Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo U VLADI I SKUPŠTINI NIKO NE ODGOVARA ZBOG DONOŠENJA I USVAJANJA NEUSTAVNIH PROPISA
Mjesečno „padne“ po jedan zakon
Sa ranije sjednice Ustavnog suda Mjesečno „padne“ po jedan zakon Ovo potvrđuje koliko je neophodan inkluzivan politički sistem koji koristi sve kapacitete društva, a ujedno jača institucije čineći ih otpornim od neprimjerenog parcijalnog uticaja, ocijenio je Boris Marić
K
a­kvog su „kva­li­te­ta“ za­ko­ni ko­je do­no­si Skup­šti­na Cr­ne Go­re, a naj­če­šće pre­la­že Vla­da, po­ka­zu­je po­da­tak da na Ustav­nom su­du mje­seč­no „pad­ne“ ma­kar je­dan pro­pis ko­jim je ure­đi­va­na ne­ka vr­lo bit­na oblast u dru­štvu. Od po­čet­ka go­di­ne Ustav­ni sud je utvr­dio ne­u­stav­nost od­re­da­ba za­ko­na o jav­nim oku­plja­nji­ma, o prek­ša­ji­ma, o so­ci­jal­noj i dje­či­joj za­šti­ti, o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, o lič­nom ste­ča­ju po­tro­ša­ča, a za vi­še pro­pi­sa je po­kre­nut po­stu­pak ocje­ne nji­ho­ve ustav­no­sti.
Upr­kos dis­kri­mi­na­tor­skim, ne­za­ko­ni­tim i ne­u­stav­nim od­red­ba­ma ovih za­ko­na, u Skup­šti­ni i Vla­di za to ni­ko ni­je od­go­va­rao, a sa­go­vor­ni­ci „Da­na“ ocje­nju­ju da ta­kvo sta­nje do­vo­di u pi­ta­nje ka­pa­ci­te­te ovih in­sti­tu­ci­ja, te da ta­kvi „krup­ni prav­ni pro­ma­ša­ji“ je­su po­vod za pre­i­spi­ti­va­nje od­go­vor­no­sti.
Pod­sje­ti­mo, Ustav­ni sud je uki­nio od­red­be Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, ko­jim su bi­le pro­pi­sa­ne ta­ko­zva­ne „pri­vi­le­go­va­ne“ pen­zi­je za naj­vi­še dr­žav­ne zva­nič­ni­ke, ko­ji su po tom osno­vu mo­gli da se pen­zi­o­ni­šu mi­mo svih uslo­va ko­ji su oba­ve­zni za „obič­ne“ gra­đa­ne. Ta­kve od­red­be su po­sto­ja­le i ra­ni­je u cr­no­gor­skom za­ko­no­dav­stvu, ali ih je Ustav­ni sud uki­nuo, da bi po­no­vo bi­le usvo­je­ne ne­ko­li­ko go­di­na ka­sni­je, upr­kos oči­gled­noj ne­u­stav­no­sti. Ne­u­sta­va­ne su i od­red­be Za­ko­na o pre­kr­ša­ji­ma, ko­ji­ma su gra­đa­ni spre­ča­va­ni da po­dig­nu lič­na do­ku­men­ta zbog ne­pla­će­nih pre­kr­šaj­nih ka­zni. Ne­dav­no je uki­nut i za­kon ko­ji je pro­pi­si­vao na­kna­de po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce, kao i pro­pis o jav­nim oku­plja­nji­ma, ko­ji je za­bra­nji­vao odr­ža­va­nje mir­nih sku­po­va u bli­zi­ni od 50 me­ta­ra od od­re­đe­nih in­sti­tu­ci­ja. I dok je u slu­ča­ju za­ko­na o maj­ka­ma, ko­ji je iz­gla­san u par­la­men­tu gla­so­vi­ma opo­zi­ci­je i ma­njin­skih par­ti­ja iz vla­sti, Ustav­ni sud na­lo­žio Vla­di „ukla­nja­nje prav­nih po­sle­di­ca“ tog ak­ta, u dru­gim slu­ča­je­vi­ma, gdje su po­god­no­sti od tog pro­pi­sa ostva­ri­li funk­ci­o­ne­ri vla­sti, ta­kvog na­lo­ga ni­je bi­lo. To je slu­čaj sa Za­ko­nom o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je i „pri­vi­le­go­va­nim pen­zi­ja­ma“, gdje su pred­sjed­ni­ci dr­ža­ve, Vla­da i Skup­šti­na, ali i čla­no­vi nji­ho­vih po­ro­di­ca, od 1992. go­di­ne pa na­da­lje ostva­ri­li pen­zi­je mi­mo bi­lo ka­kvih uslo­va, a či­ji je iz­nos i pre­ko 1.700 eura.
