Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo HRA PREDSTAVILA NACRT IZVJEŠTAJA O (SAMO)REGULATORNOJ PRAKSI U CRNOJ GORI
„Dan” jedini sprovodio medijaciju
Sa predstavljanja izvještaja „Dan” jedini sprovodio medijaciju MSS se i dalje bavi medijima koji već imaju svoje samoregulatore, što je suprotno duhu i suštini samoregulacije, ocijenio je autor izvještaja Duško Vuković
Jed­na žal­ba je do­ve­la do uspje­šnog po­sre­do­va­nja om­bud­sma­na „Da­na“ iz­me­đu ža­li­o­ca i ured­ni­štva tog me­di­ja, što je je­di­ni pri­mjer uspje­šne me­di­ja­ci­je u pe­ri­o­du od 2015. do 2016, ka­da je ana­li­zi­ra­na sa­mo­re­gu­la­tor­na i re­gu­la­tor­na prak­sa u me­di­ji­ma u Cr­noj Go­ri. U Na­cr­tu iz­vje­šta­ja Ak­ci­je za ljud­ska pra­va (HRA) „Mo­ni­to­ring sa­mo­re­gu­la­tor­ne i re­gu­la­tor­ne prak­se u me­di­ji­ma u Cr­noj Go­ri“, ko­ji je ju­če pred­sta­vljen, na­vo­di se da je Me­dij­ski sa­vjet za sa­mo­re­gu­la­ci­ju (MSS) na­sta­vio prak­su da od­lu­ču­je po žal­ba­ma ko­je se od­no­se na me­di­je ko­ji ni­je­su čla­no­vi tog sa­mo­re­gu­la­tor­nog ti­je­la, od ko­jih ne­ki ima­ju sop­stve­na ti­je­la sa­mo­re­gu­la­ci­je (om­bud­sma­ne).
U iz­vje­šta­ju se na­vo­di da je om­bud­sman „Da­na“ ob­ja­vio na na­mjen­skoj stra­ni­ci veb-saj­ta „Da­na” iz­vje­šta­je o pri­spje­lim žal­ba­ma i svo­jim od­lu­ka­ma, ali i in­for­ma­ci­je o dru­gim va­žnim ak­tiv­no­sti­ma u ve­zi sa funk­ci­jom ko­ju oba­vlja. U do­ku­men­tu pi­še i da u od­lu­ka­ma om­bud­sma­na „Da­na” ni­je uoče­no pro­be­ma­tič­no tu­ma­če­nje Ko­dek­sa.
Za­štit­nik pra­va či­ta­la­ca „Da­na“ Ili­ja Jo­vi­će­vić poručio je da se mora na­pra­vi­ti raz­li­ka iz­me­đu od­bi­je­nih i od­ba­če­nih žal­bi.
– Po­slov­nik o ra­du za­štit­ni­ka pra­va či­ta­la­ca „Da­na“ ko­ji me­ne oba­ve­zu­je ne po­zna­je mol­bu. Me­đu­tim, zbog uva­ža­va­nja pod­no­si­la­ca mol­bi, ja sam na njih od­go­vo­rio, ta­ko da njih tre­ba po­seb­no ozna­či­ti – pre­ci­zi­rao je Jo­vi­će­vić.
Ko­men­ta­ri­šu­ći iz­vje­štaj, om­bud­sman „Vi­je­sti“ i „Mo­ni­to­ra“ Pa­u­la Pe­tri­če­vić is­ta­kla je da po­sto­ji ne­u­jed­na­čen pri­stup po pi­ta­nju sa­dr­žaj­no­sti. Ona je za­pi­ta­la za­što RTCG i da­lje pri­zna­je nad­le­žnost MSS, ako nje­na Ko­mi­si­ja za žal­be ima sta­tus sa­mo­re­gu­la­to­ra.
Autor iz­vje­šta­ja Du­ško Vu­ko­vić po­ja­snio je da se ni­je­su ba­vi­li mo­ni­to­rin­gom sa­dr­ža­ja me­di­ja, ne­go ana­li­zom prak­se sa­mo­re­gu­la­to­ra i re­gu­la­to­ra. On je kon­sta­to­vao da se MSS i da­lje ba­vi me­di­ji­ma ko­ji već ima­ju svo­je sa­mo­re­gu­la­to­re.
– To je, po mom du­bo­kom uvje­re­nju, su­prot­no du­hu i su­šti­ni sa­mo­re­gu­la­ci­je. Te pre­po­ru­ke da se ta prak­sa na­pu­sti, po­na­vljam i u ovom iz­vje­šta­ju – po­ru­čio je Vu­ko­vić.
