Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet - datum: 2018-02-05 KINESKO MINISTARSTVO ODBRANE REAGOVALO NA NOVU AMERIČKU STRATEGIJU
Kina nikad neće prva upotrijebiti nuklearno oružje
Peking Kina nikad neće prva upotrijebiti nuklearno oružje Globalni mir i razvoj su ,,nepovratan trend”, navedeno je u saopštenju ministarstva koje je pozvalo Vašington da radi sa Pekingom na ,,očuvanju mira, stabilnosti i prosperiteta u ovom regionu i svijetu”
Ki­na ni­ka­da ne­će bi­ti pr­va ko­ja će upo­tri­je­bi­ti nu­kle­ar­no oruž­je, po­ru­ču­ju iz ki­ne­skog Mi­ni­star­stva od­bra­ne kri­ti­ku­ju­ći iz­vje­štaj Va­šing­to­na u ko­me je na­ve­de­no da SAD že­le da spri­je­če Pe­king da po­gre­šno za­klju­či da je bi­lo ka­kva upo­tre­ba nu­kle­ar­nog oruž­ja pri­hva­tlji­va.
Iz­vje­štaj ame­rič­ke vla­de u ko­me je Pe­king ozna­čen kao po­ten­ci­jal­ni nu­kle­ar­ni pro­tiv­nik ju­če je kri­ti­ko­va­la Ki­na ko­ja je i po­zva­la Va­šing­ton da sma­nji svoj mno­go ve­ći nu­kle­ar­ni ar­se­nal i da se pri­dru­ži pro­mo­vi­sa­nju re­gi­o­nal­ne sta­bil­no­sti.
Ki­ne­sko Mi­ni­star­stvo od­bra­ne sa­op­šti­lo je da je ki­ne­ski nu­kle­ar­ni ar­se­nal na ,,ni­vou mi­ni­mu­ma” ko­ji zah­ti­je­va bez­bjed­nost, pre­ni­je­la je agen­ci­ja AP.
Mi­ni­star­stvo je na­ve­lo da Ki­na ni­ka­da ne­će bi­ti pr­va ko­ja će da upo­tri­je­bi nu­kle­ar­no oruž­je ,,ni pod ka­kvim okol­no­sti­ma”.
U no­voj ame­rič­koj nu­kle­ar­noj stra­te­gi­ji ob­ja­vlje­noj u pe­tak sa­op­šte­no je da Va­šing­ton že­li da spri­je­či Pe­king da po­gre­šno za­klju­či da je bi­lo ka­kva upo­tre­ba nu­kle­ar­nog oruž­ja, pa i ogra­ni­če­na, pri­hva­tlji­va.
-Ki­na iz­ra­ža­va čvr­sto pro­ti­vlje­nje pre­ma tom iz­vje­šta­ju, re­kao je port­pa­rol ki­ne­skog Mi­ni­star­stva od­bra­ne Ren Gu­o­džang.
Ren je iz­ra­zio oče­ki­va­nje da će SAD da na­pu­ste hlad­no­ra­tov­ski men­ta­li­tet i da pre­u­zmu od­go­vor­nost za svoj nu­kle­ar­ni pro­gram.
Glo­bal­ni mir i raz­voj su ,,ne­po­vra­tan trend”, na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju mi­ni­star­stva ko­je je po­zva­lo Va­šing­ton da ra­di sa Pe­kin­gom na ,,oču­va­nju mi­ra, sta­bil­no­sti i pro­spe­ri­te­ta u ovom re­gi­o­nu i svi­je­tu”.
SAD su ob­ja­vi­le da će zbog za­bri­nu­to­sti od na­ra­sta­nja nu­kle­ar­nog tak­tič­kog ar­se­na­la Ru­si­je da pro­ši­re sop­stve­ne nu­kle­ar­ne ka­pa­ci­te­te.
Agen­ci­ja Roj­ters je na­ve­la da kri­ti­ča­ri tvr­de da no­va dok­tri­na Pen­ta­go­na po­ve­ća­va ri­zik od ,,po­gre­šne pro­cje­ne” SAD i Ru­si­je.
Pre­ma bri­tan­skoj agen­ci­ji, taj do­ku­ment je po­sled­nji znak sve sna­žni­je ri­je­še­no­sti Tram­po­ve ad­mi­ni­stra­ci­je da se su­o­či s iza­zo­vi­ma iz Ru­si­je, u isto vri­je­me ka­da šef Bi­je­le ku­će na­sto­ji da po­bolj­ša ve­ze sa Mo­skvom ka­ko bi ob­u­zdao nu­kle­ar­ne am­bi­ci­je Sje­ver­ne Ko­re­je.
Ame­rič­ka voj­ska je, u no­voj na­ci­o­nal­noj od­bram­be­noj stra­te­gi­ji, kao pro­tiv­ni­ke ozna­či­la Ki­nu i Ru­si­ju.
Ti­me je pri­o­ri­te­te po­mje­ri­la sa bor­be pro­tiv isla­mi­stič­kih eks­tre­mi­sta, na­ve­la je bri­tan­ska agen­ci­ja. (RTS)


