Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2015-12-31 PREDSJEDNIK SUDSKOG SAVJETA MLADEN VUKČEVIĆ U INTERVJUU ZA „DAN” UPOZORIO NA MANJAK MATERIJALNIH SREDSTAVA U SUDSKOM SISTEMU
Država na kašičicu daje novac pravosuđu
Država na kašičicu daje novac pravosuđu Obezbjeđivanje adekvatnog prostora za rad Sudskog savjeta stalno ističemo kao problem, ali konstatujemo da su osim Savjeta čak i neki sudovi podstanari, što je rijetkost i u manje razvijenim sudskim sistemima U narednoj godini za sudstvo je izdvojeno oko 21 milion eura, dok je od tog iznosa nešto više od 715.000 eura određeno za potrebe Sudskog savjeta
Du­go­go­di­šnji uni­ver­zi­tet­ski pro­fe­sor i pred­sjed­nik Sud­skog sa­vje­ta, dok­tor Mla­den Vuk­če­vić, u in­te­r­vjuu za „Dan” ka­zao je da je po­sled­njih go­di­na sud­ski si­stem una­pri­je­đen u smi­slu efi­ka­sno­sti, kvan­ti­te­ta i kva­li­te­ta ra­da, ali je upu­tio i kri­ti­ku is­ta­kav­ši da dr­žav­ni bu­džet već du­že vre­me­na ne­ma ra­zu­mi­je­va­nja za rad ovog or­ga­na. Ka­ko na­vo­di, za ne­sme­tan rad bi­lo ko­je in­sti­tu­ci­je neo­p­hod­na su od­re­đe­na ma­te­ri­jal­na sred­stva ko­ja obez­bje­đu­ju uslo­ve za funk­ci­o­ni­sa­nje. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, tre­nut­no se za sud­stvo ne iz­dva­ja do­volj­no sred­sta­va, ali da i sa tim ras­po­lo­ži­vim sred­stvi­ma funk­ci­o­ni­šu.
●Ka­ko je pi­ta­nje nov­ca u bu­dže­tu za sud­stvo i ad­mi­ni­stra­ci­ju ri­je­še­no u ovoj go­di­ni i ko­li­ko je iz­dvo­je­no za Sud­ski sa­vjet ?
– Ra­di se o iz­no­su od bli­zu 21 mi­li­on eura, dok je od tog iz­no­sa ne­što vi­še od 715.000 eura iz­dvo­je­no za po­tre­be Sud­skog sa­vje­ta. Ka­da se zna da u Cr­noj Go­ri po­sto­ji 21 sud, broj­ne ak­tiv­no­sti, rad­nje i mje­re su u na­šoj nad­le­žno­sti, a tu su za­tim i odr­ža­va­nje, na­bav­ka i in­ve­sti­ra­nje u pra­vo­sud­ni in­for­ma­ci­o­ni si­stem, ja­sno je da ovaj iz­nos ni­je do­vo­ljan, ali i sa tim sred­stvi­ma sud­ski si­stem funk­ci­o­ni­še. To sam is­ta­kao i u Skup­šti­ni, do­bi­li smo po­dr­šku i na­dam se da ona ne­će bi­ti sa­mo ver­bal­na, kao pret­hod­ne go­di­ne.
●Po­zna­to je da Sud­ski sa­vjet ra­di u iz­najm­lje­nom pro­sto­ru. Da li će se taj pro­blem ri­je­ši­ti u sko­ri­je vri­je­me i ko­li­ko se nov­ca za to iz­dva­ja na go­di­šnjem ni­vou?
