Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona * Tuži Miga jer ga je izujedao pas lutalica * Mitropolitu zabranili da uđe u Skupštinu * Radonjić: Lekić privatizuje stranku * Obama vodio tajni rat protiv Putina * Zmije * Hapšenje i sila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica:
Vlada želi da probije kase opozicionih opština i napuni džepove sumnjivih investitora, tajkuna i režimskih favorita.

Vic Dana :)

Završio puž golać Fakultet za medije i komunikaciju, i prijavio se za posao građevinskog inženjera u jednu firmu.
Došao golać na razgovor za posao i kaže mu poslodavac:
- NISI TI OBUČEN ZA OVAJ POSAO.


Htio Nino Belan da prosi Tinu Ivanović, i ode kod njenog oca, kad tamo još prosaca u čekaonici, a otac radio svoju smjenu u hitnoj pomoći, bio je vozač tamo.
Pozove njega Tina da dođe hitno, da kaže kome daje njenu ruku, a on upali sirenu na kolima, da bi stigao brže, kad ono sirena ne radi.
On na muci, ne zna šta će, pa se prodra iz kola:
-TINU NINU!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo NACRT ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ZABRANJUJE RADNI ANGAŽMAN PENZIONISANIH LICA
Iz penzije više ne mogu na funkcije
Sjednica Vlade (arhiva) Iz penzije više ne mogu na funkcije Na direktorskim funkcijama u državnim institucijama su penzioneri Sreten Radonjić (Agencija za sprečavanje korupcije) i Dejan Peruničić (Agencija za nacionalnu bezbjednost) Alternativa Crna Gora uputila je Vladi i Skupštini inicijativu kojom su tražili da se sa funkcija razriješe penzioneri, te da im se do tog trenutka obustavi isplata davanja iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) jer dobijaju platu
Na­cr­tom za­ko­na o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma pred­vi­đe­no je da u dr­žav­nim or­ga­ni­ma ne­će mo­ći da se za­po­sle pen­zi­o­ne­ri. U na­cr­tu ak­ta ko­ji je pri­pre­mi­lo Mi­ni­star­stvo za jav­nu upra­vu (MJU), a ko­ji je na jav­noj ras­pra­vi, u čla­nu 34 pi­še da „u dr­žav­nom or­ga­nu ne mo­že da za­snu­je rad­ni od­nos li­ce ko­je je ostva­ri­lo pra­vo na pen­zi­ju, u skla­du sa za­ko­nom”.
Na­crt je do­bio sa­gla­snost Vla­de na sjed­ni­ci ko­ja je odr­ža­na u če­tvr­tak 22. ju­na. Ne­ko­li­ko da­na pri­je ne­go što ga je iz­vr­šna vlast raz­ma­tra­la, Al­ter­na­ti­va Cr­na Go­ra upu­ti­la je Vla­di i Skup­šti­ni ini­ci­ja­ti­vu ko­jom su tra­ži­li da se sa funk­ci­ja raz­ri­je­še pen­zi­o­ne­ri, te da im se do tog tre­nut­ka ob­u­sta­vi is­pla­ta da­va­nja iz Fon­da pen­zij­skog i in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja (PIO) jer do­bi­ja­ju pla­tu.
U Mi­ni­star­stvu jav­ne upra­ve za „Dan” ka­žu da je po­red va­že­ćih uslo­va za za­sni­va­nje rad­nog od­no­sa u dr­žav­nom or­ga­nu pro­pi­sa­no i da rad­ni od­nos ne mo­že za­sno­va­ti li­ce ko­je je ostva­ri­lo pra­vo na pen­zi­ju, u skla­du sa za­ko­nom.
