Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Agentima isplatili 18.500 eura za službena putovanja * Političke štetočine me predstavljaju kao saradnika DPS-a * Sudija me gurnula, pa inscenirala napad * Lazović kupio 2.000 akcija za 16.000 * Agentima isplatili 18.500 eura za službena putovanja * Zaharčenko poginuo u eksploziji * Srbija neće prihvatiti ponižavajuće rješenje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-09-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
Ne može biti normalno da DPS podrži aktivnosti opozicije kojima je cilj smjena DPS-a.

Vic Dana :)

Grdi otac svog, već odraslog i oženjenog sina, pa mu kaže:
Kako te nije sramota, svakodnevno jurcaš za ženama a imaš djecu koja idu u školu. Sin se malo zamisli pa kaže ocu:
• Pa šta da radim, da ispišem djecu iz škole?


Mujo dobio novi posao kao električar u bolnici i nakon par dana pošalju ga na intenzivnu njegu zbog nekog kvara. Pregledava Mujo instalacije, češka se po glavi i napokon skonta šta je u pitanju, pa otvori vrata od šok sobe gdje su pacijenti priključeni na aparate za vještačko disanje:
- ‚Ajmo sad, svi duboko udahn‘te, moram promijen‘t osigurače!
Gospodine, jedan ludi čovjek je pobjegao iz bolnice. Mršav je i ima 200 kila.
- Pa kako to?
- Jel vam kažem da je lud.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-08-31 RODITELJI SE ŽALE ZBOG IZMJENA GRADIVA ZA OSNOVCE, IZ ZAVODA ZA UDŽBENIKE ISTIČU
Novi udžbenici koštali milion eura
Novi udžbenici koštali milion eura Zbog promjena koje su nastale u programima koje je usvojio Nacionalni savjet za obrazovanje na julskoj sjednici 2017. godine, Zavod za udžbenike je morao raditi na izmjenama postojećih ili izradi potpuno novih naslova, kazao je odgovorni urednik Lazo Leković
Od­go­vor­ni ured­nik Za­vo­da za udž­be­ni­ke i na­stav­na sred­stva La­zo Le­ko­vić ka­zao je za „Dan” da su za štam­pu udž­be­ni­ka za pred­sto­je­ću škol­sku go­di­nu po­tro­ši­li oko 980.000 eura i da su na vri­je­me pri­pre­mi­li sve udž­be­ni­ke.
Ro­di­te­lji su se pret­hod­nih sem­di­ca ža­li­li da će u pro­da­ju bi­ti pu­šte­ni iz­mi­je­nje­ni udž­be­ni­ci, što ih pri­mo­ra­va da dje­ci sva­ke go­di­ne iz­no­va ku­pu­ju knji­ge.
Pre­ma po­da­ci­ma Za­vo­da za udž­be­ni­ka, sa­mo pred ovu škol­sku go­di­nu iz­mi­je­ni­li su 40 udž­be­ni­ka zbog re­fo­r­me na­stav­nih pro­gra­ma.
– Di­stri­bu­ci­ja je pro­te­kla u naj­bo­ljem re­du i po pla­nu. Sa pro­da­jom na či­ta­voj te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re ­po­če­lo je 27. av­gu­sta ka­ko smo i pla­ni­ra­li i oba­vi­je­sti­li jav­nost. Tre­nut­no se za­vr­ša­va di­stri­bu­ci­ja udž­be­ni­ka za ko­ri­sni­ke so­ci­jal­ne po­mo­ći i RE po­pu­la­ci­ju. Za­do­volj­ni smo či­nje­ni­com da smo za krat­ko vri­je­me uspje­li da di­stri­bu­i­ra­mo knji­ge kom­plet­noj knji­žar­skoj mre­ži u Cr­noj Go­ri. Na­da­mo se da će broj udž­be­ni­ka ko­je smo obez­bi­je­di­li bi­ti do­vo­ljan za sve na­še kraj­nje ko­ri­sni­ke ko­ji bu­du že­lje­li da ih ku­pe. Na kra­ju, u na­šim pro­daj­nim objek­ti­ma za­sad ne­ma pre­vi­še gu­žve i svih udž­be­ni­ka ima­mo u do­volj­nim ko­li­či­na­ma – na­veo je Le­ko­vić.
