Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2015-12-31 RUKOVODILAC GRUPE ZA ANTITERORISTIČKE PREGLEDE KAŽE DA ČLANOVI NJEGOVOG TIMA STRAH OSJETE TEK KADA SE UVJERE DA SU GRAĐANI BEZBJEDNI
Rizikuju svoje živote da bi spasili tuđe
Rizikuju svoje živote da bi spasili tuđe Ovaj posao se ubraja u tri najrizičnija posla na svijetu. Procjena rizika ogleda se u tome što izvršilac mora prići eksplozivnoj napravi kako bi je ispitao, a postoje desetine načina aktiviranja iste i ona se može aktivirati u svakom trenutku, zavisno od inicijatora ili upaljača – objašnjava Mileta Mihailović Strah je svakako prisutan, ali ga ne osjećamo dok smo fokusirani na deaktiviranje eksplozivne naprave. Zadatak mora biti obavljen u interesu života građana i dobara pravnih i fizičkih lica. Straha postajemo svjesni t
D
a je mo­gu­će vo­lje­ti po­sao pri ko­jem sva­ko­dnev­no ri­zi­ku­je­te ži­vot do­ka­zu­ju slu­žbe­ni­ci Gru­pe za an­ti­te­ro­ri­stič­ke pre­gle­de Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, na či­jem je če­lu Mi­le­ta Mi­ha­i­lo­vić. Slu­žbe­ni­ci te gru­pe sva­ko­dnev­no sta­vlja­ju gla­vu u tor­bu, uzda­ju­ći se u svo­je zna­nje i is­ku­stvo, u na­di da ne­će bi­ti ne­pred­vi­đe­nih si­tu­a­ci­ja. Od jed­nog nji­ho­vog po­te­za za­vi­se ne sa­mo nji­ho­vi ži­vo­ti, već i ži­vo­ti broj­nih gra­đa­na.
Ru­ko­vo­di­lac gru­pe Mi­le­ta Mi­ha­i­lo­vić ka­že za „Dan” da su slu­žbe­ni­ci ko­je pred­vo­di je­di­ni u Cr­noj Go­ri spe­ci­ja­li­zo­va­ni za pro­na­la­že­nje, iden­ti­fi­ka­ci­ju, ukla­nja­nje i uni­šta­va­nje im­pro­vi­zo­va­nih min­sko-eks­plo­ziv­nih sred­sta­va.
–Zna­nja iz te obla­sti, po­red na­še ze­mlje, sti­ca­li su na kur­se­vi­ma u Fran­cu­skoj, Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma i Ma­đar­skoj (ILEA aka­de­mi­ja). Po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci ove gru­pe spro­vo­de i ak­tiv­no­sti sa dru­gim or­ga­ni­za­ci­o­nim je­di­ni­ca­ma Upra­ve po­li­ci­je MUP-a, a če­sto sa­ra­đu­ju i sa Eko­tok­si­ko­lo­škim za­vo­dom, In­sti­tu­tom za jav­no zdra­vlje i dru­gim in­sti­tu­ci­ja­ma – na­vo­di Mi­ha­i­lo­vić.
Ko­li­ko su ri­zič­ni nji­ho­vi za­da­ci go­vo­ri i po­da­tak da je upra­vo nji­hov po­sao pro­gla­šen za je­dan od tri naj­ri­zič­ni­ja po­sla na svi­je­tu. Sva­ki put ka­da se po­ja­vi sum­nja da je ak­ti­vi­ra­na eks­plo­ziv­na na­pra­va slu­žbe­ni­ci Mi­ha­i­lo­vi­će­vog ti­ma mo­ra­ju pri­ći na­pra­vi ka­ko bi je is­pi­ta­li.
–Po­sto­je de­se­ti­ne na­či­na ak­ti­vi­ra­nja eks­plo­ziv­ne na­pra­ve i ona se mo­že ak­ti­vi­ra­ti u sva­kom tre­nut­ku za­vi­sno od ini­ci­ja­to­ra ili upa­lja­ča. Im­pro­vi­zo­va­noj eks­plo­ziv­noj na­pra­vi (IEN) uvi­jek pri­la­zi sa­mo je­dan iz­vr­ši­lac, ko­ji no­si za­štit­no odi­je­lo ko­je ga šti­ti od eks­plo­zi­va TNT (ili ekvi­va­len­ta) do 500 gra­ma i u slu­ča­ju ak­ti­vi­ra­nja u ne­po­sred­noj bli­zi­ni pro­ći će sa lak­šim po­vre­da­ma, a sve pre­ko ove ma­se eks­plo­zi­va uzro­ko­va­će te­ške tje­le­sne po­vre­de ili smrt – ob­ja­šnja­va Mi­ha­i­lo­vić.
