Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DEKLARACIJOM SA SAMITA U TRSTU CRNA GORA SE OBAVEZALA DA POJAČA BORBU PROTIV KORUPCIJEIMOVINA FUNKCIONERA NE SMIJE BITI TAJNA
Imovina funkcionera ne smije biti tajna
Sa nedavnog samita u Trstu Imovina funkcionera ne smije biti tajna Efikasna borba protiv korupcije od suštinskog je značaja za smanjenje siromaštva i rješavanje pitanja ozbiljnog i organizovanog kriminala – ukazano je u deklaraciji koju su potpisali predstavnici Crne Gore, Albanije, BiH, Makedonije, Srbije i Kosova
Cr­na Go­ra se oba­ve­za­la da sa dru­gim dr­ža­va­ma re­gi­o­na raz­mje­nju­je po­dat­ke o imo­vi­ni i kon­flik­tu in­te­re­sa, ra­di efi­ka­sni­jeg spre­ča­va­nja ko­rup­ci­je i na re­gi­o­nal­nom ni­vou. To je de­fi­ni­sa­no za­jed­nič­kom de­kla­ra­ci­jom Cr­ne Go­re, Al­ba­ni­je, BiH, Ma­ke­do­ni­je, Sr­bi­je i Ko­so­va ko­ja je usvo­je­na na ne­dav­nom sa­mi­tu EU – za­pad­ni Bal­kan u Tr­stu.
Ka­ko se na­vo­di u de­kla­ra­ci­ji, po­se­ban sa­sta­nak o pi­ta­nji­ma spre­ča­va­nja ko­rup­ci­je ko­ji je or­ga­ni­zo­van u okvi­ru sa­mi­ta uz uče­šće pred­stav­ni­ka ita­li­jan­skih i an­ti­ko­rup­cij­skih vla­sti ze­ma­lja za­pad­nog Bal­ka­na, po­tvr­dio je za­jed­nič­ku sprem­nost Ita­li­je i re­gi­o­na da se po­ja­ča­ju na­po­ri ka­ko bi se spri­je­či­lo ši­re­nje ko­rup­ci­je i po­bolj­ša­li ukup­na vla­da­vi­na pra­va i po­slov­no okru­že­nje.
– Ko­rup­ci­ja i ne­a­de­kvat­na ras­po­dje­la re­sur­sa spre­ča­va­ju efi­ka­snu ras­po­dje­lu eko­nom­skih re­sur­sa ko­ji bi se mo­gli znat­no bo­lje is­ko­ri­sti­ti. Što je još va­žni­je, to uti­če na sa­mo tki­vo dru­štva, jer se na­gra­đu­ju po­či­ni­o­ci, a ka­žnja­va­ju oni ko­ji po­štu­ju za­kon. Efi­ka­sna bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je od su­štin­skog je zna­ča­ja za sma­nje­nje si­ro­ma­štva i rje­ša­va­nje pi­ta­nja ozbilj­nog i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la. U tom smi­slu, eko­nom­ske re­for­me, ja­ča­nje vla­da­vi­ne pra­va i re­for­ma jav­ne upra­ve tre­ba da ima­ju za­jed­nič­ku po­dr­šku – na­vo­di se u de­kla­ra­ci­ji ko­ja je ob­ja­vlje­na na slu­žbe­nom saj­tu Mi­ni­star­stva ino­stra­nih po­slo­va Re­pu­bli­ke Ita­li­je.
Na­ve­de­no je da je ko­rup­ci­ja iza­zov za sva dru­štva, te da rje­ša­va­nje pro­ble­ma ko­rup­ci­je zah­ti­je­va pri­je sve­ga ja­ku po­li­tič­ku vo­lju.