Ka­ko je ob­ja­snio, zbog pro­mje­na ko­je su na­sta­le u pro­gra­mi­ma ko­je je Na­ci­o­nal­ni sa­vjet za obra­zo­va­nje usvo­jio na jul­skoj sjed­ni­ci 2017. go­di­ne, Za­vod za udž­be­ni­ke je mo­rao ra­di­ti na iz­mje­na­ma po­sto­je­ćih ili iz­ra­di pot­pu­no no­vih na­slo­va, a sve ka­ko bi se uče­ni­ci­ma i na­stav­ni­ci­ma omo­gu­ći­lo da se ko­ri­šće­njem na­ših udž­be­ni­ka/udž­be­nič­kih kom­ple­ta mo­gu ostva­ri­ti svi is­ho­di pred­vi­đe­ni no­vim pred­met­nim pro­gra­mi­ma.
– Spi­sak odo­bre­nih udž­be­ni­ka ko­ji je usvo­jio Na­ci­o­nal­ni sa­vjet za obra­zo­va­nje na sjed­ni­ci odr­ža­noj 10. 8. 2018. go­di­ne za škol­sku 2018/2019. go­di­nu ob­ja­vljen u „Slu­žbe­nom li­stu Cr­ne Go­re” broj 58/18. Kao re­zul­tat na­šeg ra­da za škol­sku 2018/2019. go­di­nu, pri­pre­mi­li smo sle­de­će na­slo­ve: U svi­je­tu ma­te­ma­ti­ke 1 – udž­be­nič­ki kom­plet, Is­tra­žu­jem svo­ju oko­li­nu 1 – udž­be­nik, Či­gra slo­va i gla­so­va 2 – udž­be­nik i rad­na sve­ska, U svi­je­tu ma­te­ma­ti­ke 2 – udž­be­nič­ki kom­plet, Is­tra­žu­jem svo­ju oko­li­nu 2 – udž­be­nik i rad­na sve­ska, Či­gra slo­va i gla­so­va 3 – udž­be­nik i rad­na sve­ska, U svi­je­tu ma­te­ma­ti­ke 3 – udž­be­nič­ki kom­plet, Is­tra­žu­jem svo­ju oko­li­nu 3 – udž­be­nik i rad­na sve­ska, U svi­je­tu ma­te­ma­ti­ke 4 – udž­be­nič­ki kom­plet, Po­zna­va­nje dru­štva 4 – udž­be­nik i rad­na sve­ska, Pri­ro­da 4 – udž­be­nik i rad­na sve­ska, Li­kov­na kul­tu­ra 4 – udž­be­nik, Mu­zič­ka kul­tu­ra 4 – udž­be­nik, Li­kov­na kul­tu­ra 5 – udž­be­nik, Pri­ro­da 5 – udž­be­nik i rad­na sve­ska, Po­zna­va­nje dru­štva 5 – udž­be­nik i rad­na sve­ska, Ma­te­ma­ti­ka 5 – udž­be­nik i zbir­ka za­da­ta­ka, Mu­zič­ka kul­tu­ra 5 – udž­be­nik, In­for­ma­ti­ka sa teh­ni­kom 5 – udž­be­nik, Cr­no­gor­ski je­zik 6 – udž­be­nik i rad­na sve­ska, Ma­te­ma­ti­ka 6 – udž­be­nik i zbir­ka za­da­ta­ka, Mu­zič­ko 6 – udž­be­nik, Pri­ro­da 6 – udž­be­nik i rad­na sve­ska, In­for­ma­ti­ka sa teh­ni­kom 6 – udž­be­nik, Isto­ri­ja 6 – rad­na sve­ska, Ge­o­gra­fi­ja 7 – udž­be­nik i rad­na sve­ska, Mu­zič­ka kul­tu­ra 7 – udž­be­nik, Isto­ri­ja 7 – udž­be­nik, Li­kov­na kul­tu­ra 7 – udž­be­nik, Ma­te­ma­ti­ka 7 – udž­be­nik i zbir­ka za­da­ta­ka, In­for­ma­ti­ka sa teh­ni­kom 7, Ma­te­ma­ti­ka 8 – udž­be­nik i zbir­ka za­da­ta­ka, He­mi­ja 8 – udž­be­nik i zbir­ka za­da­ta­ka, Isto­ri­ja 8 – udž­be­nik, In­for­ma­ti­ka sa teh­ni­kom 8 – udž­be­nik, Ge­o­gra­fi­ja 9 – udž­be­nik i rad­na sve­ska, Ma­te­ma­ti­ka 9 – udž­be­nik i zbir­ka za­da­ta­ka, Isto­ri­ja 9 – udž­be­nik, Fi­zi­ka II g – udž­be­nik i zbir­ka za­da­ta­ka i La­tin­ski je­zik tre­ća go­di­na – udž­be­nik – na­veo je Le­ko­vić.
D.B.

