Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-12-06 OPOZICIJA PONUDU FRONTA DOŽIVJELA KAO UCJENU
DF se vraća, većina neće u „Sinđin parlament”
DF se vraća, većina neće u „Sinđin parlament” Otvoreni smo za zajedničke akcije opozicije, ali bez ultimatuma i ucjenjivanja– poručio je Vladimir Joković Nelogično i neprincipijelno zvuči da oni koji su i uveli termin „Sinđin parlament” sada postaju spremni da se, nakon malo više od godinu dana, vrate u taj i takav parlament – istakli su iz pokreta URA
Pred­sjed­nik So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je (SNP) Vla­di­mir Jo­ko­vić ka­zao je da ga je za­htjev li­de­ra DF-a da se osta­le opo­zi­ci­o­ne stran­ke do pet­ka iz­ja­sne o za­jed­nič­kim ak­ci­ja­ma ili će se po­sla­ni­ci tog opo­zi­ci­o­nog sa­ve­za vra­ti­ti u par­la­ment iz­ne­na­dio. On je ka­zao da su otvo­re­ni za sve za­jed­nič­ke ak­ci­je, ali bez ul­ti­ma­tu­ma i ucje­nji­va­nja. Jo­ko­vić je is­ta­kao da je SNP vi­še pu­ta sa­op­štio da boj­kot par­la­men­ta ni­je naj­bo­lje, ali da je­ste ne­mi­nov­no rje­še­nje.
– Od­re­đi­va­nje ro­ka od tri da­na za od­go­vor i po­ru­ka da će se oni vra­ti­ti u par­la­ment ako to ne bu­de po nji­ho­voj vo­lji mo­že­mo sma­tra­ti od­re­đe­nom vr­stom pri­ti­ska na SNP i dru­ge opo­zi­ci­o­ne stran­ke. Otvo­re­ni smo za za­jed­nič­ke ak­ci­je opo­zi­ci­je, ali bez ul­ti­ma­tu­ma i ucje­nji­va­nja. Boj­kot, iako ni­je naj­bo­lji vid bor­be, ne­kad je ne­mi­no­van. Kon­sul­to­va­će­mo se u par­ti­ji i od­re­di­će­mo se o ovoj ini­ci­ja­ti­vi – ka­zao je Jo­ko­vić.
On je pod­sje­tio da se DF do­sad već dva­put vra­ćao u par­la­ment u to­ku boj­ko­ta, pa ni­je ja­sno za­što bi na taj na­čin spro­ve­li pri­ti­sak na opo­zi­ci­ju.
– Mi­slim da ni­je naj­bo­lji na­čin po­sta­vlja­ti ul­ti­ma­tu­me stran­ka­ma u smi­slu „ako vi ne ra­di­te to, mi će­mo ura­di­ti ovo“. Naj­bo­lja bi op­ci­ja bi­la raz­go­vor sa svim po­li­tič­kim opo­zi­ci­o­nim su­bjek­ti­ma, bez ika­kvog uslo­vlja­va­nja, od­re­đi­va­nja ro­ko­va i ul­ti­ma­tu­ma, za šta SNP osta­je otvo­ren – sa­opštio je Jo­ko­vić.
Nje­go­va re­ak­ci­ja usli­je­di­la je na­kon što su čel­ni­ci De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­ja Man­dić, Ne­boj­ša Me­do­je­vić i Mi­lan Kne­že­vić po­sla­li pi­smo ko­le­ga­ma iz opo­zi­ci­je u ko­me tra­že da se do pet­ka iz­ja­sne o za­jed­nič­kim ak­ci­ja­ma, a uko­li­ko od­go­vor iz­o­sta­ne, ka­ko su na­ja­vi­li, po­sto­ji mo­guć­nost da pre­du­zmu i uni­la­te­ral­ne ak­ci­je, kao što je po­vra­tak u par­la­ment u pu­nom ka­pa­ci­te­tu.
Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re i SDP-a ju­če ni­je­smo do­bi­li ko­men­tar po­vo­dom ovog za­htje­va De­mo­krat­skog fron­ta, kao ni iz De­mo­sa, dok su iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA ka­za­li da boj­kot ne­će pre­ki­da­ti. Ni ne­za­vi­sni po­sla­nik Alek­san­dar Da­mja­no­vić ju­če se ni­je ogla­ša­vao.
