Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ni slova o privatizaciji i dokazima iz SAD * Dala ostavku, ali ostaje u DPS-u * Smjenjuju me jer sam Žugića tužila za mobing * Zadovoljstvo mi je što se sudi DF-u * Merkel može da odahne * Vučićevi košmari * U vlasti banalnosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSA BEČIĆ, čelnik Demokratske Crne Gore:
Nema vršenja ni zakonodavne ni izvršne vlasti zajedno sa DPS-om. To smo obećali građanima onog trenutka kad smo osnovani i taj princip nikada nećemo promijeniti.

Vic Dana :)

Uhvatila mačka miša i taman da ga pojede, miš će njoj:
-Nemoj maco, namjestiću ti da pojedeš mog brata, ima bar 3 kile!
- Ma, meni se baš ti sviđaš.
- Nemoj, maco, namjestiću ti moju sestru, da samo znaš kako je bijela i debela!
- Ali, ti si baš sladak i ukusan.
- Nemoj, evo, namjestiću ti mog ćaleta, znaš da je k’o tenk!
- Hmmm… Njega već odavno sanjam u stomaku.
Može!
Pusti njega mačka, ali on odmah uleti u rupu.
Pouka priče: Obećavaj mački kule i gradove dok ne uđeš u rupu, a onda se pravi lud.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-07-02 ALEKSA BEČIĆ PORUČIO DA DEMOKRATE NEĆE U PARLAMENT DOK PLAN IZBORNIH REFORMI NE BUDE PRIMIJENJEN
Vratićemo se kad odbor dogovori rješenja
Vratićemo se kad odbor dogovori rješenja Plan izbornih i drugih reformi, između ostalog, predviđa i potvrđivanje datuma parlamentarnih izbora, kao i dogovor o datumu opštih lokalnih izbora – rekao je Bečić
De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra i Gra­đan­ski po­kret URA ne­će se vra­ti­ti u par­la­ment dok se ne is­cr­pe i do­go­vo­re sva rje­še­nja iz pla­na iz­bor­nih re­for­mi, po­ru­čio je li­der De­mo­kra­ta Alek­sa Be­čić.
– Ne po­sto­ji ni pro­mil mo­guć­no­sti da se po­sla­ni­ci De­mo­kra­ta i URA vra­te u ple­num i re­do­van rad par­la­men­ta pri­je ne­go što ad hok par­la­men­tar­ni od­bor de­fi­ni­še kon­kret­ne pred­lo­ge rje­še­nja za im­ple­men­ta­ci­ju pla­na iz­bor­nih i dru­gih re­for­mi, ko­jim se, iz­me­đu osta­log, pred­vi­đa i po­tvr­đi­va­nje da­tu­ma par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, kao i do­go­vor o da­tu­mu op­štih lo­kal­nih iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri – re­kao je Be­čić u in­ter­vjuu za agen­ci­ju Mi­na.
Ka­ko je na­gla­sio, to je ne­dav­no po­tvr­di­la i Ma­ja Ko­ci­jan­čić, port­pa­rol Evrop­ske ko­mi­si­je (EK).
– Ka­da smo utvr­di­li uslo­ve za po­vra­tak u par­la­ment, kao ozbilj­ni i od­go­vor­ni lju­di smo du­žni da se ta­kvih uslo­va dr­ži­mo, bez ozbi­ra na kon­ti­nu­i­ra­ne uda­re ko­je tr­pi­mo, jer smo kon­stant­no iz­lo­že­ni naj­pri­mi­tiv­ni­jim mo­gu­ćim na­pa­di­ma De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) i De­mo­krat­skog fron­ta (DF) – re­kao je Be­čić.
On je do­dao da je po­no­san na či­nje­ni­cu da ni­je­dan po­sla­nik ili funk­ci­o­ner De­mo­kra­ta sa dr­žav­nog ili lo­kal­nog ni­voa ni­je ušao u „ko­lo po­li­tič­kih va­ra­li­ca“, već su is­pu­ni­li sve ono što su obe­ća­li.
– To me či­ni po­no­snim pred­sjed­ni­kom, jer pred­vo­dim po­li­tič­ki su­bjekt ko­ji či­ne lju­di od ri­je­či – na­veo je Be­čić.
On je pod­sje­tio da je evrop­ski ko­me­sar Jo­ha­nes Han na za­jed­nič­koj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na­kon su­sre­ta u Bri­se­lu sa­op­štio da je plan De­mo­kra­ta i URA u in­te­re­su ne sa­mo po­li­tič­kih su­bje­ka­ta, već i dr­ža­ve Cr­ne Go­re i svih nje­nih gra­đa­na. Han je ta­da oci­je­nio i da plan ubr­za­va evrop­ski put Cr­ne Go­re jer je u broj­nim in­te­gra­ci­o­nim obla­sti­ma u po­sled­njem pe­ri­o­du pri­mi­jet­no uspo­ra­va­nje.
– Sa­da su par­ti­je na vla­sti u si­tu­a­ci­ji da bi­ra­ju iz­me­đu evro­skep­ti­ci­zma Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i ad hok par­la­men­tar­nog od­bo­ra, či­ja rje­še­nja tre­ba da ubr­za­ju in­te­gra­ci­o­ne pro­ce­se naj­ljep­še dr­ža­ve na Bal­ka­nu – ka­zao je Be­čić.
Ka­ko je do­dao, iz­bje­ga­va se da se ka­že, ili se ne­mu­što pro­vla­či či­sto da bi se re­klo, da su EU i nje­ni vi­so­ki zva­nič­ni­ci bez­re­zer­vno po­dr­ža­li plan De­mo­kra­ta i URA i po­zdra­vi­li ga kao kon­struk­ti­van do­ku­ment ko­ji bi tre­ba­lo sli­je­di­ti jer će ubra­za­ti evrop­ski put Cr­ne Go­re.
– Iako je to sa­mo po se­bi zna­ča­jan po­mak u od­no­su na po­li­tič­ku da­tost ko­ja je po­sto­ja­la do tog mo­men­ta, u si­tu­a­ci­ji ko­ja je bi­la obo­je­na okol­no­sti­ma ko­je ni­ka­ko ni­su išle u pri­log opo­zi­ci­ji na­kon po­sled­njih iz­bo­ra, mi se ni­smo uljulj­ka­li u kom­pli­men­ti­ma, jer to ni­je ni bio naš cilj – re­kao je li­der De­mo­kra­ta.
Ka­ko je na­veo, da bi sve ima­lo smi­sla, plan su već po­če­li da spro­vo­de ta­ko što su po­kre­nu­li ini­ci­ja­ti­vu da se for­mi­ra ad hok par­la­men­tar­ni od­bor či­ja nad­le­žnost bi se is­cr­pi­la u pri­pre­mi za­kon­skog okvi­ra i dru­gih le­gi­sla­tiv­nih rje­še­nja ko­ja će una­pri­je­di­ti iz­bor­ni am­bi­jent u Cr­noj Go­ri.
– Sa­da je lop­ti­ca u dvo­ri­štu po­li­tič­kih či­ni­la­ca i in­di­vi­dua ko­je u Skup­šti­ni vo­de glav­nu ri­ječ, da ko­nač­no pre­đu sa ri­je­či na dje­la i da po­ka­žu svo­ju pri­vr­že­nost evrop­skim vri­jed­no­sti­ma, me­đu ko­ji­ma su slo­bod­ni i po­šte­ni iz­bo­ri i vla­da­vi­na pra­va ne­ke od te­melj­nih – po­ru­čio je Be­čić.
Upi­tan ka­ko ko­men­ta­ri­še to što je DF od­bio plan, dok DPS ini­si­sti­ra na vo­đe­nju di­ja­lo­ga u par­la­men­tu, on je od­go­vo­rio da ga ne iz­ne­na­đu­je stav si­jam­skih bli­za­na­ca.
– Je­di­no nji­ma od­go­va­ra sta­tus kvo u ko­jem su na­vi­kli da funk­ci­o­ni­šu, jer se na ta­kvom te­re­nu naj­bo­lje sna­la­ze. Na­vi­kli smo na to, bez ob­zi­ra na či­nje­ni­cu što nas iz iz­bor­nog pro­ce­sa u iz­bor­ni pro­ces svo­jim eks­tre­mi­zmom go­to­vo uvi­jek iz­ne­na­de – ka­zao je Be­čić.
On je re­kao da su DPS i DF za­jed­no do­go­vo­ri­li i iz­gla­sa­li ak­tu­el­na rje­še­nja iz­bor­nog za­ko­no­dav­stva, ko­je već du­že vre­me­na iza­zi­va kri­ti­ku do­ma­će i me­đu­na­rod­ne jav­no­sti, a da­je kon­ti­nu­i­ra­nu start­nu pred­nost vla­da­ju­ćoj stran­ci.
– To su po­li­tič­ki su­bjek­ti ko­ji su u sve­mu sa­gla­sni, a po­seb­no ka­da tre­ba uda­ri­ti na mla­de i pro­gre­siv­ne sna­ge, jer im re­me­ti­mo vi­še­de­ce­nij­sku sklad­nu igru op­sta­ja­nja na vla­sti i po­li­tič­kog tru­to­va­nja u opo­zi­ci­ji – is­ta­kao je Be­čić.M.V.


