Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2015-04-29 IZ „IZBORA” ZAPRIJETILI RASKIDANJEM KOALICIJE ZBOG PRIVATIZACIJE ,,SIMA MILOŠEVIĆA”
Institut prodaju Bogoljubu Kariću
Institut Simo Milošević Institut prodaju Bogoljubu Kariću Gradonačelnik Gojković kazao da se osjeća poniženim, posebno jer radnicima Instituta nije dozvoljeno da prisustvuju prezentaciji
Uko­li­ko In­sti­tut „Dr Si­mo Mi­lo­še­vić“ ode u ru­ke kon­zor­ci­ju­ma IWG, to će bi­ti kraj vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je DPS–„Iz­bor” u Her­ceg No­vom, po­ru­čio je Du­šan Ra­do­vić Kru­šo, osnivač „Iz­bo­ra”, na­kon ju­če­ra­šnje pre­zen­ta­ci­je pla­no­va tog kon­zor­ci­ju­ma u In­stu­tu­tu.
On tvr­di da iza kon­zor­ci­ju­ma sto­ji Bo­go­ljub Ka­rić.
Ra­do­vić je upi­tao ko je za­pra­vo IWG i oda­kle im no­vac.
–Ču­li smo sve, sa­mo ni­smo ču­li ko su oni. Obra­ti­li su nam se ne­ki nji­ho­vi spolj­ni sa­rad­ni­ci. Obra­tio nam se To­mas Lejn, ko­ji ima fir­mu vri­jed­nu 16.000 fun­ti. I on se usu­dio da do­đe i ku­pi ba­nju. On je osno­vao IWG 18. ok­to­bra 2013. go­di­ne u sa­rad­nji sa Va­dim Pa­ski­ne iz Ka­zah­sta­na, ko­ji je do­bio en­gle­ski pa­soš pri­je po­la go­di­ne. Lejn je di­rek­tor u još 10 fir­mi, a Pa­ski­ne u 36 fir­mi, a sve te fir­me su na is­toj adre­si kao i Lejn. Iza ove pri­va­ti­za­ci­je sto­ji Bo­go­ljub Ka­rić sa fir­mom Lu­mi­nor. Kraj­nji cilj smo ču­li: da ot­mu i da gra­de. Ču­le ste i sa­mi šta ka­žu: Ima­te i vi, do­mo­ro­ci, pra­vo da ži­vi­te sa stran­ci­ma. To je nji­ho­va po­ru­ka. Ako im pro­da­ju ba­nju, ras­ki­nu­će­mo ko­a­li­ci­ju – po­ru­čio je Ra­do­vić.
Gra­do­na­čel­nik Her­ceg No­vog Ni­ko­la Goj­ko­vić ka­zao je na­kon pre­zen­ta­ci­je da se osje­ća po­ni­že­nim, po­seb­no zbog na­či­na na ko­ji su tre­ti­ra­ni rad­ni­ci In­sti­tu­ta, ko­ji­ma ni­je bio do­zvo­ljen pri­stup pre­zen­ta­ci­ji.
–Po­ni­žen sam i pre­va­ren. Po­ni­žen sam na­či­nom na ko­ji su rad­ni­ci In­sti­tu­ta ov­dje ušli i na­či­nom na ko­ji su odav­de iza­šli. Pre­va­ren sam na­kon svih onih obe­ća­nja o or­ga­ni­zo­va­nju pre­zen­ta­ci­je. Vi­še pu­ta je po­no­vlje­no da će bi­ti jav­na i do­stup­na svim za­in­te­re­so­va­nim gra­đa­ni­ma.
Ono što su po­ten­ci­jal­ni kup­ci pred­sta­vi­li ov­dje to­li­ko je mi­nor­no u od­no­su na In­sti­tut ka­kav je sa­da i ka­kav re­no­me ima u svi­je­tu. Ni­je­sam si­gu­ran da ovi in­ve­sti­to­ri mo­gu po­di­ći In­sti­tut na vi­ši ni­vo – ka­zao je Goj­ko­vić.
