Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano samo od Zeta filma zaradio 261.000 * Šešelj sprema listu za izbore * Vlada popustila pod pritiskom opozicije * Stojanoviću ostavka ili optužnica * Brano samo od Zeta filma zaradio 261.000 * Ubica namamio žrtve preko Fejsbuka * Pilot i ranije letio tom putanjom
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-07-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Hu Čunjung, portparol MIP-a Narodne Republike Kine:
Smatramo da je NATO proizvod hladnog rata i Kina se protivi uključivanju dodatnih država.

Vic Dana :)

На разгласу у авион капетан обавјештава путнике да ће авион ускора да слети. Након тога он заборави да искључи микрофон и цио авион чује разговор у пилотској кабини.
- Шта ћемо радити у Београду?
- Шта ја знам. Реци ти?- одговара копилот.
- Знаш шта? Прво ћемо несто појести, па мало ћемо попити, а онда ћемо узети ове двије стујардесе па ја ћу једну а ти другу. Важи?- пита пилот.
Једна од стујардеса кад је чула да је пилот заборавио разглас потрчи да им то каже али баш пред врата се спотакне, а на то ће једна старија бака која је била међу путнике:
- Полако дијете, зар ниси чула прво ће нешто појести..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni LEGALNI IZDAVAOCI SMJEŠTAJA U METROPOLI TURIZMA TVRDE DA SU UGROŽENI NELOJALNOM KONKURENCIJOM I ODNOSOM NADLEŽNIH
Dileri „skidaju” kajmak
Dileri na autobuskoj stanici „vrebaju” gosti Dileri „skidaju” kajmak Svakodnevno se za goste „borim” sa 50 do 60 izdavaoca, od kojih je svega pet uredno prijavljeno- kaže Nikola Marković, dodajući da je riječ o unosnom poslu, pa ima slučajeva da se na radnom mjestu uzima bolovanje pa čak i neplaćeno odsutvo da bi se zaradilo od „dilerisanja”
BU­DVA – Na auto­bu­skoj sta­ni­ci me­tro­po­le tu­ri­zma i ovo­ga lje­ta re­pri­za do­bro po­zna­tog pri­zo­ra. Sa ce­du­lja­ma „So­be-Zim­mer-Ro­oms“ ko­je vje­što kri­ju u ru­ka­ma, gru­pa od tri­de­se­tak li­ca op­si­je­da put­ni­ke na iz­la­zu iz sta­ni­ce. Go­sti ko­ji is­pi­ja­ju pr­vu ju­tar­nju ka­fu u hla­do­vi­ni sta­nič­nog re­sto­ra­na slu­ša­ju uobi­ča­je­ni di­ja­log ko­ji se mi­je­ša sa zvu­ci­ma estrad­nih hi­to­va ko­ji do­pi­ru iz ozvu­če­nja: „Tre­ba­ju li so­be? Ima­mo smje­štaj, osam eura kre­vet. Ni­je da­le­ko“, od­zva­nja u po­lu­gla­snom mi­mo­ho­du. Put­ni­ci još ma­mur­ni od truc­ka­nja do me­tro­po­le cr­no­gor­skog tu­ri­zma, od­mah na iz­la­zu iz pe­ro­na upa­da­ju u kla­sič­nu za­sje­du ko­ju spro­vo­de do­ma­ći­ce, mom­ci sa Dol­če Ga­ba­na na­o­ča­ri­ma, tak­si­sti i pen­zi­o­ne­ri... Je­dan od ri­jet­kih le­gal­no re­gi­stro­va­nih iz­da­va­o­ca smje­šta­ja, Bu­dva­nin Ni­ko­la Mar­ko­vić ka­že da se te­ško bo­ri­ti sa ne­lo­jal­nom kon­ku­ren­ci­jom na ko­ju, ka­ko is­ti­če, žmu­re i in­spek­ci­je i po­li­ci­ja i nad­le­žni u op­šti­ni.
- Ima­te vla­sni­ke ko­ji ima­ju ku­ću i tri­de­se­tak kre­ve­ta i to već 20 ili 30 go­di­na iz­da­ju bez ika­kve pri­ja­ve. Ima­te i one ko­ji ima­ju ku­ću i dva-tri sta­na, pa vi­ken­da­še iz Sr­bi­je, ko­ji ima­ju po tri-če­ti­ri sta­na, i sve to ren­ti­ra­ju. Sta­no­vi vla­sni­ka iz Sr­bi­je se iz­da­ju ogla­si­ma u Be­o­gra­du. Na auto­bu­skoj sta­ni­ci se raz­mi­je­ni ključ, go­sti do­no­su svo­ju po­ste­lji­nu. To se ne evi­den­ti­ra, ni­ti se iko­me išta pla­ća. Isti je slu­čaj sa ru­skim sta­no­vi­ma či­ji se klju­če­vi dr­že u agen­ci­ja­ma. Sa dru­ge stra­ne, mi le­gal­ni iz­da­va­o­ci sta­no­va i apart­ma­na ne mo­že­mo do­ći do go­sti­ju jer nam ih di­le­ri bu­kval­no oti­ma­ju - ka­že Mar­ko­vić bo­re­ći se da is­pred auto­bu­ske sta­ni­ce do­đe do go­sti­ju.