Ge­ne­ral­ni se­kre­tar po­kre­ta URA Mi­le­ta Ra­do­va­nić ka­zao je da ako kom­plet­na opo­zi­ci­ja pri­hva­ti po­ziv URA ne­će bi­ti smet­nja do­go­vo­ru jer su se, ka­ko je re­kao, od­u­vi­jek tru­di­li da bu­du ka­ta­li­za­tor opo­zi­ci­o­nog je­din­stva i kon­struk­ti­van part­ner na po­li­tič­koj sce­ni.
– Ne tre­ba pod­sje­ća­ti da je od­lu­ka o boj­ko­tu Skup­šti­ne do­ni­je­ta za­jed­nič­ki, na ni­vou cje­lo­kup­ne opo­zi­ci­je, i od to­ga ne tre­ba jed­no­stra­no od­u­sta­ti. Po­zi­va­mo ko­le­ge iz DF-a da ne po­vla­če uni­la­te­ral­ne po­te­ze ko­ji, htje­li oni to da pri­zna­ju ili ne, idu na­ru­ku is­klju­či­vo DPS-u. Ne­lo­gič­no i ne­prin­ci­pi­jel­no zvu­či da oni, ko­ji su i uve­li ter­min „Sin­đin par­la­ment” sa­da po­sta­ju sprem­ni da se, na­kon ma­lo vi­še od go­di­nu da­na, vra­te u taj i ta­kav par­la­ment. Boj­kot par­la­men­ta je do­nio od­re­đe­ne re­zul­ta­te, pri­je sve­ga to što su DPS i nje­go­vi sa­te­li­ti izo­lo­va­ni. Ono što je naj­bit­ni­je je­ste da smo boj­ko­tom svi za­jed­no uspje­li da pred do­ma­ćom i me­đu­na­rod­nom jav­no­šću do sr­ži ogo­li­mo ka­rak­ter ove vla­sti – ka­zao je Ra­do­va­nić.
On je do­dao da je URA za pred­u­zi­ma­nja no­vih ak­ci­ja ko­je će pri­mo­ra­ti vlast na ras­pi­si­va­nje pri­je­vre­me­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, ali ne vi­di ka­ko će jed­no­stra­ni po­vra­tak DF-a u par­la­ment do­pri­ni­je­ti ostva­ri­va­nju tog ci­lja.
– Do­ga­đa­ji iz Moj­kov­ca i Ce­ti­nja, gdje ima­mo do­ku­men­to­va­no ka­ko se gla­sa pod pri­si­lom i ucje­na­ma, ozbilj­nost po­li­tič­ke kri­ze u dr­ža­vi po­di­gli su na još vi­ši ni­vo. Za­to je od­go­vor­nost na svim opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma da do­đe­mo do kon­sen­zu­sa i da ja­sno usa­gla­si­mo da­lje ko­ra­ke u bor­bi pro­tiv dik­ta­tor­skog re­ži­ma. Po­vra­tak u Skup­šti­nu bi­lo kog opo­zi­ci­o­nog su­bjek­ta sa­mo bi dao le­gi­ti­mi­tet svim in­sti­tu­ci­ja­ma ko­je su pro­i­za­šle iz „dr­žav­nog uda­ra”. Ni­je­dan po­sla­nik ko­ji se iskre­no bo­ri za re­for­me, slo­bod­no i fer dru­štvo i de­mo­krat­ske in­sti­tu­ci­je ne smi­je ni na ko­ji na­čin da­ti le­gi­ti­mi­tet ova­kvoj Skup­šti­ni, či­ja je funk­ci­ja i ulo­ga u dru­štvu u pot­pu­no­sti obe­smi­šlje­na – re­kao je Ra­do­va­nić.
S dru­te stra­ne, Uje­di­nje­na Cr­na Go­ra pri­hva­ti­la je po­ziv De­mo­krat­skog fron­ta na pre­go­vo­re o za­jed­nič­kom dje­lo­va­nju, jer, ka­ko su sa­op­šti­li, u toj par­ti­ji sma­tra­ju da je do­go­vor opo­zi­ci­je neo­p­ho­dan i ključ­ni mo­del bor­be pro­tiv re­ži­ma. Čel­nik Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re Go­ran Da­ni­lo­vić u od­go­vo­ru DF-u ka­že da je ta par­ti­ja još od svo­je osni­vač­ke skup­šti­ne jav­no pro­kla­mo­va­la stav da su je­din­stvo opo­zi­ci­je i za­jed­nič­ko dje­lo­va­nje mo­del ko­jim se naj­e­fi­ka­sni­je mo­gu su­prot­sta­vi­ti re­ži­mu De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta. Sa­mim tim su se, ka­ko je na­veo, oba­ve­za­li da će raz­go­va­ra­ti sa svi­ma ko­ji raz­go­vor bu­du htje­li i ini­ci­ra­li.
