Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni BJELOPOLJSKI MALINARI STRAHUJU DA LI ĆE SVOJ PROIZVOD USPJETI DA PLASIRAJU NA TRŽIŠTE
Maline ne daju ispod 1,60 eura
Malinjaci čekaju berbu Maline ne daju ispod 1,60 eura Kako su nam neki skladištari, istina nezvanično, saopštili, cijena otkupa po kilogramu malina ove godine biće skoro duplo smanjena, odnosno oko 80 centi po kilogramu na šta mi ne pristajemo, ističe Vučeta Femić
BI­JE­LO PO­LjE – Ma­li­na­ri sa pod­ruč­ja bje­lo­polj­ske opšpti­ne, ko­jih je po­sled­njih go­di­na sve vi­še, iz­ra­ža­va­ju bo­ja­zan kad je u pi­ta­nju pred­sto­je­ća ber­ba i ot­kup ovog plo­da. Ka­ko is­ti­če ma­li­nar Vu­če­ta Fe­mić, nje­go­ve ko­le­ge su u stra­hu na ko­ji na­čin će us­pje­ti da svoj pro­iz­vod pla­si­ra­ju na tr­ži­šte, od­no­sno da li će ot­kup­na ci­je­na, ko­ja je pro­šle go­di­ne bi­la 1,60 eura, bi­ti ma­nja.
– Strah nam se uvu­kao pod ko­žu iako bi tre­ba­lo da smo usred­sre­đe­ni na sa­svim dru­ge bri­ge. Ka­ko su nam ne­ki skla­di­šta­ri isti­na ne­zva­nič­no sa­op­šti­li, ci­je­na ot­ku­pa po ki­lo­gra­mu ma­li­na ove go­di­ne bi­će sko­ro du­plo sma­nje­na. Od­no­sno, ka­ko sa­da stva­ri sto­je bi­će oko 80 cen­ti po ki­lo­gra­mu. Ta­ko smo umje­sto da raz­mi­šlja­mo o ber­bi ko­ja ovih da­na uve­li­ko tre­ba da poč­ne, su­o­če­ni sa sa­svim dru­gim pro­ble­mi­ma – is­ti­če Fe­mić.
Ma­li­na­ri ka­žu da su po­sje­ti­li i Se­kre­ta­ri­jat za odr­ži­vi raz­voj, da ih je se­kre­tar Dža­fer Gu­si­njac sa­slu­šao i, ka­ko ka­žu, obe­ćao po­moć.
– Uzda­mo se i u re­sor­nog mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja Mi­lu­ti­na Si­mo­vi­ća, ko­ji je pri­je ne­ko­li­ko no­ći jav­no iz­ja­vio da bi ci­je­na ma­li­na po jed­nom ki­lo­gra­mu tre­ba­lo da bu­de na pro­šlo­go­di­šnjem ni­vou i da to tre­ba da bu­de i pod­strek raz­vo­ju ma­li­nar­stva na sje­ve­ru Cr­ne Go­re – is­ti­če Fe­mić i do­da­je da su se ma­li­na­ri do­go­vo­ri­li da pre­du­zmu od­go­va­ra­ju­će ko­ra­ke uko­li­ko ci­je­na bu­de ta­kva da ide na nji­ho­vu šte­tu.
– Ne­će­mo pri­sta­ti na to da ci­je­na ot­ku­pa ma­li­na bu­de is­pod 1,60 eura. Ne­će­mo sje­dje­ti skr­šte­nih ru­ku. Bo­ri­će­mo se da do­bi­je­mo ono što na­šim mu­ko­trp­nim ra­dom tre­ba da za­ra­đu­je­mo. Sko­ro svi­ma na­ma ko­ji smo se od­lu­či­li da se ba­vi­mo ma­li­nar­stvom, to je bi­la u vi­še ne­go te­škoj si­tu­a­ci­ji u ko­joj se na­la­zi­mo je­di­na pri­li­ka da obez­bi­je­di­mo svo­jim po­ro­di­ca­ma par­če hlje­ba – na­gla­ša­va Fe­mić.
Ina­če gru­pa bje­lo­polj­skih ma­li­na­ra ne­dav­no je fo­ri­mra­la Udru­že­nje ma­li­na­ra „Fe­mi­ća krš”, na či­jem če­lu je upra­vo Vu­če­ta Fe­mić.
Udru­že­nje, ka­že Fe­mić, tre­nut­no bro­ji 23 čla­na. Ne sa­mo iz Fe­mi­ća kr­ša već i iz su­sjed­nih se­la Ram­či­ne i Br­za­ve. Ima­ju na­ja­ve da će im se pri­dru­ži­ti i ma­li­na­ri iz Za­to­na, Pri­je­lo­ga, Du­bo­va i okol­nih se­la.
– Na­še Udru­že­nje ima čla­no­ve ko­ji ima­ju oko tri i po hek­ta­ra po­vr­ši­ne pod ma­li­na­ma, gdje u nor­mal­nim uslo­vi­ma, uko­li­ko ne bi bi­lo vre­men­skih ne­po­go­da i šte­ta, mo­že­mo ima­ti pri­nos od pre­ko 80 to­na na go­di­šnjem ni­vou. Or­ga­ni­zo­va­li smo se ka­ko bi­smo ra­di­li na raz­vo­ju ma­li­nar­stva u ovom kra­ju, sa že­ljom da sa­rad­nju sa re­sor­nim Mi­ni­star­stvom po­ljo­pri­vre­de po­dig­ne­mo na pu­no ve­ći ni­vo. I ne sa­mo sa nji­ma već i sa Re­gi­o­nal­nom slu­žbom za bilj­nu pro­iz­vod­nju – ka­že Fe­mić, do­da­ju­ći da su pro­ble­mi ma­li­na­ra ove go­di­ne naj­i­zra­že­ni­ji, s ob­zi­rom na to da su ima­li dvi­je ele­men­tar­ne ne­po­go­de ko­je će, ka­ko ka­že, dra­stič­no uma­nji­ti oče­ki­va­ni pri­nos.
M.N.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"