Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-02-08 ALEKSA BEČIĆ NAKON JUČERAŠNJEG SASTANKA PORUČIO
Neću biti kandidat zbog jedinstva opozicije
Neću biti kandidat zbog jedinstva opozicije Samo nemojte od mene očekivati da vam još i izaberem kandidata, jer mi ne pada na pamet da to činim. Tvrdili ste i tvrdite da samo nestranački kandidat pobjeđuje kandidata DPS-a – istakao je Aleksa Bečić
Li­der De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić po­ru­čio je ju­če da ne­će bi­ti kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re. Na taj po­tez se, ka­ko je sa­op­štio, od­lu­čio u ci­lju ob­je­di­nja­va­nja opo­zi­ci­je oko je­din­stve­nog kan­di­da­ta.
Be­čić je na sa­stan­ku opo­zi­ci­je sa­op­štio da se ne­će kan­di­do­va­ti za pred­sjed­ni­ka, a ka­sni­je je me­di­ji­ma pro­sli­je­dio sa­op­šte­nje o to­me. Sastanku su u ime Demokrata prisustvovali Bečić i Boris Bogdanović, URA Dritan Abazović, Miloš Konatar i
Neđeljko Rudović, u ime SNP-a Vladimir Joković i Dragan Ivanović, u ime SDP-a Ranko Krivokapić i Raško Konjević i Demosa Tina Raičević i Lucija Đurašković. On je is­ta­kao da je De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra je­di­ni po­li­tič­ki su­bjekt ko­ji se u kon­ti­nu­i­te­tu za­la­gao da opo­zi­ci­ja 2018. go­di­ne pri­mi­je­ni prin­cip iz 2013. go­di­ne, to jest da za­jed­nič­ki pred­sjed­nič­ki kan­di­dat opo­zi­ci­je bu­de onaj stra­nač­ki li­der ko­ji ima naj­ve­će po­vje­re­nje, a sa­mim tim i naj­ve­ću šan­su da po­bi­je­di na iz­bo­ri­ma.
– Me­đu­tim, prak­tič­no nas ni­ko ni­je po­dr­žao u na­šim na­sto­ja­nji­ma. Na­pro­tiv, svi po­li­tič­ki su­bjek­ti su sa­op­šti­li da za­jed­nič­ki pred­sjed­nič­ki kan­di­dat opo­zi­ci­je tre­ba da bu­de ne­stra­nač­ka lič­nost i da sa­mo on mo­že po­bi­je­di­ti kan­di­da­ta DPS-a. Pro­šle sed­mi­ce, uva­ža­va­ju­ći sta­vo­ve svo­jih opo­zi­ci­o­nih ko­le­ga, sa­op­štio sam da kad oni ne­će da po­dr­že me­ne da ću on­da ja po­dr­ža­ti njih. Is­ta­kao sam da su De­mo­kra­te sprem­ne da sna­gom cje­lo­kup­ne par­tij­ske in­fra­struk­tu­re sta­nu iza ne­stra­nač­kog kan­di­da­ta oko ko­jeg bi se do­go­vo­ri­la cje­lo­kup­na par­la­men­tar­na opo­zi­ci­ja, a da im, sa dru­ge stra­ne, ja sto­jim na ras­po­la­ga­nju ako do ta­kvog do­go­vo­ra ne do­đe – ka­zao je Be­čić.
Me­đu­tim, ka­ko je do­dao, umje­sto da ova iskre­na i po­šte­na po­nu­da na­i­đe na afir­ma­ci­ju i ri­je­či za­hval­no­sti nje­go­vih ko­le­ga, je­dan broj njih je iz nji­ma zna­nih raz­lo­ga sa­op­štio da je ovo, na­vod­no, sa­mo tak­ti­ka ko­ja u ko­nač­nom tre­ba da do­ve­de do to­ga da on bu­de pred­sjed­nič­ki kan­di­dat.
– Zlo­na­mjer­nost i ten­den­ci­o­znost od­re­đe­nih sta­vo­va po­je­di­nih ko­le­ga, a sve za­rad šte­te ko­ju bi na­ni­je­li De­mo­kra­ta­ma, išli su čak do tih gra­ni­ca da su sa­op­šta­va­li da je mo­ja kan­di­da­tu­ra pre­pre­ka je­din­stve­nom kan­di­da­tu i je­din­stvu opo­zi­ci­je – re­kao je Be­čić.
Ka­ko je do­dao, po ko zna ko­ji put De­mo­kra­te že­le da po­ka­žu da je sve ono što ra­de či­sto, iskre­no i iz sr­ca, a sve za­rad pre­va­zi­la­že­nja po­dje­la u opo­zi­ci­o­nom blo­ku i da „re­lak­si­ram svo­je opo­zi­ci­o­ne ko­le­ge, ali i lju­te po­li­tič­ke ri­va­le ko­ji se oprav­da­no pla­še kan­di­da­tu­re pred­sjed­ni­ka De­mo­kra­ta na pred­sto­je­ćim pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma”.
– I po­red ste­pe­na po­vje­re­nja ko­je uži­vam i rej­tin­ga De­mo­kra­ta ko­ji ra­pid­no ra­ste iz iz­bor­nog pro­ce­sa u iz­bor­ni pro­ces, Alek­sa Be­čić ne­će bi­ti kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re. Ovo ra­dim u ci­lju ob­je­di­nja­va­nja opo­zi­ci­je oko jed­nog je­din­stve­nog kan­di­da­ta. Iz­vo­li­te, bez­u­slov­no nu­dim da se za­rad sve­op­šteg opo­zi­ci­o­nog je­din­stva do­go­vo­ri­te oko za­jed­nič­kog ne­stra­nač­kog kan­di­da­ta par­la­men­tar­ne opo­zi­ci­je, a i lič­no i par­tij­ski ga­ran­tu­jem da će­mo po­dr­ža­ti onog oko ko­ga se do­go­vo­ri­te i sta­ti iza nje­ga sna­gom naj­moć­ni­je par­tij­ske in­fra­struk­tu­re u ze­mlji. Sa­mo ne­moj­te od me­ne oče­ki­va­ti da vam još i iza­be­rem kan­di­da­ta, jer mi ne pa­da na pa­met da to či­nim. Tvr­di­li ste i tvr­di­te da sa­mo ne­stra­nač­ki kan­di­dat po­bje­đu­je kan­di­da­ta DPS-a – is­ta­kao je Be­čić.
On je ko­le­ga­ma iz opo­zi­ci­je po­ru­čio da ima­ju blan­ko po­dr­šku De­mo­kra­ta za ne­stra­nač­kog kan­di­da­ta.
– Uva­že­ne ko­le­ge, kan­di­dat oko ko­jeg se do­go­vo­ri­te ima na­šu blan­ko po­dr­šku. Za smje­nu ovog re­ži­ma sam spre­man sve da uči­nim, pa i ova­kav po­tez. Ja sam ura­dio ono što je bi­lo do me­ne. Iz­vo­li­te, ko­le­ge, do­go­vo­ri­te se i ima­mo opo­zi­ci­o­no je­din­stvo u su­sret pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma – na­gla­sio je li­der De­mo­kra­ta.M.S.