Ne za­ni­ma nas mje­sto pot­pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta

Be­čić je od­go­vo­rio od­rič­no na pi­ta­nje da li bi De­mo­kra­te u slu­ča­ju po­vrat­ka u par­la­ment bi­le za­in­te­re­so­va­ne za mje­sto pot­pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne.
– Ne za­ni­ma­ju nas pro­to­ko­lar­na i pri­vi­le­go­va­na mje­sta. Ne­ma vr­še­nja ni­ti za­ko­no­dav­ne ni­ti iz­vr­šne vla­sti za­jed­no sa DPS-om. To smo obe­ća­li gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re onog tre­nut­ka kad smo osno­va­ni. Taj prin­cip ni­ka­da ne­će­mo pro­mi­je­ni­ti – po­ru­čio je Be­čić
Ka­ko je do­dao, DPS je za De­mo­kra­te po­li­tič­ki ne­pri­ja­telj broj je­dan.
– Ne­ma te si­le, pri­vi­le­gi­je, po­nu­de, ni­ti ko­li­či­ne nov­ca ko­ja bi na­tje­ra­la bi­lo kog de­mo­kra­tu da za­jed­no sa bi­lo ko­jim di­je­lom DPS-a vr­ši za­ko­no­dav­nu ili iz­vr­šnu vlast. To je stvar prin­ci­pa i da­te ri­je­či, ko­ja u De­mo­kra­ta­ma ima sna­gu za­ko­na – na­gla­sio je Be­čić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"