Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo FLEŠ
Pro­mo­vi­šu voj­ni po­ziv
Mi­ni­star­stvo od­bra­ne i Voj­ska Cr­ne Go­re (VCG) or­ga­ni­zu­ju da­nas u tr­žnom cen­tru Del­ta si­ti u Pod­go­ri­ci pro­mo­ci­ju voj­nog po­zi­va pod na­zi­vom „Bu­di dio nas”. Iz MO su sa­op­šti­li da će na cen­tral­nom di­je­lu u pri­ze­mlju šo­ping mo­la od 17 do 21 čas bi­ti po­sta­vlje­na če­ti­ri in­for­ma­tiv­na pul­ta sa pro­mo­tiv­nim ma­te­ri­ja­lom ve­za­nim za mo­guć­no­sti za­po­šlja­va­nja u Voj­sci Cr­ne Go­re, ali i pro­jek­ti­ma ko­ji­ma afir­mi­šu voj­ni po­ziv.
– U raz­go­vo­ru sa pred­stav­ni­ci­ma mi­ni­star­stva, po­sje­ti­o­ci će mo­ći da se upo­zna­ju i in­for­mi­šu o mo­guć­no­sti­ma obra­zo­va­nja na ugled­nim voj­nim aka­de­mi­ja­ma u ino­stran­stvu, sti­pen­di­ra­nja na ci­vil­nim fa­kul­te­ti­ma u ze­mlji, o kon­cep­tu do­bro­volj­nog slu­že­nja voj­nog ro­ka, te pro­jek­ti­ma na­mi­je­nje­nim mla­di­ma, kao što je Ljet­nji voj­ni kamp za mla­de. Po­red to­ga, mo­ći će da sa­zna­ju sve o uče­šću že­na u Voj­sci, kao i jed­na­kim pri­li­ka­ma za­po­šlja­va­nja i ka­ri­jer­nog raz­vo­ja – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Po­sje­ti­o­ci će, ka­ko do­da­ju, ima­ti pri­li­ku da vi­de pri­kaz al­pi­ni­stič­kih i bo­ri­lač­kih vje­šti­na od stra­ne pri­pad­ni­ka Voj­ske Cr­ne Go­re, ali i da ču­ju Voj­ni or­ke­star.A.O.

Odo­bri­li de­vet za­htje­va
Uprav­ni od­bor Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje (ZZZ) odo­brio je de­vet za­htje­va za kre­dit iz Ino­vi­ra­nog pro­gra­ma za kon­ti­nu­i­ra­no sti­mu­li­sa­nje za­po­šlja­va­nja i pred­u­zet­ni­štva u Cr­noj Go­ri. Iz ZZZ su ka­za­li da je opre­di­je­lje­no 60.000 eura i da je ovim sred­stvi­ma omo­gu­će­no otva­ra­nje 12 no­vih rad­nih mje­sta.
– Sa­gla­sno pro­gra­mu Vla­de, od 31. ju­la 2008. go­di­ne, Za­vod za za­po­šlja­va­nje, kroz pro­gram dr­žav­ne po­dr­ške i po­mo­ći re­a­li­zu­je „Ino­vi­ra­ni pro­gram za kon­ti­nu­i­ra­no sti­mu­li­sa­nje za­po­šlja­va­nja i pred­u­zet­ni­štva u Cr­noj Go­ri” sa ak­cen­tom na sje­ver­ni re­gi­on i ugro­že­ne ka­te­go­ri­je sta­nov­ni­štva. U pe­ri­o­du od 25. sep­tem­bra do 24. no­vem­bra, re­gi­o­nal­nim ko­mi­si­ja­ma Za­vo­da pri­sti­gli su za­htje­vi za kre­di­te od ne­za­po­sle­nih iz Nik­ši­ća, Pod­go­ri­ce, Ba­ra, Plje­va­lja, Ža­blja­ka – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.A.O.

Od pet­ka ki­ša
U Cr­noj Go­ri će bi­ti pre­te­žno sun­ča­no, uz slab do umje­ren raz­voj oblač­no­sti. Iz Za­vo­da za hi­dro­me­te­o­ro­lo­gi­ju i se­i­zmo­lo­gi­ju je sa­op­šte­no da će na sje­ve­ru pri­je­pod­ne po ko­tli­na­ma bi­ti ma­gle ili ni­ske oblač­no­sti. U pe­tek će bi­ti umje­re­no do pot­pu­no oblač­no, a me­te­o­ro­lo­zi za po­pod­ne i to­kom no­ći na­ja­vlju­ju pa­da­vi­ne.
– Vje­tar ju­žnih smje­ro­va, to­kom da­na u po­ja­ča­nju, kra­jem da­na i to­kom no­ći po­ja­čan i jak, na uda­re i ve­o­ma jak. Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra va­zdu­ha mi­nus pet do osam, naj­vi­ša dnev­na od je­dan do 13 ste­pe­ni – sa­op­šte­no je iz Za­vo­da.A.O.

Za apli­ka­ci­ju 4.700 eura
Mi­ni­star­stvo prav­de pla­ti­će 4.700 eura za apli­ka­ci­ju za uslov­ni ot­pust i pro­ba­ci­ju. Pre­ma ugo­vo­ru ko­ji je sklo­pljen sa fir­mom DOO „E-la­vi­rint”, ta kom­pa­ni­ja se oba­ve­za­la da će po­sao za­vr­ši­ti u ro­ku od 12 mje­se­ci.
– Iz­vr­ši­lac se oba­ve­zu­je da uslu­ge ko­je su pred­met ovog ugo­vo­ra iz­vo­di u skla­du sa va­že­ćim za­kon­skim pro­pi­si­ma, nor­ma­ti­vi­ma i stan­dar­di­ma za ovu vr­stu po­sla – pi­še u ugo­vo­ru.A.O.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"