Ka­ko je do­dao, s ob­zi­rom na ve­li­ku od­go­vor­nost i mo­gu­će po­sle­di­ce, ne­mo­gu­će je ne osje­ti­ti strah.
–Strah je sva­ka­ko pri­su­tan, ali ga ne osje­ća­mo dok smo fo­ku­si­ra­ni na de­ak­ti­vi­ra­nje eks­plo­ziv­ne na­pra­ve. Za­da­tak mo­ra­mo oba­vi­ti u in­te­re­su ži­vo­ta gra­đa­na i do­ba­ra prav­nih i fi­zič­kih li­ca. Stra­ha po­sto­je­mo svje­sni tek ka­da za­vr­ši­mo po­sao –is­ti­če ru­ko­vo­di­lac Gru­pe za an­ti­te­ro­ri­stič­ke pre­gle­de MUP-a.
Mi­ha­i­lo­vić na­gla­ša­va da nje­mu i ko­le­ga­ma ni­ko ne mo­že ga­ran­to­va­ti da će na svom po­slu bi­ti pot­pu­no bez­bjed­ni.
–Pri­li­kom vr­še­nja ovih po­slo­va ne mo­že se ga­ran­to­va­ti pot­pu­na bez­bjed­nost iz­vr­ši­la­ca za­da­ta­ka. Uz upo­tre­bu za­štit­nih sred­sta­va i teh­nič­kih ure­đa­ja, uz spe­ci­jal­no zna­nje i vje­šti­ne ko­ji se pod­ra­zu­mi­je­va­ju, mo­že se re­ći da su po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci ko­ji vr­še ove po­slo­ve do­ne­kle za­šti­će­ni, a sve osta­lo je ri­zik po­sla ko­ji smo svje­sno pri­hva­ti­li ka­da smo od­lu­či­li da se nji­me ba­vi­mo. Naj­va­žni­je je da pri­li­kom oba­vlja­nja ovih po­slo­va gra­đa­ni bu­du bez­bjed­ni, od­no­sno da bu­du uda­lje­ni na bez­bjed­nu raz­da­lji­nu, kao i da na si­gu­ran na­čin one­spo­so­bi­mo eks­plo­ziv­nu na­pra­vu – na­gla­ša­va Mi­ha­i­lo­vić.
Slu­žbe­ni­ci gru­pe rad­nim da­ni­ma ra­de od 9 do 17 ča­so­va, ali zbog spe­ci­fič­no­sti po­sla ko­jim se ba­ve ima­ju stal­no kuć­no de­žur­stvo ko­je se od­no­si na pe­ri­od po­sli­je rad­nog vre­me­na, kao i u vri­je­me vi­ken­da, dr­žav­nih i vjer­skih pra­zni­ka.
–Slu­žbe­ni­ci Gru­pe za ATP sva­ko­dnev­no iz­vo­de obu­ku u slu­žbe­nim pro­sto­ri­ja­ma Od­sje­ka za obez­bje­đe­nje stra­nih šti­će­nih lič­no­sti i ATP. Sve slu­žbe­ne ak­tiv­no­sti ve­za­ne za vr­še­nje po­slo­va i za­da­ta­ka PDZ una­pri­jed su pla­ni­ra­ne, iz­u­zev iz­ne­nad­nih do­ga­đa­ja ko­ji se od­no­se na na­ja­ve o po­sta­vlja­nju im­pro­vi­zo­va­nih eks­plo­ziv­nih sred­sta­va ili o pro­na­la­že­nju sum­nji­vih pred­me­ta – po­ja­šnja­va Mi­ha­i­lo­vić.
