Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-12-06 UDRUŽENJE PREDUZETNICA CRNE GORE PODRŽALO ŽENSKU POLITIČKU MREŽU Lakše do osnovnih prava
Udru­že­nje pred­u­zet­ni­ca Cr­ne Go­re po­dr­žava for­mi­ra­nje Žen­ske po­li­tič­ke mre­že, ko­ja je na­sta­la u okvi­ru pro­gra­ma „Po­dr­ška an­ti­di­skri­mi­na­ci­o­nim i po­li­ti­ka­ma rod­ne rav­no­prav­no­sti“, ko­ji fi­nan­si­ra De­le­ga­ci­ja Evrop­ske uni­je u Cr­noj Go­ri, a re­a­li­zu­je Mi­ni­star­stvom za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va u sa­rad­nji sa Kan­ce­la­ri­jom Pro­gra­ma Uje­di­nje­nih na­ci­ja za raz­voj (UNDP).
Udru­že­nje je u pro­te­kloj go­di­ni pro­mo­vi­sa­lo ovaj pro­je­kat u ci­lju osna­ži­va­nja že­na u bi­zni­su.
– Oku­plja­nje že­na iz raz­li­či­tih po­li­tič­kih op­ci­ja oko istog ci­lja pred­sta­vlja no­vost na na­šoj po­li­tič­koj sce­ni i pred­sta­vlja na­du da je mo­gu­će je­din­stve­no ra­di­ti na pre­va­zi­la­že­nju dru­gih ba­ri­je­ra na isti na­čin kao što su se pre­va­zi­šle i po­li­tič­ke ba­ri­je­re. Žen­sku par­la­men­tar­nu mre­žu pri­je sve­ga vi­di­mo kao ri­je­dak dio na­še po­li­tič­ke sce­ne ko­ji za osnov­ni cilj ima pre­po­zna­va­nje ne­kih va­žnih te­ma za že­ne i dru­štvo na ko­ji­ma se mo­že ra­di­ti za­jed­nič­ki i ko­je se mo­gu iz­di­ći iz­nad po­je­di­ni­ča­nih par­tij­skih ci­lje­va i in­te­re­sa – na­vo­di se u sa­op­šte­nju Udru­že­nja pred­u­zet­ni­ca.
Žen­ska po­li­tič­ka mre­ža i Udru­že­nje pred­u­zet­ni­ca Cr­ne Go­re, ka­ko su na­ve­li, okre­nu­ti su ka stva­ra­nju uslo­va ko­ji će pro­mi­je­ni­ti eko­nom­ski i dru­štve­ni sta­tus že­na u Cr­noj Go­ri i za­to u ostva­re­nju tog za­jed­nič­kog ci­lja oče­ku­ju pu­nu po­dr­šku.
– Za­htjev da se u okvi­ru lo­kal­nih bu­dže­ta na­pra­vi pre­ra­spo­dje­la ko­ja će omo­gu­ći­ti do­dat­na sred­stva za uvo­đe­nje no­ve bu­džet­ske je­di­ni­ce, a či­ja će na­mje­na bi­ti usmje­re­na na pod­sti­caj raz­vo­ja žen­skog pred­u­zet­ni­štva, li­je­pa je vi­jest za Cr­nu Go­ru jer ko­nač­no ima­mo mre­žu u ko­joj su one ko­je do­no­se va­žne po­li­tič­ke od­lu­ke okre­nu­te i uje­di­nje­ne u na­po­ru da se že­ne kao ne­is­ko­ri­šće­ni raz­voj­ni re­surs Cr­ne Go­re sta­ve u cen­tar pa­žnje – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju Udru­že­nje pred­u­zet­ni­ca. Ka­ko se is­ti­če, že­ne ko­je zna­nja, ide­je i kre­a­tiv­nost že­le da pre­to­če u bi­znis ide­je i  uspje­šno ih re­a­li­zu­ju če­sto se su­o­ča­va­ju sa fi­nan­sij­skim i ne­fi­nan­sij­skim ba­ri­je­ra­ma i za­to Udru­že­nje pred­u­zet­ni­ca oče­ku­je od Žen­ske po­li­tič­ke mre­že da u fo­kus sta­vi ovaj pro­blem i da za­jed­nič­kim na­po­ri­ma ra­de na nje­go­vom pre­va­zi­la­že­nju.
– Ga­rant­ni fond za ko­ji se za­la­že Žen­ska po­li­tič­ka mre­ža pred­sta­vlja do­bru ide­ju za že­ne u bi­zni­su, ali je neo­p­hod­no ra­di­ti i na dru­gim fi­na­sij­skim in­stru­men­ti­ma po­dr­ške – pi­še u sa­op­šte­nju.M.V.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"