Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-11-09 U DANILOVGRADU ODRŽANA JAVNA RASPRAVA, ŽELJKO SAVOVIĆ NAJAVIO KRIVIČNE PRIJAVE
Groblje bi ugrozilo vodoizvorište
Sa javne rasprave Groblje bi ugrozilo vodoizvorište Ukoliko nadležni u Sekretarijatu za urbanizam ne stopiraju sve radnje povodom izgradnje groblja, Demos će podnijeti krivičnu prijavu protiv nadležnih u lokalnoj upravi, a posebno protiv odgovornih u Sekretarijatu za urbanizam, rekao je Željko Savović
DA­NI­LOV­GRAD – Grad­sko gro­blje u Ve­ljem Po­lju na­do­mak Da­ni­lov­gra­da gra­di se u su­prot­no­sti s va­že­ćim Pro­stor­no-ur­ba­ni­stič­kim pla­nom, je­dan je od za­klju­ča­ka uče­sni­ka ju­če­ra­šnje jav­ne ras­pra­ve po­vo­dom ela­bo­ra­ta o nje­go­vom uti­ca­ju na oko­li­nu, a za­tra­že­no je i da Se­kre­ta­ri­jat za ur­ba­ni­zam za­u­sta­vi sve ra­do­ve. Želj­ko Sa­vo­vić, pred­sjed­nik OO De­mo­sa, sma­tra da bi PUP tre­ba­lo da bu­de je­van­đe­lje za nad­le­žnu op­štin­sku slu­žbu, a ne da ga op­štin­ski moć­ni­ci mi­je­nja­ju ka­ko im je vo­lja i pri­la­go­đa­va­ju pri­vat­nim in­te­re­si­ma.
– U PUP-u ja­sno pi­še da se mje­sto gdje je pred­vi­đe­no no­vo gro­blje na­la­zi u za­štit­noj zo­ni glav­nog vo­do­i­zvo­ri­šta „Ora­ška ja­ma” i da se u njoj ne smi­ju gra­di­ti ova­kvi ili slič­ni objek­ti. Nad­le­žni gru­bo kr­še va­že­će pro­pi­se i po sva­ku ci­je­nu že­le da gra­de gro­blje na par­ce­la­ma ko­je su već ku­pi­li, a da ni­je­su pret­hod­no is­po­što­va­li ur­ba­ni­stič­ke pro­pi­se, od­no­sno pri­je ku­po­vi­ne ni­je­su ura­di­li ni ela­bo­rat o uti­ca­ju na ži­vot­nu sre­di­nu. Na ovaj na­čin lo­kal­ni DPS čel­ni­ci že­le da pa­pi­ri­ma po­kri­ju ono što su do­sad već ura­di­li na re­a­li­za­ci­ji grad­skog gro­blja i umje­sto da su se ru­ko­vo­di­li tim do­ku­men­ti­ma pri­li­kom iz­bo­ra ze­mlji­šta za gro­blje oni to ra­de da­nas kad je već sve za­vr­še­no. Uko­li­ko nad­le­žni u Se­kre­ta­ri­ja­tu za ur­ba­ni­zam ne sto­pi­ra­ju sve rad­nje po­vo­dom iz­grad­nje gro­blja, De­mos će pod­ni­je­ti kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv nad­le­žnih u lo­kal­noj upra­vi, a po­seb­no pro­tiv od­go­vor­nih u Se­kre­ta­ri­ja­tu za ur­ba­ni­zam – re­kao je Sa­vo­vić.
U jav­noj ras­pra­vi o po­me­nu­tom do­ku­men­tu uče­stvo­va­li su i auto­ri ela­bo­ra­ta, od­no­sno Bo­ško Pe­ro­vić iz fir­me „Si­gur­nost” ko­ja je pri­pre­mi­la taj do­ku­ment, kao i Vuk Iko­vić iz Se­kre­ta­ri­ja­ta za ur­ba­ni­zam.
Pe­ro­vić je na­gla­sio da je iz­ra­da ela­bo­ra­ta tra­ja­la vi­še od dvi­je go­di­ne, jer je po­sto­ja­lo vi­še pre­pre­ka za nje­go­vu iz­ra­du. Pr­va se na­la­zi u PUP-u pre­ma ko­jem je Ve­lje Po­lje u užoj za­štit­noj zo­ni vo­do­i­zvo­ri­šta Ora­ška ja­ma. Osta­le ne­vo­lje se od­no­se na od­vo­đe­nje vo­da iz Ve­ljeg Po­lja, jer se ni­je zna­lo da li one mo­gu da uti­ču na vo­do­i­zvo­ri­šte.
– Kad smo do­bi­li ur­ba­ni­stič­ke od­lu­ke ko­je po­ka­zu­ju da se gro­blje ne na­la­zi u užoj za­štit­noj zo­ni vo­do­i­zvo­ri­šta i da ot­pad­ne vo­de ne ugro­ža­va­ju Ora­šku ja­mu, pri­stu­pi­li smo iz­ra­di ela­bo­ra­ta. On pred­sta­vlja je­dan od naj­slo­že­ni­jih do­ku­me­na­ta ko­je sam do­sad ra­dio i gro­blje mo­že da se gra­di tek uko­li­ko se in­ve­sti­tor, od­no­sno Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će iz Da­ni­lov­gra­da, bu­de strikt­no pri­dr­ža­va­lo uslo­va iz ela­bo­ra­ta. Za kon­tro­lu će bi­ti od­go­vor­na ko­mu­nal­na in­spek­ci­ja – re­kao je Pe­ro­vić. I Pe­ro Ra­do­njić, pred­sjed­nik OO No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je, sma­tra da je ela­bo­rat, ali i či­ta­va pri­ča oko iz­grad­nje gro­blja u Ve­ljem Po­lju, ve­li­ki pro­ma­šaj lo­kal­ne vla­sti i da od to­ga tre­ba od­u­sta­ti. On is­ti­če da vi­še ar­gu­me­na­ta ide u pri­log to­me, na­vo­de­ći struč­ne ra­do­ve pri­zna­tih hi­dro­lo­ga.
– Po nji­ma, sve de­sne pri­to­ke Su­ši­ce uti­ču na vo­do­i­zvo­ri­šte i te­ško mi je da pri­hva­tim da da­nas ne­ko ka­že da ni­je ta­ko. Ni­je do­volj­no is­pi­tan mor­fo­lo­ški i ge­o­lo­ški sa­stav ovog pro­sto­ra, pa se do­šlo do rje­še­nja po ko­jem pri­to­ke Su­ši­ce ne­ma­ju uti­caj na Ora­šku ja­mu, već da iz­vi­ru na ne­kom dru­gom mje­stu. Ra­di se o vo­do­i­zvo­ri­štu iz ko­jeg pit­ku vo­du ko­ri­sti sko­ro 80 od­sto gra­đa­na i ti­me se ne smi­je­mo igra­ti. Ima i dru­gih lo­ka­ci­ja na ko­ji­ma se mo­že gra­di­ti gro­blje, a ne ova na­do­mak vo­do­i­zvo­ri­šta ko­ja po­ten­ci­jal­no mo­že bi­ti uzrok na­ru­ša­va­nja zdra­vlja sta­nov­ni­štva – oci­je­nio je Ra­do­njić.
I.M.


