Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2015-12-31 HAPŠENJE PREDSJEDNIKA POLITIČKOG SAVJETA DPS-A I VEĆINE ČLANOVA NJEGOVE PORODICE ZBOG MALVERZACIJA KOJIM JE BUDŽET BUDVE OŠTEĆEN ZA VIŠE DESETINA MILIONA EURA OBILJEŽILO 2015. GODINU
Sveto crnogorski Sanader
Sveto crnogorski Sanader Zbog sumnje da su učestvovali u nezakonitim poslovima i malverzacijama koje su Opštinu Budva koštale više desetina miliona eura, uhapšeni su Svetozar Marović, njegov brat Dragan, sin Miloš, kćerka Milena i strina Mirjana Bivši gradonačelnik Budve Rajko Kuljača prvi je označio Marovića kao organizatora kriminalne grupe koja je zloupotrebom položaja u projektima u Budvi nezakonito prisvojila velike sume novca
Go­di­nu iza nas sva­ka­ko je obi­lje­žilo hap­še­nje ve­ći­ne čla­no­va po­ro­di­ce pred­sjed­ni­ka po­li­tič­kog sa­vje­ta DPS-a Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća. On i če­ti­ri čla­na nje­go­ve po­ro­di­ce osum­nji­če­ni su za kri­vič­na dje­la iz obla­sti ko­rup­ci­je. Zbog sum­nje da su uče­stvo­va­li u ne­za­ko­ni­tim po­slo­vi­ma i mal­ver­za­ci­ja­ma ko­je su Op­šti­nu Bu­dva ko­šta­le vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na eura, uhap­še­ni su Sve­to­zar Ma­ro­vić, nje­gov brat Dra­gan, sin Mi­loš, kćer­ka Mi­le­na i stri­na Mir­ja­na. Osim Mi­le­ne Ma­ro­vić Bog­da­no­vić, ko­ja je pu­šte­na da se bra­ni sa slo­bo­de, svi oni će No­vu go­di­nu, a vje­ro­vat­no i bo­žić­ne pra­zni­ke, do­če­ka­ti u is­tra­žnom za­tvo­ru u Spu­žu.
Ak­ci­ja hap­še­nja bu­dvan­skih funk­ci­o­ne­ra zbog mal­ver­za­ci­ja pri­li­kom po­slov­nih pro­je­ka­ta u me­tro­po­li cr­no­gor­skog tu­ri­zma za­o­kru­že­na je hap­še­njem Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća. Nje­mu se na te­ret sta­vlja­ju zlo­u­po­tre­be ve­za­ne za iz­grad­nju pla­toa Jaz i TQ Plaza i ku­po­vi­nu ze­mlji­šta u Pri­je­vo­ru, usled če­ga je bu­dvan­skoj op­šti­ni na­pra­vlje­na šte­ta od ne­ko­li­ko de­se­ti­na mi­li­o­na eura. U pred­me­ti­ma „Jaz” i „Pla­za” te­re­te se i Ma­ro­vi­ćev brat Dra­gan i kćer­ka Mi­le­na Ma­ro­vić Bog­da­no­vić, dok su u pred­me­tu „Pri­je­vor” me­đu osum­nji­če­ni­ma i nje­gov sin Mi­loš i stri­na Mir­ja­na.
Me­di­ji su mje­se­ci­ma pri­je hap­še­nja na­ja­vlji­va­li da će Ma­ro­vić bi­ti uhap­šen. To­kom is­tra­žnih rad­nji, po­red osum­nji­če­nih, sa­slu­ša­no je i vi­še svje­do­ka. Ve­li­ki dio njih ozna­čio je upra­vo Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća kao oso­bu ko­ja je ru­ko­vo­di­la ne­le­gal­nim po­slo­vi­ma. U pred­me­ti­ma za mal­ver­za­ci­je u Bu­dvi sta­tus svje­do­ka sa­rad­ni­ka do­bi­li su biv­ši gra­do­na­čel­nik Bu­dve Raj­ko Ku­lja­ča, ne­ka­da­šnji di­rek­tor Auto-mo­to dru­štva Bu­dva Igor Trn­ski, Mar­ko Vu­jo­vić, kum Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća, i osni­vač bu­dvan­ske fir­me Trej­dju­nik Mir­ko La­ti­no­vić.