Ro­ha­ni: SAD pri­je­ti Ru­si­ji

Iran je op­tu­žio SAD da pri­je­ti Ru­si­ji no­vim nu­kle­ar­nim oruž­jem, na­kon što je Va­šing­ton u pe­tak ob­ja­vio do­ku­ment o pla­no­vi­ma ši­re­nja svo­jih nu­kle­ar­nih mo­guć­no­sti.
-Ame­ri­kan­ci be­sram­no pri­je­te Ru­si­ji no­vim nu­kle­ar­nim oruž­jem- re­kao je pred­sjed­nik Ira­na Ha­san Ro­ha­ni, pre­ni­je­la je agen­ci­ja Roj­ters.
Ro­ha­ni je is­ta­kao da isti lju­di ko­ji na­vod­no vje­ru­ju da upo­tre­ba oruž­ja za ma­sov­no uni­šte­nje pred­sta­vlja zlo­čin pro­tiv čo­vječ­no­sti ,,go­vo­re o no­vom oruž­ju da bi pri­je­ti­li ili ga upo­tri­je­bi­li pro­tiv ri­va­la”.
Pret­hod­no je mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Ira­na Dža­vad Za­rif upo­zo­rio da je do­ku­ment o no­voj stra­te­gi­ji ame­rič­ke po­li­ti­ke ri­zik ko­ji mo­že da ,,do­ve­de čo­vje­čan­stvo bli­že uni­šte­nju”.


Sje­ver­na Ko­re­ja uz­vra­ća uda­rac

Sjeverna Ko­re­ja je pro­zva­la ame­rič­kog predsjednika Do­nal­da Tram­pa i na­ve­la da će nje­ni nu­kle­ar­ni ka­pa­ci­te­ti ,,od­vra­ti­ti Tram­pa i nje­go­ve la­ke­je da se ne pra­ve va­žni po Ko­rej­skom po­lu­o­str­vu”, pre­no­si AP.
Ame­rič­ka agen­ci­ja pod­sje­ća da je u pro­šlo­ne­djelj­nom obra­ća­nju Tramp ka­zao da ,,ni­je­dan re­žim ni­je vr­šio re­pre­si­ju nad sop­stve­nim gra­đa­ni­ma u to­li­koj mje­ri i to­li­ko bru­tal­no ko­li­ko to či­ni okrut­na dik­ta­tu­ra u Sje­ver­noj Ko­re­ji”.
-Tre­ba sa­mo da po­gle­da­mo iz­o­pa­če­ni ka­rak­ter sje­ver­no­ko­rej­skog re­ži­ma ka­ko bi­smo ra­zu­mje­li pri­ro­du nu­kle­ar­ne pri­jet­nje ko­ju on pred­sta­vlja po Ame­ri­ku i na­še sa­ve­zni­ke- po­ru­čio je Tramp. AP na­vo­di da je sje­ver­no­ko­rej­sko mi­ni­star­stvo uz­vra­ti­lo pred­sjed­ni­ku SAD.
-Ako se Tramp ne ri­je­ši ana­hro­nog i dog­mat­skog na­či­na raz­mi­šlja­nja, to će sa­mo iza­zva­ti po­sle­di­ce u vi­du da­ljeg ugro­ža­va­nja bez­bjed­no­sti i bu­duć­no­sti Sje­di­nje­nih Dr­ža­va- na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju mi­ni­star­stva ko­je je pre­ni­je­la zva­nič­na sje­ver­no­ko­rej­ska agen­ci­ja KCNA.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"