Biv­ši mi­ni­star ra­da, prav­nik Bo­ris Ma­rić oci­je­nio je za „Dan“ da bi mo­ra­la da bu­de efek­tiv­no do­sti­žna po­li­tič­ka od­go­vor­nost kao ključ­na za no­si­o­ce funk­ci­ja u Vla­di i Skup­šti­ni. On is­ti­če da se, sa dru­ge stra­ne, po­sta­vlja pi­ta­nje ka­pa­ci­te­ta nad­le­žnih or­ga­na u za­ko­no­dav­nom po­stup­ku da ade­kvat­no ci­je­ne ustav­nost bu­du­ćeg ak­ta.
– Mo­že se le­gi­tim­no po­sta­vi­ti pi­ta­nje po­zi­ci­je skup­štin­skih od­bo­ra nad­le­žnih da ci­je­ne ustav­nost ak­ta kao i Se­kre­ta­ri­ja­ta za za­ko­no­dav­stvo u Vla­di. Ovo po­tvr­đu­je ko­li­ko je neo­p­ho­dan in­klu­zi­van po­li­tič­ki si­stem ko­ji ko­ri­sti sve ka­pa­ci­te­te dru­štva, a ujed­no ja­ča in­sti­tu­ci­je či­ne­ći ih ot­por­nim od ne­pri­mje­re­nog par­ci­jal­nog uti­ca­ja – uka­zao je on.
Pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra In­sti­tu­ta al­ter­na­ti­va Ste­vo Muk na­vo­di da na Ustav­nom su­du pa­da­ju za­ko­ni ko­je su svo­je­vre­me­no usva­ja­li u Skup­šti­ni, ka­ko na pred­log Vla­de, ta­ko i na pred­log par­ti­ja opo­zi­ci­je. Na­gla­ša­va da Ustav­ni sud od­lu­ke do­no­si spo­ro, te­ško i sa broj­nim manj­ka­vo­sti­ma i ogra­ni­če­nji­ma.
– To po­ka­zu­je da je kva­li­tet pri­pre­me za­ko­na još na ni­skom ni­vou, da ni kod naj­va­žni­jih za­ko­na ne­ma­mo ga­ran­ci­je da će se odr­ža­ti u prav­nom ži­vo­tu, od­no­sno da su u skla­du sa Usta­vom Cr­ne Go­re. Ko­nač­nih ga­ran­ci­ja za ustav­nost ne­kog za­ko­na ne mo­že bi­ti, jer bi ta­kva sa­vr­še­nost pro­pi­sa bi­la su­prot­sta­vlje­na po­tre­bi po­sto­ja­nja Ustav­nog su­da ko­ji tu sa­gla­snost ocje­nju­je. Me­đu­tim, či­nje­ni­ca da ima­mo ova­ko krup­ne prav­ne pro­ma­ša­je kod ustav­no­sti va­žnih za­ko­na je­ste raz­log da se pre­i­spi­ta kva­li­tet ra­da nad­le­žnih skup­štin­skih od­bo­ra ka­da je ri­ječ o pred­lo­zi­ma po­sla­ni­ka, od­no­sno cje­lo­kup­ni si­stem i ka­pa­ci­tet za pri­pre­mu kva­li­te­ta za­ko­na u vla­di – po­ru­čio je Muk za „Dan“.
Sa­rad­ni­ca na pro­gra­mi­ma u Cen­tru za gra­đan­sko obra­zo­va­nje Ta­ma­ra Mi­laš upo­zo­ra­va da je iz­o­sta­nak od­go­vor­no­sti je­dan od ključ­nih pro­ble­ma, ne sa­mo za do­no­še­nje ne­u­stav­nih za­ko­na već i za kr­še­nje za­kon­skih pro­ce­du­ra za nji­ho­vo do­no­še­nje, ko­je se naj­če­šće spro­vo­de bez ade­kvat­nog uklju­či­va­nja struč­ne i za­in­te­re­so­va­ne jav­no­sti. Na­gla­ša­va da su broj­ni pri­mje­ri gdje je Vla­da Cr­ne Go­re usvo­ji­la pred­lo­ge za­ko­na bez or­ga­ni­zo­va­nja da­na jav­ne ras­pra­ve ili kon­sul­ta­ci­ja sa struč­nja­ci­ma, ali i bez ade­kvat­nih ana­li­za re­zul­ta­ta ko­je bi pro­iz­ve­la od­re­đe­na za­kon­ska rje­še­nja.
