Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni DUŠKO STJEPOVIĆ NAJAVLJUJE DA ĆE DEMOKRATE USKORO PREDSTAVITI PROGRAM ZA OPORAVAK DANILOVGRADA
Kraj partijskom zapošljavanju
Stjepović Kraj partijskom zapošljavanju Prošle godine je egzaktno istraživanje pokazalo da Danilovgrad spada među opštine u koje se najređe dolazi, a to je zaista „uspjeh“ DPS vlasti - pojašnjava Stjepović
DA­NI­LOV­GRAD - Pred­stav­ni­ci De­mo­kra­ta Cr­ne Go­re u Da­ni­lov­gra­du na­ja­vlju­ju da će se ta­las pro­mje­na i smje­na DPS-a iz pri­mor­skih gra­do­va usko­ro pro­ši­ri­ti i na osta­le gra­do­ve, a ta­ko ne­što oče­ku­je i va­roš kraj Ze­te. Ko­or­di­na­tor Ini­ci­ja­tiv­nog od­bo­ra De­mo­kra­ta u Da­ni­lov­gra­du Du­ško Stje­po­vić, tvr­di da se u ovom gra­du već 27 go­di­na vla­da po is­toj ma­tri­ci.
-Uko­li­ko ne­ko ni­je po­go­dio ime ove po­ša­sti, sa­mo ne­ka se sje­ti tro­slov­ne skra­će­ni­ce or­ga­ni­za­ci­je ko­ja se na­la­zi na član­skoj kar­ti, ko­ju mu če­tvrt vi­je­ka, ne­po­sred­no ili po­sred­no, jav­no ili taj­no, iz­ri­či­to ili pre­ćut­no, nu­de dr­žav­ni ili op­štin­ski slu­žbe­ni­ci na svim ni­vo­i­ma ka­da god je po­treb­no da ostva­ri pra­vo ko­je mu po za­ko­nu pri­pa­da, od za­po­sle­nja, pre­ko li­je­če­nja, po­nov­nog pri­klju­če­nja na elek­trič­nu mre­žu, do br­že pro­ce­du­re za do­bi­ja­nje ne­ke od do­zvo­la. O zlo­u­po­tre­ba­ma dru­ge vr­ste ne­ću ni da go­vo­rim, do­bar dio gra­đa­na se na njih i na­vi­kao, pa ih vi­še i ne pri­mje­ću­je. Lo­kal­ni, kao i DPS funk­ci­o­ne­ri uop­šte, sve su to ra­di­li, di­je­le­ći lju­de na „na­še“ i „nji­ho­ve“, dok i grad i gra­đa­ne i, na kra­ju, se­be ni­je­su do­ve­li u po­zi­ci­ju da vi­še ni „svo­ji­ma“ ne mo­gu ni­šta, ka­ko oni od mi­lo­šte ka­žu „za­vr­ši­ti“. Ne po­sto­ji po­li­ti­ka raz­vo­ja. Stra­te­ški plan raz­vo­ja op­šti­ne Da­ni­lov­grad ide od spi­ska ne­do­sa­nja­nih obe­ća­nja, ko­ja se po­na­vlja­ju iz go­di­ne u go­di­nu pred ne­ke iz­bo­re, do pre­si­je­ca­nja vrp­ce na če­smi i pred­sta­vlja­nja tog „pro­jek­ta“ u 21. vi­je­ku u Evro­pi, dr­ža­vi kan­di­da­tu za ula­zak u EU, kao vr­hun­skog do­stig­nu­ća. Pri to­me ozvu­če­nje i po­slu­že­nje za DPS pr­va­ke, od ko­jih mno­gi po pr­vi put krak­nu u to mje­sto, ali se po „slu­žbe­noj par­tij­skoj du­žno­sti“ mo­ra­ju „na­cr­ta­ti“ ta­mo, ko­šta vi­še ne­go cje­lo­kup­na in­ve­sti­ci­ja. Na­rav­no, je li po­treb­no uop­šte na­po­me­nu­ti, i ozvu­če­nje i po­slu­že­nje se do­ba­vlja is­klju­či­vo od „nji­ho­vih“. O uni­šte­nim pred­u­ze­ći­ma i po­kra­de­nim fa­brič­kim ha­la­ma ovog pu­ta ne­ću- ka­že Stje­po­vić.