Rad­ni­ci­ma In­sti­tu­ta obez­bje­đe­nje ni­je do­zvo­li­lo da pri­su­stvu­ju ju­če­ra­šnjoj pre­zen­ta­ci­ji, a pred­sjed­nik ten­der­ske ko­mi­si­je Bran­ko Vu­jo­vić ka­zao je da nji­ho­vo uče­šće u pre­zen­ta­ci­ji ni­je bilo ni pred­vi­đe­no, već je bio pred­vi­đen sa­sta­nak pred­stav­ni­ka IWG i Sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je.
Na­kon po­la sa­ta vi­je­ćanja, od­lu­če­no je da rad­ni­ci mo­gu da uđu u sa­lu, ali je ve­li­ki broj njih u me­đu­vre­me­nu oti­šao s li­ca mje­sta.
Pred­sjed­nik Sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je In­sti­tu­ta Vuk Ša­bo­vić je na­pu­stio pre­zen­ta­ci­ju u znak pro­te­sta zbog ta­kvog od­no­sa pre­ma rad­ni­ci­ma. Do pla­ni­ra­nog sa­stan­ka pred­stav­ni­ka Sin­di­ka­ta i IWG, pred­vi­đe­nog za 18 ča­so­va, ni­je do­šlo.
I pred­sjed­nik ten­der­ske ko­mi­si­je Bran­ko Vu­jo­vić ta­ko­đe je bio raz­o­ča­ran raz­vo­jem si­tu­a­ci­je. On tvr­di da je po­što­vao do­go­vor o pre­zen­ta­ci­ji i sa­stan­ku pred­stav­ni­ka IWG sa čla­no­vi­ma rad­ne gru­pe lo­kal­nog par­la­men­ta, do ko­jeg ju­če ta­ko­đe ni­je do­šlo.
Vu­jo­vić je ne­gi­rao uče­šće Bo­go­lju­ba Ka­ri­ća u pri­va­ti­za­ci­ji In­sti­tu­ta. On je na­gla­sio da se na ju­če­ra­šnjoj pre­zen­ta­ci­ji mo­glo ču­ti da in­ve­sti­tor pla­ni­ra da za­dr­ži pri­mar­nu funk­ci­ju In­sti­tu­ta i pro­ši­ri je na spa i sport­ski dio po­nu­de, ali i da za­po­sli ve­ći broj rad­ni­ka. On je is­ta­kao da ni­je ri­ječ o pre­va­ran­ti­ma, već o ozbilj­nim kom­pa­ni­ja­ma, ko­ji ima­ju po­dr­šku Evrop­ske ban­ke i jak in­ve­sti­ci­o­ni fond.
Vu­jo­vić je ob­ja­snio da ten­der­ska ko­mi­si­ja tre­ba da do­sta­vi iz­vje­štaj Sa­vje­tu za pri­va­ti­za­ci­ju, ko­ji sa Vla­dom tre­ba da do­ne­se ko­nač­nu od­lu­ku o pro­da­ji.
Vu­jo­vić ne vi­di pro­blem u na­ja­vi po­ten­ci­jal­nog in­ve­sti­to­ra da će iz­gra­di­ti ve­li­ki broj obje­ka­ta jer sva­ka grad­nja tre­ba da pro­đe odo­bre­nje lo­kal­ne upra­ve, od­no­sno lo­kal­nog par­la­men­ta, što mo­že li­mi­ti­ra­ti in­ve­sti­to­ra.
–Uko­li­ko ne is­pu­ne obe­ća­nja u na­red­nih pet go­di­na, ugo­vor omo­gu­ća­va za­dr­ža­va­nje 10 mi­li­o­na eura, po­vra­ta ak­ci­ja i upra­vlja­nje In­sti­tu­tom od stra­ne dr­ža­ve –na­gla­sio je Vu­jo­vić.
Na pi­ta­nje no­vi­nar­ke ,,Da­na” da li in­ve­sti­to­ri ili za­in­te­re­so­va­na pred­u­ze­ća ima­ju iz­me­đu se­be pot­pi­san ugo­vor ko­ji im omo­gu­ća­va za­jed­nič­ki na­stup, Vu­jo­vić je od­go­vo­rio da ne­ma­ju, ali da ima­ju oba­ve­zu da do upla­te i za­klju­če­nja po­sla sklo­pe ugo­vor sa kom­pa­ni­jom IHG, ko­ja ima is­ku­stva u grad­nji bol­ni­ca.
On je odu­še­vljen pre­zen­ta­ci­jom, na ko­joj se, iz­me­đu osta­log, mo­glo ču­ti da in­ve­sti­to­ri ne­ma­ju ni ma­ster plan ni idej­ni pro­je­kat.
K.Ma­to­vić


