Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2018-02-05 LIDER DVERI BOŠKO OBRADOVIĆ TRAŽI DA DRŽAVNE INSTITUCIJE POMOGNU RODITELJIMA
Kazniti odgovorne za krađu beba
Obradović na projekciji filma u hramu Kazniti odgovorne za krađu beba Nemoguće je oteti dijete iz porodilišta bez sprege ljekara, babica, matičara i kompletne državne administracije koja u tome učestvuje. Ovo je toliko strašno i bolno za roditelje da se svi ovi slučajevi moraju hitno ispitati, poručio je Obradović
U krip­ti Hra­ma Sve­tog Sa­ve u Be­o­gra­du odr­ža­na je pro­jek­ci­ja fil­ma Mi­la­na La­ki­ća „Ote­ti pro­kle­ti“ o pro­ble­mu kra­đe be­ba u po­ro­di­li­šti­ma. Sud u Stra­zbu­ru, a po­tom i Ko­mi­tet mi­ni­sta­ra Sa­vje­ta Evro­pe na­lo­ži­li su Sr­bi­ji da ri­je­ši slu­ča­je­ve ko­ji se do­vo­de u ve­zu s kra­đom be­ba. Na­kon po­tre­snog do­ku­men­tar­nog fil­ma, ko­ji go­vo­ri o sum­nja­ma broj­nih ro­di­te­lja da su nji­ho­va dje­ca ote­ta iz po­ro­di­li­šta i da im je la­žno pred­sta­vlje­no da su umr­la, li­der Dve­ri Bo­ško Ob­ra­do­vić ko­ji je bio u pu­bli­ci is­ta­kao je da dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je tre­ba hit­no da po­mog­nu ro­di­te­lji­ma da do­đu do pu­ne isti­ne.
-Ako dr­ža­va ću­ti o ovom mon­stru­znom kri­mi­na­lu, to zna­či da ne­ko iz dr­žav­nih or­ga­na uče­stvu­je u to­me. Ne­mo­gu­će je ote­ti di­je­te iz po­ro­di­li­šta bez spre­ge lje­ka­ra, ba­bi­ca, ma­ti­ča­ra i kom­plet­ne dr­žav­ne ad­mi­ni­stra­ci­je ko­ja u to­me uče­stvu­je. Ovo je to­li­ko stra­šno i bol­no za ro­di­te­lje da se svi ovi slu­ča­je­vi mo­ra­ju hit­no is­pi­ta­ti i svi od­go­vor­ni mo­ra­ju bi­ti naj­stro­že ka­žnje­ni ka­ko se ne­što slič­no ni­ka­da ne bi po­no­vi­lo, na­gla­sio je Ob­ra­do­vić, za­hva­liv­ši Mi­la­nu La­ki­ću, pro­du­cen­tu i re­di­te­lju fil­ma, na hra­bro­sti da otvo­ri jed­nu ova­ko te­šku te­mu. Ina­če, u de­cem­bru 2017. go­di­ne po­no­vo se ogla­sio Ko­mi­tet mi­ni­sta­ra Sa­vje­ta Evro­pe i po­no­vo po­zvao vla­sti u Sr­bi­ji da hit­no pre­du­zmu neo­p­hod­ne mje­re za usva­ja­nje za­ko­na o ne­sta­lim be­ba­ma u ci­lju ra­svje­tlja­va­nja sud­bi­ne dje­ce ko­ja su, pre­ma tvrd­nja­ma ro­di­te­lja, ne­sta­la iz srp­skih po­ro­di­li­šta. Na­crt za­ko­na ko­ji već du­že če­ka na usva­ja­nje u par­la­men­tu neo­p­hod­no je usvo­ji­ti bez da­ljeg od­la­ga­nja, s ob­zi­rom na vri­je­me ko­je je pro­te­klo ot­kad su be­be ne­sta­le u okol­no­sti­ma slič­nim slu­ča­ju Zo­ri­ce Jo­va­no­vić, uka­za­no je u za­ključ­ku Ko­mi­te­ta mi­ni­sta­ra. Ko­mi­tet sma­tra da je usva­ja­nje tog za­kon­skog ak­ta ap­so­lut­no neo­p­hod­no da bi ro­di­te­lji ne­sta­lih be­ba do­bi­li in­for­ma­ci­je o sud­bi­ni dje­ce, kao i in­di­vi­du­al­nu od­šte­tu. U za­ključ­ku je na­po­me­nu­to da će na sle­de­ćem sa­stan­ku ko­mi­te­ta, u mar­tu ove go­di­ne, bi­ti utvr­đe­no da li je dr­ža­va Sr­bi­ja is­pu­ni­la ove oba­ve­ze i bi­će raz­mo­tre­no da li tre­ba pred­u­ze­ti ne­ke dru­ge ak­tiv­no­sti. Mi­ni­star­stvo prav­de je, na­kon pret­hod­nog po­zi­va Sr­bi­ji da usvo­ji za­kon u sep­tem­bru, uka­za­lo da je ra­ni­ja vla­da usvo­ji­la na­crt za­ko­na i pro­sli­je­di­la ga po­sla­ni­ci­ma Skup­šti­ne Sr­bi­je, ali je zbog for­mi­ra­nja no­ve vla­de pre­mi­jer­ke Ane Br­na­bić pred­log, za ko­ji je Sa­vjet Evro­pe dao po­zi­tiv­nu ocje­nu, na­crt po­vu­čen iz skup­štin­ske pro­ce­du­re. M.Nj.


Tri de­ce­ni­je ago­ni­je

Na­log Sr­bi­ji za za­kon­sko i in­sti­tu­ci­o­nal­no rje­ša­va­nje pi­ta­nja ne­sta­lih be­ba iz­dao je 2013. go­di­ne Sud za ljud­ska pra­va u Stra­zbu­ru u pre­su­di po­vo­dom slu­ča­ja Zo­ri­ce Jo­va­no­vić u či­ju je ko­rist pre­su­dio. Tom od­lu­kom je Sr­bi­ji na­lo­že­no da is­pla­ti 10.000 eura od­šte­te i sud­ske tro­ško­ve Zo­ri­ci Jo­va­no­vić, jer dr­ža­va ni po­sle 30 go­di­na ni­je uspje­la da ob­ja­sni šta se do­go­di­lo sa nje­nom be­bom, ko­ja je ro­đe­na zdra­va na kli­ni­ci u Ću­pri­ji u ok­to­bru 1983., a za­tim tri da­na ka­sni­je umr­la.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"