On do­da­je da De­mo­kra­te u Da­ni­lov­gra­du ni­je­su za­do­volj­ne ni opo­zi­ci­o­nim dje­lo­va­njem u ovom gra­du. Po ri­je­či­ma Stje­po­vi­ća i to će se pro­mi­je­ni­ti ka­da nji­ho­vi pred­stav­ni­ci bu­du dio lo­kal­nog par­la­men­ta.
-De­mo­kra­te, zbog ra­ni­jeg da­tu­ma odr­ža­va­nja lo­kal­nih iz­bo­ra, ni­je­su bi­le u pri­li­ci ni da se tak­mi­če da uđu u lo­kal­nu skup­šti­nu. Me­đu­tim, sa­mo je pi­ta­nje mje­se­ci ka­da će se i to do­go­di­ti. U to vi­še ni­ko ne sum­nja, jer su De­mo­kra­te na pret­hod­nim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma ostva­ri­le od­li­čan re­zul­tat od 10 od­sto na ni­vou na­še op­šti­ne. Ako me pi­ta­te da li sam za­do­vo­ljan opo­zi­ci­o­nom ak­tiv­no­šću i ra­dom opo­zi­ci­je u mom gra­du i ne baš. Na osno­vu sve­ga što se ču­je od stra­ne pro­pa­gand­nih i po­pu­li­stič­kih žon­gle­ra iz vla­sti, a što se ri­jet­ko de­man­tu­je ili sti­dlji­vo ospo­ra­va od stra­ne pred­stav­ni­ka opo­zi­ci­je, pro­sječ­no in­for­mi­sa­na oso­ba bi po­mi­sli­la ka­ko se u Bje­lo­pa­vli­ći­ma mno­go do­bro ži­vi. Mal­te­ne još ma­lo pa da poč­nu svi da do­la­ze kod nas. Ali je pro­blem upra­vo u to­me. Pro­šle go­di­ne je eg­zakt­no is­tra­ži­va­nje po­ka­za­lo da Da­ni­lov­grad spa­da me­đu op­šti­ne u ko­je se naj­re­đe do­la­zi. A to je za­i­sta „uspjeh“ DPS vla­sti da Da­ni­lov­grad, sa ve­o­ma po­volj­nim ge­o­graf­skim po­lo­ža­jem, vi­so­kim pro­cent­nom ob­ra­di­vog ze­mlji­šta, ogrom­nim bro­jem sun­ča­nih da­na, sa pri­vi­le­gi­jom da se sve­ti­nje, ma­na­sti­ri Ostrog i Ždre­ba­o­nik, na­la­ze na nje­go­voj te­ri­to­ri­ji, i bez­broj dru­gih raz­voj­nih mo­guć­no­sti, sve­du na op­šti­nu u ko­joj kao da je vri­je­me sta­lo sko­ro od mog ro­đe­nja- po­ja­šnja­va Stje­po­vić i na­ja­vlju­je da će De­mo­kra­te usko­ro pred­sta­vi­ti i pro­gram za opo­ra­vak Da­ni­lov­gra­da. Stje­po­vić ka­že da će to bi­ti ne­što no­vo za ovaj grad, a da ve­li­ki broj gra­đa­na zna­ju osno­ve nji­ho­vog pla­na za bo­lji­tak ovo­ga kra­ja, jer su nji­ho­vi pred­stav­ni­ci sva­ko­dnev­no sa ži­te­lji­ma i ob­ja­šnja­va­ju šta tre­ba ura­di­ti ka­ko bi se pre­ki­nu­la vla­da­vi­na DPS-a.
