Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2015-12-31 U BJELOPOLJSKOM I SPUŠKOM ZATVORU PRAVOSNAŽNE KAZNE SLUŽI 835 ZATVORENIKA
Skoro polovina osuđenika višestruki povratnici
Skoro polovina osuđenika višestruki povratnici Najviše osuđenika nalazi se u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija zbog izvršenja krivičnih djela protiv života i tijela, protiv imovine i protiv zdravlja ljudi – navode iz ZIKS-a Kriminolog Velimir Rakočević smatra da je glavni uzrok velikog broja povratnika to što društvo ne prihvata osuđenike po izlasku iz zatvora
U Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja tre­nut­no se na­la­zi 1.168 oso­ba, od ko­jih 835 iz­dr­ža­va za­tvor­ske ka­zne. Pre­ma po­da­ci­ma ko­je je „Da­nu” do­sta­vio Tim za od­no­se s jav­no­šću ZIKS-a, čak 40 od­sto osu­đe­ni­ka su po­vrat­ni­ci, to jest li­ca ko­ja su i ra­ni­je osu­đi­va­na.
–Sto­pa po­vrat­ni­ka na iz­dr­ža­va­nju ka­zne u za­tvo­ri­ma iz­no­si ne­što iz­nad 40 od­sto. Ka­da je ri­ječ o po­vrat­ni­ci­ma, že­li­mo da is­tak­ne­mo da je slu­žbe­ni­ci­ma Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja u sklo­pu Tvi­nig pro­jek­ta Evrop­ske uni­je „Po­dr­ška re­for­mi si­ste­ma iz­vr­še­nja kri­vič­nih sank­ci­ja u Cr­noj Go­ri” omo­gu­ćen obi­la­zak ne­ko­li­ko evrop­skih za­tvo­ra. Tom pri­li­kom je kon­sta­to­va­no da je sto­pa po­vrat­ni­ka na go­to­vo istom ni­vou kao i u na­šoj ze­mlji – na­vo­de iz ZIKS-a.
Po­red to­ga, naj­vi­še za­bri­nja­va či­nje­ni­ca da naj­vi­še ri­bi­ja­ša slu­ži ka­zne za naj­te­ža kri­vič­na dje­la.
–Naj­vi­še osu­đe­ni­ka na­la­zi se u Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja zbog iz­vr­še­nja kri­vič­nih dje­la pro­tiv ži­vo­ta i ti­je­la, pro­tiv imo­vi­ne i pro­tiv zdra­vlja lju­di – ka­žu iz ZIKS-a.
Kri­mi­no­log Ve­li­mir Ra­ko­če­vić oci­je­nio je da je po­da­tak da u cr­no­gor­skim za­tvo­ri­ma ro­bi­ja i 40 od­sto po­vrat­ni­ka ja­san znak da je po­treb­na hit­na re­ak­ci­ja nad­le­žnih. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, glav­ni uzrok je to što za­tvo­re­ni­ci po od­slu­že­nju ka­zne ni­je­su pri­hva­će­ni u dru­štvu.
–Ta li­ca su naj­o­sje­tlji­vi­ja po iz­la­sku iz za­tvo­ra i ta­da je po­treb­no da ih pri­hva­ti cje­lo­kup­no dru­štvo. Uko­li­ko to ni­je slu­čaj, na­la­ze se na vje­tro­me­ti­ni i od­mah pa­da­ju u ru­ke kri­mi­na­la­ca – na­vo­di Ra­ko­če­vić.
Ka­ko je do­dao, po­da­tak da je sko­ro po­lo­vi­na cr­no­gor­skih ro­bi­ja­ša već bi­la u za­tvo­ru po­ka­zu­je da je stra­te­gi­ja re­a­go­va­nja dr­ža­ve u toj obla­sti da­le­ko od za­do­vo­lja­va­ju­ćeg ni­voa.
