Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika NOVE SUMNJE U ZLOUPOTREBE DRŽAVNIH RESURSA UOČI LOKALNIH IZBORA NA JESEN
Pred glasanje daju deset miliona za projekte
Državne resurse ponovo stavljaju u službu DPS-a Pred glasanje daju deset miliona za projekte Cetinjska vlast pred izbore rekonstruiše puteve i trgove, najavljuje izgradnju stadiona i tunela, a opet je aktuelna i priča o preseljenju Ministarstva vanjskih poslova u prestonicu Osuđeni smo na projekte čija je ročnost srazmjerna dužini mandata, pa stoga ne čude milionski dugovi, odlazak mladih, kao i gašenje privrede – istakao je predsjednik cetinjskog odbora Građanskog pokreta URA Filip Adžić
Broj­ni pro­jek­ti ko­je je sa­da ak­tu­e­li­zo­va­la ce­tinj­ska vlast, ko­ju kon­sti­tu­i­še DPS, kre­i­ra­ni su za je­se­nje lo­kal­ne iz­bo­re i ostva­ri­va­nje po­li­tič­ke pred­no­sti na te­re­nu, sma­tra­ju u opo­zi­ci­ji. O to­me svje­do­či no­vo na­ja­vlji­va­nje pro­je­ka­ta ko­ji se obič­no ak­tu­e­li­zu­ju pred iz­bo­re, što ja­sno uka­zu­je na na­mje­re lo­kal­ne vla­sti.
I sam pred­sjed­nik OO DPS-a Ce­ti­nje Jo­van Mar­ti­no­vić go­vo­rio je de­talj­no o to­me ka­ko čla­no­vi De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta uti­ču na gra­đa­ne ko­ji ne gla­sa­ju za tu stran­ku, što je obje­lo­da­nje­no u afe­ri „Sni­mak”, ali dr­žav­no tu­ži­la­štvo u to­me ni­je na­šlo ele­men­te kri­vič­ne od­go­vor­no­sti, kao ni za dru­ge ak­te­re te afe­re.
Pred lo­kal­ne iz­bo­re na Ce­ti­nju ko­ji se oče­ku­ju na je­sen, vlast je opet po­kre­nu­la pi­ta­nje iz­grad­nje sta­di­o­na, a na­ja­vlju­je i hit­ne mje­re sa­na­ci­je sport­ske dvo­ra­ne ra­di stva­ra­nja uslo­va za „di­na­mič­ni­ji raz­voj spor­ta na Ce­ti­nju”.
Na­ja­vlju­je se kom­plet­na sa­na­ci­ja Nje­go­še­ve uli­ce, kao i iz­grad­nja sa­o­bra­ćaj­ni­ce na Do­njem Po­lju. I pred ove iz­bo­re, DPS na­ja­vlju­je iz­grad­nju uni­ver­zi­tet­skog kom­plek­sa aka­de­mi­ja umjet­no­sti i ak­tiv­no­sti na re­kon­struk­ci­ji Ru­skog po­slan­stva za po­tre­be pre­se­lje­nja Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va, što se na­ja­vlju­je već go­di­na­ma.
Gra­do­na­čel­nik Ce­ti­nja Alek­san­dar Bog­da­no­vić (DPS) i di­rek­tor Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj Sa­vo Pa­ra­ča (DPS) ob­i­šli su u apri­lu ove go­di­ne ra­do­ve na re­kon­struk­ci­ji re­gi­o­nal­nog pu­ta Ce­ti­nje–Nje­gu­ši i na iz­grad­nji tu­ne­la na po­me­nu­toj sa­o­bra­ćaj­noj di­o­ni­ci. Ta­da je pre­zen­to­van i pro­je­kat iz­grad­nje tr­ga i pi­ja­ce na Nje­gu­ši­ma.
Bog­da­no­vić je re­kao da je ri­ječ o pro­jek­ti­ma vri­jed­nim pre­ko de­set mi­li­o­na eura ko­ji­ma će se u vre­me­nu pred na­ma obez­bi­je­di­ti di­na­mič­ni­ji raz­voj ovog pod­ruč­ja i pu­na va­lo­ri­za­ci­ja po­ljo­pri­vred­nih po­ten­ci­ja­la i kre­i­ra­ti uslo­vi za otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta.
Pred­sjed­nik ce­tinj­skog od­bo­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA Fi­lip Adžić re­kao je da ga ra­du­je sva­ki euro ulo­žen u po­bolj­ša­nje in­fra­struk­tu­re.
– Ipak, mi­šlje­nja sam da bi iole ozbilj­na i od­go­vor­na vlast mo­ra­la vo­di­ti ra­ču­na o na­či­nu ras­po­re­đi­va­nja tih sred­sta­va. Te­ško je re­ći da u gra­du u ko­jem je za­po­sle­no sve­ga 3.400 gra­đa­na pri­o­ri­tet mo­že bi­ti pro­ši­re­nje tu­ne­la ili po­plo­ča­va­nje uli­ce, iz­grad­nja kru­žnog to­ka ili ki­će­nje ra­svje­te. Umje­sto du­go­roč­nog pla­ni­ra­nja i una­pre­đi­va­nja kva­li­te­ta ži­vo­ta, osu­đe­ni smo na pro­jek­te či­ja je roč­nost sra­zmjer­na du­ži­ni man­da­ta, te sto­ga ne ču­de mi­li­on­ski du­go­vi, od­la­zak mla­dih, kao i ga­še­nje pri­vre­de – ka­zao je Adžić za „Dan”.
Si­ja­set do­ka­za o to­me ka­ko se u Cr­noj Go­ri zlo­u­po­tre­blja­va­ju jav­ni re­sur­si za stra­nač­ke svr­he do­ku­men­to­van je u afe­ri „Sni­mak”. Ob­ja­vlji­va­njem se­ri­je tek­sto­va o audio-za­pi­si­ma sa taj­nih sjed­ni­ca De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, „Dan” je u fe­bru­a­ru 2013.go­di­ne po­kre­nuo afe­ru „Sni­mak”, či­je ra­svje­tlja­va­nje tra­že i naj­vi­ši evrop­ski zva­nič­ni­ci, ali do da­nas ni­je bi­lo ni po­li­tič­kog ni prav­nog epi­lo­ga.
Cr­no­gor­ska iz­vr­šna vlast po­tvr­di­la je ra­ni­je da su u ka­pi­tal­nom bu­dže­tu pla­ni­ra­na fi­nan­sij­ska sred­stva za iz­grad­nju tre­će tra­ke na ma­gi­stral­nom pu­tu M-2, di­o­ni­ca Ri­ba­re­vi­na–Moj­ko­vac, u iz­no­su od 200.000 eura. Vla­din do­ku­ment po­ka­zu­je da su u 2017. go­di­ni pla­ni­ra­na sred­stva i za re­kon­struk­ci­ju di­o­ni­ce Pod­va­de–Pet­nji­ca, za šta će bi­ti iz­dvo­je­no 1.900.000 eura. Za eks­pro­pri­ja­ci­ju ze­mlji­šta i struč­ni nad­zor za di­o­ni­cu Ul­cinj–Kru­te, što je ta­ko­đe pla­ni­ra­no, pred­vi­đe­no je 100.000 eura.
Na je­sen ove go­di­ne bi­će odr­ža­ni lo­kal­ni iz­bo­ri u Moj­kov­cu, na Ce­ti­nju i u Pet­nji­ci, a naj­vje­ro­vat­ni­je i u Ul­ci­nju. M.V.