Go­vo­re­ći o ra­du Agen­ci­je za elek­tron­ske me­di­je, on je na­veo da je u 2016. znat­no po­ras­tao broj pri­go­vo­ra, te da se naj­ve­ći dio njih od­no­sio na Te­le­vi­zi­ju Pink M.
– Sa­vjet je do­nio ne­ko­li­ko upo­zo­re­nja tom me­di­ju da ne kr­ši pro­gram­ske prin­ci­pe i stan­dar­de. Moj na­laz je da ar­gu­men­ta­ci­ja ka­da se od­bi­ja­ju pri­go­vo­ri ža­li­la­ca na sa­dr­ža­je TV Pink ni­je uvi­jek do­sled­na – upo­zo­rio je on.
Vu­ko­vić je oci­je­nio da i u slu­ča­ja ra­da Ko­mi­si­je za pri­go­vo­re gle­da­la­ca i slu­ša­la­ca Ra­dio-te­le­vi­zi­je Cr­ne Go­re (RTCG) ima ne­do­sled­no­sti u pri­stu­pu u slič­nim si­tu­a­ci­ja­ma.
Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca HRA Tea Gor­janc Pre­le­vić oci­je­ni­la je da uspje­šna sa­mo­re­gu­la­ci­ja i rje­ša­va­nje kon­fli­ka­ta iz­me­đu me­di­ja i pu­bli­ke mo­gu da do­pri­ne­su spre­ča­va­nju sud­skih spo­ro­va. Ona je ka­za­la da je na­sto­ja­nje te NVO da svi me­di­ji pri­hva­te sa­mo­re­gu­la­ci­ju.
– Za­do­volj­ni smo či­nje­ni­com da osim „In­for­me­ra“ ko­ji ni­je pri­hva­tio sa­mo­re­gu­la­ci­ju, a u me­đu­vre­me­nu je i na­pu­stio Cr­nu Go­ru, svi osta­li uče­stvu­ju u sa­mo­re­gu­la­ci­ji. Te­le­vi­zi­ja Vi­je­sti ne­ma om­bud­sma­na, ali su nas uvje­ri­li da to ni­je za­to što ne pri­hva­ta­ju sa­mo­re­gu­la­ci­ju, već ne­ma­ju mo­guć­no­sti da se do­go­vo­re sa oso­ba­ma sa ko­ji­ma su že­lje­li da im oba­vlja­ju taj po­sao – ka­za­la je ona.
Ja­dran­ka Voj­vo­dić iz AEM is­ta­kla je da sa­vjet tog ti­je­la bi­lje­ži dra­sti­čan po­rast bro­ja pri­go­vo­ra, te da ih je u pro­šloj go­di­ni bi­lo vi­še ne­go za vri­je­me či­ta­vog po­sto­ja­nja Agen­ci­je.
– Ne­spor­no je da Agen­ci­ja ima pra­vo da iz­rek­ne upo­zo­re­nje, pri­vre­me­nu mje­ru od­u­zi­ma­nja odo­bre­nja i traj­no od­u­zi­ma­nje odo­bre­nja. Agen­ci­ja ne mo­že da iz­rek­ne nov­ča­nu ka­znu – uka­za­la je Voj­vo­di­će­va, do­da­ju­ći da su ra­ni­je ima­li tu mo­guć­nost i da je ta mje­ra bi­la naj­e­fi­ka­sni­ja.
Pred­sjed­nik Ko­mi­si­je za pri­go­vo­re slu­ša­la­ca i gle­da­la­ca RTCG i član sa­vje­ta jav­nog ser­vi­sa Go­ran Đu­ro­vić sa­gla­sio se sa kon­sta­ta­ci­ja­ma da se ne pra­ti do kra­ja ka­ko se okon­ča­ju di­sci­plin­ski po­stup­ci zbog kr­še­nja pro­gram­skih sa­dr­ža­ja. Na­gla­sio je da u AEM ne­ma ni­ka­kvo po­vje­re­nje, te da je to ti­je­lo pod po­li­tič­kim uti­ca­jem vla­da­ju­će De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS).
Ire­na Mi­loj­ko­vić iz am­ba­sa­de Austra­li­je iz Be­o­gra­da, ko­ja je po­dr­ža­la pro­je­kat, na­gla­si­la je da po­dr­ža­va­ju pro­jek­te u ve­zi sa slo­bo­dom me­di­ja jer sma­tra­ju da ima mno­go to­ga što mo­že da se uči­ni na po­bolj­ša­nju me­dij­skog okru­že­nja.
A.O.


