Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Milo se odrekao Radmile radi mira u kući * DPS u Mojkovcu dijelio novac i hranu * Sud ne zna gdje je Sinđelić * Stan star 31 godinu prodao po 1.500 e/m2, u Siti kvartu kupio po 1.100, a sakrio obje transakcije * Identitetski mednjici Crne Gore * Čarobna lampa
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RAFET HUSOVIĆ, LIDER BOŠNjAČKE STRANKE :
BS će podržati onog kandidata na predsjedničkim izborima, bilo da je pripadnik političke partije ili nezavisni intelektualac, koji bude dijelio osnovne političke vrijednosti za koje se zalažemo.

Vic Dana :)

Crnogorci su na dobrom putu, još samo da krenu!

Dođe programer u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!

- Šta je demokratija?
- Kada dvije budale imaju više prava nego jedan pametan!

Pita učiteljica Pericu:
- Da li ti tata pomaže pri izradi domaćeg zadatka.
- Ne više, ona poslednja jedinica ga je totalno slomila

Sretnu se dva psihijatra.
- Dobar dan, dobro ste. Kako sam ja?
- I Vi ste dobro.

Meni će na svadbi da svira grupa „Youtube”. 
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-10-21 DRI DALA NEGATIVNO MIŠLJENJE NA PRAVILNOST FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA NSD Sporna nabavka 1.500 tablet računara
Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja (DRI) da­la je po­zi­tiv­no mi­šlje­nje na fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je za pro­šlu go­di­nu, ali i ne­ga­tiv­no na pra­vil­nost iz­vje­šta­va­nja. Ka­ko je na­ve­de­no u iz­vje­šta­ju, re­vi­zi­jom pra­vil­no­sti utvr­đe­no je da No­va ni­je sve fi­nan­sij­ske i dru­ge rad­nje uskla­di­la sa za­kon­skim i dru­gim pro­pi­si­ma.
– Par­ti­ja je za 2016. go­di­nu pla­ni­ra­la pri­ho­de u iz­no­su od 1.080.200 a ras­ho­de u iz­no­su od 1.073.500 eura. Re­vi­zi­jom je utvr­đe­no da je No­va u po­slov­nim knji­ga­ma is­ka­za­la pri­ho­de u iz­no­su od 841.174,77 eura. Ni­je­su evi­den­ti­ra­ni pri­ho­di po osno­vu osvo­je­nih po­sla­nič­kih man­da­ta jer je Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je pri­vre­me­no ob­u­sta­vi­la pre­nos bu­džet­skih sred­sta­va po­li­tič­kom su­bjek­tu. Ras­ho­di su ostva­re­ni u iz­no­su od 1.520.879,62 eura, što je za 447.379,62 eura vi­še u od­no­su na pla­ni­ra­ne ras­ho­de – pi­še u iz­vje­šta­ju DRI.
Re­vi­zi­jom je utvr­đe­no da je No­va u to­ku 2016. go­di­ne na­ba­vi­la 1.500 ta­blet ra­ču­na­ra či­ja vri­jed­nost iz­no­si 197.294,42 eura. Po iz­ja­vi od­go­vor­nog li­ca, dio ta­blet ra­ču­na­ra No­va je ustu­pi­la ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma De­mo­krat­skoj na­rod­noj par­ti­ji i Po­kre­tu za pro­mje­ne, sa ko­ji­ma je za­klju­či­la ugo­vo­re o pre­u­zi­ma­nju di­je­la du­ga u iz­no­su od 98.663,54 eura po osno­vu na­ve­de­ne na­bav­ke. Re­vi­zi­jom je utvr­đe­no da je No­va, shod­no ugo­vo­ri­ma o pre­u­zi­ma­nju du­ga, iz­vr­ši­la isk­nji­ža­va­nje di­je­la opre­me – ta­blet ure­đa­ja – iz po­slov­nih knji­ga.
– Uvi­dom u pre­zen­ti­ra­ne ugo­vo­re utvr­đe­no je da ne sa­dr­že broj ustu­plje­nih ta­blet ure­đa­ja, već sa­mo vri­jed­nost, a re­vi­zo­ru ni­je pre­zen­ti­ran ni pi­sa­ni do­kaz o pre­u­zi­ma­nju ta­blet ure­đa­ja iz­me­đu No­ve i po­me­nu­tih ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra. Par­ti­ja je dio ta­blet ra­ču­na­ra ustu­pi­la na ko­ri­šće­nje svo­jim ak­ti­vi­sti­ma i čla­no­vi­ma par­ti­je i pre­u­zi­ma­nje na­ve­de­ne opre­me je do­ku­men­to­va­la spi­sko­vi­ma. Uvi­dom u spi­sko­ve utvr­đe­no je da su u po­je­di­nač­nim slu­ča­je­vi­ma ne­do­sta­ja­li pot­pi­si li­ca ko­ja su pre­u­ze­la opre­mu ili su bi­li ne­čit­ki. Iz spi­sko­va je utvr­đe­no da su po­je­di­na li­ca pre­u­ze­la vi­še ko­ma­da ta­blet ure­đa­ja (po šest), a ni­je obez­bi­je­đe­na do­ku­men­ta­ci­ja o da­ljem di­stri­bu­i­ra­nju, ta­ko da se ne mo­že sma­tra­ti da je ustu­pa­nje di­je­la na­ve­de­ne opre­me na ko­ri­šće­nje ade­kvat­no do­ku­men­to­va­no – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju DRI.
Re­vi­zi­jom je utvr­đe­no da su čla­ni­ce ko­a­li­ci­je 19.12.2016. go­di­ne pre­ni­je­le sa ra­ču­na za re­dov­no po­slo­va­nje sred­stva u iz­no­su od 52.000 eura (No­va – 25.000, DNP –17.000 i PzP – 10.000) na iz­bor­ni ra­čun za par­la­men­tar­ne iz­bo­re. Ko­nač­ni re­zul­ta­ti iz­bo­ra su pro­gla­še­ni 29.10.2016. go­di­ne i su­bjekt re­vi­zi­je je bio du­žan da do­sta­vi Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je iz­vje­štaj o po­ri­je­klu, vi­si­ni i struk­tu­ri pri­ku­plje­nih i utro­še­nih sred­sta­va za iz­bor­nu kam­pa­nju u ro­ku od 30 da­na od da­na odr­ža­va­nja iz­bo­ra.Kon­sta­tu­je se da upla­te sred­sta­va na­kon za­vr­šet­ka iz­bor­ne kam­pa­nje ni­je­su u skla­du sa od­red­ba­ma Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja.
Re­vi­zi­jom je utvr­đe­no da je par­ti­ja tro­ško­ve u iz­no­su od 5.078,59 eura ne­a­de­kvat­no do­ku­men­to­va­la. Ne­a­de­kvat­no do­ku­men­to­va­ni tro­ško­vi is­pla­će­ni iz bla­gaj­ni od­no­se se na osta­le ma­te­ri­jal­ne tro­ško­ve (622,48 eura), tro­ško­ve dnev­ni­ca (980 eura), re­pre­zen­ta­ci­je (1.425,13) i tro­ško­ve kan­ce­la­rij­skog ma­te­ri­ja­la (282,36). Tro­ško­vi is­pla­će­ni pre­ko ži­ro -ra­ču­na od­no­se se na tro­ško­ve pre­vo­za (600 eura), za­ku­pa po­slov­nih pro­sto­ra u Moj­kov­cu (1.000 eura) i osta­le ma­te­ri­jal­ne tro­ško­ve u iz­no­su od 168,62 eura – pi­še u iz­vje­šta­ju.V.R.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"