Evrop­ska uni­ja opre­di­je­li­la no­vac za re­a­li­za­ci­ju ovog pro­jek­ta on­da oče­ku­je­mo da nji­ho­vi pred­stav­ni­ci sta­ve do zna­nja iz­vo­đa­či­ma ra­do­va da ne smi­ju vi­še da se po­i­gra­va­ju sa str­plje­njem gra­đa­na. Tim pri­je, jer je za­o­bi­la­zni­ca vi­še od jed­ne go­di­ne stav­lje­na van sva­ke funk­ci­je, iako se zna da ta­mo ži­vi pre­ko sto do­ma­ćin­sta­va. Sva ta do­ma­ćin­stva su je­dva do­če­ka­la da se kre­ne sa iz­grad­njom no­ve ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že, ali mje­šta­ni ni u snu ni­je­su mo­gli da po­mi­sle da će se ovo­li­ko ka­sni­ti sa za­vr­šet­kom ra­do­va. Za­to oče­ku­je­mo br­zo rje­ša­va­nje ovog pro­ble­ma, jer, ko­li­ko smo oba­vi­je­šte­ni, no­vac za re­a­li­za­ci­ju ovog pro­jek­ta je odav­no obez­bi­je­đen – ka­že pred­sjed­nik MZ Park Pe­tar La­bu­do­vić.D.J.


Op­šti­na tra­ži da se po­slo­vi ubr­za­ju

Iz lo­kal­ne upra­ve ju­če su po­no­vi­li da Op­šti­na ni u kom slu­ča­ju ni­je kri­va za na­zna­če­ne pro­pu­ste i da gra­đa­ni s pu­nim pra­vom ne­go­du­ju ka­da je u pi­ta­nju na­čin i di­na­mi­ka re­a­li­za­ci­je pro­me­nu­tog pro­jek­ta. Pod­sje­ti­li su da je na me­đu­na­rod­nom ten­de­ru, ras­pi­sa­nom od stra­ne Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va Cr­ne Go­re, za iz­vo­đa­ča ra­do­va na pr­va dva seg­men­ta pro­jek­ta iza­bra­na špan­ska fir­ma „Aqu­a­lia In­fra­e­struc­tu­ras” i da Op­šti­na Be­ra­ne ni­je bi­la u mo­guć­no­sti da uti­če na iz­bor po­di­zvo­đa­ča.
- Oba­vi­je­šte­ni smo da je kao po­di­zvo­đač za ra­do­ve u di­je­lu za­o­bi­la­zni­ce oda­bra­na fir­ma „Pu­te­vi Uži­ce“. Mi smo mi­nu­lih mje­se­ci u sva­ko­dnev­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji sa pred­stav­ni­ci­ma Di­rek­ci­je jav­nih ra­do­va Cr­ne Go­re i fir­me za nad­zor iz­vo­đe­nja ra­do­va tra­ži­li da to pred­u­ze­će ubr­za di­na­mi­ku spro­vo­đe­nja pro­jek­ta, jer je evi­dent­no da se ra­do­vi od­vi­ja­ju spo­ro. To smo pre­do­či­li i pred­stav­ni­ci­ma Evrop­ske uni­je, ali i po­red to­ga za­o­bi­la­zni­ca ni­je vra­će­na u pr­vo­bit­no sta­nje. Za­to će­mo i da­lje na­sto­ja­ti da, u okvi­ru svo­jih mo­guć­no­sti, ini­ci­ra­mo da se to ura­di što pri­je – po­ru­či­li su iz lo­kal­ne upra­ve.


Se­pa­ra­ci­ja do­dat­no za­gor­ča­va ži­vot

Iz Sa­vjet MZ Park su is­ta­kli da im do­dat­ni pro­blem pri­či­nja­va to što ni po­sli­je broj­nih za­htje­va ni­je do­šlo do iz­mje­šta­nja se­pa­ra­ci­je ko­ja se na­sla­nja na obi­la­zni­cu Slo­bo­de i mi­ra.
-Još pri­je tri go­di­ne od nad­le­žnih op­štin­skih i dr­žav­nih or­ga­na za­tra­ži­li smo da se pre­du­zmu kon­kret­ni ko­raci za ukla­nja­nje se­pa­ra­ci­je ko­ja se na­la­zi ne­da­le­ko od cen­tra gra­da. Ura­di­li smo to jer je ona sta­ci­o­ni­ra­na na ovom mje­stu su­prot­no eko­lo­škim pra­vi­li­ma. Ona jed­no­stav­no tru­je či­ta­vu oko­li­nu. Me­đu­tim, na­šim za­htje­vi­ma ni­je udo­vo­lje­no ni do da­na­šnjih da­na, što mje­šta­ni­ma, uz ova­ko pre­ko­pa­nu za­o­bi­la­zni­cu, za­gor­ča­va ži­vot – na­gla­si­li su iz Sa­vje­ta MZ Park.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"