Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DEMOKRATE TVRDE DA JE ČLAN GI „ZA NAS” UGROZIO BEČIĆEVU SIGURNOST
Ivanovića prijavili zbog prijetnji
Ivanovića prijavili zbog prijetnji
De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra pod­ni­je­la je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Ve­li­bo­ra Iva­no­vi­ća za­to što je ju­če, ka­ko tvr­de, jav­no pri­je­tio pred­sjed­ni­ku De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­si Be­či­ću, ko­jem je sa svog fej­sbuk na­lo­ga po­ru­čio: „Do­li­ja­ćeš ubr­zo, bu­di si­gur­na, Cr­ven­ka­pi­ce”. Ti­me je, ka­ko na­vo­de, po­či­nio kri­vič­no dje­lo ugro­ža­va­nje si­gur­no­sti iz čla­na 168 stav je­dan i dva Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re.
U pri­ja­vi se na­vo­di da je Iva­no­vić, po­sta­vlja­ju­ći fo­to­gra­fi­ju pred­sjed­ni­ka De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re sni­mlje­nu pri­li­kom ula­ska na sa­sta­nak sa opo­zi­ci­o­nim ko­le­ga­ma, Be­či­ća oka­rak­te­ri­sao na uvre­dljiv na­čin, a po­tom upu­tio oštre i ozbilj­ne pri­jet­nje po nje­gov ži­vot.
– Na ovaj na­čin su se ostva­ri­li ele­men­ti bi­ća kri­vič­nog dje­la iz čla­na 168 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re u ko­jem je pro­pi­sa­no da „ko ugro­zi si­gur­nost ne­kog li­ca pri­jet­njom da će na­pa­sti na ži­vot ili ti­je­lo tog li­ca, ili nje­mu bli­skog li­ca, ka­zni­će se nov­ča­nom ka­znom ili za­tvo­rom do jed­ne go­di­ne”. Ri­je­či „do­li­ja­ćeš, ubr­zo, bu­di si­gu­ran” pred­sta­vlja­ju di­rekt­nu pri­jet­nju osum­nji­če­nog, ko­ji oči­to ima sa­zna­nja da će on ili ne­ko dru­gi pred­u­ze­ti rad­nje ko­je mo­gu bi­ti opa­sne po ži­vot Alek­se Be­či­ća. Ako uz to uzme­mo ukup­nu ten­zi­ju i sva­ko­dnev­ne na­pa­de na De­mo­krat­sku Cr­nu Go­ru od po­je­di­nih par­ti­ja, ne­for­mal­nih gru­pa i po­je­di­na­ca, on­da pri­jet­nje ko­je upu­ću­je osum­nji­če­ni ima­ju i do­dat­nu te­ži­nu – na­vo­di se u kri­vič­noj pri­ja­vi De­mo­kra­ta.
Ka­ko su na­ve­li, na­kon otvo­re­ne pri­jet­nje Da­li­bor­ke Pe­jo­vić iz DPS-a, a uz cje­lo­kup­nu oči­to do­bro pla­ni­ra­nu i sin­hro­ni­zo­va­nu jav­nu haj­ku pro­tiv De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i nje­nog pred­sjed­ni­ka, usli­je­di­la je još jed­na otvo­re­na i ozbilj­na pri­jet­nja.
– Ak­ti­vi­sta gra­đan­ske gru­pe „Za nas” Ve­li­bor Iva­no­vić jav­no je upu­tio pri­jet­nje pred­sjed­ni­ku De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re. Pri­je ne­ko­li­ko da­na je Da­li­bor­ka Pe­jo­vić u jav­nom obra­ća­nju re­kla da ni­je si­gur­na ka­ko će De­mo­kra­te us­pje­ti da pri­ve­du kam­pa­nju do kra­ja, na­kon na­vod­no ne­kog de­ša­va­nja ili do­ga­đa­ja ko­ji će usli­je­di­ti, ka­ko se mo­glo za­klju­či­ti iz nje­nog go­vo­ra. Ve­li­bor Iva­no­vić i Da­li­bor­ka Pe­jo­vić oči­to ima­ju sa­zna­nja o ne­kom do­ga­đa­ju, pa ga Pe­jo­vi­će­va jav­no na­ja­vlju­je, a Iva­no­vić ko­ri­sti ri­ječ „usko­ro”. U pi­ta­nju su ve­o­ma ozbilj­ne pri­jet­nje po ži­vot Alek­se Be­či­ća i ovo je raz­log da se svi za­bri­ne­mo, ali i alarm da dr­žav­ni or­ga­ni ko­nač­no pre­du­zmu op­se­žne is­tra­žne rad­nje. Na­kon ovih pri­jet­nji, iz­u­zet­no smo za­bri­nu­ti za bez­bjed­nost i ži­vot pred­sjed­ni­ka Be­či­ća – sa­op­šti­le su De­mo­kra­te.
Iva­no­vić, ko­ji se pot­pi­sao kao ak­ti­vi­sta Gra­đan­skog blo­ka, za „Dan” tvr­di da ne iz­ne­na­đu­je ova­kav po­tez od gru­pa­ci­je ko­ja po­sled­njih mje­se­ci za­ba­vlja jav­nost slič­nim op­tu­žba­ma.
– Sa­zna­je­mo ta­ko, sva­ko­dnev­no, da su to­li­ka opa­snost po vlast po­sta­li da se ne bo­je Bra­no­vog met­ka, da ih ne mo­že za­u­sta­vi­ti „Mi­lo­va kri­mi­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja”, te da su pod stal­nim pri­jet­nja­ma kri­mi­na­la­ca, i slič­no. Umje­sto vo­đe­nja ozbilj­ne jav­ne po­li­ti­ke i ko­ri­šće­nja od­go­va­ra­ju­ćeg i mo­der­nog po­li­tič­kog jav­nog go­vo­ra, pi­o­ni­ri cr­ve­ni do te mje­re se­lja­če iona­ko pri­mi­ti­van ja­van dis­kurs da je za­i­sta po­sta­lo ne­pod­no­šlji­vo pra­ti­ti ih. Ne­moć se uvi­jek de­mon­stri­ra agre­si­jom, a to što cr­ve­ni kon­cept či­ni po­sled­njih mje­se­ci za­jed­ni­ci je i vi­še od agre­si­je – is­ta­kao je Iva­no­vić.
On je do­dao da u tom kon­tek­stu do­ži­vlja­va i taj naj­no­vi­ji is­pad, „ka­da me Cr­ven­ka­pa tu­ži za ozbilj­nu pri­jet­nju, ka­ko ka­žu, po ži­vot”.
- Kao ak­ti­vi­sta Gra­đan­skog blo­ka ko­ji je no­vom ak­ci­jom po­zvao opo­zi­ci­o­na­re na od­go­vor­nost, Cr­ven­ka­pi sam upu­tio za­i­sta ne­pri­mje­re­nu po­ru­ku na Fej­sbu­ku, kao no­vi u se­ri­ji jav­nih pro­te­sta zbog na­či­na nji­ho­vog dje­lo­va­nja. Že­lim da uka­žem na kon­tekst sa­mog sta­tu­sa, u ko­me iz­vje­sno ne­ma ele­me­na­ta dje­la ozbilj­ne pri­jet­nje, po­seb­no ne one po ži­vot – na­gla­sio je Iva­no­vić.
M.V.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"