Po­vjer­lji­va pre­zen­ta­ci­ja

Pred­stav­ni­ca IWG Lu­is Ve­rel ka­za­la je da je pre­zen­ta­ci­ja bi­la po­vjer­lji­vog ka­rak­te­ra, zbog če­ga su sa Sa­vje­tom za pri­va­ti­za­ci­ju pot­pi­sa­li ugo­vor o po­vjer­lji­vo­sti ka­ko ne bi ugro­zi­li pro­je­kat.
Di­rek­tor IWG To­mas Lejn oče­ku­je po­dr­šku lo­kal­ne za­jed­ni­ce i dr­ža­ve. On je obe­ćao ula­ga­nja od 10 mi­li­o­na eura u me­di­cin­sku opre­mu „za bu­du­ći cen­tar me­di­cin­ske iz­vr­sno­sti”.
On je pro­ci­je­nio da po­ten­ci­jal lo­ka­ci­je In­sti­tu­ta omo­gu­ća­va i ula­ga­nje od 200 mi­li­o­na eura.
Džon Mor­gan iz Le­nard di­zaj­na pred­sta­vio je idej­ne pro­jek­te me­di­cin­skih, spa i sport­skih sa­dr­ža­ja na Ma­u­ri­ci­ju­su, u Naj­ro­bi­ju i Ke­ni­ji, ali ne i za In­sti­tut Iga­lo.


Gu­bi­tak 1,3 mi­li­o­na eura

In­sti­tut ,,Dr Si­mo Mi­lo­še­vić” je u pr­vom kvar­ta­lu imao gu­bi­tak od 1,26 mi­li­o­na eura, što je za 15,6 od­sto ma­nje u od­no­su na isti pe­ri­od pro­šle go­di­ne, na­vo­di se u iz­vje­šta­ju o po­slo­va­nju ko­ji je ob­ja­vljen na saj­tu Mon­te­ne­gro­ber­ze.
Po­slov­ni pri­ho­di su sma­nje­ni za 6,2 od­sto, na 742,19 hi­lja­da, kao i po­slov­ni ras­ho­di, 11,8 od­sto, na 1,92 mi­li­o­na eura. Na tro­ško­ve za­ra­da, na­kna­da i osta­le lič­ne ras­ho­de od­no­si­lo se 1,22 mi­li­o­na eura, na tro­ško­ve amor­ti­za­ci­je i re­zer­vi­sa­nja 192,39 hi­lja­da, na tro­ško­ve ma­te­ri­ja­la 304,06 hi­lja­da, a na osta­le po­slov­ne ras­ho­de 199,96 hi­lja­da eura. Ukup­na ak­ti­va kom­pa­ni­je iz­no­si­la je oko 68,22 mi­li­o­na, što je sma­nje­nje od je­dan od­sto u od­no­su na isti pe­ri­od pro­šle go­di­ne, dok je ne­ras­po­re­đe­na do­bit kom­pa­ni­je 1,1 mi­li­on. Du­go­roč­na re­zer­vi­sa­nja i oba­ve­ze kom­pa­ni­je su 1,73 mi­li­o­na, krat­ko­roč­na 6,98 mi­li­o­na, a od­lo­že­ne po­re­ske oba­ve­ze 233,66 hi­lja­da eura.J.V.


Đu­ro­vi­će­va ni­je mo­gla da uzme ri­ječ

Pred­sjed­ni­ca klu­ba od­bor­ni­ka SNP-a u her­ceg­nov­skoj skup­šti­ni Da­ni­je­la Đu­ro­vić is­ta­kla je da je pre­zen­ta­ci­ja bi­la or­ga­ni­zo­va­na ve­o­ma lo­še.
–Ne­pri­jat­no smo iz­ne­na­đe­ni se­lek­tiv­nim oda­bi­rom od­bor­ni­ka ko­ji su mo­gli da pri­su­stvu­ju pre­zen­ta­ci­ji, ko­joj, opet na na­še ve­li­ko raz­o­ča­ra­nje, ni­je­su mo­gli da pri­su­stvu­ju za­po­sle­ni. Do­ži­vje­la sam da kao pred­stav­ni­ca stran­ke za­stu­plje­ne u lo­kal­nom par­la­men­tu ne do­bi­jem mo­guć­nost da se obra­tim pri­sut­ni­ma, u če­mu sam one­mo­gu­će­na od stra­ne pred­sjed­ni­ka ten­der­ske ko­mi­si­je Bran­ka Vu­jo­vi­ća – ka­za­la je Đu­ro­vi­će­va.
Ona je is­ta­kla da ta­kav od­nos go­vo­ri o neo­zbilj­no­sti onih ko­ji že­le da pre­u­zmu naj­va­žni­ji pri­vred­ni su­bjekt u Her­ceg No­vom i po­ka­zu­je da je ta pri­va­ti­za­ci­je pro­tiv in­te­re­sa za­po­sle­nih i gra­đa­na Her­ceg No­vog.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"