Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo FLEŠ
Ula­ga­nje u dje­cu je in­ve­sti­ci­ja
Ula­ga­nje u kva­li­tet­ne pro­gra­me ra­nog raz­vo­ja dje­te­ta, kao i kre­i­ra­nje na­pred­nog si­ste­ma obra­zo­va­nja ko­ji će od­go­vo­ri­ti iza­zo­vi­ma glo­bal­ne eko­no­mi­je, što zah­ti­je­va no­va zna­nja i vje­šti­ne, pred­sta­vlja eko­nom­ski i so­ci­jal­ni im­pe­ra­tiv odr­ži­vog raz­vo­ja Cr­ne Go­re, i či­ni oko­sni­cu du­go­go­di­šnje uspje­šne sa­rad­nje na­še ze­mlje sa Uni­ce­fom. To je oci­je­nje­no na sa­stan­ku mi­ni­stra fi­nan­si­ja Dar­ka Ra­du­no­vi­ća i no­vo­i­me­no­va­nog še­fa Uni­ce­fa u Cr­noj Go­ri Osa­me Ma­ka­vi­ja Ko­ga­li­ja. Šef Uni­ce­fa u na­šoj ze­mlji je is­ta­kao da bla­go­vre­me­no ula­ga­nje u ljud­ski ka­pi­tal i stra­te­ško pla­ni­ra­nje raz­vo­ja ljud­skih re­sur­sa pod­ra­zu­mi­je­va ne sa­mo po­ve­ća­nje pro­duk­tiv­no­sti već naj­e­fi­ka­sni­ji na­čin za osi­gu­ra­nje du­go­roč­nog raz­vo­ja dru­štva. Ra­du­no­vić je, ka­ko se na­vo­di, za­hva­lio na do­sa­da­šnjoj sa­rad­nji i uka­zao da Uni­cef ras­po­la­že ne­pro­cje­nji­vom ba­zom po­da­ta­ka, zna­nja i vje­šti­na, ko­ja Cr­noj Go­ri vi­še­stru­ko mo­že bi­ti od zna­ča­ja.M.S.

Po­dr­ška Bu­gar­ske
Bu­gar­ska će na­sta­vi­ti da po­dr­ža­va Cr­nu Go­ru i na pu­tu ka član­stvu u Evrop­skoj uni­ji, po­seb­no to­kom bu­gar­skog pred­sje­da­va­nja Uni­jom, ka­da će fo­kus bi­ti na evrop­skoj bu­duć­no­sti za­pad­nog Bal­ka­na, sa­op­štio je am­ba­sa­dor te dr­ža­ve Mla­den Čer­ve­ni­a­kov na sa­stan­ku sa mi­ni­strom od­bra­ne Pre­dra­gom Bo­ško­vi­ćem. Čer­ve­ni­a­kov je, ka­ko je sa­op­šte­no iz mi­ni­star­stva, če­sti­tao Cr­noj Go­ri na po­stig­nu­tom uspje­hu na pla­nu evro­a­tlant­skih in­te­gra­ci­ja.
– Sa­go­vor­ni­ci su iz­ra­zi­li za­do­volj­stvo sa­rad­njom dvi­ju ze­ma­lja u obla­sti od­bra­ne i is­ka­za­li sprem­nost za nje­no pro­du­blji­va­nje u na­red­nom pe­ri­o­du. Bo­ško­vić i Čer­ve­ni­a­kov su se sa­gla­si­li da bi po­sje­ta mi­ni­stra od­bra­ne Bu­ga­r­ske Cr­noj Go­ri bi­la od­lič­na plat­for­ma za raz­ma­tra­nje no­vih mo­guć­no­sti una­pre­đe­nja od­bram­be­ne sa­rad­nje, ima­ju­ći u vi­du za­jed­nič­ke bez­bjed­no­sne iza­zo­ve sa ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju dvi­je bal­kan­ske dr­ža­ve – sa­op­šte­no je iz mi­ni­star­stva.M.S.

Neo­p­hod­no je­din­stvo
Za obez­bje­đe­nje odr­ži­vog raz­vo­ja jed­nog dru­štva neo­p­ho­dan je cje­lo­vit pri­stup upra­vlja­nju slo­že­nim dru­štve­nim pro­ce­si­ma i pa­žlji­vo ba­lan­si­ra­nje eko­nom­skih, so­ci­jal­nih i ci­lje­va ve­za­nih za oču­va­nje ži­vot­ne sre­di­ne i pri­rod­nih re­sur­sa, po­ru­či­la je ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca Di­rek­to­ra­ta za ži­vot­nu sre­di­nu u Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma Iva­na Vo­ji­no­vić sa še­stog za­si­je­da­nja stra­na ugo­vor­ni­ca Ar­hu­ske kon­ven­ci­je. Ona je is­ta­kla da je za spro­vo­đe­nje Ar­hu­ske kon­ven­ci­je naj­bit­ni­ja sa­rad­nja, od­no­sno za­jed­nič­ko uče­stvo­va­nje u pro­ce­su i raz­vi­ja­nju ide­ja i nji­ho­va pri­mje­na.
M.S.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"