– Sud­ski sa­vjet je smje­šten u zgra­di biv­še SDK-a i na ime na­kna­de u ve­zi sa ko­ri­šće­njem pro­sto­ra od 340 me­ta­ra kva­drat­nih (ko­mu­nal­ne na­kna­de, po­tro­šnja elek­trič­ne ener­gi­je i vo­de) Cen­tral­noj ban­ci pla­ća se go­di­šnji iz­nos od 18.764 eura. Obez­bje­đi­va­nje ade­kvat­nog pro­sto­ra za rad Sud­skog sa­vje­ta stal­no is­ti­če­mo kao pro­blem, ali kon­sta­tu­je­mo da su osim Sa­vje­ta čak i ne­ki su­do­vi pod­sta­na­ri, što je ri­jet­kost i u ma­nje raz­vi­je­nim sud­skim si­ste­mi­ma. Su­do­vi su po­sled­nji u spi­sku dr­žav­nih or­ga­na ko­ji tre­ba da ima­ju ta­kve pro­stor­ne de­fi­ci­te, bar iz jed­nog raz­lo­ga, jer je isto­rij­ski po­sma­tra­no i u Cr­noj Go­ri i dru­gdje na­sta­nak su­da pret­ho­dio na­stan­ku dr­ža­ve.
●Sma­tra­te li da je ma­te­ri­jal­ni po­lo­žaj su­di­ja loš i ka­ko prav­da­te či­nje­ni­cu da u ta­kvim okol­no­sti­ma pred­sjed­nik Vr­hov­nog su­da ku­pu­je slu­žbe­no vo­zi­lo enorm­ne vri­jed­no­sti?
– Ako se po­gle­da uku­pan sta­tus – pri­ma­nja, uslo­vi ra­da, rje­ša­va­nje stam­be­nog pi­ta­nja – taj po­lo­žaj ni­je na že­lje­nom ni­vou. Ipak, to ne bih do­vo­dio u ve­zu sa ku­po­vi­nom slu­žbe­nog auta za po­tre­be pred­sjed­ni­ka Vr­hov­nog su­da. Ured­ba Vla­de pred­vi­đa mo­guć­nost ku­po­vi­ne auto­mo­bi­la te kla­se i ci­je­ne, a ka­ko sam in­for­mi­san na taj na­čin je za­mi­je­nje­no vo­zi­lo sta­ro osam go­di­na, ko­je je pre­šlo 210.000 ki­lo­me­ta­ra.
●Ima li na­ja­va da u sko­ri­je vri­je­me poč­ne iz­grad­nja zgra­de pa­la­te prav­de ka­ko bi se ri­je­šio pro­blem pro­stor­nih ka­pa­ci­te­ta ve­ćeg bro­ja su­do­va?
– U bu­dže­tu za ovu go­di­nu iz­dvo­je­na su sred­stva od dva mi­li­o­na eura za zgra­de sud­skih or­ga­na. To sva­ka­ko ni­je do­volj­no za iz­grad­nju du­go na­ja­vlji­va­nog zda­nja pa­la­te prav­de. Me­đu­tim, i na­ve­de­ni iz­nos bi zna­čio mno­go za obez­bje­đe­nje pro­sto­ra za Uprav­ni sud, što je naš, a vje­ru­jem i vla­din pri­o­ri­tet u na­red­noj go­di­ni.
●Sma­tra­te li da je iz­bor na mje­sto pred­sjed­ni­ka Sud­skog sa­vje­ta kru­na jed­ne ka­ri­je­re?
– Kod uspje­šnih lju­di naj­ve­ći do­me­ti ni­je­su sta­tič­na ka­te­go­ri­ja. U mo­joj pro­fe­si­o­nal­noj bi­o­gra­fi­ji ne­ka­da je to bi­la funk­ci­ja pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de u 27. go­di­ni, za­tim du­žnost pred­sjed­ni­ka Ustav­nog su­da, de­ka­na Prav­nog fa­kul­te­ta. U mo­men­tu iz­bo­ra bi­la je to i funk­ci­ja pred­sjed­ni­ka Sud­skog sa­vje­ta, a sa­da je to zva­nje re­dov­nog pro­fe­so­ra Uni­ver­zi­te­ta, na ko­je sam u me­đu­vre­me­nu iza­bran. Ipak, naj­va­žni­ja i je­di­na kon­stant­na kru­na ka­ri­je­re je­ste mo­ja po­ro­di­ca. Sa­mo u har­mo­ni­ji sa sreć­nom po­ro­di­com vri­je­de svi pro­fe­si­o­nal­ni us­pje­si.