– Sma­tra­mo da je vri­je­me, zbog po­ve­ća­nih na­po­ra, da se za­do­vo­lji ogrom­na že­lja za in­te­gri­te­tom, po­što­va­njem i ja­ča­njem vla­da­vi­ne pra­va u na­šim ze­mlja­ma. U okvi­ru od­re­da­ba Kon­ven­ci­je Uje­di­nje­nih na­ci­ja pro­tiv ko­rup­ci­je (UN­CAC) i dru­gih me­đu­na­rod­nih an­ti­ko­rup­cij­skih in­stru­me­na­ta ko­je su na­še ze­mlje po­tvr­di­le, od­luč­ni smo da bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je uvr­sti­mo kao pri­o­ri­tet. Is­ku­stva u na­šim si­ste­mi­ma na po­lju stva­ra­nja nor­ma­tiv­nog i ad­mi­ni­stra­tiv­nog si­ste­ma spo­sob­nog ne sa­mo za su­zbi­ja­nje ko­rup­ci­je već i za efi­ka­sno spre­ča­va­nje ove po­ja­ve, po­ka­za­la su se uspje­šnim. Za­jed­no, u bli­skoj sa­rad­nji sa Re­gi­o­nal­nom an­ti­ko­rup­cij­skom ini­ci­ja­ti­vom (RAI) i Evrop­skom ko­mi­si­jom, ri­je­še­ni smo da pro­ši­ri­mo i pro­du­bi­mo ova is­ku­stva – is­ti­če se u tek­stu de­kla­ra­ci­je.
Na­vo­de da za­jed­no pre­po­zna­ju po­gub­ne efek­te ko­rup­ci­je i iz­ra­ža­va­ju sna­žnu po­li­tič­ku vo­lju za is­pu­nje­nje ni­za stra­te­ških pri­o­ri­te­ta.
– Tre­ba oja­ča­ti na­še si­ste­me za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, spa­ja­ju­ći re­pre­siv­ni pri­stup u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je sa pre­ven­tiv­nim i po­štu­ju­ći pu­nu auto­no­mi­ju nad­le­žnih ti­je­la. Pro­du­bi­ti i pro­ši­ri­ti tran­spa­rent­nost, ima­ju­ći u vi­du da po­ve­ća­na tran­spa­rent­nost po­ve­ća­va kon­tro­lu jav­no­sti nad po­na­ša­njem jav­nih funk­ci­o­ne­ra, po­seb­no u lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma – na­ve­de­no je u tek­stu de­kla­ra­ci­je sa sa­mi­ta u Tr­stu.
Is­tak­nu­to je da tre­ba oja­ča­ti pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ju oso­blja ko­je se ba­vi po­slo­vi­ma jav­nih na­bav­ki ra­di po­bolj­ša­nja učin­ka si­ste­ma. Po­ja­šnja­va se da su ti po­slo­vi zna­ča­jan dio na­ci­o­nal­nih eko­no­mi­ja, ali su i vi­so­ko osje­tlji­vi na ko­rup­ci­ju i in­fil­tra­ci­ju or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la. Pod­sti­ču, ta­ko­đe, usva­ja­nje si­ste­ma elektron­skih na­bav­ki.
– Po­bolj­ša­ti na­še za­ko­no­dav­ne si­ste­me o pri­ja­vlji­va­nju su­ko­ba in­te­re­sa, sa­gle­da­ti fe­no­me­ne ne­pra­vil­no­st na rad­nom mje­stu i po­na­ša­nja jav­nih slu­žbe­ni­ka. Vla­de za­pad­nog Bal­ka­na će in­si­sti­ra­ti na to­me da usvo­je me­đu­na­rod­ni ugo­vor o raz­mje­ni po­da­ta­ka o imo­vi­ni i kon­flik­tu in­te­re­sa ko­ji je pred­lo­ži­la Re­gi­o­nal­na ini­ci­ja­ti­va za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je. Us­po­sta­vlja­nje me­ha­ni­zma za raz­mje­nu po­da­ta­ka iz­me­đu na­ci­o­nal­nih nad­zor­nih ti­je­la na za­pad­nom Bal­ka­nu do­dat­no će oja­ča­ti od­go­vor­nost jav­nih zva­nič­ni­ka i una­pri­je­di­ti spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je na re­gi­o­nal­nom ni­vou – pi­še u de­kla­ra­ci­ji.
Cr­na Go­ra, BiH, Al­ba­ni­ja, Ma­ke­do­ni­ja, Sr­bi­ja i Ko­so­vo tvr­de da že­le, da bi po­sti­gli ove ci­lje­ve, da is­ko­ri­ste ši­rok spek­tar po­sto­je­ćih ala­ta i me­to­do­lo­gi­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, za­sno­va­nih na naj­bo­ljoj me­đu­na­rod­noj prak­si, pru­ža­nju obra­zo­va­nja i obu­ke, pod­sti­ca­nju uče­šća gra­đa­na i ši­re­nja svi­je­sti u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je, te kroz or­ga­ni­zo­va­nje bli­že sa­rad­nje i stu­dij­skih po­sje­ta.
M.V.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"