-U pri­pre­mi je i sve­o­bu­hva­tan pro­gram za ovu op­šti­nu po si­ste­mu ko­ji ne osta­vlja pro­stor za po­pu­li­zam. De­mo­kra­te će ras­ki­nu­ti sa go­re opi­sa­nom prak­som par­tij­skog za­po­šlja­va­nja i svih do­bro po­zna­tih zlo­u­po­tre­ba, od ko­jih su mno­ge „sjaj­no“ for­mu­li­sa­ne u afe­ri „Sni­mak“, jer sma­tra­mo da su lju­di naj­va­žni­ji i naj­vred­ni­ji re­surs. Da­kle, skla­dan, funk­ci­o­na­lan, ne­par­tij­ski lo­kal­ni ad­mi­ni­stra­tiv­ni apa­rat bi­će je­dan od pri­o­ri­te­ta kad i Da­ni­lov­gra­du sva­ne, na­kon for­mi­ra­nja no­ve vla­sti oko De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, kao nje­nog sto­že­ra. Ula­ga­će­mo vi­še u sti­pen­di­ra­nje, sred­nje i vi­so­ko obra­zo­va­nje mla­dih lju­di, ka­ko bi­smo in­si­sti­ra­li da se oni naj­bo­lji svom gra­du odu­že ostan­kom i ra­dom u nje­mu, stva­ra­njem od nje­ga bo­ga­ti­jeg mje­sta za ži­vot. Ne­za­ko­nje, ko­je evi­dent­no po­sto­ji, sank­ci­o­ni­sa­ti će se na dru­gi na­čin, u skla­du sa za­ko­nom, a gra­đa­ni će pro­fi­ti­ra­ti kad op­šti­na, bez kom­pli­ko­va­nih pro­ce­du­ra i ne­po­treb­nih na­me­ta i bez par­tij­skog fil­te­ra, pri­vu­če in­ve­sti­to­re. Oni će po­tom svo­jom po­nu­dom pro­sto na­tje­ra­ti tu­ri­ste da se za­dr­že u, za me­ne, naj­ljep­ši grad na svi­je­tu. Ono što je na­ro­či­to ne­pri­hva­tlji­vo je­ste da su mno­gi, zbog po­li­ti­ke ove vla­sti, za­bo­ra­vi­li da ve­li­ki dio da­ni­lov­grad­ske op­šti­ne za­u­zi­ma rav­ni­ca. Po­ljo­pri­vre­da, osim par pri­vi­le­go­va­nih, par­tij­skih po­je­di­na­ca ko­ji se pro­te­ži­ra­ju i re­kla­mi­ra­ju čak i kad ka­me­nje „uz­ga­ja­ju“, na slič­nom je ste­pe­nu raz­vo­ja kao i pro­je­kat ob­no­ve ho­te­la Ze­ta. O sve­mu ovo­me i još mno­go če­mu vi­še u na­šem Pro­gra­mu za Da­ni­lov­grad- za­klju­ču­je Stje­po­vić.
I.M.


Po­dr­ška De­mo­kra­ta­ma ra­ste iz da­na u dan

Pre­ma stra­nač­kim is­tra­ži­va­nji­ma pro­cen­ti po­dr­ške De­mo­kra­ta­ma ra­stu iz da­na u dan. Stje­po­vić tvr­di da su za krat­ko vri­je­me sko­ro du­pli­ra­li broj pri­sta­li­ca i sim­pa­ti­ze­ra.
-Rej­ting De­mo­kra­ta u stal­nom je ra­stu i tre­nut­no je sko­ro du­plo vi­ši od re­zul­ta­ta ko­ji smo ostva­ri­li na ok­to­bar­skim iz­bo­ri­ma. Za ovih dvi­je go­di­ne od osni­va­nja, De­mo­kra­te su po­sta­le si­no­nim za dr­ža­nje ri­je­či i pr­va aso­ci­ja­ci­ja na po­mi­re­nje, na vra­ća­nje vje­re u po­li­ti­ku i po­li­ti­ča­re, na smje­nu ge­ne­ra­ci­ja, na po­bje­de. Ni­je to tek ta­ko do­šlo. Na­po­ran rad, obi­la­že­nje sva­kog do­ma­ćin­stva u Cr­noj Go­ri po tri pu­ta, na pot­pu­no vo­lon­ter­skoj osno­vi, iskren pri­stup gra­đa­ni­ma, raz­go­vor sa nji­ma, kao i pro­ce­su­i­ra­nje sva­kog kri­mi­nal­ca pro­tiv ko­jeg ima­mo do­ka­ze, do­veo je do to­ga da nam gra­đa­ni vje­ru­ju. Bu­dva, Ko­tor i ovih da­na Her­ceg No­vi po­ka­zu­ju da se Cr­na Go­ra, po­la­ko oslo­ba­đa – ku­ća po ku­ća, kvart po kvart, op­šti­na po op­šti­na. I Da­ni­lov­grad će vr­lo br­zo do­ći na red – po­ru­ču­je Stje­po­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"