●Da li ste za­do­volj­ni po­stig­nu­tim re­zul­ta­ti­ma ra­da Sud­skog sa­vje­ta u pro­šloj go­di­ni ?
– Je­sam, u mje­ri ko­ja je za­vi­si­la od mog ra­da i ra­da čla­no­va Sud­skog sa­vje­ta. Ura­di­li smo ve­li­ki dio po­sla ko­ji se ti­če im­ple­men­ta­ci­je rje­še­nja iz Za­ko­na o su­do­vi­ma i Za­ko­na o Sud­skom sa­vje­tu i su­di­ja­ma, uz is­pu­nja­va­nje oba­ve­za ko­je su pred na­ma bi­le u evrop­skoj agen­di. Ni­je­sam za­do­vo­ljan u mje­ri ko­ja ni­je za­vi­si­la od nas, a ko­ja se u pr­vom re­du od­no­si­la na ma­te­ri­jal­nu pot­po­ru bu­dže­ta za ne­ke pro­jek­te ko­ji su pred­u­slov na­šeg op­ti­mal­nog funk­ci­o­ni­sa­nja. U pr­vom re­du to se od­no­si na pri­mjed­be ko­je smo do­bi­li u iz­vje­šta­ju o na­pret­ku (da­lja do­grad­nja pra­vo­sud­nog in­for­ma­ci­o­nog si­ste­ma, pro­blem ka­drov­skih i pro­stor­nih uslo­va za rad Sud­skog sa­vje­ta) i to sam bez us­te­za­nja re­kao u Skup­šti­ni pri­li­kom ras­pra­ve o go­di­šnjem iz­vje­šta­ju. Iako je evrop­ska ocje­na o na­šem ra­du bi­la na ni­vou ge­ne­ral­ne ocje­ne – troj­ka, to ni­je­sam do­ži­vio kao po­se­ban uspjeh, ni­ti se sa ti­me mi­rim. Mi­slim da mo­že­mo i mo­ra­mo ura­di­ti vi­še i za­slu­ži­ti bo­lju ocje­nu.
●Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te to što struč­na i la­ič­ka jav­nost tvrdi da su naj­bo­lja pre­po­ru­ka za iz­bor jed­nog su­di­je po­ro­dič­ne re­la­ci­je i po­li­tič­ka opre­dje­lje­nja?
– Na­čin iz­bo­ra su­di­ja je i u sud­skim si­ste­mi­ma sa du­žom tra­di­ci­jom uvi­jek pred­met raz­li­či­tih ocje­na, što po­tvr­đu­ju i is­tra­ži­va­nja Evrop­ske mre­že sud­skih sa­vje­ta – ENCJ. Na na­ma je da svo­jim po­stu­pa­njem sve­de­mo to po­do­zre­nje na naj­ma­nju mje­ru. Ta­kve spe­ku­la­ci­je ne uzi­mam kao zlu­ra­de. Na­pro­tiv, sma­tram da dio njih ima kri­tič­ki od­nos u na­mje­ri da sud­ska gra­na vla­sti još bo­lje funk­ci­o­ni­še. Po de­fi­ni­ci­ji, u su­du je uvi­jek jed­na stra­na ne­za­do­volj­na is­ho­dom i ona ne da­je hva­lo­spje­ve o ra­du su­di­ja. Osim to­ga, kan­di­da­ti ko­ji ni­je­su iza­bra­ni ima­ju mo­guć­nost da se obra­te Uprav­nom su­du i ja ih i ovim pu­tem ohra­bru­jem da to uči­ne ka­da god mi­sle da ni­je pra­vil­no vred­no­van nji­hov rad, i ne­će mi za­sme­ta­ti ako broj onih ko­ji pod­no­se tu­žbu bu­de ve­ći od 2-3 od­sto, ko­li­ko se do sa­da obra­ća­lo za za­šti­tu svo­jih pra­va. Me­đu­tim, to što se nji­ho­ve tu­žbe do­bi­ju na­gla­šen me­dij­ski pu­bli­ci­tet ne tre­ba da za­sje­ni osta­lih 97-98 od­sto slu­ča­je­va u ko­ji­ma ni­je bi­lo pri­go­vo­ra na na­še od­lu­ke.
