Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-07-08 DEMOKRATE TVRDE DA VLADA PLANIRA NOVI NAMET ZA GRAĐANE
Do 2030. voda duplo skuplja
Sa presa Do 2030. voda duplo skuplja
Ci­je­na vo­de će na ni­vou Cr­ne Go­re do 2030. go­di­ne da po­sku­pi 100 od­sto, sa­op­šti­la je pot­pred­sjed­ni­ca De­mo­kra­ta Zden­ka Po­po­vić. Ona je ka­za­la da je to na­ve­de­no u stra­te­gi­ji upra­vlja­nja vo­da­ma ko­ju je do­ni­je­lo Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de, ko­ju je Vla­da ne­dav­no usvo­ji­la.
– U toj stra­te­gi­ji se na­vo­di da bi se, zbog ogrom­nih pro­ble­ma u obla­sti vo­do­pri­vre­de i in­ve­sti­ra­nja u po­sto­je­ću i no­vu vo­do­vod­nu in­fra­struk­tu­ru, po­sku­plje­nje vo­de mo­ra­lo po­ve­ća­ti na 100 od­sto, od­no­sno da se tre­ba opre­dije­li­ti za eko­nom­sku ci­je­nu vo­de – ka­za­la je Po­po­vićeva na ju­če­ra­šnjoj pres-kon­fe­ren­ci­ji.
Ka­ko je do­da­la, ni­gdje se ta­ko do­bro ne vi­di po­gub­nost eko­nom­ske po­li­ti­ke vo­đe­ne u po­sled­njih tri­de­se­tak go­di­na kao što se mo­že vi­dje­ti u toj stra­te­gi­ji. Zbog uskla­đi­va­nja pro­pi­sa sa evrop­skim za­ko­no­dav­stvom, po­treb­no je ulo­ži­ti 1,145 mi­li­jar­di eura u za­šti­tu vo­da, iz­vo­đe­nje pri­o­ri­tet­nih ra­do­va na re­gu­la­ci­ji vo­da, od­vo­đe­nja i una­pre­đe­nja snab­dije­va­nja vo­dom.
– Ja­sno je da Cr­na Go­ra mo­ra iz sop­stve­nih pri­ho­da obez­bi­je­di­ti zna­ča­jan iz­vor sred­sta­va ko­ja je neo­p­hod­no ulo­ži­ti u vo­do­vod­nu in­fra­struk­tu­ru. Me­đu­tim, Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de kon­sta­tu­je da ci­je­na ku­bi­ka vo­de ne po­kri­va tro­ško­ve funk­ci­o­ni­sa­nja, pa je iz­ve­lo ra­ču­ni­cu, ko­ju je Vla­da pri­hva­ti­la, da ci­je­na ku­bi­ka vo­de mo­ra bi­ti uve­ća­na za pre­ko 100 od­sto po ku­bi­ku – re­kla je Po­po­vi­će­va.
Na taj na­čin, ka­ko je pre­ci­zi­ra­la, gra­đa­ni će pla­ti­ti 710 mi­li­o­na eura ko­je Vla­da pla­ni­ra da in­ve­sti­ra u oblast vo­do­snab­di­je­va­nja i upra­vlja­nja ot­pad­nim vo­da­ma. Po­po­vi­će­va je uka­za­la na lo­šu na­pla­tu kon­ce­si­o­nih na­kna­da –27 hi­lja­da za ci­je­lu 2014. go­di­nu, i da teh­nič­ki gu­bi­ci na mre­ži na ni­vou Cr­ne Go­re iz­no­se 63 od­sto.
– U ova­ko ha­o­tič­nom am­bi­jen­tu, Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de je mo­ra­lo da na­lo­ži me­nadž­men­tu svih dru­šta­va ko­ja se ba­ve vo­do­snab­di­je­va­njem da sma­nje tro­ško­ve po­slo­va­nja kroz sma­nje­nje bro­ja za­po­sle­nih i da po­ve­ća­ju pro­ce­nat na­pla­te po­tra­ži­va­nja – is­ta­kla je Po­po­vi­će­va.
Po­ve­ća­njem ci­je­ne vo­de, ka­ko je oci­je­ni­la, Vla­da pro­ble­me vo­do­snab­di­je­va­nja sva­lju­je na le­đa gra­đa­na.
– Pri­tom za­bo­ra­vlja­ju da i naj­ma­nje po­ve­ća­nje ci­je­ne vo­de mo­že do­ve­sti do po­gor­ša­nja ži­vot­nog stan­dar­da gra­đa­na. Naj­u­oč­lji­vi­ji pri­mjer pro­ma­še­no­sti ana­li­ze stra­te­gi­je je Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja Pod­go­ri­ca. Dru­štvo je ostva­ri­lo do­bit od 417 hi­lja­da, iako su gu­bi­ci na mre­ži bi­li 50 od­sto, ne­na­pla­će­na po­tra­ži­va­nja 11,3 mi­li­o­na, a tro­ško­vi bru­to za­ra­da 5,9 mi­li­o­na, što je re­zul­tat dra­stič­nog po­ve­ća­nja bro­ja za­po­sle­nih – na­gla­si­la je Po­po­vi­će­va.
U stra­te­gi­ji ni­je pre­ci­zi­ra­no ka­da se oče­ku­je po­ve­ća­nje ci­je­ne vo­de, ali, pre­ma nje­nom mi­šlje­nju, to će se de­si­ti po­sli­je lo­kal­nih i preds­jed­nič­kih iz­bo­ra.
– Od­lu­ka o po­sku­plje­nju vo­de u Pod­go­ri­ci, ko­ja je ra­ni­je na­ja­vlje­na, ni­je se na­šla na dnev­nom re­du sjed­ni­ce kra­jem ju­la –ka­za­la je Po­po­vi­će­va.
D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"