– Pred­lo­že­na nor­ma pod­ra­zu­mi­je­va da li­ca ko­ja su ostva­ri­la pra­vo na pen­zi­ju u skla­du sa Za­ko­nom o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju, kao i po­seb­nim pro­pi­si­ma ko­ji, od­re­đe­noj ka­te­go­ri­ji slu­žbe­ni­ka omo­gu­ća­va­ju sti­ca­nje pra­va na pen­zi­ju po olak­ša­nim uslo­vi­ma, ne mo­gu za­sno­va­ti rad­ni od­nos u dr­žav­nom or­ga­nu. Ta­ko­đe, tre­ba na­po­me­nu­ti da se uslo­vi za za­po­šlja­va­nje od­no­se sa­mo na or­ga­ne na ko­je se za­kon pri­mje­nju­je – na­vo­de u mi­ni­star­stvu.
U tom re­so­ru pre­ci­zi­ra­ju da se pre­ma pre­la­znim od­red­ba­ma na­cr­ta za­ko­na pred­vi­đa da star­je­ši­ne or­ga­na, kao i li­ca ko­ja vr­še po­slo­ve vi­so­kog – ru­ko­vod­nog ka­dra ili po­slo­ve in­spek­cij­skog nad­zo­ra, od­no­sno li­ca ko­ja su ime­no­va­na, od­no­sno po­sta­vlje­na na man­dat, na­sta­vlja­ju sa ra­dom do is­te­ka vre­me­na na ko­je su ime­no­va­ni ili po­sta­vlje­ni. Od­no­sno do ime­no­va­nja ili po­sta­vlje­nja star­je­ši­na or­ga­na, li­ca ko­ja vr­še po­slo­ve vi­so­kog – ru­ko­vod­nog ka­dra ili po­slo­ve in­spek­cij­skog nad­zo­ra u skla­du sa ovim za­ko­nom – ka­žu u mi­ni­star­stvu.
Za­kon o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma pri­mje­nju­je se na mi­ni­star­stva i dru­ge or­ga­ne upra­ve, kao i slu­žbu pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re, Skup­šti­ne, Vla­de, Ustav­nog su­da, su­da i dr­žav­nog tu­ži­la­štva. Ta­ko­đe, ovaj pro­pis pri­mje­nju­je se na za­po­sle­ne u Fon­du pen­zij­skog i in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja, Fon­du za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje, Za­vo­du za za­po­šlja­va­nje, Fon­du ra­da, Agen­ci­ji za mir­no rje­ša­va­nje rad­nih spo­ro­va, kao i na za­po­sle­ne u dru­gim or­ga­ni­ma, re­gu­la­tor­nim i ne­za­vi­snim ti­je­li­ma.
Na di­rek­tor­skim funk­ci­ja­ma u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma su pen­zi­o­ne­ri Sre­ten Ra­do­njić (Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je), ko­ji je na fun­ki­ji od 2016. i De­jan Pe­ru­ni­čić (Agen­ci­ja za na­cio­nal­nu bez­bjed­nost), ko­ji oba­vlja funk­ci­ju od 2015. Nji­ho­vi man­da­ti tra­ju pet go­di­na. Iz­vr­šni di­rek­tor Aero­dro­ma Cr­ne Go­re Mi­lo­van Đu­rič­ko­vić iako je ste­kao uslov za pen­zi­ju, još je na če­lu jed­nog od naj­pro­fi­ta­bil­ni­jih dr­žav­nih pred­u­ze­ća i pla­ta mu je oko 1.400 eura.
U Al­ter­na­ti­vi su za­do­volj­ni zbog pred­lo­ga da pen­zi­o­ne­ri ne oba­vlja­ju ru­ko­vo­de­će funk­ci­je.