Ka­ko bi bi­li sprem­ni da dje­lu­ju u sva­kom tre­nut­ku i u sva­koj si­tu­a­ci­ji, slu­žbe­ni­ci gru­pe re­dov­no iz­vo­de vje­žbe. Mi­ha­i­lo­vić pod­sje­ća da su sa slu­žbe­ni­ci­ma Aero­dro­ma Ti­vat i Sek­to­ra gra­nič­ne po­li­ci­je 16. mar­ta iz­ve­li vje­žbu „Pro­na­la­že­nje, ukla­nja­nje i ne­u­tra­li­za­ci­ja eks­plo­ziv­ne na­pra­ve na avi­o­nu „em­bra­jer 195” avi­o­kom­pa­ni­je Mon­te­ne­gro­er­lajnz na li­ni­ji Be­o­grad–Ti­vat, br.le­ta YM 201, reg.ozn.40MNE”.
–Za­mi­šlje­na si­tu­a­ci­ja je bi­la sle­de­ća: po do­la­sku na li­ce mje­sta, usta­no­vi­li smo da se u pr­tlja­žni­ku avi­o­na na­la­zi sum­nji­vi ko­fer. On je sni­mljen rend­gen­skim ure­đa­jem i usta­no­vlje­no je da se u nje­mu na­la­zi im­pro­vi­zo­va­na eks­plo­ziv­na na­pra­va. Dis­lo­ci­ra­li smo ga na bez­bjed­nu lo­ka­ci­ju, gdje je iz­vr­še­no uni­šta­va­nje eks­plo­ziv­ne na­pra­ve na bez­bje­dan na­čin –ka­že Mi­ha­i­lo­vić.
M.V.P.


De­ak­ti­vi­rao bom­be
na­mi­je­nje­ne Đu­ro­vi­ću

Ru­ko­vo­di­lac Gru­pe za an­ti­te­ro­ri­stič­ke pre­gle­de ka­že da je bi­lo vi­še za­da­ta­ka ko­ji su bi­li ve­o­ma ri­zič­ni, ali mu je u pam­će­nju osta­la ak­ci­ja de­ak­ti­vi­ra­nja eks­plo­zi­va ko­ji je bio na­mi­je­njen sa­da po­koj­nom vo­đi bar­skog kla­na Lu­ki Đu­ro­vi­ću.
–De­ak­ti­vi­ra­nje dvi­je im­pro­vi­zo­va­ne eks­plo­ziv­ne na­pra­ve u Ba­ru, ko­je su bi­le na­mi­je­nje­ne za me­đu­sob­ne ob­ra­ču­ne li­ca iz kri­mi­nal­nih struk­tu­ra, pam­ti­ću do kra­ja ži­vo­ta. Im­pro­vi­zo­va­ne eks­plo­ziv­ne na­pra­ve bi­le su vr­hun­ske iz­ra­de, sa ve­li­kom ko­li­či­nom TNT-a i pla­stič­nog eks­plo­zi­va, i ak­ti­vi­ra­le su se pu­tem mo­bil­nog te­le­fo­na i da­ljin­skog ure­đa­ja. De­ak­ti­vi­rao sam ih ruč­no i dra­go mi je što sam uspio da ih de­ak­ti­vi­ram bez upo­tre­be vo­de­nog to­pa. Ta­ko sam ih i sa­ču­vao za fo­ren­zič­ka is­pi­ti­va­nja i vje­šta­če­nja – ka­že Mi­ha­i­lo­vić.

Osam ak­ci­ja to­kom go­di­ne

Gru­pa je od po­čet­ka ove go­di­ne bi­la an­ga­žo­va­na u osam si­tu­a­ci­ja u ko­ji­ma su po­sto­ja­le na­ja­ve od­no­sno do­ja­ve da je u objek­tu ili na jav­noj po­vr­ši­ni po­sta­vlje­na eks­plo­ziv­na na­pra­va. U svih osam slu­ča­je­va iz­vr­še­ni su pro­tiv­di­ver­zi­o­ni pre­gle­di, pri če­mu ni­je usta­no­vlje­no pri­su­stvo eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja.
–Slu­žbe­ni­ci gru­pe su u šest slu­ča­je­va iz­vr­ši­li pre­gled sum­nji­vih pred­me­ta, tač­ni­je pa­ke­ta, a usta­no­vlje­no je da se ne ra­di o eks­plo­ziv­nim ili ra­di­o­ak­tiv­nim ma­te­ri­ja­ma. U dva slu­ča­ja je uspje­šno iz­vr­še­no de­mon­ti­ra­nje eks­plo­ziv­nih na­pra­va – ka­že Mi­ha­i­lo­vić.