Ku­lja­ča je pr­vi ozna­čio Ma­ro­vi­ća kao or­ga­ni­za­to­ra kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja je zlo­u­po­tre­bom po­lo­ža­ja u pro­jek­ti­ma u Bu­dvi ne­za­ko­ni­to pri­svo­ji­la ve­li­ke su­me nov­ca. Na­kon to­ga su i osta­li svje­do­ci sa­rad­ni­ci is­pri­ča­li da je funk­ci­o­ner DPS- a ko­ri­stio svo­ju moć i uti­caj u dr­ža­vi da bi pri­mo­rao dru­ge na ne­za­ko­ni­te rad­nje.
Se­ri­ja hap­še­nja u Bu­dvi po­če­la je to­kom lje­ta. Na uda­ru Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva pr­vo su se na­šli brat i kćer­ka vi­so­kog funk­ci­o­ne­ra DPS-a Dra­gan Ma­ro­vić i Mi­le­na Ma­ro­vić Bog­da­no­vić. Oni su uhap­še­ni 13. av­gu­sta zbog sum­nje da su pri­li­kom iz­grad­nje stam­be­no-po­slov­nog objek­ta TQ Plaza i kon­cert­nog pla­toa u mje­stu Jaz Op­šti­nu Bu­dva ošte­ti­li za oko 10 mi­li­o­na eura. Tom pri­li­kom li­si­ce na ru­ke sta­vlje­ne su i ta­da­šnjem gra­do­na­čel­ni­ku Bu­dve La­za­ru Ra­đe­no­vi­ću, nje­go­vom pret­hod­ni­ku na toj funk­ci­ji Raj­ku Ku­lja­či, pre­mi­je­ro­vom sa­vjet­ni­ku Alek­san­dru Ti­či­ću, slu­žbe­ni­ku Op­šti­ne Bu­dva Đor­đi­ju Pa­vlo­vi­ću, v.d. di­rek­to­ra Vo­do­vo­da Bu­dva Mi­len­ku Me­di­go­vi­ću, se­kre­ta­ru za pro­stor­no pla­ni­ra­nje Da­ni­je­li Ma­ro­tić, glav­nom ad­mi­ni­stra­to­ru Op­šti­ne Sne­ža­ni Šće­pa­no­vić i ne­ka­da­šnjem se­kre­ta­ru za za­šti­tu imo­vi­ne No­va­ku Kli­si­ću. Na spi­sku osum­nji­če­nih na­šli su se i Mi­loj­ka Ko­va­če­vić, Mi­o­drag Sa­mar­džić i Dra­gi­ca Po­po­vić, kao i iz­vr­šni di­rek­tor bu­dvan­ske fir­me Trejdju­nik Go­ran Bo­ja­nić. Na­kon sa­slu­ša­nja kod su­di­je za is­tra­ge, Ma­ro­vi­će­va kćer­ka i osta­le osum­nji­če­ne u pred­me­tu pu­šte­ne su da se bra­ne sa slo­bo­de, dok je mu­škar­ci­ma od­re­đen pri­tvor.
Obruč oko naj­u­ti­caj­ni­jeg Bu­dva­ni­na na­sta­vio je da se ste­že već kra­jem sle­de­ćeg mje­se­ca, pa je zad­njeg da­na sep­tem­bra uhap­še­na i nje­go­va stri­na Mir­ja­na. Ona je kao biv­ši šef bu­dvan­skog ka­ta­stra osum­nji­če­na da je zlo­u­po­tri­je­bi­la slu­žbe­ni po­lo­žaj pri­li­kom pro­da­je dr­žav­nog ze­mlji­šta u se­lu Pri­je­vor iz­nad Ja­za. Na spi­sku osum­nji­če­nih u tom pred­me­tu na­šli su se i ne­ka­da­šnji di­rek­tor Auto-mo­to dru­štva Bu­dva Igor Trn­ski, pro­cje­ni­telj Mar­ko Ra­du­no­vić, Raj­ko Ku­lja­ča, vla­snik Me­ga­pro­me­ta Mi­o­drag Mi­tro­vić, Mil­ka La­za­re­vić i Lju­bi­ša Ba­ćo­vić. Kri­vič­nom pri­ja­vom za tu pro­ne­vje­ru te­šku sko­ro mi­li­on i po eura ob­u­hva­ćen je i La­zar Ra­đe­no­vić, ko­ji je ta­da već bio u pri­tvo­ru zbog afe­ra „TQ Pla­za” i „Jaz”.
