Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2015-10-21 MILAN KNEŽEVIĆ PORUČIO DA ĆE ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE INCIDENTE NA PROTESTU U SUBOTU SNOSITI PREMIJER I NJEGOV ZAMJENIK DUŠKO MARKOVIĆ
Milo pada kad na trg dođu desetine hiljada
Knežević na jučerašnjoj konferenciji Milo pada kad na trg dođu desetine hiljada Ako Duško Marković i Milo Đukanović dostave jedan dokaz da proteste finansiraju Rusija, Srbija ili Crkva, spreman sam da se povučem iz politike i snosim krivičnu odgovornost – poručio je Milan Knežević
De­se­ti­ne hi­lja­da gra­đa­na iz či­ta­ve Cr­ne Go­re do­ći će na pro­test u su­bo­tu u Pod­go­ri­ci i pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić će se, kad bu­de vi­dio na­rod­ne za­htje­ve, ipak od­lu­či­ti za ono što je ve­ćin­ska vo­lja na­ro­da, a to je pre­la­zna vla­da i odr­ža­va­nje fer i de­mo­krat­skih iz­bo­ra. To je ju­če sa­op­štio član Pred­sjed­ni­štva De­mo­krat­skog fron­ta Mi­lan Kne­že­vić. Ka­zao je da je Pred­sjed­ni­štvo DF-a u stal­nom za­sje­da­nju i da pri­pre­me za ve­li­ki na­rod­ni pro­test te­ku po pla­nu.
– Ja­vlja nam se sve vi­še gra­đa­na iz svih gra­do­va. Vi­še se ne ra­di sa­mo o čla­no­vi­ma i sim­pa­ti­ze­ri­ma DF-a ili opo­zi­ci­o­no na­stro­je­nim gra­đa­ni­ma već o svim lju­di­ma ko­ji su vi­dje­li da dik­ta­tor­ski re­žim Mi­la Đu­ka­no­vi­ća ne pre­za od ga­že­nja Usta­va i za­ko­na sa­mo da bi ugu­šio slo­bod­nu mi­sao i ide­ju ko­ja je pro­kla­mo­va­na 27. sep­tem­bra na na­šim mir­nim i de­mo­krat­skim pro­te­sti­ma – ka­zao je Kne­že­vić na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re.
Po­ru­čio je da je za­mje­nik pred­sjed­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta i vi­ce­pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić je­dan od naj­od­go­vor­ni­jih lju­di ko­ji je uče­stvo­vao u su­spen­do­va­nju Usta­va i za­ko­na u Cr­noj Go­ri.
– Mar­ko­vić je uče­stvo­vao u dr­žav­nom pu­ču. Uče­stvo­vao je u pu­ču u MUP-u i oči­gled­no ko­man­do­vao de­ša­va­nji­ma od 17. ok­to­bra, u su­bo­tu uju­tru, i 18. ok­to­bra ka­da je gru­pa hu­li­ga­na, in­stru­i­ra­na od Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost i kri­mi­nal­nog mi­ljea, po­ku­ša­la da na sva­ki na­čin pro­test pri­ka­že kao ru­ši­lač­ki i na­sil­ni – na­gla­sio je funk­ci­o­ner Fron­ta.
Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje ve­za­no za in­for­ma­ci­je u po­je­di­nim me­di­ji­ma da pri­sta­li­ce DPS-a pri­pre­ma­ju za su­bo­tu kon­tra­mi­ting, ka­zao je da u DF-u ne­ma­ju ni­šta pro­tiv to­ga.
– Sa­mo ih upo­zo­ra­va­mo da će ta­kvim sta­vom od­ve­sti Cr­nu Go­ru u zbi­va­nja za ko­ja će is­klju­či­vo oni sno­si­ti od­go­vor­nost. I ova­ko se na­la­zi­mo na ivi­ci gra­đan­skog ra­ta. Ako će već da or­ga­ni­zu­ju kon­tra­mi­ting, po­zi­vam Mar­ko­vi­ća i Đu­ka­no­vi­ća da sta­nu is­pred na­ro­da, kao što smo mi sta­li is­pred de­se­ti­na hi­lja­da gra­đa­na ko­ji sa­mo tra­že pra­vo da se iz­ja­sne na fer i de­mo­krat­skim iz­bo­ri­ma. Sve osta­lo bi­lo bio ku­ka­vič­ki čin Đu­ka­no­vi­ća i Mar­ko­vi­ća. Ni­je ni ljud­ski ni po­li­tič­ki ka­rak­ter­no da se skri­va­ju iza uni­for­mi­sa­nih kri­mi­na­la­ca i lju­di ko­ji su uče­stvo­va­li u bru­tal­nom pre­bi­ja­nju de­mon­stra­na­ta i po­sla­ni­ka gu­še­ći mir­ne i de­mo­krat­ske pro­te­ste – po­ru­čio je Kne­že­vić.