– Naj­če­šći raz­log iz­o­stan­ka od­go­vor­no­sti je­ste po­li­tič­ki fak­tor, ras­tu­ći po­pu­li­zam či­ji je, u ovom slu­ča­ju, di­rekt­ni iz­raz i po­ku­šaj sti­ca­nja dnev­no-po­li­tič­kih po­e­na, ali mo­ra­mo uka­za­ti i na, či­ni se, ne­do­volj­nu po­sve­će­nost po­sla­ni­ka sop­stve­nom po­slu, tj. pa­žlji­voj pro­cje­ni za­kon­skih tek­sto­va pri­je nji­ho­vog usva­ja­nja. Sve dok ne­ko ne bu­de sno­sio di­rekt­nu od­go­vor­nost za ova­kve pro­pu­ste, od­no­sno dok ovo pi­ta­nje osta­je na ni­vou ne­ke ko­lek­tiv­ne od­go­vor­no­sti, ne­će­mo ima­ti od­go­vo­ran i kva­li­te­tan pri­stup ovom pi­ta­nju. Gra­đa­ni su, na­ža­lost, uvi­jek pr­ve žr­tve ovih lo­ših za­ko­na – upo­zo­ri­la je ona.
Mi­laš na­gla­ša­va da zbog ta­kvih za­ko­na, ko­ji su gra­đa­ni­ma na­no­si­li di­rekt­nu šte­tu, ni­ka­da ni­ko za to ni­je od­go­va­rao, ni­ti im je šte­ta bi­la na­dok­na­đe­na.
– I ne ra­di se sa­mo o ma­te­ri­jal­noj šte­ti, već u ne­kim slu­ča­je­vi­ma i ne­za­ko­ni­tom li­ša­va­nju slo­bo­de. Na pri­mjer, upra­vo je Za­kon o pre­kr­ša­ji­ma u to­ku tri go­di­ne ne­u­stav­ne pri­mje­ne re­zul­ti­rao ne sa­mo ne­za­ko­ni­tim ubi­ra­njem nov­ca od gra­đa­na na osno­vu pre­kr­šaj­nih ka­zni već i sa či­nje­ni­com da je 439 li­ca pra­vo­sna­žno osu­đe­no na za­tvor­sku ka­znu, zbog če­ga je CGO i pod­nio ini­ci­ja­ti­vu Ustav­nom su­du – is­ta­kla je Mi­laš, do­da­ju­ći da je za­bri­nja­va­ju­će da Ustav­ni sud pre­spo­ro od­lu­ču­je o ta­kvim ini­ci­ja­ti­va­ma.
A.O.


Fa­li im struč­nja­ka

Advo­kat Ve­se­lin Ra­du­lo­vić iz­ja­vio je da se či­ni da u iz­vr­šnoj i za­ko­no­dav­noj vla­sti ne po­sto­ji do­vo­ljan ni­vo struč­no­sti pri­li­kom pred­la­ga­nja i usva­ja­nja za­ko­na, te da se ne ru­ko­vo­de prin­ci­pi­ma ko­ji­ma bi mo­ra­li da se ru­ko­vo­de ka­da sa­či­nja­va­ju ta­kve op­šte ak­te. Is­ti­če da je ja­ko pro­ble­ma­tič­no što kroz skup­štin­ske od­bo­re svi ti pred­lo­zi za­ko­na do­bi­ju po­dr­šku i da po­dr­ška u naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va za­vi­si od od­no­sa po­li­tič­kih sna­ga u par­la­men­tu.
– Po­se­ban je pro­blem što ti za­ko­ni, ko­ji vi­di­mo če­sto pa­da­ju na Ustav­nom su­du i bi­va­ju pro­gla­še­ni ne­u­stav­nim, ne do­vo­de do po­sle­di­ca, po­li­tič­kih ili bi­lo ko­je vr­ste, u iz­vr­šnoj i za­ko­no­dav­noj vla­sti. Či­ni se da se iz­vr­šna vlast ru­ko­vo­di onim što je nji­ma kao vla­da­ju­ćoj ve­ći­ni ili uskom kru­gu lju­di u toj ve­ći­ni po­treb­no i da će se sva­ka­ko spro­ve­sti bez ob­zi­ra da li je to u skla­du sa Usta­vom ili ni­je. Od­lu­ke Ustav­nog su­da u su­šti­ni osta­ju bez ne­ka­kvih ozbilj­ni­jih po­sle­di­ca. Ti za­ko­ni ko­ji su ne­u­stav­ni pri­mje­nju­ju se jed­no vri­je­me u prak­si i osta­ve po­sle­di­ce po gra­đa­ne. Te po­sle­di­ce su, ta­ko­đe, ne­u­stav­ne i mo­ram re­ći da je za­bri­nja­va­ju­će što ni Ustav­ni sud ne ra­di ni­šta, a ima ovla­šće­nja pre­ma za­ko­nu da u ne­kim slu­ča­je­vi­ma gdje to mo­že ot­klo­ni po­sle­di­ce ko­je su na­sta­le pri­mje­nom ne­u­stav­nog za­ko­na – is­ta­kao je Ra­du­lo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"