Ni­šta od fa­bri­ke čo­lo­ka­de

Pri­je če­ti­ri go­di­ne pot­pi­san je ugo­vor o grad­nji fa­bri­ke čo­ko­la­de na Ce­ti­nju, ko­ja je tre­ba­lo da pro­ra­di za če­ti­ri mje­se­ca i obez­bi­je­di 53 rad­na mje­sta. Gra­do­na­čel­nik Ce­ti­nja Alek­san­dar Bog­da­no­vić, iz­vr­šni di­rek­tor ukra­jin­skog in­ve­sti­to­ra Mon­te­lo­ra Ras­ti­slav Ka­ran­dje­jev i ste­čaj­ni uprav­nik „Obo­da” Ni­ko­la Vu­ja­čić ugo­vor su pot­pi­sa­li 11. no­vem­bra 2013. go­di­ne, pet da­na pri­je lo­kal­nih iz­bo­ra u pre­sto­ni­ci.
Rok za otva­ra­nje fa­bri­ke je ka­sni­je po­mje­ran ne­ko­li­ko pu­ta, uz na­ja­ve da ni rat u Ukra­ji­ni ne­će ome­sti in­ve­sti­to­ra da za­vr­ši fa­bri­ku. No, ne­ko­li­ko go­di­na po­sli­je pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra, ob­ja­vlje­no je da od ce­tinj­skih čo­ko­la­da ne­će bi­ti ni­šta.


Pre­po­zna­ti po­gub­nost re­žim­ske po­li­ti­ke

Ka­ko na­gla­ša­va Fi­lip Adžić, vri­je­me je da se Ce­ti­nje vra­ti na mje­sto ko­je mu je od­u­vi­jek pri­pa­da­lo.
– Kraj­nje je vri­je­me da gra­đa­ni pre­po­zna­ju po­gub­nost ova­kve po­li­ti­ke i ko­nač­no da­ju šan­su oni­ma ko­ji ima­ju vo­lje i zna­nja da Ce­ti­nje vra­te na mje­sto ko­je mu je od­u­vi­jek pri­pa­da­lo – is­ta­kao je Adžić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"