–Dru­štvo ne pri­hva­ta na pra­vi na­čin osu­đe­ni­ke po iz­la­sku iz za­tvo­ra. Naj­br­že re­a­gu­ju li­ca iz kri­mi­na­log mi­ljea, ko­ja ih an­ga­žu­ju za vr­še­nje no­vih kri­vič­nih dje­la. Naj­kri­tič­ni­ji pe­ri­od za ta li­ca je ka­da iza­đu iz za­tvo­ra jer ih kri­mi­nal­na mre­ža od­mah uvla­či u no­ve po­slo­ve. Upra­vo za­to u za­tvo­ri­ma ima­mo naj­vi­še osu­đe­nih za kra­đe, šverc dro­ge i kri­vič­na dje­la pro­tiv ži­vo­ta i ti­je­la.
– ob­ja­šnja­va Ra­ko­če­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, zbog to­ga je neo­p­hod­no da se stvo­ri pro­gram pre­ko ko­jeg bi osu­đe­ni­ci po od­slu­že­nju ka­zne mo­gli da do­bi­ju po­sao, ali i da se po­mog­ne nji­ho­vim po­ro­di­ca­ma ka­ko bi se u što kra­ćem pe­ri­o­du in­te­gri­sa­li u dru­štvo.
–Oni naj­če­šće u svi­jet kri­mi­na­la ula­ze pre­ko kra­đa. Ka­da od­slu­že ka­znu, po iz­la­sku na slo­bo­du ih do­če­ka­ju kri­mi­nal­ci i da­ju im no­va za­du­že­nja. Po­što je Cr­na Go­ra ve­o­ma tran­zit­na ze­mlja, na­ju­no­sni­ji po­sao im je šverc dro­ge, pa na kra­ju za­vr­še sa naj­te­žim kri­vič­nim dje­li­ma –po­ja­šnja­va Ra­ko­če­vić.
Tre­nut­ni ka­pa­ci­te­ti ZIKS-a do­volj­ni su za oso­be ko­je se na­la­ze na od­slu­že­nju ka­zne, kao i za one ko­ji u pri­tvo­ru če­ka­ju okon­ča­nje sud­skog po­stup­ka u ko­jem su op­tu­že­ni.
–U Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja tre­nut­no se na­la­zi 1168 li­ca, od če­ga su 333 li­ca u or­ga­ni­za­ci­o­nim je­di­ni­ca­ma u ko­ji­ma se iz­vr­ša­va mje­ra pri­tvo­ra, a 835 li­ca u or­ga­ni­za­ci­o­nim je­di­ni­ca­ma u ko­ji­ma se iz­vr­ša­va ka­zna za­tvo­ra. Tre­nut­ni smje­štaj­ni ka­pa­ci­te­ti u ZIKS-u iz­no­se 1350 mje­sta, od če­ga KPD Pod­go­ri­ca ras­po­la­že sa 655, is­tra­žni za­tvor u Pod­go­ri­ci sa 350, za­tvor za krat­ke ka­zne sa 185, a za­tvor u Bi­je­lom Po­lju sa 160 mje­sta.
Du­go­go­di­šnji pro­blem pre­na­tr­pa­no­sti za­tvo­ra ri­je­šen je adap­ti­ra­njem od­re­đe­nih pro­sto­ri­ja.
–Smje­štaj­ni ka­pa­ci­te­ti Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja naj­če­šće za­do­vo­lja­va­ju po­tre­be smje­šta­ja li­ca upu­će­nih na iz­vr­še­nje ka­zne ztvo­ra. Shod­no sta­ti­stič­kim po­da­ci­ma iz ne­ko­li­ko pro­te­klih go­di­na, mo­že se za­klju­či­ti da pro­stor­ni ka­pa­ci­te­ti u or­ga­ni­za­ci­o­nim jed­ni­ca­ma u ko­ji­ma se iz­vr­ša­va mje­ra pri­tvo­ra uglav­nom za­do­vo­lja­va­ju po­tre­be. To­me u pri­log ide i či­nje­ni­ca da su po­je­di­ne pro­sto­ri­je u is­tra­žnom za­tvo­ru u Pod­go­ri­ci i za­tvo­ru u Bi­je­lom Po­lju adap­ti­ra­ne i na taj na­čin je pro­ši­ren nji­hov pro­stor­ni ka­pa­ci­tet – na­vo­de iz ZIKS-a.