Da je Sve­to­zar Ma­ro­vić po­čeo sit­no da od­bro­ja­va da­ne na slo­bo­di bi­lo je ja­sno još sre­di­nom ok­to­bra, ka­da je Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo iz­da­lo na­log za hap­še­nje nje­go­vog si­na Mi­lo­ša. Mla­đi Ma­ro­vić do­ve­den je u ve­zu sa ten­de­rom za pro­da­ju ze­mlji­šta u mje­stu Pri­je­vor, ko­ji je Op­šti­na ras­pi­sa­la u ok­to­bru 2008. go­di­ne. Ka­da je tu­ži­la­štvo iz­da­lo na­log za hap­še­nje, Mi­loš Ma­ro­vić je bio u Be­o­gra­du na li­je­če­nju, a uhap­šen je ka­da se po­čet­kom de­cem­bra vra­tio u Cr­nu Go­ru. Na­kon sa­slu­ša­nja ko­je je oba­vlje­no u pri­vat­noj kli­ci „Ko­dra”, mla­đem Ma­ro­vi­ću je od­re­đe­no za­dr­ža­va­nje u tra­ja­nju do 72 sa­ta zbog opa­sno­sti da će uti­ca­ti na svje­do­ke uko­li­ko mu bu­de do­zvo­lje­no da se bra­ni sa slo­bo­de, kao i zbog te­ži­ne dje­la za ko­je se te­re­ti. Na­kon to­ga, su­di­ja za is­tra­ge od­re­dio mu je pri­tvor u tra­ja­nju do 30 da­na.
Vi­še­mje­seč­ne spe­ku­la­ci­je i na­ja­ve hap­še­nja ne­ka­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je i Cr­ne Go­re ob­i­sti­ni­le su se 17. de­cem­bra. U ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma, is­pred si­no­vog sta­na u luk­su­znoj zgra­di Vek­tra, sa­če­ka­li su ga po­li­caj­ci u ci­vi­lu i sta­vi­li mu li­si­ce na ru­ke.
Ma­ro­vić se te­re­ti da je iz­vr­šio pro­du­že­no kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja pu­tem pod­stre­ka­va­nja iz­vr­še­nog na or­ga­ni­zo­van na­čin.  On je tu­ži­o­cu sa­op­štio da ni­je imao ni­ka­kva slu­žbe­na ovla­šće­nja da bu­de nad­re­đe­ni li­ci­ma ko­ja su na­vod­no ima­la od­re­đe­na svoj­stva u ovom po­stup­ku. Ipak, na­kon sa­slu­ša­nja mu je od­re­đe­no za­dr­ža­va­nje, a za­tim i pri­tvor do 30 da­na, na­kon če­ga je spro­ve­den u spu­ški za­tvor.
Ka­da je ovaj vi­so­ki funk­ci­o­ner DPS-a li­šen slo­bo­de, nje­gov sin je bio na li­je­če­nju u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re. Po­što je su­di­ja za is­tra­ge od­lu­čio da je ra­di za­ko­ni­tog vo­đe­nja po­stup­ka neo­p­hod­no da Ma­ro­vić bu­de pri­tvo­ren, u ZIKS je iz bol­ni­ce vra­ćen i nje­gov sin.
Sve­to­zar i Mi­loš sre­li su se u pro­la­zu i raz­mi­je­ni­li po­gle­de kroz sta­klo. Mi­mo­i­šli su se bez ika­kve ko­mu­ni­ka­ci­je jer im je za­bra­nje­no da se sa­sta­ju po­što su osum­nji­če­ni za mal­ver­za­ci­je u istom po­stup­ku.
