Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo AMERIČKA PRIVREDNA KOMORA PREDLOŽILA MINISTARSTVU NOVA ZAKONSKA RJEŠENJA
Potraživanja radnika da zastaraju nakon tri godine
Radnici sve češće prava traže na ulici Potraživanja radnika da zastaraju nakon tri godine Svi zaposleni su upoznati sa svojim pravima i nema razloga da nemaju sankciju u vidu zastarjelosti ukoliko ne preduzimaju ništa kako bi zaštitili svoja prava, odnosno na vrijeme naplatili potraživanja koja im pripadaju, smatraju u AKP
Ame­rič­ka pri­vred­na ko­mo­ra u Cr­noj Go­ri (APK) upu­ti­la je zva­nič­ni pred­log Mi­ni­star­stvu ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja da se no­vim za­ko­nom o ra­du uve­de nor­ma ko­jom sva nov­ča­na po­tra­ži­va­nja iz rad­nog od­no­sa za­sta­ri­je­va­ju u ro­ku od tri go­di­ne od da­na na­stan­ka oba­ve­ze. Va­že­ćim Za­ko­nom o ra­du pred­vi­đe­no je da nov­ča­na po­tra­ži­va­nja iz ra­da i po osno­vu ra­da ne za­sta­ri­je­va­ju. Uko­li­ko bi se ta­kva nor­ma uve­la u za­kon, on­da bi rad­ni­ci mo­gli da osta­nu i bez za­ra­đe­nih za­ra­da ko­je im po­slo­da­vac ni­je is­pla­tio na vri­je­me, što bi bi­lo su­prot­no Usta­vu ko­ji ga­ran­tu­je pra­vo na pla­ćen rad.
U APK sma­tra­ju da je sa­da­šnja za­kon­ska nor­ma u su­prot­no­sti sa pred­vi­di­vom fi­nan­sij­skom si­tu­a­ci­jom, ko­joj te­ži sva­ki po­slo­da­vac.
– Ne po­sto­ji raz­log dru­ga­či­jeg tret­ma­na po­tra­ži­va­nja iz rad­nih od­no­sa od osta­lih po­tra­ži­va­nja za ko­ja po­sto­je za­ko­nom re­gu­li­sa­ni ro­ko­vi za­star­je­lo­sti. Svi za­po­sle­ni su upo­zna­ti sa svo­jim pra­vi­ma i ne­ma raz­lo­ga da ne­ma­ju sank­ci­ju u vi­du za­star­je­lo­sti uko­li­ko ne pred­u­zi­ma­ju ni­šta ka­ko bi za­šti­ti­li svo­ja pra­va, od­no­sno na vri­je­me na­pla­ti­li po­tra­ži­va­nja ko­ja im pri­pa­da­ju. Is­tra­žu­ju­ći upo­red­nu prak­su, uvi­dje­li smo da je u rad­nom za­ko­no­dav­stvu ze­ma­lja re­gi­o­na, tač­ni­je u Za­ko­nu o ra­du Hr­vat­ske i Sr­bi­je, pred­vi­đe­no da sva nov­ča­na po­tra­ži­va­nja iz rad­nog od­no­sa za­sta­ri­je­va­ju u ro­ku od tri go­di­ne od da­na na­stan­ka oba­ve­ze – pi­še u nji­ho­vom do­pi­su ko­ji se od­no­si na pred­lo­ge za no­vi akt o ra­du.
Oni is­ti­ču da čla­ni­ce Ko­mo­re sma­tra­ju da je ra­di sta­bil­nog i pred­vi­di­vog fi­nan­sij­skog am­bi­jen­ta neo­p­hod­no i u cr­no­gor­skom za­ko­no­dav­stvu pro­pi­sa­ti da nov­ča­na po­tra­ži­va­nja za­sta­ri­je­va­ju u ro­ku od tri go­di­ne od da­na na­stan­ka oba­ve­ze.
Po­red to­ga APK pred­la­že i iz­mje­ne za­ko­na ko­je se od­no­se na po­stu­pak utvr­đi­va­nja po­vre­de rad­ne oba­ve­ze, tra­ja­nje ugo­vo­ra o ra­du, re­gu­li­sa­nje go­di­šnjeg od­mo­ra, za­ra­de i ot­ka­znog ro­ka.
Ka­da su u pi­ta­nju ugo­vo­ri o ra­du oni sma­tra­ju da da­va­nje ugo­vo­ra na neo­d­re­đe­no na­kon dvi­je go­di­ne ra­da po osno­vu ugo­vo­ra ne bi pred­sta­vlja­lo pro­blem ako bi se po­slo­dav­cu olak­ša­lo ot­pu­šta­nje za­po­sle­nih.
– Čla­ni­ce APK iz­ra­ža­va­ju ja­snu opre­di­je­lje­nost za si­gu­r­nost rad­nog od­no­sa, me­đu­tim, za ta­kav ko­rak je neo­p­hod­no stvo­ri­ti pred­u­slo­ve i to pre­vas­hod­no u sa­mom si­ste­mu i na­či­nu raz­mi­šlja­nja. Na­ža­lost, tre­nut­na si­tu­a­ci­ja u ko­joj je prak­tič­no ne­mo­gu­će ot­ka­za­ti ugo­vor o ra­du za­po­sle­nom bez is­pla­te ot­prem­ni­ne u ve­li­koj mje­ri op­te­re­ću­je po­slo­dav­ce. Vri­je­me i prak­sa će po­ka­za­ti da tre­nut­no za­kon­sko rje­še­nje ne sa­mo da ni­je u in­te­re­su po­slo­dav­ca već ni­je u in­te­re­su ni za­po­sle­nom bu­du­ći da sva­ko pre­nor­mi­ra­nje su­ža­va slo­bo­du i jed­ne i dru­ge stra­ne. Sta­bi­lan rad­ni od­nos ni­je rad­ni od­nos na neo­d­re­đe­no vri­je­me, već rad­ni od­nos iz kog pro­iz­i­la­zi obo­stra­ni in­te­res i po­što­va­nje ko­je, na­ža­lost, ne­sta­je pod pri­si­lom za­kon­skih nor­mi – is­ta­kli su u Ko­mo­ri.
Po­stu­pak po­vre­de rad­ne oba­ve­ze po­treb­no je, ka­ko ka­žu, pred­vi­dje­ti i ure­di­ti sa­mo Za­ko­nom o ra­du, a ne op­štim ko­lek­tiv­nim ugo­vo­rom kao što je bio slu­čaj do sa­da.
– Na taj na­čin, iz­bje­gli bi­smo si­tu­a­ci­ju u ko­joj smo se do sko­ra na­la­zi­li, ka­da OKU ni­je bio va­že­ći. Ta­ko­đe, sma­tra­mo da je prak­tič­no da se po­slo­dav­cu osta­vi mo­guć­nost da op­štim ak­tom ure­di sa­mu pro­ce­du­ru vo­đe­nja po­stup­ka za utvr­đi­va­nje po­vre­de rad­ne oba­ve­ze, pri če­mu bi ista, na­rav­no, mo­ra­la bi­ti uskla­đe­na sa Za­ko­nom o ra­du. Ko­ri­šće­nje go­di­šnjeg od­mo­ra u dje­lo­vi­ma tre­ba da bu­de li­be­ral­ni­je re­gu­li­sa­no, od­no­sno po­treb­no je da­ti slo­bo­du po­slo­dav­cu i za­po­sle­nom da se do­go­vo­re oko tra­ja­nja i na­či­na ko­ri­šće­nja go­di­šnjeg od­mo­ra. Za­štit­na nor­ma od 10 da­na bi tre­ba­lo da osta­ne na sna­zi, ali dru­gi dio od­mo­ra tre­ba pro­pi­sa­ti na na­čin ko­ji bi dao ve­ću flek­si­bil­nost stra­na­ma u rad­nom od­no­su. Ta­ko­đe, rok za oba­vje­šta­va­nje za­po­sle­nog o odo­bre­nom od­mo­ru tre­ba­lo bi da bu­de skra­ćen sa 30 na 15 da­na – sma­tra­ju u Ko­mo­ri.
M.S.