–Ta­kav pro­pis je neo­p­ho­dan ako že­li­mo da se oslo­bo­di­mo „sta­rog ka­dra” i da šan­su pru­ži­mo mla­dim lju­di­ma. Ne­za­po­sle­nost u Cr­noj Go­ri je ogrom­na i za nas je bi­lo pro­sto ne­vje­ro­vat­no da se ne­ka ka­drov­ska rje­še­nja tra­že me­đu pen­zi­o­ni­sa­nim slu­žbe­ni­ci­ma dok 100.000 lju­di če­ka na po­sao u Cr­noj Go­ri. Ra­ni­je smo evi­den­ti­ra­li da su ne­ki „pen­zi­o­ne­ri” uži­va­li u svo­jim pen­zi­ja­ma i na­kna­da­ma ko­je su pri­ma­li od dr­ža­ve, dok se sva­ka če­tvr­ta pla­ta iz bu­dže­ta po­zajm­lju­je po ne­nor­mal­nim ka­ma­ta­ma. Da po­no­vi­mo još jed­nom sva­ka če­tvr­ta pla­ta i pen­zi­ja je po­zajm­lje­na. Mo­že­te li on­da da za­mi­sli­te da ne­ko pri­ma pla­tu i pen­zi­ju? Da li je to op­ti­mal­no – iz­ja­vio je za „Dan” ko­or­di­na­tor medjskog pro­gra­ma u Al­ter­na­ti­vi Ve­sko Pe­jak.
Pe­jak se na­da da će Skupština iz­gla­sa­ti nor­mu po ko­joj će pen­zi­o­ne­ri mo­ći da uži­va­ju u pen­zi­ji, a ne da za­u­zi­ma­ju mje­sto mla­dim lju­di­ma.
– Ako pen­zi­o­ne­ri sma­tra­ju da im pen­zi­je ni­je­su do­volj­ne za ži­vot, taj stav tre­ba da is­po­lje kroz mi­je­nja­nje Za­ko­na o pen­zij­skom osi­gu­ra­nju, da bi da­li šan­su i mla­dim lju­di­ma da ostva­re svo­je pra­vo na rad. Bu­duć­nost ove ze­mlje je­su mla­di lju­di či­ji je re­pro­duk­tiv­ni vi­jek tek po­čeo – is­ti­če Pe­jak.
U mi­ni­star­stvu ka­žu da su naj­zna­čaj­ni­je no­vi­ne pred­lo­že­ne u na­cr­tu za­ko­na to što se sa­da star­je­ši­ne or­ga­na pre­po­zna­ju kao po­seb­na ka­te­go­ri­ja an­ga­žo­va­nih u dr­žav­noj upra­vi, a uve­de­na je i oba­ve­za po­ha­đa­nja obu­ke za sve ru­ko­vo­di­o­ce ko­ji ne­ma­ju rad­nog is­ku­stva na po­slo­vi­ma ru­ko­vo­đe­nja.
– Otva­ra se mo­guć­nost za­po­šlja­va­nja li­ca sa še­stim ni­vo­om kva­li­fi­ka­ci­je obra­zo­va­nja. Pred­la­že se da uvje­re­nje o zdrav­stve­noj spo­sob­no­sti, pri­li­kom za­sni­va­nja rad­nog od­no­sa, do­sta­vlja sa­mo iza­bra­ni kan­di­dat ra­di po­jed­no­sta­vlje­nja pro­ce­du­ra i sma­nje­nja tro­ško­va kan­di­da­ti­ma. Pro­ši­ru­je se krug li­ca ko­ja se mo­gu pri­ja­vi­ti na in­ter­ni oglas, jer se otva­ra i za slu­žbe­ni­ke sa lo­kal­nog ni­voa na ko­ji se ovaj za­kon ina­če pri­mje­nju­je, či­me će se po­sti­ći ve­ća kon­ku­rent­nost i mo­bil­nost – na­vo­de u mi­ni­star­stvu.M.S.


Pro­fe­si­o­na­li­zu­ju ko­mi­si­je

No­vim za­ko­nom pred­la­že se pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ja di­sci­plin­ske ko­mi­si­je i ko­mi­si­je za žal­be.
– Umje­sto in­ter­nog ogla­sa unu­tar dr­žav­nog or­ga­na i in­ter­nog ogla­sa iz­me­đu dr­žav­nih or­ga­na, na­crt za­ko­na sa­da po­zna­je sa­mo in­ter­ni oglas. Na ovaj na­čin po­jed­no­sta­vlje­na je pro­ce­du­ra po­pu­ne rad­nih mje­sta – ka­žu u Mi­ni­star­stvu jav­ne upra­ve.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"