Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2015-12-31 U BIJELOM POLJU ZAVRŠENO SUĐENJE KONTROVERZNOM BIZNISMENU I NJEGOVIM SUPRUZI I BRATU
Safet Kalić oslobođen
Safet Kalić oslobođen
Ro­žaj­ci Sa­fet, Ami­na i Mer­su­din Ka­lić oslo­bo­đe­ni su op­tu­žbe da su po­či­ni­li kri­vič­no dje­lo pra­nje nov­ca.
– To­kom po­stup­ka ni­je do­ka­za­no da su Ka­li­ći iz­vr­ši­li kri­vič­no dje­lo ko­je im je sta­vlje­no na te­ret, ta­ko da su svi oslo­bo­đe­ni – na­veo je ju­če u obra­zlo­že­nju pre­su­de su­di­ja bje­lo­polj­skog Vi­šeg su­da Vi­do­mir Bo­ško­vić. Osim nje­ga u vi­je­ću ko­je je Ka­li­će oslo­bo­di­lo kri­vi­ce bi­li su Go­ri­ca Đa­lo­vić i Šef­ki­ja Đe­še­vić.
Su­di­ja Bo­ško­vić je oci­je­nio da je iz­ve­de­nim do­ka­zi­ma, sa­slu­ša­njem svje­do­ka, kao i na­la­zom i mi­šlje­njem sud­skog vje­šta­ka eko­nom­ske stru­ke Vlaj­ka Mi­li­će­vi­ća do­ka­za­no da op­tu­že­ni ni­je­su iz­vr­ši­li kri­vič­no dje­lo pra­nje nov­ca u pro­du­že­ni­om tra­ja­nju.
– Ni­je do­ka­za­na ve­za nov­ca za ko­ji se u op­tu­žni­ci tvr­di da je Mer­su­din Ka­lić pri­ba­vio kri­mi­nal­nim rad­nja­ma i ko­ji je ozna­čen kao pr­ljav – re­kao je su­di­ja.
Su­di­ja je do­dao da se uki­da­ju i mje­re nad­zo­ra nad Ami­nom i Mer­su­di­nom Ka­li­ćem.
Na­kon iz­ri­ca­nja pre­su­de Ka­li­ćev advo­kat Ka­sim Di­zda­re­vić je bio za­do­vo­ljan is­ho­dom, po­što se, ka­ko je na­veo, ra­di­lo o obim­noj do­ka­znoj gra­đi to­kom po­stup­ka, sa oko po­la mi­li­o­na pi­sa­nih stra­ni­ca do­ku­men­ta­ci­je.
– Sud je do­nio za­ko­ni­tu od­lu­ku, jer ni­jed­nim do­ka­zom ni­je po­tvr­đe­no da se ra­di o nov­cu ne­po­zna­tog po­ri­je­kla ko­ji je na­vod­no ste­čen iz­vr­še­njem ne­kog kri­vič­nog dje­la. Na­pro­tiv, iz svih iz­ve­de­nih do­ka­za na ne­dvo­smi­slen na­čin je utvr­đe­no da se ra­di o nov­cu po­zna­tog po­ri­je­kla, ko­ji je ste­čen ugo­vo­ri­ma o kre­di­ti­ma od cr­no­gor­skih ba­na­ka, po­slo­va­njem pri­vred­nih dru­šta­va, pro­da­jom ne­kret­ni­na i dru­gim rad­nja­ma. Na dru­goj stra­ni Upra­va za spre­ča­va­nje pra­nja nov­ca Cr­ne Go­re, pro­vje­ra­va­ju­ći po­slo­va­nje i tran­sfe­re, ni­je utvr­di­la da je ri­ječ o nov­cu bez po­ri­je­klla. Na­pro­tiv, no­vac je imao po­ri­je­klo – ka­zao je Di­zda­re­vić, a nje­gov ko­le­ga Dra­go­ljub Đu­ka­no­vić na­gla­sio da je od­bra­na od pr­vog tre­nut­ka tvr­di­la da je no­vac za­ko­ni­tog po­ri­je­kla i da je sud do­nio je­di­nu mo­gu­ću pre­su­du.
– Ja­ko je va­žno što je sud uki­nuo sve mje­re ko­je su bi­le od­re­đe­ne pre­ma op­tu­že­ni­ma – za­klju­čio je Đu­ka­no­vić.
Op­tu­žni­ca je te­re­ti­la Ka­li­će da su se od 2005. do ju­na 2011. go­di­ne udru­ži­li da pu­tem ban­kar­skog i fi­nan­sij­skog po­slo­va­nja pri­kri­ju na­čin pri­ba­vlja­nja nov­ca za ko­ji su zna­li da je pri­ba­vljen kri­vič­nim dje­lom – neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga, iz­vr­še­nim od stra­ne kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je či­ji je je­dan od or­ga­ni­za­to­ra bio Mer­su­din Ka­lić, zbog če­ga je pra­vo­sna­žno osu­đen u Nje­mač­koj. Oni su se te­re­ti­li da su ta­ko ste­čen no­vac uvo­di­li u le­gal­ne nov­ča­ne to­ko­ve pre­ko ban­kar­skih ra­ču­na fir­mi či­ji su osni­va­či okri­vlje­ni i nji­ho­vi bli­ski srod­ni­ci, či­me su pri­kri­li po­ri­je­klo nov­ca u ukup­nom iz­no­su od 7.773.127,06 eura.M.N.

Su­đe­nje u Nje­mač­koj

Ka­lić je uhap­šen 20. ok­to­bra pro­šle go­di­ne u Be­ču, u sa­rad­nji cr­no­gor­ske i austrij­ske po­li­ci­je. Pod­go­rič­ki In­ter­pol je još 2011. go­di­ne ras­pi­sao po­tjer­ni­cu za njim zbog op­tu­žbi za pra­nje vi­še mi­li­o­na eura ste­če­nih od pro­da­je he­ro­i­na u Nje­mač­koj. Po­što je op­tu­že­nog Ka­li­ća po­tra­ži­va­la i Nje­mač­ka, za kri­vič­no dje­lo ko­je je na­vod­no po­či­nio 1994. go­di­ne, to su nad­le­žni orga­ni Austri­je pred­nost da­li Evrop­skom na­lo­gu za hap­še­nje i iz­ru­či­li ga Nje­mač­koj. Na­kon to­ga vi­je­će bje­lo­polj­skog Vi­šeg su­da obra­ti­lo se nad­le­žnim or­ga­ni­ma Nje­mač­ke za iz­ru­če­nje op­tu­že­nog Ka­li­ća, a vla­da te dr­ža­ve po na­zna­če­noj za­mol­ni­ci odo­bri­la je nje­go­vo iz­ru­če­nje, ali tek po­što se okon­ča po­stu­pak ko­ji se pro­tiv nje­ga vo­di u toj ze­mlji i po­sli­je iz­dr­ža­va­nja ka­zne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"