Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika OSAM ČLANOVA PODGORIČKOG SNP-A NAPUSTILO FUNKCIJE Ostavke zbog Ivanovićevih pritisaka
Osam čla­no­va pod­go­rič­kog SNP-a pod­ni­je­lo je neo­po­zi­ve ostav­ke na član­stvo u tom od­bo­ru i na sve funk­ci­je ko­je su u nje­mu oba­vlja­li. Ostavke su podnijeli Spa­so­je Pa­pić, De­jan Me­šter,Ana Ni­ko­lić, Ma­ri­ca Ba­bo­vić,Da­ni­lo Dra­kić,Mi­li­ca Ra­de­no­vić, Ma­ri­ja Ra­di­no­vić i Ili­ja Ra­do­vić.
–U SNP-u smo pro­ži­vje­li prak­tič­no pu­no­ljet­stvo. Ne­ki od nas pri­stu­pi­li su par­ti­ji sa 18 go­di­na i da­li joj naj­vred­ni­je što ima­ju – svo­je ime i pre­zi­me, ko­je no­si­mo kao naj­ve­ći ži­vot­ni te­ret i ko­je nas oba­ve­zu­je na do­sled­nost, oda­nost pri­ja­te­lji­ma, isti­nu i bor­bu za prav­du i pra­vič­nost. Bi­ti član i funk­ci­o­ner SNP-a za nas je pred­sta­vlja­lo po­seb­nu čast i oba­ve­zu. Bez ob­zi­ra što ovaj čin do­ži­vlja­va­mo te­ško, na­kon sve­ga što je pret­ho­di­lo na­šoj od­lu­ci, ne vi­di­mo vi­še onu per­spek­ti­vu i sna­gu ko­ju smo oče­ki­va­li da će­mo vi­dje­ti kroz iz­vor­nu ide­ju SNP-a, ko­joj ne­sum­nji­vo osta­je­mo vjer­ni i do­sled­ni i ko­ju će­mo za­stu­pa­ti i bra­ni­ti uvi­jek i svu­da, u od­no­su na ne­či­je po­bje­de ko­je se mje­re sa­mo u ci­fra­ma i ni u če­mu vi­še. Jer, ni­je po­bje­da ako igrom broj­ki po­bi­je­di­te ne­ko­ga u okvi­ru sop­stve­ne par­ti­je.To je, za­pra­vo, po­raz par­ti­je. Sva­ko ko mi­sli da je po­bi­je­dio ne­ko­ga na taj na­čin po­bi­je­dio je sop­stve­nu par­ti­ju – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Ubi­je­đe­ni su da SNP ima naj­ča­sni­je član­stvo, ali i da je par­ti­ja u pret­hod­nom pe­ri­o­du lo­še vo­đe­na.
– Ne­spo­sob­nost upra­vlja­nja se upor­no is­ka­zi­va­la od jed­nog do dru­gog iz­bor­nog ci­klu­sa, a ne­smje­nji­vost čel­nih lju­di do­dat­no je uru­ša­va­la ugled ne­kad naj­ja­če i naj­or­ga­ni­zo­va­ni­je par­ti­je, a za­si­gur­no i naj­ljep­še. Na­ru­ša­va­njem me­đu­ljud­skih od­no­sa u par­ti­ji, uz kon­stant­nu at­mos­fe­ru lin­ča pre­ma za­po­sle­ni­ma i ne­is­to­mi­šlje­ni­ci­ma, neo­prav­da­nim i bez­oč­nim ot­ka­zi­ma, ne­po­vje­re­njem me­đu ru­ko­vo­di­o­ci­ma, ne­do­sled­nom i ne­prin­ci­pi­jel­nom po­li­ti­kom, pa­siv­nim sta­njem u jav­no­sti, čel­ni lju­di SNP-a i nji­ho­vi su­fle­ri su po­bi­je­di­li is­klju­či­vo sop­stve­nu par­ti­ju – po­ru­ču­ju u sa­op­šte­nju.
Po­seb­no su raz­o­ča­ra­ni po­sled­njim de­ša­va­nji­ma i „ogrom­nim pri­ti­skom nad za­po­sle­ni­ma, i to zbog su­prot­nog sta­va, ko­ji je is­ka­zao pred­sjed­nik Od­bo­ra Glav­nog gra­da Dra­gan Iva­no­vić”.
– Iva­no­vić je na­kon ne­sta­tu­tar­ne sjed­ni­ce Od­bo­ra Glav­nog gra­da, odr­ža­ne bez po­treb­nog kvo­ru­ma, bez ika­kvog pra­va uda­ljio iz pro­sto­ri­ja od­bo­ra dva, ina­če za­po­sle­na, čla­na glav­nog od­bo­ra iz Pod­go­ri­ce ko­ji ne di­je­le isto mi­šlje­nje s njim. Od ta dva čla­na je­dan je od pr­vog da­na stva­rao par­ti­ju i dao mno­go za nju, za raz­li­ku od Iva­no­vi­ća, ko­ji uju­tro tje­ra du­go­go­di­šnje ča­sne čla­no­ve, ru­še­ći je­din­stvo, a na­kon to­ga po­zi­va na sa­sta­nak dio pred­sjed­ni­ka op­štin­skih od­bo­ra, to­bo­že bo­re­ći se za je­din­stvo par­ti­je –na­gla­še­no je u sa­op­šte­nju.
Ka­kao su do­da­li, i po­red si­ja­set jav­nih po­zi­va sa nji­ho­ve stra­ne na oču­va­nje je­din­stva, oči­gled­no je da ne mo­že do­ći do fer i le­gi­tim­nog van­red­nog kon­gre­sa, ko­ji će, ka­ko sma­tra­ju, na­ža­lost, pred­sta­vlja­ti sa­mo pe­čat na op­štu po­ha­ru SNP-a.
– Uka­zi­va­li smo jav­no da se na naj­pri­zem­ni­ji na­čin kr­še sta­tut i pro­gram na sjed­ni­ca­ma glav­nog od­bo­ra, a sve ka­ko bi se po sva­ku ci­je­nu ostva­rio ne­či­ji pr­lja­vi na­um. Upr­kos to­me, mi će­mo i da­lje osta­ti na bra­ni­ku ču­va­nja iz­vor­ne ide­je SNP-a, naj­či­sti­je i ne­pri­ko­sno­ve­ne u Cr­noj Go­ri, a ko­ju su svo­jim ne­do­lič­nim po­na­ša­njem za­ro­bi­le i uni­zi­le oso­be ko­ji­ma su ljud­ske vr­li­ne ne­po­zna­ta ka­te­go­ri­ja – pi­še u sa­op­šte­nju.
V.R.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"