Po­zvao je pot­pred­sjed­ni­ka Mar­ko­vi­ća da do­ka­že tvrd­nju da su pro­te­ste fi­nan­si­ra­le dru­ge dr­ža­ve.
– Na­vo­di o po­dr­šci Sr­bi­je i Ru­si­je pro­te­sti­ma ve­li­ka su glu­post, ko­ja bi, da ni­je­smo u de­sta­bi­li­zu­ju­ćem i opa­snom tre­nut­ku za gra­đan­ski mir u Cr­noj Go­ri, tre­ba­lo da bu­de pred­met ne­u­rop­si­hi­ja­trij­skog po­sma­tra­nja. Od­go­vor­no tvr­dim da je DF sam iz­nio pro­te­ste. Po­što Mar­ko­vić ko­or­di­ni­ra slu­žba­ma bez­bjed­no­sti, po­zi­vam ga da do­sta­vi je­dan je­di­ni do­kaz da je bi­lo ko­ja stra­na dr­ža­va fi­nan­si­ra­la pro­te­ste DF-a ili ih po­dr­ža­la. Po­zi­vam Mar­ko­vi­ća i pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća da sa­op­šte bi­lo ka­kav do­kaz da je pro­te­ste po­dr­ža­va­la i fi­nan­si­ra­la Ru­si­ja, Spr­ska pra­vo­slav­na cr­kva, stran­ke u Sr­bi­ji ili ne­ko dru­gi. Uko­li­ko ima­ju i je­dan je­di­ni do­kaz da smo mi ko­man­do­va­li gru­pa­ma hu­li­ga­na, da smo do­bi­ja­li no­vac iz ino­stran­stva, spre­man sam ne sa­mo da se po­vu­čem iz po­li­tič­kog ži­vo­ta ne­go da sno­sim sva­ku kri­vič­nu i ma­te­ri­jal­nu od­go­vor­nost u skla­du sa za­ko­ni­ma dr­ža­ve – na­gla­sio je Kne­že­vić.
Sa­op­štio je da ne­ma raz­lo­ga da Cen­tar bez­bjed­no­sti u Pod­go­ri­ci ne odo­bri odr­ža­va­nje pro­test­nog sku­pa.
– Oče­ku­je­mo u su­bo­tu, uko­li­ko Đu­ka­no­vić ne od­go­vo­ri na naš za­htjev, da će se de­se­ti­ne hi­lja­da gra­đa­na sli­ti u Pod­go­ri­cu i da na Bu­le­va­ru Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog, is­pred spo­me­ni­ka kra­lju Ni­ko­li, da po­no­vo is­po­sta­vi­mo za­htje­ve i iz­vr­ši­mo de­mo­krat­ski pri­ti­sak na dik­ta­tor­ski re­žim i Đu­ka­no­vi­će­vu vla­du – is­ta­kao je Kne­že­vić.
Pod­sje­tio je da je DF po­zvao sve istin­ske opo­zi­ci­o­na­re da ne uče­stvu­ju na da­na­šnjoj sjed­ni­ci Skup­šti­ne i da im se pri­dru­že na pro­te­stu u su­bo­tu.
Na­sto­jać­emo da iz­vr­ši­mo mi­ran i de­mo­krat­ski pri­ti­sak na in­sti­tu­ci­je i sma­tra­mo da će se pre­mi­jer, kad bu­de vi­dio na­rod­ne za­htje­ve, ipak od­lu­či­ti za ono što je ve­ćin­ska vo­lja na­ro­da, a to je pre­la­zna vla­da i odr­ža­va­nje fer i de­mo­krat­skih iz­bo­ra – na­veo je Kne­že­vić.
Za­klju­čio je da će sva­ki mo­gu­ći in­ci­dent na pro­te­stu ići na ra­čun Mar­ko­vi­ća i Đu­ka­no­vi­ća.V.R.