Svr­ha sa­mo­re­gu­la­ci­je ni­je kri­ti­ka

Iz­vr­šni se­kre­tar MSS Ran­ko Vu­jo­vić ka­zao je da je mi­si­ja tog sa­mo­re­gu­la­tor­nog ti­je­la da me­di­ji mo­ra­ju da pri­hva­te da i njih ne­ko mo­že da kri­ti­ku­je, a ne sa­mo da kri­ti­ku­ju. On je oci­je­nio da je da­nas mno­go bo­lja si­tu­a­ci­ja po pi­ta­nju po­što­va­nja stan­dar­da ne­go 2012. go­di­ne ka­da su po­če­li rad.
– Vi ste od po­čet­ka tvr­di­li da mi ne­ma­mo pra­vo da se ba­vi­mo me­di­ji­ma ko­ji ni­je­su na­ši čla­no­vi. U Evro­pi se u sa­mo če­ti­ri dr­ža­ve sa­mo­re­gu­la­tor­na ti­je­la ne ba­ve me­di­ji­ma ko­ji ni­je­su nji­ho­vi čla­no­vi. On­da ste pro­mi­je­ni­li ar­gu­men­ta­ci­ju da ne mo­že­mo da se ba­vi­mo me­di­ji­ma ko­ji ima­ju svo­ja sa­mo­re­gu­la­tor­na ti­je­la. Taj raz­log je do­ne­kle pri­hva­tljiv, ali smo bi­li mi­šlje­nja da su ti me­di­ji, ko­ji su osno­va­li svo­ja sa­mo­re­gu­la­tor­na ti­je­la, to ura­di­li vi­še da bi iz­bje­gli nas, ne­go da bi se stvar­no ba­vi­li sa­mo­re­gu­la­ci­jom – tvr­di Vu­jo­vić.
Du­ško Vu­ko­vić mu je na to od­go­vo­rio da svr­ha sa­mo­re­gu­la­ci­ja ni­je kri­ti­ka, te da MSS ne bi tre­ba­lo da je osno­van da bi kri­ti­ko­vao, ne­go da bi bio sa­mo­re­gu­la­tor.
– Ka­kvu svr­hu ima sa­mo­re­gu­la­ci­ja ako ti ne­ko­ga is­kri­ti­ku­ješ, s pra­vom ili ne, on to ne pri­hva­ta i nje­ga ne­ko tu­ži, a ti ne­maš mo­guć­nost da po­sre­du­ješ. I da ne­ma om­bud­sma­na, on te jed­no­stav­no ig­no­ri­še, ne pri­hva­ta te. Ka­ko ćeš do­ni­je­ti mje­ro­dav­nu od­lu­ku ako ne ču­ješ dru­gu stra­nu – upi­tao je on.
Bran­ko Vo­ji­čić iz Ko­mi­si­je za žal­be MSS na­gla­sio je da se de­ša­va­lo i da kon­sti­tu­en­ti MSS ne ob­ja­vlju­ju nji­ho­ve od­lu­ke.


Ob­ja­vlji­va­ti od­lu­ke sa­mo­re­gu­la­to­ra

S ob­zi­rom na raz­li­či­te od­lu­ke Ko­mi­si­je Sa­vje­ta RTCG, MSS i Agen­ci­je za elek­tron­ske me­di­je o od­go­vor­no­sti vo­di­te­lja, tj. me­di­ja u slu­ča­ju emi­si­ja ko­je se emi­tu­ju uži­vo, pre­po­ru­če­no je da se u ovoj obla­sti stan­dar­di pre­ci­zi­ra­ju ka­ko bi no­vi­na­ri­ma bi­lo ja­sni­je ka­ko da se po­na­ša­ju. Kon­sta­to­va­no je da je AEM je­di­na ko­ja mo­že iz­re­ći sank­ci­je u slu­ča­ju kr­še­nja pro­fe­si­o­nal­nih stan­dar­da u me­di­ji­ma.
– Kri­ti­ko­va­na je nje­na prak­sa da TV Pink upor­no iz­ri­če upo­zo­re­nja za kr­še­nja iste vr­ste stan­dar­da umje­sto da pri­bjeg­ne ozbilj­ni­joj mje­ri za­bra­ne emi­to­va­nja do 30 da­na. Pred­lo­že­no je da svi me­di­ji do­sled­no ob­ja­vlju­ju sve od­lu­ke sa­mo­re­gu­la­to­ra. Za­klju­če­no je i da sva ti­je­la tre­ba sa­dr­žaj­no da obra­zla­žu od­lu­ke i či­ne ih do­stup­nim na svo­jim in­ter­net stra­ni­ca­ma, za­jed­no sa uput­stvi­ma gra­đa­ni­ma o to­me ka­ko da im se obra­ća­ju – sa­op­šte­no je iz HRA na­kon ras­pra­ve o iz­vje­šta­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"