Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-10-21 VLADAJUĆA PARTIJA NIJE ISPLATILA NOVAC ZA DIO PREDIZBORNE KAMPANJE KOJU JE RADIO VELIBOR ZOLAK
DPS tužili zbog duga za spotove
Rađenović DPS tužili zbog duga za spotove Rađenović je pojasnio da su za usmeni dogovor između njega i budvanske firme znali tadašnji potpredsjednik partije Svetozar Marović i politički direktor Tarzan Milošević
Bu­dvan­ska fir­ma Adri­a­tic ma­nag­ment&me­dia con­sul­ting tu­ži­la je bu­dvan­ski od­bor DPS-a tra­že­ći da im se is­pla­ti 8.000 eura na osno­vu ne­is­pla­će­nih du­go­va. U tu­žbi je na­ve­de­no da bu­dvan­ski DPS ni­je iz­mi­rio dug za spot i bro­šu­re ko­je je ova fir­ma ra­di­la za njih za lo­kal­ne iz­bo­re ko­ji su odr­ža­ni 2012. go­di­ne, ka­da je no­si­lac li­ste „Evrop­ska Bu­dva” bio La­zar Ra­đe­no­vić.
Ro­či­šte po ovoj tu­žbi odr­ža­no je ju­če u Pri­vred­nom su­du u Pod­go­ri­ci pred su­di­jom Ma­ri­ja­nom Pa­vi­će­vić. Na ju­če­ra­šnjem ro­či­štu svje­do­či­li su iz­vr­šni di­rek­tor i ovla­šće­ni za­stup­nik bu­dvan­ske fir­me Ve­li­bor Zo­lak i biv­ši gra­do­na­čel­nik Bu­dve La­zar Ra­đe­no­vić, ko­ji je u sud spro­ve­den iz ZIKS-a.
Zo­lak je is­pri­čao da je go­di­na­ma sa­ra­đi­vao sa bu­dvan­skim DPS-om, od­no­sno da je za po­tre­be iz­bor­ne kam­pa­nje te par­ti­je pra­vio ma­te­ri­ja­le slič­ne spor­nom spo­tu i bro­šu­ri. Na­veo je da ga je pri­je lo­kal­nih iz­bo­ra 2012. go­di­ne Ra­đe­no­vi­će­va port­pa­rol­ka po­zva­la i oba­vi­je­sti­la ga da že­le da ga an­ga­žu­ju za iz­ra­du ma­te­ri­ja­la za iz­bo­re. Pre­go­vo­re oko na­či­na iz­ra­de i sa­dr­ža­ja ma­te­ri­ja­la vo­dio je sa Ra­đe­no­vi­ćem. Spot je, tvr­di Zo­lak, emi­to­van na TV Bu­dva, a bo­šu­re su di­je­lje­ne na te­ri­to­ri­ji Bu­dve. Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nja su­da, di­rek­tor bu­dvan­ske fir­me ka­zao je i da je go­di­na­ma ra­dio za bu­dvan­ski DPS, te da su do­go­vo­ri vo­đe­ni usme­no, bez pi­sa­nog ugo­vo­ra, ali da su mu uslu­ge ured­no pla­će­ne.
Ra­đe­no­vić je ob­ja­snio su­di­ji da je kao no­si­lac iz­bor­ne li­ste DPS-a za op­štin­ske iz­bo­re u Bu­dvi bio za­du­žen i za pri­pre­mu i da­va­nje u jav­nost ma­te­ri­ja­la za iz­bor­nu kam­pa­nju. Sa Zo­la­kom se do­go­vo­rio da za DPS iz­ra­di bro­šu­ru i sni­mi vi­deo-spot. U skla­du sa za­htje­vi­ma bu­dvan­skog DPS-a, ura­di­li su ma­te­ri­jal za pred­iz­bor­nu kam­pa­nju, za šta su is­po­sta­vi­li ra­čun od 7.984 eura.
– Na ra­čun ni­je bi­lo pri­go­vo­ra, a sa istim su upo­zna­ti i osta­li čla­no­vi par­ti­je. Po­sto­ja­li su pre­go­vo­ri oko pla­ća­nja ovog ra­ču­na, čak i pred­log da se on pla­ti iz sred­sta­va ko­je Op­šti­na Bu­dva, u skla­du sa Za­ko­nom o fi­nan­si­ra­nju par­ti­ja, is­pla­ću­je kao za­kon­sku oba­ve­zu par­ti­ja­ma, ali do to­ga ni­je do­šlo – ka­zao je Ra­đe­no­vić.
Pu­no­moć­nik bu­dvan­skog DPS-a Alek­san­dar Đu­ri­šić pi­tao je Ra­đe­no­vi­ća na osno­vu če­ga je imao ovla­šće­nje da sa fir­mom Adri­a­tic ma­nag­ment&me­dia con­sul­ting za­klju­či ugo­vor, od­no­sno da ih an­ga­žu­je za iz­ra­du bro­šu­ra i vi­deo-spo­to­va.
- DPS Cr­ne Go­re imao je iz­bor­ni štab za op­štin­ske iz­bo­re 2012. go­di­ne u Bu­dvi, u ko­me su bi­li pred­sjed­nik op­štin­skog od­bo­ra DPS-a Bu­dva Bo­ro La­zo­vić, se­kre­tar Pe­ro Baj­ko­vić i ko­or­di­na­tor u ime pred­sjed­ni­štva par­ti­je Me­vlu­din Nu­ho­džić – re­kao je Ra­đe­no­vić i do­dao da je u iz­bor­nom šta­bu kao no­si­lac li­ste bio i on.
Upra­vo od­lu­kom šta­ba, on je od­re­đen za po­slo­ve mar­ke­tin­ga u kam­pa­nji. Ipak, Ra­đe­no­vić ni­je mo­gao da se sje­ti ka­ko je u tom pe­ri­o­du sta­tu­tom DPS-a ili ne­kim dru­gim ak­tom bi­la pro­pi­sa­na ulo­ga no­si­o­ca iz­bor­ne li­ste i čla­na iz­bor­nog šta­ba.
Na­kon što je advo­kat Đu­ri­šić pri­go­vo­rio na sa­dr­žaj za­pi­sni­ka, Ra­đe­no­vić je po­ja­snio da su za usme­ni do­go­vor iz­me­đu nje­ga i bu­dvan­ske fir­me zna­li ta­da­šnji pot­pred­sjed­nik par­ti­je Sve­to­zar Ma­ro­vić i po­li­tič­ki di­rek­tor Tar­zan Mi­lo­še­vić.
M.V.P.


Oba­vi­je­šten o fak­tu­ri kad je bio u Spu­žu

Advo­kat Đu­ri­šić pri­go­vo­rio je is­ka­zu La­za­ra Ra­đe­no­vi­ća da je upo­znat sa fak­tu­rom, od­no­sno ra­ču­nom ko­ji je op­štin­skom od­bo­ru do­sta­vljen 14. no­vem­bra 2016. go­di­ne. Za­stup­nik DPS- a tvr­di da je to kon­tra­di­ko­tor­no jer je Ra­đe­no­vić u spu­škom za­tvo­ru od 13. av­gu­sta pro­šle go­di­ne, a na fun­ki­ji gra­do­na­čel­ni­ka Bu­dve ni­je od 17. no­vem­bra 2013. Đu­ri­šić je ra­ni­je is­ta­kao da nje­go­vi kli­jen­ti ne pri­zna­ju po­sto­ja­nje du­ga, ali i da je po­tra­ži­va­nje u sva­kom slu­ča­ju za­star­je­lo.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"