Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NASTAVAK IZGRADNJE PUTA LASTVA GRBALJSKA – GOROVIĆI – BRATEŠIĆI – ŠIŠIĆI UKUPNE DUŽINE 6,7 KILOMETARA
Saobraćajna veza za 150 domaćinstava
Radovi na putu Saobraćajna veza za 150 domaćinstava Željko Ćetković kaže da se javna rasvjeta trenutno postavlja na potezu od tunela Vrmac do Pržica (zaseok Duba), gdje će biti postavljeno 30 stubova, nakon čega će na području Gornjeg Grblja bez rasvjete biti samo selo Prijeradi
KO­TOR – Ra­do­vi­ma ko­ji su ne­dav­no po­če­li na di­o­ni­ci La­stva Gr­balj­ska – Go­ro­vi­ći, na­sta­vlja se iz­grad­nja pu­ta La­stva Gr­balj­ska – Go­ro­vi­ći – Bra­te­ši­ći – Ši­ši­ći, či­ja je ukup­na du­ži­na 6,7 ki­lo­me­ta­ra.
– Do sa­da je u pr­voj fa­zi iz­gra­đe­no dva ki­lo­me­tra pu­ta, a u ovoj fa­zi je pred­vi­đe­na re­kon­struk­ci­ja di­je­la ce­ste ko­ja je lo­še ura­đe­na i na­sta­vak iz­grad­nje u du­ži­ni od 800 me­tra pre­ma se­lu Bra­te­ši­ći. To je pod­lov­ćen­ski dio Gr­blja gdje su ogrom­ne vo­de, ko­je u tom di­je­lu tre­ba rje­ša­va­ti. Iz­vo­đač je fir­ma Teh­no­put iz Pod­go­ri­ce, sa či­jim ra­do­vi­ma smo za­do­volj­ni jer se iz­vo­de kva­li­tet­no, za raz­li­ku od C gru­pe, ko­ja je pr­vu fa­zu ra­do­va 2015. go­di­ne iz­ve­la ne­kva­li­tet­no, a ni­je, iako je po ugo­vo­ru bi­la oba­ve­zna, iz­vr­ši­la po­prav­ku, ni­ti je iko sno­sio zbog to­ga kon­sen­kven­ce – ka­zao je za „Dan” pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce Gor­nji Gr­balj Želj­ko Ćet­ko­vić. Po­red Ćet­ko­vi­ća u Sa­vje­tu MZ su Mar­ko Vuk­šić, Jo­van Pa­vle­ža, Mar­ko Ćet­ko­vić, Ne­no Mi­li­nić, Želj­ko Odža, Lu­ka Ma­rić, Bran­ko Ko­va­če­vić i Mi­lo­rad Vuk­šić.
Ćet­ko­vić na­gla­ša­va da na pod­ruč­ju kroz ko­je će pro­ći no­vi put ima oko 150 do­ma­ćin­sta­va.
Ka­da se za­vr­ši ta di­o­ni­ca pu­ta, za na­sta­vak ra­do­va idu­će go­di­ne oče­ku­ju, ka­ko is­ti­če, ve­ća sred­stva iz op­štin­skog bu­dže­ta da bi do­šli do ci­lja, bu­du­ći da pod­ruč­je od La­stve Gr­balj­ske do Ši­ši­ća za­u­zi­ma po­vr­ši­nu po­lo­vi­ne Gor­njeg Gr­blja.
U ovoj mje­snoj za­jed­ni­ci je ak­tu­el­na i iz­ra­da pro­jek­ta za dva pot­por­na zi­da kroz se­lo Ši­ši­ći u di­je­lu gdje je naj­u­že gr­lo pu­ta, ko­ji ide od tu­ne­la u Ko­to­ru do La­stve Gr­balj­ske. Ta­ko­đe, za­vr­šen je i pro­je­kat za na­sta­vak pu­ta od „Ze­ćan­ke” do Na­lje­ži­ća. Dio pu­ta je ra­dio DOO Tuj­ko, a dio ide po­red fud­bal­skog sta­di­o­na i Cr­kve Sve­tog Mi­tra i Sve­tog Va­si­li­ja u cen­tru Na­lje­ži­ća. Ra­di se o in­ve­sti­ci­ji vri­jed­noj 150 hi­lja­da eura, ko­ju fi­nan­si­ra Di­rek­ci­ja za ure­đe­nje i iz­grad­nju Ko­to­ra. Ten­der za iz­vo­đa­ča ra­do­va je ras­pi­san. U se­lu Dub pra­ve se pro­ši­re­nja na mje­sti­ma pu­ta gdje je usko gr­lo da bi se vo­zi­la mo­gla mi­mo­i­la­zi­ti. Ta in­ve­sti­ci­ja iz­no­si pet hi­lja­da eura i ra­do­vi su u to­ku.