Da­ni­lo­vić: Front da or­ga­ni­zu­je sa­sta­nak

Li­der Uje­di­nje­ne Cr­ne Go­re Go­ran Da­ni­lo­vić po­zvao je De­mo­krat­ski front da or­ga­ni­zu­je sa­sta­nak svih opo­zi­ci­o­nih par­la­men­tar­nih su­bje­ka­ta u naj­kra­ćem ro­ku ka­ko bi raz­go­va­ra­li o ne­stra­nač­kom kan­di­da­tu. Nje­gov po­ziv Fron­tu usli­je­dio je na­kon što je li­der De­mo­kra­ta Alek­sa Be­čić sa­op­štio da se ne­će kan­di­do­va­ti na pred­sto­je­ćim pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma.
– Ne­ma­mo vi­še ni­je­dan dan za nad­gor­nja­va­nje i gu­blje­nje. Ili br­zi do­go­vor i ula­zak u ja­ku za­jed­nič­ku kam­pa­nju, ili da se vi­še ne za­ma­ja­va­mo i gu­bi­mo dra­go­cje­no vri­je­me – sa­op­štio je Da­ni­lo­vić.
Iz Gra­đan­skog po­kre­ta URA po­zdra­vi­li su Be­či­će­vu od­lu­ku.


Aba­zo­vić: Ne­stra­nač­ka lič­nost po­bjed­nič­ka stra­te­gi­ja

Li­der Gra­đan­skog po­kre­ta URA Dri­tan Aba­zo­vić sma­tra da je ne­stra­nač­ki kan­di­dat cje­lo­kup­ne opo­zi­ci­je po­bjed­nič­ka stra­te­gi­ja na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma.
– To je ne­što što i jav­nost oče­ku­je i to je po­bjed­nič­ka stra­te­gi­ja ve­za­no za ci­je­lu opo­zi­ci­ju u od­no­su na bi­lo ko­jeg kan­di­da­ta DPS-a i nje­go­vih sa­te­li­ta - ka­zao je Aba­zo­vić, ko­ji se na­da da će opoz­ci­jia usko­ro ima­ti ime kan­di­da­ta i po­bjed­ni­ka.


Jo­ko­vić: Na­dam se do­go­vo­ru

Li­der SNP-a Vla­di­mir Jo­ko­vić na­da se da će opo­zi­ci­ja us­pje­ti da se do­go­vo­ri i pred­lo­ži za­jed­nič­kog pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta jer sa­mo ta­ko ima­ju šan­su da po­bi­je­de kan­di­da­ta DPS-a.
– Oče­ku­jem da se br­zo sa­sta­ne­mo. Ape­lu­jem na sve da uči­ni­mo sve što je u na­šoj mo­ći da iza­be­re­mo ne­stra­nač­ku lič­nost iza ko­je će sta­ti ci­je­la opo­zi­ci­ja – ka­zao je Jo­ko­vić za CdM.
Li­der SNP-a se na­da da loš od­nos De­mo­kra­ta i De­mo­krat­skog fron­ta ne­će bi­ti koč­ni­ca za­jed­nič­kom do­go­vo­ru.
On je re­kao da ni­je raz­mi­šljao ko bi mo­gao da bu­de ne­stran­čki kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka.
– Ne znam ko će to bi­ti, ali mo­gu da po­tvr­dim da je SNP spre­man da za­jed­nič­kom kan­di­da­tu pru­ži po­dr­šku. Va­žno nam je je­din­stvo opo­zi­ci­je  ka­ko bi­smo po­bi­je­di­li DPS. Opo­zi­ci­o­no gla­sač­ko ti­je­lo že­li za­jed­nič­kog kan­di­da­ta i ne vi­dim raz­lo­ga za­što bi ne­ko bio pro­tiv to­ga – re­kao je Jo­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"