Po­li­ci­ja da ra­svi­je­tli na­pa­de na po­sla­ni­ke i mir­ne de­mon­stran­te

Ko­men­ta­ri­šu­ći či­nje­ni­cu da je po­li­ci­ja pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv nje­ga, Mi­lan Kne­že­vić je re­kao da je to­kom po­li­cij­ske ak­ci­je ko­ri­stio ne­na­sil­ne me­to­de.
– Ni­je­sam upo­tre­blja­vao ni ru­ke, ni no­ge. Sa­mo sam se gu­rao sa po­li­caj­cem ko­ji ima 200 ki­lo­gra­ma i 30 ki­lo­gra­ma oklo­pa. Taj po­li­ca­jac me je sve vri­je­me pro­vo­ci­rao i znam da se ra­di o is­tak­nu­tom ak­ti­vi­sti DPS-a iz na­se­lja Park šu­ma Za­go­rič – ka­zao je Kne­že­vić.
Po­zvao je po­li­ci­ju i tu­ži­la­štvo da ra­svi­je­tle na­pa­de po­li­cij­skih sna­ga na po­sla­ni­ke i mir­ne de­mon­stran­te. Pre­ci­zi­rao je da iz­me­đu osta­log mi­sli i na vo­za­ča DNP-a Du­ška Kne­že­vi­ća ko­jeg je pr­vi uda­rio za­mje­nik di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je Ni­ko­la Ja­nju­še­vić.
Po­no­vio je da ga je to­kom ak­ci­je raz­bi­ja­nja pro­te­sta, ni­čim iza­zva­no uda­ri­lo ne­u­ni­for­mi­sa­no li­ce, MMA bo­rac Ni­ko­laj Dra­go­vić, ko­ji po opi­su rad­nog mje­sta ni­je tog da­na tre­ba­lo da bu­de na pro­te­stu, na­vo­de­ći da za sve po­sto­je snim­ci.
– Ako se tu­ži­la­štvo ne ogla­si, ja­sno ću se od­re­di­ti pre­ma to­me. Ne­mam na­mje­ru da se ba­vim tom oso­bom, ali će­mo ja­sno lo­ci­ra­ti od­go­vor­ne u po­li­ci­ji – pod­vu­kao je Kne­že­vić.


DPS: Ne­će bi­ti kon­tra­mi­tin­ga

Iz DPS-a su sa­op­šti­li da je na­ja­va da će pri­sta­li­ce te par­ti­je or­ga­ni­zo­va­ti kon­tra­pro­te­ste „za­pra­vo još jed­na gnu­sna laž i dez­in­for­ma­ci­ja ko­ju osmi­šlja­va De­mo­krat­ski front u po­ku­ša­ju da pod­gri­je at­mos­fe­ru pred su­bo­tu ve­če ka­da je na­ja­vljen no­vi ru­ši­lač­ki po­du­hvat u Pod­go­ri­ci”. Port­pa­rol DPS-a Ča­slav Ve­šo­vić je u iz­ja­vi za Pr­vu TV ka­zao da im u to­me obi­la­to po­ma­žu po­je­di­ni me­di­ji iz Cr­ne Go­re, ali i iz Sr­bi­je, ko­ji se tru­de, ka­ko ka­že, da br­zi­nom svje­tlo­sti pro­ši­re raz­ne iz­mi­šljo­ti­ne i dez­in­for­ma­ci­je po­put one da je u Cr­noj Go­ri po­čeo gra­đan­ski rat, za­tim da je pred­sjed­nik Vla­de Đu­ka­no­vić na­pu­stio ze­mlju i broj­ne dru­ge.
– To za­pra­vo go­vo­ri o dvi­je stva­ri, pr­va, da DF ne umi­je na dru­ga­či­ji na­čin da oku­pi svo­je pri­sta­li­ce i, dru­ga, da svi pro­tiv­ni­ci cr­no­gor­skog de­mo­krat­skog pu­ta u dru­štvo naj­ra­zvi­je­ni­jih dr­ža­va, od­no­sno pu­ta u NA­TO, ne bi­ra­ju na­či­n i sred­stva da čak ima­gi­nar­no i la­žno de­sta­bi­li­zu­ju Cr­nu Go­ru, ali u to­me ne­će us­pje­ti – po­ru­čio je Ve­šo­vić.Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"