Uki­nu­ti ot­ka­zni rok

U Ame­rič­koj pri­vred­noj ko­mo­ri ka­žu da ot­ka­zni rok, ka­ko u slu­ča­ju teh­nič­ko-teh­no­lo­ških ili re­struk­tu­ral­nih pro­mje­na usled ko­jeg je pre­sta­la po­tre­ba za ra­dom za­po­sle­nog, ta­ko i u dru­gim slu­ča­je­vi­ma pred­vi­đe­nih za­ko­nom, tre­ba de­fi­ni­sa­ti ta­ko da nje­go­va pri­mje­na za­vi­si i bu­de pri­la­go­đe­na raz­lo­zi­ma zbog ko­jih pre­sta­je rad­ni od­nos.
– S ob­zi­rom na to da po­sto­je dru­gi me­ha­ni­zmi za za­šti­tu pra­va za­po­sle­nih u slu­ča­ju teh­nič­ko-teh­no­lo­ških ili re­struk­tu­ral­nih pro­mje­na sma­tra­mo da je ovaj me­ha­ni­zam iz­li­šan – na­vo­de u toj or­ga­ni­za­ci­ji.
Pred­la­žu da po­slo­da­vac mo­že ot­ka­za­ti ugo­vor o ra­du bez oba­ve­ze po­što­va­nja ot­ka­znog ro­ka ka­da se utvr­di da će do­ći do pre­stan­ka po­tre­be za ra­dom za­po­sle­nih na neo­d­re­đe­no vri­je­me.


Pred­la­žu i ob­u­sta­vu za­ra­de

Po­jam za­ra­de, ka­ko is­ti­ču, tre­ba da bu­de pre­ci­zno de­fi­ni­san.
– Na­i­me, po­treb­no je di­fe­ren­ci­ra­ti po­jam bru­to za­ra­de i bru­to za­ra­de sa uve­ća­nji­ma. Kao osnov za uve­ća­nje za­ra­de tre­ba pro­pi­sa­ti bru­to za­ra­du za­po­sle­nog ko­ja se sa­sto­ji od ko­e­fi­ci­jen­ta slo­že­no­sti uve­ća­nog za mi­nu­li rad i ob­ra­čun­ske vri­jed­no­sti ko­e­fi­ci­jen­ta. Tre­ba de­fi­ni­sa­ti po­jam ugo­vo­re­ne bru­to za­ra­de ta­ko da je je­di­ni uslov da ne mo­že bi­ti ni­ža od bru­to za­ra­de de­fi­ni­sa­ne u sta­vu is­pred. Ta­ko­đe, Za­kon o ra­du tre­ba da pred­vi­di mo­guć­nost ob­u­sta­ve za­ra­de ili na­kna­de za­ra­de za­po­sle­nom, uz nje­go­vu sa­gla­snost, a u iz­no­su ve­ćem od jed­ne tre­ći­ne za­ra­de ili na­kna­de za­ra­de – na­vo­di se u do­pi­su APK.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"