Tr­ži­šte dik­ti­ra ci­je­ne

Pred­sjed­nik Grad­skog od­bo­ra Sin­di­kat pro­svje­te Pod­go­ri­ca Slo­bo­dan Sa­vo­vić ka­zao je za „Dan” da ma­sov­ne pro­mje­ne udž­be­ni­ka re­me­te rad, ali da po no­vim pro­gra­mi­ma ra­de od pro­šle škol­ske go­di­ne.
– Iz­da­va­nje no­vih udž­be­ni­ka pra­ti pro­mje­ne na­stav­nih pro­gra­ma iz po­je­di­nih, a sa­da i ve­ći­ne pred­me­ta za osnov­nu ško­lu. Ni­je do­bro što je Za­vod za udž­be­ni­ke kon­ci­pi­ran da ra­di po tr­ži­šnom prin­ci­pu. Ma­li ti­ra­ži i ve­li­ki ho­no­ra­ri za autor­ske ti­mo­ve do­vo­de do sku­pih udž­be­ni­ka. Sma­tram da Mi­ni­star­stvo pro­svje­te mo­ra ima­ti ja­snu stra­te­gi­ju du­go­roč­nog raz­vo­ja i vi­zi­ju šta ho­će. Da li da dje­cu uči­mo da ima­ju zna­nje i vr­li­ne, ili, kao do sa­da, da zna­ju da se sna­la­ze u dru­štvu po sva­ku ci­je­nu i kad to zna­či da ga­ze pre­ko sve­ga – is­ta­kao je Sa­vo­vić.

Kom­ple­ti od 45 do 94 eura

Iz Za­vo­da za udž­be­ni­ka na­vo­de da kom­plet udž­be­ni­ka sa en­gle­skim je­zi­kom za pr­vi raz­red ko­šta 43,1 eura, za dru­gi 50,8, za tre­ći 47,7, za če­tvr­ti 59,6, a za pe­ti raz­red 67 eura.
– Ci­je­na udž­be­ni­ka za še­sti raz­red iz­no­si 68,3 eura, za sed­mi i osmi po 94,2, a za de­ve­ti raz­red 88,2 eura. Udž­be­ni­ci za pr­vi raz­red gim­na­zi­je ko­šta­ju od 106,8 eura, za dru­gi 88,7, za tre­ći 79,7 eura, a za če­tvr­ti raz­red 59 eura. Ta­ko­đe, uz tr­go­vi­nu u vri­jed­no­sti od 50 eura, Za­vod po­kla­nja dvi­je sve­ske me­kog po­ve­za iz edi­ci­je „Na­še sve­ske”. Kup­ci ko­ji su već do­bi­li knji­gu, na po­klon do­bi­ja­ju i sve­ske ako u pro­daj­nim objek­ti­ma Za­vo­da ku­pe škol­ski pri­bor do tog iz­no­sa – na­vo­de iz Za­vo­da.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"