M.V.P.

Or­ga­ni­za­tor kri­mi­nal­ne gru­pe

Biv­ši gra­do­na­čel­nik Bu­dve Raj­ko Ku­lja­ča, ko­ji je svje­dok sa­rad­nik u ne­ko­li­ko po­stu­pa­ka ve­za­nih za pro­ne­vje­re te­ške oko de­set mi­li­o­na eura, tvr­dio je na sa­slu­ša­nju u Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu da je Ma­ro­vić bio in­spi­ra­tor svih ne­za­ko­ni­tih rad­nji ko­je su pred­u­zi­ma­li u tom gra­du.
On je is­pri­čao da je Ma­ro­vić vo­dio glav­nu ri­ječ i pri­li­kom iz­grad­nje kon­cert­nog pla­toa u mje­stu Jaz iako ni­je imao slu­žbe­ni po­lo­žaj sa ko­jeg bi mo­gao uče­stvo­va­ti u tom po­slu, ko­jim je Op­šti­na Bu­dva ošte­će­na za pre­ko dva mi­li­o­na eura. Ku­lja­ča je ka­zao da je Ma­ro­vić ta­da za svog za­mje­ni­ka po­sta­vio upra­vo nje­ga. On ni­je znao da ka­že zbog če­ga je Ma­ro­vić to ura­dio, ali je pri­znao da se ni­je li­bio da pri­hva­ti tu bit­nu ulo­gu u spro­vo­đe­nju ne­za­ko­ni­tih po­slo­va.
Ku­lja­ča je tu­ži­o­cu Li­di­ji Vuk­če­vić ka­zao i da je svje­sno po­stao član kri­mi­nal­ne gru­pe Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, is­ti­ču­ći da su ga na to na­ve­li is­klju­či­vo moć i si­la ko­je ima Ma­ro­vić, kao i nje­gov ta­da­šnji ugled u dr­ža­vi.
– Na­rav­no da sam znao i imao svi­jest da pri­pa­dam kri­mi­nal­noj gru­pi čim sam do­zvo­lio da se sve ovo ne­za­ko­ni­to ra­di – ka­zao je Ku­lja­ča tom pri­li­kom.
I osni­vač bu­dvan­skog pred­u­ze­ća Trejdju­nik Mir­ko La­ti­no­vić ozna­čio je Ma­ro­vi­ća kao vo­đu bu­dvan­ske kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je. Taj be­o­grad­ski bi­zni­smen ka­zao je tu­ži­o­cu da je član kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je na či­jem je če­lu pred­sjed­nik po­li­tič­kog sa­vje­ta DPS-a. La­ti­no­vić je pred tu­ži­o­cem Li­di­jom Vuk­če­vić tvr­dio da je Ma­ro­vić di­rekt­no i pre­ko svo­jih po­sred­ni­ka vr­šio pri­ti­sak na nje­ga da mu pre­pi­še tre­ći­nu po­slov­no-stam­be­nog objek­ta TQ Pla­za. Osni­vač Trejd ju­ni­ka je ka­zao da je po­zi­ve s ta­kvim za­htje­vom do­bi­jao i od Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća i od nje­go­vog si­na Mi­lo­ša, kao i od nji­ho­vih pri­ja­te­lja.
Mi­loš spo­ra­zum­no
pri­zna­je kri­vi­cu

Na­kon dva­de­se­tak da­na pro­ve­de­nih u is­tra­žnom za­tvo­ru, Mi­loš Ma­ro­vić je po­čeo pre­go­vo­re sa tu­ži­la­štvom ka­ko bi sklo­pio spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce. Mla­đi Ma­ro­vić je tra­žio da mu uki­nu pri­tvor, a da on pri­zna kri­vi­cu i vra­ti no­vac u iz­no­su šte­te za ko­ju se te­re­ti. On je za­po­čeo pre­go­vo­re sa tu­ži­la­štvom, a ovih da­na bi tim po­vo­dom tre­ba­lo da bu­de sa­slu­šan u Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"