●Da li je no­vim za­ko­nom re­gu­li­sa­no vred­no­va­nje ra­da su­di­ja i ko­ji su to pa­ra­me­tri ko­ji­ma se taj rad mje­ri?
– No­vi Za­kon o Sud­skom sa­vje­tu i su­di­ja­ma znat­no je una­pri­je­dio si­stem ocje­nji­va­nja i na­pre­do­va­nja su­di­ja. Su­di­ja mo­že na­pre­do­va­ti ako je nje­gov rad oci­je­njen od­lič­nom ocje­nom i ako is­pu­nja­va po­seb­ne uslo­ve pro­pi­sa­ne za iz­bor. Kri­te­ri­ju­mi za ocje­nji­va­nje su u ve­li­koj mje­ri objek­ti­vi­zi­ra­ni, dok je po­stu­pak ocje­nji­va­nja de­talj­no ure­đen. Ta­ko se kao iz­vor ocje­nji­va­nja uzi­ma­ju u ob­zir od­re­đe­ni broj pra­vo­sna­žno okon­ča­nih pred­me­ta i sta­ti­stič­ki i dru­gi iz­vje­šta­ji o ra­du su­di­je. Sve kri­te­ri­ju­me će kon­kret­no vred­no­va­ti po­seb­ne ko­mi­si­je sa­či­nje­ne od su­di­ja vi­šeg ste­pe­na. Ova­ko po­sta­vljen si­stem ga­ran­tu­je ne­pri­stra­snost i jed­na­ko po­stu­pa­nje pre­ma svim su­di­ja­ma.
VJ. DA­MJA­NO­VIĆ

O iz­gu­blje­nom CD-u
u skup­štin­skom od­bo­ru

●Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te ne­sta­nak CD-a iz spi­sa pred­me­ta op­tu­že­nih za ubi­stvo Sla­vo­lju­ba Šće­ki­ća, sa sa­slu­ša­nja za­šti­će­nog svje­do­ka?
– O to­me je upu­ćen od­go­vor nad­le­žnih su­do­va ko­ji je Sud­ski sa­vjet pro­sli­je­dio skup­štin­skom Od­bo­ru za po­li­tič­ki si­stem, pra­vo­su­đe i upra­vu.

Usa­mlje­ni
kri­ti­čar

●U jed­nom mo­men­tu iz­ja­vi­li ste da iz­bor pred­sjed­ni­ka Vr­hov­nog su­da, tu­ži­la­štva, Sud­skog sa­vje­ta i Ustav­nog su­da za­vi­si od na­god­be po­li­tič­kih eli­ta, da li i dalje stojite iza toga?