– Vaš po­ziv pri­hva­ta­mo jer, kao što smo već sa­op­šti­li, do­go­vor opo­zi­ci­je je po na­šem mi­šlje­nju neo­p­ho­dan i ključ­ni mo­del bor­be pro­tiv re­ži­ma – na­veo je Da­ni­lo­vić.
On je is­ta­kao da bi ta­kvom sa­stan­ku tre­ba­lo da pri­su­stvu­ju pred­sjed­ni­ci stra­na­ka ko­ji ima­ju le­gi­ti­mi­tet da pred­sta­vlja­ju svo­je par­ti­je u pu­nom ka­pa­ci­te­tu.
– Uje­di­nje­na Cr­na Go­ra sprem­na je da svo­je stra­nač­ke ak­tiv­no­sti usmje­ri u prav­cu za­jed­nič­kog opo­zi­ci­o­nog dje­lo­va­nja, ali, na­po­mi­nje­mo, uko­li­ko do­go­vor iz­o­sta­ne usled bi­lo ko­jeg raz­lo­ga, za­dr­ža­va­mo pra­vo da se po­sve­ti­mo svo­jem pro­gra­mu ra­da u ci­lju smje­ne DPS-a i una­pre­đe­nja de­mo­krat­ske at­mos­fe­re u Cr­noj Go­ri –po­ru­čio je Da­ni­lo­vić.
M.V.


Man­dić: Po­vra­tak u Skup­šti­nu je iz­vje­stan

Po­vra­tak De­mo­krat­skog fron­ta u par­la­ment vi­še je ne­go iz­vje­stan, ka­zao je li­der No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je i član pred­sjed­ni­štva DF-a An­dri­ja Man­dić.
On i nje­go­ve ko­le­ge iz DF-a Mi­lan Kne­že­vić i Jan­ko Vu­či­nić sa­sta­li su sa še­fom De­le­ga­ci­je Evrop­ske uni­je (EU) u Cr­noj Go­ri Aivom Ora­vom. Na­kon sa­stan­ka, Man­dić je no­vi­na­ri­ma re­kao da će DF, u slu­ča­ju da osta­tak opo­zi­ci­je od­bi­je nji­hov po­ziv na za­jed­nič­ko dje­lo­va­nje, ak­ci­ju na­sta­vi­ti u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re, u ko­ju će se, ka­ko je na­veo, vra­ti­ti u pu­nom ka­pa­ci­te­tu.
– Na osno­vu pr­vih in­for­ma­ci­ja ko­je do­bi­ja­mo ve­za­no za od­go­vo­re ko­je ša­lju opo­zi­ci­o­ne stran­ke, ovog tre­nut­ka mo­gu da sa­op­štim da je to vi­še ne­go iz­vje­sno – ka­zao je Man­dić, a pre­no­si por­tal „Vi­je­sti”.
Man­dić je re­kao da im cilj ni­je pu­ki po­vra­tak u par­la­ment.
– Naš cilj je je­din­stvo opo­zi­ci­je i po­li­tič­ke ak­ci­je ko­ju bi­smo mo­gli us­po­sta­vi­ti ta­ko što bismo po­šli od bi­je­log pa­pi­ra. Mi ni­ko­ga ne uslo­vlja­va­mo, ni­ko­ga ne ucje­nju­je­mo, sa­mo tra­ži­mo da opo­zi­ci­ja za­jed­nič­ki dje­lu­je – ka­zao je Man­dić.
On je oci­je­nio da je mo­del do­sa­da­šnjeg dje­lo­va­nja opo­zi­ci­je gu­bit­nič­ki i is­ta­kao da sva­ko ima oba­ve­zu pre­ma svo­jim bi­ra­či­ma u Cr­noj Go­ri.
Po tvrd­nji Mi­la­na Kne­že­vi­ća, cilj onih ko­ji su od­bi­li ini­ci­ja­ti­vu DF-a je da uđu u sa­vez za De­mo­krat­skom par­ti­jom so­ci­ja­li­sta.
– Ra­zu­mi­jem ner­vo­zu u jed­nom di­je­lu opo­zi­ci­je zbog ove na­še ini­ci­ja­ti­ve jer je na taj na­čin raz­bi­jen plan da oni za­jed­no sa Du­škom Mar­ko­vi­ćem sjed­nu za pre­go­va­rač­ki sto i to­bo­že na­pra­ve ne­ka­kvu de­mo­krat­sku i ši­ro­ku vla­du – ka­zao je Kne­že­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"