Ćet­ko­vić ka­že da ka­da je u pi­ta­nju jav­na ra­svje­ta da se ona tre­nut­no po­sta­vlja na po­te­zu od tu­ne­la Vr­mac do Pr­ži­ca (za­se­ok Du­ba), gdje će bi­ti po­sta­vlje­no 30 stu­bo­va, na­kon če­ga će na pod­ruč­ju Gor­njeg Gr­blja bez ra­svje­te bi­ti sa­mo se­lo Pri­je­ra­di.
– Pri­je­ra­di će na­red­ne go­di­ne bi­ti ob­u­hva­će­no jav­nom grad­skom ra­svje­tom. Što se ti­če obla­sti vo­do­snab­di­je­va­nja, do­go­vo­re­no je da se re­kon­stru­i­še mre­ža na prav­cu od ku­će Mar­ka Ra­ško­vi­ća za­ključ­no sa ku­ćom Stan­ka Ma­gu­da, jer su tu ogrom­ni gu­bi­ci, na­kon to­ga će bi­ti zna­čaj­no vi­še vo­de za po­tro­ša­če. Ina­če, re­strik­ci­je vo­de u ovom di­je­lu op­šti­ne su pri­sut­ne već de­ce­ni­ja­ma, a sve su ri­go­ro­zni­je ka­ko se po­ve­ća­va na­se­lje od Do­nje Su­tva­re do Ra­da­no­vi­ća, a vo­de je sve ma­nje i ma­nje. To je ogro­man pro­blem. Lju­di ko­ji se do­se­le tra­že pri­klju­čak, pri če­mu nad­le­žni sa­op­šta­va­ju da je pri­klju­če­nje na re­gi­o­nal­ni vo­do­vod ne­mo­gu­će, jer su ogrom­na ula­ga­nja u ci­je­vi, ko­je naj­vje­ro­vat­ni­je te­ško mo­že is­fi­nan­si­ra­ti lo­kal­na vlast bez cen­tral­ne ili ne­kih ozbilj­nih kre­di­ta – na­vo­di Ćet­ko­vić.
Ta­ko­đe na­ja­vlju­je da će Sa­vin­dan­ski pri­jem, ko­ji je Mje­sna za­jed­ni­ca Gor­nji Gr­balj ove go­di­ne usta­no­vi­la, a odr­žan je 27. ja­nu­a­ra u Gor­njoj Su­tva­ri, po­sta­ti tra­di­ci­o­na­lan. Na pri­je­mu se, uz oku­plja­nje mje­šta­na, naj­bo­ljim uče­ni­ci­ma i spor­ti­sti­ma sa tog pod­ruč­ja do­dje­lju­ju pri­zna­nja i nov­ča­ne na­gra­de.B.M.


Za for­mi­ra­nje op­šti­ne sve for­mal­no prav­no za­vr­še­no

Ćet­ko­vić na­vo­di da je ela­bo­rat eko­nom­ske oprav­da­no­sti op­šti­ne Gr­balj, či­ji autor je eks­pert­ski tim iz Ba­nja­lu­ke, po­ka­zao li­kvid­nost nje­nog funk­ci­o­ni­sa­nja, pri če­mu se kao naj­ve­ći pro­blem ja­vlja od­voz sme­ća.
– Za for­mi­ra­nje op­šti­ne Gr­balj je za­vr­še­no sve for­mal­no prav­no, tač­ni­je ono što za­kon na­la­že, i če­ka se od­lu­ka cen­tral­ne vla­sti, to jest Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, ko­ja to pi­ta­nje ne sta­vlja na dnev­ni red. Sma­tra­mo da je to iz raz­lo­ga što je Gr­balj naj­in­te­re­sant­ni­ji na ovom di­je­lu Ja­dra­na, to jest u cen­tru sta­re Bo­ke ko­tor­ske, za­to što Op­šti­na Ko­tor ras­po­la­že sa 90 od­sto gr­balj­ske te­ri­to­ri­je, a 10 od­sto Bu­dva i one ima­ju ve­li­ki in­te­res da sle­de­ćih 20, 30 go­di­na ubi­ra­ju pri­ho­de sa ovog pod­ruč­ja, jer se ne­ma­ju gdje ši­ri­ti ne­go u Gr­balj. Zna­či po­vra­ćaj gr­balj­ske op­šti­ne nji­ma ni­je u in­te­re­su – ocje­nju­je Ćet­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"