On do­da­je da je do­sa­da­šnja prak­sa gru­pe po­ka­za­la da je ve­ći­na ano­nim­nih do­ja­va bi­la la­žna.
–Bez ob­zi­ra na to, sva­koj do­ja­vi pri­stu­pa­mo kao da smo 100 od­sto si­gur­ni da po­sto­ji stva­r­na opa­snost jer je­di­no ta­ko kva­li­tet svog po­sla mo­že­mo dr­ža­ti na za­do­vo­lja­va­ju­ćem ni­vou – is­ti­če Mi­ha­i­lo­vić.


Šti­te po­zna­te lič­no­sti
Slu­žbe­ni­ci Gru­pe za ATP vr­še i spe­ci­fič­ne po­slo­ve i za­dat­ke ko­ji se od­no­se na za­šti­tu do­ma­ćih i stra­nih šti­će­nih lič­no­sti od uti­ca­ja opa­snih ma­te­ri­ja.
–Pod opa­snim ma­te­ri­ja­ma u tom smi­slu pod­ra­zu­mi­je­va­mo eks­plo­zi­ve, otro­ve, ra­di­o­ak­tiv­ne izo­to­pe i za­pa­lji­ve ma­te­ri­je. Ova­kav vid za­šti­te us­po­sta­vlja se vr­še­njem pre­gle­da u objek­ti­ma i pro­sto­ri­ma gdje bo­ra­ve šti­će­ne lič­no­sti – na­vo­di Mi­ha­i­lo­vić.

Od­ri­ca­nje, hra­brost i za­la­ga­nje rad­ni­ka
Mi­ha­i­lo­vić is­ti­če da se za ove po­slo­ve bi­ra­ju lju­di iz sa­sta­va MUP-a, a to su obič­no naj­bo­lji slu­žbe­ni­ci u svo­jim or­ga­ni­za­ci­o­nim je­di­ni­ca­ma jer ovaj po­sao zah­ti­je­va do­sta od­ri­ca­nja, hra­bro­sti i za­la­ga­nja.
–Po­red pro­fe­si­o­nal­nih i lič­nih kva­li­te­ta, slu­žbe­nik na­še gru­pe mo­ra ima­ti i po­se­ban spe­ci­ja­li­stič­ki kurs za oba­vlja­nje ovih po­slo­va. Ovi lju­di se mo­gu ras­po­re­di­ti na bi­lo ko­je mje­sto u Upra­vi po­li­ci­je, a nji­hov po­sao ne mo­gu ra­di­ti dru­gi slu­žbe­ni­ci UP –ka­že Mi­ha­i­lo­vić.
On je po­sta­vljen za še­fa ti­ma na­kon što je nje­gov pret­hod­nik na­stra­dao dok je iz­vr­ša­vao za­da­tak.
–Po za­vr­šet­ku SŠUP, ras­po­re­đen sam da vr­šim po­slo­ve i za­dat­ke za­šti­te do­ma­će šti­će­ne lič­no­sti. U tom pe­ri­o­du uka­za­la se po­tre­ba da je­dan slu­žbe­nik obez­bje­đe­nja bu­de ob­u­čen za po­slo­ve i za­dat­ke vr­še­nja pro­tiv­di­ver­zi­o­nih pre­gle­da. Ta­da sam upu­ćen u Fran­cu­sku, gdje sam za­vr­šio spe­ci­ja­li­stič­ki kurs. Ma­lo pri­je to­ga, ko­le­ge ko­je su do ta­da ra­di­le ovaj po­sao do­ži­vje­le su ne­sre­ću pri­li­kom jed­ne na­o­ko be­za­zle­ne in­ter­ven­ci­je u Nik­ši­ću. Eks­plo­ziv­na na­pra­va ko­ja je bi­la po­sta­vlje­na pod ka­mi­on ak­ti­vi­ra­la se pri­li­kom nji­ho­vog pri­la­ska i je­dan od njih je smrt­no stra­dao, a dru­gi je te­ško po­vri­je­đen. S ob­zi­rom da ima­mo ve­o­ma ma­lo lju­di ob­u­če­nih za vr­še­nje ovih po­slo­va, je­dan ko­le­ga i ja pre­šli smo u ovu slu­žbu – po­ja­snio je Mi­ha­i­lo­vić.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"