Opo­zi­ci­ja i ra­ni­je pri­go­va­ra­la

Pred­stav­nik fir­me „Si­gur­nost” je za­mje­rio uče­sni­ci­ma u ras­pra­vi što pri­mjed­be ni­je­su iz­ni­je­li mno­go ra­ni­je, a ne da­nas. Pe­ro­vić je na­gla­sio da su pri­mjed­be na ela­bo­rat sti­gle ka­sno i da ih je tre­ba­lo upu­ti­ti na po­čet­ku re­a­li­za­ci­je ovog pro­jek­ta, a ne na kra­ju.
Pe­ro Ra­do­njić je pod­sje­tio da su od­bor­ni­ci opo­zi­ci­je odav­no po­sta­vlja­li pi­ta­nja o oprav­da­no­sti iz­grad­nje gro­blja u Ve­ljem Po­lju, ali ni­je­su do­bi­ja­li va­lja­ne od­go­vo­re.
– Opo­zi­ci­o­na i osta­la jav­nost je bi­la upo­zna­ta s na­šim kri­ti­ka­ma i mi smo ih na vri­je­me sa­op­šta­va­li. I da­nas mi­sli­mo da ni­je ka­sno da se od­u­sta­ne od ovog pro­jek­ta i da se pro­na­će po­volj­ni­je mje­sto za gro­blje, a da se u Ve­ljem Po­lju iz­gra­de ne­ki dru­gi sa­dr­ža­ji ko­ji vi­še od­go­va­ra­ju tom kra­ju – re­kao je Ra­do­njić.


Iko­vić: Ne­ma raz­lo­ga da ne vje­ru­je­mo Vo­do­vo­du

Vuk Iko­vić je is­ta­kao da va­že­ći PUP pred­vi­đa iz­grad­nju grad­skog gro­blja u Ve­ljem Po­lju i da se to mje­sto na­la­zi u užem za­štit­nom po­ja­su vo­do­i­zvo­ri­šta. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pred­stav­ni­ci „Vo­do­vo­da” su an­ga­žo­va­li struč­ni tim ko­ji je oba­vio po­treb­na is­tra­ži­va­nja i na­kon to­ga oba­vi­je­stio Se­kre­ta­ri­jat za ur­ba­ni­zam da se gro­blje na­la­zi u ši­roj za­štit­noj zo­ni vo­do­i­zvo­ri­šta i da ne ugro­ža­va Ora­šku ja­mu.
– Ne­ma raz­lo­ga da ne vje­ru­je­mo is­tra­ži­va­nji­ma ko­ja su ra­di­li u „Vo­do­vo­du” i to je bio glav­ni raz­log što smo pri­stu­pi­li iz­ra­di ela­bo­ra­ta. Na­rav­no, naš se­kre­ta­ri­jat će strikt­no pra­ti­ti da li se po­štu­ju pre­po­ru­ke iz ela­bo­ra­ta i sa­mo pod tim uslo­vi­ma gro­blje će mo­ći da se gra­di – re­kao je Iko­vić.
Ova­kav od­go­vor ni­je ubi­je­dio Sa­vo­vi­ća da od­u­sta­ne od pri­mjed­bi. Šta­vi­še, on je pi­tao Iko­vi­ća i od­go­vor­ne iz Ko­mu­nal­nog za­što ni­je­su po­kre­nu­li iz­mje­nu PUP-a ka­ko to na­la­žu pro­pi­si i do­dao da od to­ga ni­šta ni­je ura­đe­no.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"