Ka­ko su do­da­li, Vla­da i Mi­ni­star­stvo prav­de pre­po­zna­li su po­tre­bu da se for­mi­ra Di­rek­ci­je za uslov­nu slo­bo­du, či­me su stvo­re­ni uslo­vi za iz­vr­še­nje al­ter­na­tiv­nih sank­ci­ja u Cr­noj Go­ri.
–Pro­šle go­di­ne usvo­jen je i Za­kon o iz­vr­še­nju uslov­ne slo­bo­de i ka­zne ra­da u jav­nom in­te­re­su. Sve to pred­sta­vlja do­bar mo­del za sma­nji­va­nje za­tvor­ske po­pu­la­ci­je – is­ti­ču iz ZIKS-a.M.V.P.

Gra­di­će no­vi za­tvor u Bi­je­lom Po­lju

Ka­ko bi po­bolj­ša­li uslo­ve u za­tvo­ri­ma, nad­le­žni su po­če­li da ra­de na re­a­li­za­ci­ji pla­na o iz­grad­nji no­vog za­tvo­ra u Bi­je­lom Po­lju, kao i na obez­bje­đi­va­nju no­vih sred­sta­va i struč­nom ospo­so­blja­va­nju oso­blja.
–Mi­ni­star­stvo prav­de i upra­va ZIKS-a, u sa­rad­nji sa Raz­voj­nom ban­kom Sa­vje­ta Evro­pe, ot­po­če­li su pre­go­vo­re o iz­grad­nji za­tvo­ra u Bi­je­lom Po­lju. Ta­ko­đe, že­li­mo da na­gla­si­mo da je upra­va Za­vo­da iz sop­stve­nih sred­sta­va i uz an­ga­žo­va­nje struč­nih slu­žbi za­tvo­ra opre­mi­la i adap­ti­ra­la objek­ta za osu­đe­na li­ca ko­ja iz­dr­ža­va­ju ka­znu ma­lo­ljet­nič­kog za­tvo­ra. Uz to je iz­vr­še­na i adap­ta­ci­ja pro­sto­ri­je za brač­ne po­sje­te u KPD Pod­go­ri­ca, kao i u bje­lo­polj­skom za­tvo­ru, kao i opre­ma­nje ku­hi­nje za po­tre­be Za­vo­da – sa­op­šte­no je iz ZIKS-a.
Pod­sje­ti­li su da su adap­ti­ra­ne i pro­sto­ri­je in­ter­ni­stič­ke am­bu­lan­te i dvi­je sta­ci­o­nar­ne so­be za smje­štaj ukup­no 12 li­ca. Iz­vr­še­na je i adap­ta­ci­ja sto­ma­to­lo­ške am­bu­lan­te.
–Pla­ni­ra­na je i adap­ta­ci­ja am­bu­lan­te u za­tvo­ru za krat­ke ka­zne, pa­vi­ljo­nu F, u or­ga­ni­za­ci­o­noj je­di­ni­ci KPD, kao i am­bu­lan­ti u po­lu­o­tvo­re­nom odje­lje­nju i žen­skom pa­vi­ljo­nu KPD Pod­go­ri­ca – na­vo­de iz ZIKS-a.

U za­tvo­ru 26 že­na

U Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja na iz­vr­še­nju ka­zne za­tvo­ra na­la­zi se ukup­no 26 že­na. Pre­ma po­da­ci­ma ZIKS- a, u pri­tvo­ru ih je 17, dok za­tvor­ske ka­zne slu­ži de­vet pri­pad­ni­ca ljep­šeg po­la.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"