Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mugošin sin prijavio imovinu od pola miliona * Tuži Miga jer ga je izujedao pas lutalica * Mitropolitu zabranili da uđe u Skupštinu * Radonjić: Lekić privatizuje stranku * Obama vodio tajni rat protiv Putina * Zmije * Hapšenje i sila
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica:
Vlada želi da probije kase opozicionih opština i napuni džepove sumnjivih investitora, tajkuna i režimskih favorita.

Vic Dana :)

Završio puž golać Fakultet za medije i komunikaciju, i prijavio se za posao građevinskog inženjera u jednu firmu.
Došao golać na razgovor za posao i kaže mu poslodavac:
- NISI TI OBUČEN ZA OVAJ POSAO.


Htio Nino Belan da prosi Tinu Ivanović, i ode kod njenog oca, kad tamo još prosaca u čekaonici, a otac radio svoju smjenu u hitnoj pomoći, bio je vozač tamo.
Pozove njega Tina da dođe hitno, da kaže kome daje njenu ruku, a on upali sirenu na kolima, da bi stigao brže, kad ono sirena ne radi.
On na muci, ne zna šta će, pa se prodra iz kola:
-TINU NINU!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo ČLAN SAVJETA JAVNOG SERVISA GORAN ĐUROVIĆ TVRDI
Odluka Agencije mimo pravilnika
Đurović Odluka Agencije mimo pravilnika
Sa­vjet Agen­ci­je za elek­tron­ske me­di­je (AEM) do­nio je od­lu­ku o ob­u­sta­vlja­nju po­stup­ka po jav­nom kon­kur­su za ras­po­dje­lu sred­sta­va iz Fon­da za po­moć ko­mer­ci­jal­nim ra­dio-emi­te­ri­ma su­prot­no pra­vil­ni­ku ko­ji re­gu­li­še do­dje­lu sred­sta­va, oci­je­nio je član Sa­vje­ta jav­nog ser­vi­sa Go­ran Đu­ro­vić.
– Od­lu­ka o ob­u­sta­vlja­nju po­stup­ka do­dje­le sred­sta­va ko­ju je do­nio Sa­vjet AEM ne sa­dr­ži obra­zlo­že­nje iz ko­jeg se mo­že za­klju­či­ti da je po­stu­pak od­lu­či­va­nja bio su­pro­tan pra­vil­ni­ku, pa da je zbog to­ga ob­u­sta­vljen po­stu­pak. Na­pro­tiv, iz obra­zlo­že­nja od­lu­ke mo­že se vi­dje­ti da je po­stu­pak spro­ve­den do kra­ja u skla­du sa pra­vil­ni­kom, a da je na­kon to­ga ovo ti­je­lo od­lu­čilo da ob­u­sta­vi po­stu­pak jer je do­bi­lo pi­smo An­te­ne M u ko­jem je is­ka­za­no in­te­re­so­va­nje za spro­vo­đe­nje po­stup­ka do­dje­le sred­sta­va. U mno­gim po­stup­ci­ma do­dje­le sred­sta­va in­te­re­so­va­nje uče­sni­ka, pa i nji­ho­va pi­sa­na obra­ća­nja ra­znim ko­mi­si­ja­ma, ni­su ne­u­o­bi­ča­je­na po­ja­va. Uko­li­ko čla­no­vi Sa­vje­ta AEM ima­ju in­te­gri­tet, on­da bi­lo či­je pi­smo ne mo­že da do­ve­de u pi­ta­nje nji­ho­vu sa­mo­stal­nost u do­no­še­nju od­lu­ka – sa­op­štio je Đu­ro­vić.
Do­dao je da „Sa­vjet AEM svo­ju ne­za­ko­ni­tu od­lu­ku ob­ja­šnja­va po­ku­ša­jem uti­ca­ja na čla­no­ve tog ti­je­la ne ob­ja­šnja­va­ju­ći da li je ne­ki član pod­le­gao uti­ca­ji­ma ili je mo­žda bio u su­ko­bu in­te­re­sa i da li je nji­ho­va od­lu­ka u ve­zi sa čla­nom 40 sta­tu­ta AEM”.
– Član 40 sta­tu­ta AEM pred­vi­đa da: „Ako je član sa­vje­ta uče­stvo­vao u ra­du uz po­sto­ja­nje su­ko­ba in­te­re­sa, osta­li čla­no­vi su oba­ve­zni da is­pi­ta­ju do­ne­se­ne od­lu­ke i mo­gu da ih pro­gla­se ne­va­že­ćim.” S ob­zi­rom na to da se Sa­vjet AEM ne po­zi­va na ovaj član u obra­zlo­že­nju svo­je od­lu­ke, on­da osta­je ne­ja­sno na če­mu te­me­lji svo­ju od­lu­ku. Za­kon o elek­tron­skim me­di­ji­ma, kao ni sta­tut AEM ne pre­po­zna­ju mo­guć­nost ob­u­sta­vlja­nja po­stu­pa­ka. Pra­vil­nik o ras­po­dje­li sred­stva iz Fon­da Agen­ci­je za po­moć ko­mer­ci­jal­nim ra­dio-emi­te­ri­ma u čla­nu 14 ne pre­po­zna­je mo­guć­nost ob­u­sta­vlja­nja do­no­še­nja od­lu­ke i po­ni­šta­va­nje po­stup­ka. Svo­jim ne­za­ko­ni­tim od­lu­ka­ma Sa­vjet AEM uno­si prav­nu ne­si­gur­nost i ša­lje po­ru­ku da je bez ob­zi­ra na uslo­ve kon­kur­sa i pro­pi­sa­ne pro­ce­du­re mo­gu­će, za­hva­lju­ju­ći ve­ći­ni u Sa­vje­tu AEM, do­ni­je­ti od­lu­ku ko­ja je od­raz lič­nih in­te­re­sa – upo­zo­rio je Đu­ro­vić.
Do­dao je da u ovom pro­ce­su po­seb­nu od­go­vor­nost ima­ju čla­no­vi sa­vje­ta ko­ji pred­sta­vlja­ju ne­vla­din sek­tor.
– Upra­vo je ulo­ga NVO pred­stav­ni­ka u ovom ti­je­lu da se sta­ra­ju o za­ko­ni­to­sti ra­da. Ali, od­su­stvo svi­je­sti o po­tre­bi po­što­va­nja pro­pi­sa ne ču­di ako se zna da su dva čla­na – pred­stav­ni­ci NVO, iz­ba­ra­na su­prot­no Za­ko­nu o elek­tron­skim me­di­ji­ma. Ako Sa­vjet AEM sma­tra da pro­ce­du­ra do­dje­le sred­sta­va ni­je do­bra, on­da je je­di­ni is­pra­van i za­ko­nit na­čin da za­po­če­ti po­stu­pak po po­sto­je­ćem pro­pi­su do­ve­de do kra­ja, a da na­kon to­ga iz­mi­je­ni pra­vil­nik ko­jim ni­je­su za­do­volj­ni. Sva­ka dru­ga od­lu­ka Sa­vje­ta AEM i is­tra­ja­va­nje na ne­za­ko­ni­tom po­slo­va­nju za po­sle­di­cu će ima­ti ugro­žen rad ra­dio-emi­te­ra u ko­jem je da­nas žr­tva An­te­na M i dru­ge ra­dio-sta­ni­ce, a sju­tra ne­ki dru­gi emi­te­ri – za­klju­čio je Đu­ro­vić.
R.D.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"