– To sam re­kao još u po­stup­ku do­no­še­nja ustav­nih amand­ma­na i to za Sud­ski sa­vjet i Ustav­ni sud, u vri­je­me ka­da su go­to­vo svi ve­li­ča­li dvo­tre­ćin­sku ve­ći­nu kao ide­al­no rje­še­nje, a ja sam bio usa­mlje­ni kri­ti­čar ta­kvog rje­še­nja. Is­ta­kao sam da to mo­že do­bro funk­ci­o­ni­sa­ti na pri­mjer u Nje­mač­koj, ali u po­di­je­lje­nom dru­štvu i par­ti­to­kra­ti­ji ka­kva je u Cr­noj Go­ri to mo­že do­ve­sti do na­god­bi, od­no­sno do si­tu­a­ci­ja u ko­ji­ma će se gla­sa­ti „u pa­ke­tu”, na na­čin „po­dr­ža­ću tvog kan­di­da­ta, uko­li­ko ti po­dr­žiš mog kan­di­da­ta”. Da li se to do­ga­đa­lo ne­ka su­di cr­no­gor­ska jav­nost, ali je in­te­re­sant­no da to sa­da naj­vi­še kri­ti­ku­ju ne­ka­da­šnji za­go­vor­ni­ci tog rje­še­nja. Šta je op­ti­mal­no rje­še­nje? Sma­tram da u pro­ces pred­la­ga­nja kan­di­da­ta za ova dva or­ga­na, kao i za Tu­ži­lač­ki sa­vjet ko­ji se bi­ra dru­ga­či­jom ve­ći­nom, tre­ba vi­še uklju­či­ti prav­nič­ku stru­ku – fa­kul­te­te, Udru­že­nje prav­ni­ka i dru­ge na­uč­ne i struč­ne in­sti­tu­ci­je. Uosta­lom, ta­kva rje­še­nja po­sto­je u re­gi­o­nu, to je bli­že na­šoj re­al­no­sti, a ozna­či­lo bi ot­klon od po­li­tič­kih eli­ta ko­je se ne od­ri­ču mo­no­po­la da oni od­lu­ču­ju, bi­li vlast ili opo­zi­ci­ja. Zbog to­ga tre­ba po­no­vo mi­je­nja­ti Ustav, a to je slo­žen po­stu­pak i ne vi­dim da će to bi­ti uči­nje­no u do­gled­no vri­je­me, iz raz­lo­ga što sli­je­de iz­bo­ri, a in­te­re­so­va­nje na­še jav­no­sti je usmje­re­no na tu stra­nu, po pra­vi­lu, in­ten­ziv­ni­je, du­že i stra­sni­je ne­go što je to slu­čaj u dru­gim ze­mlja­ma.

Ko­na­čan sud
da­će gra­đa­ni

●Iz­ja­vi­li ste jed­nom pri­li­kom da svim su­di­ja­ma tre­ba da­ti šan­su. Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te to da se de­ce­ni­ja­ma da­je šan­sa po­je­din­ci­ma iza ko­jih ne sto­je baš za­vid­ni re­zul­ta­ti?
– I tre­ba da­ti šan­su, po­seb­no mla­di­ma i za to ću se uvi­jek kao pred­sjed­nik Sud­skog sa­vje­ta za­la­ga­ti, a još vi­še kao pro­fe­sor. Me­đu­tim, ako se alu­di­ra na ne­za­slu­že­ne ka­ri­je­re u sud­stvu ne bih se slo­žio, ma­da ne is­klju­ču­jem da je na po­je­di­nač­nom ni­vou bi­lo i ta­kvih slu­ča­je­va. Si­stem iz­bo­ra u sud­stvu je po pri­ro­di stva­ri mjer­lji­vi­ji i vi­še objek­ti­vi­zi­ran ne­go u dru­gim gra­na­ma vla­sti, pa ako ne­kim slu­ča­jem do­đe do iz­bo­ra ne­kom­pe­tent­nog su­di­je, po­sto­je me­ha­ni­za­mi pu­tem ko­jih se ocje­nju­je nje­gov rad, što mo­že re­zul­ti­ra­ti ra­zr­je­še­njem ta­kvog su­di­je. Uosta­lom, pod­sje­ćam da Sud­ski sa­vjet na dnev­nom ni­vou ima pre­gled ra­da su­di­ja, što zbog pri­ro­de nad­le­žno­sti ni­je slu­čaj kod dru­gih gra­na vla­sti. Ali da ne pre­tje­ram, jer se i nji­hov rad mje­ri sva­ke če­ti­ri go­di­ne, o če­mu sud do­no­se gra­đa­ni.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"