On na­gla­ša­va da su po­seb­na pri­ča di­le­ri so­ba.
- Od kru­žnog to­ka u Bu­dvi duž bu­le­va­ra i Ja­dran­skog saj­ma, sva­ki dan od 10.ju­la do 15.av­gu­sta mo­že­te sre­sti oko 50 lju­di ko­ji se ba­ve ta­kvim iz­da­va­njem. Na auto­bu­skoj sta­ni­ci je va­šar. Sva­ko­dnev­no se za go­ste „bo­rim” sa 50 do 60 iz­da­va­o­ca, od ko­jih je sve­ga pet ured­no pri­ja­vlje­no. Ni­je ri­je­dak slu­čaj da di­ler ubje­đu­je go­sta da ne tre­ba pla­ća­ti bo­ra­vi­šnu tak­su i da uza­lud ba­ca pa­re. Po­nu­di mu jef­ti­ni­ji smje­štaj i gost ta­mo ide. Iz­da­va­njem se ba­ve ko­no­ba­ri, ku­va­ri, tr­gov­ci po­sli­je rad­nog vre­me­na, tak­si vo­za­či, ko­mu­nal­ni rad­ni­ci, do­ma­ći­ce... tvr­di Mar­ko­vić, do­da­ju­ći da je ri­ječ o uno­snom po­slu, pa ima slu­ča­je­va da se na rad­nom mje­stu uzi­ma bo­lo­va­nje pa čak i ne­pla­će­no od­su­tvo da bi se za­ra­di­lo od „di­le­ri­sa­nja”. On ka­že da se go­di­šnje od ta­kvog bi­zni­sa mo­že za­ra­di­ti 20.000 do 30.000 eura, a po­je­di­ni di­le­ri za­ku­pe i do 50 ma­njih sta­no­va i gar­so­nje­ra ko­je ren­ti­ra­ju.
- Svi su umre­že­ni. Ako je­dan ne­ma smje­štaj on zo­ve dru­go­ga i di­je­le za­ra­du. Mo­bil­ni su i kru­že ko­li­ma po gra­du, vo­de go­ste od sta­na do sta­na i na kra­ju mu uzi­ma­ju de­set eura za vo­žnju.In­spek­ci­ja ne re­a­gu­je, jer ima i onih in­spek­to­ra ko­ji­ma di­le­ri pu­ne so­be. Po­li­ci­ja isto ta­ko ne ra­di svoj po­sao. In­spek­to­ru po­ka­žem na di­le­re i ne­la­gal­ne iz­da­va­o­ce on se i ne usta­je sa sto­li­ce i ka­že: „Joj ku­ku, na­o­pa­ko“. Oni do­đu na auto­bu­sku, ne ra­de ni­šta sa­mo sje­de - is­ti­če Mar­ko­vić i na­gla­ša­va da je išao i kod nad­le­žnih u Op­šti­ni Bu­dva gdje su mu re­kli da ne­ma­ju in­ge­ren­ci­je i ovla­šće­nja od Vla­de da vr­še ta­kvu kon­tro­lu.
- Su­de­ći po ovom ja­va­šlu­ku u me­tro­po­li tu­ri­zma Za­kon o tu­ri­zmu ide na ru­ku ne­le­gal­nim iz­da­va­o­ci­ma, jer in­spek­ci­je mo­gu sa­mo kon­tro­li­sa­ti le­ga­lan smje­štaj. A elek­tron­ska pri­ja­va bo­rav­ka ko­ja se re­a­li­zu­je u Bu­dvi i Tiv­tu kao pi­lot pro­je­kat ne da­je re­zul­ta­te. Pro­šle go­di­ne sam mo­rao vo­di­ti go­sta kod po­li­cij­skog in­spek­to­ra za stran­ce da mu do­ka­žem da je pri­ja­vljen- ka­že Ni­ko­la Mar­ko­vić i na­gla­ša­va da će pa­si­van od­nos nad­le­žnih do­ve­sti do to­ga da ni­ko ne ra­di le­gal­no pa će i u op­štin­skoj ka­si bi­ti ma­nje nov­ca od bo­ra­vi­šne tak­se.
Iz­da­vac smje­šta­ja Va­silj­ka Zec ka­že da je is­pred bu­dvan­ske auto­bu­ske sta­ni­ce sva­kog ju­tra ista sli­ka, zna­čaj­no vi­še ne­le­gal­nih iz­da­va­o­ca, a naj­vi­še di­le­ra so­ba.
- Od njih se ne mo­že iz­da­ti ni­šta. Oni su ti ko­je od­re­đu­ju ci­je­ne i vo­de go­ste. Ne mo­že­mo na­še le­gal­ne ka­pa­ci­te­te da po­pu­ni­mo. Sa­mo nas pe­to­ro smo le­gal­ni iz­da­va­o­ci, a svi dru­gi su „di­le­ri” ko­ji sku­plja­ju kaj­mak. Ni­ti sam raz­go­va­ra­la sa nad­le­žni­ma ni­ti zva­la in­spek­ci­ju. Od to­ga ne­ma vaj­de. Po uli­ca­ma su svu­da di­le­ri, a ni­ko ih ne di­ra sto­ga je sva­ki ko­men­tar su­vi­šan – ka­že Va­silj­ka Zec.
Ž.K.


Ne zna se broj ne­le­gal­nih iz­da­va­o­ca smje­šta­ja

Pre­ma zva­nič­noj evi­den­ci­ji op­šti­na Bu­dva ima 2.460 iz­da­tih odo­bre­nja za oba­vlja­nje ugo­sti­telj­ske dje­lat­no­sti u do­ma­ćin­stvu (iz­da­va­nje le­ža­je­va tu­ri­sti­ma i dru­gim li­ci­ma) ili oko 27.000 ka­te­go­ri­sa­nih le­ža­je­va. Pre­ma in­for­ma­ci­ji Kol Cen­tra Mon­te­ne­gro to­kom ju­la pri­mlje­na je sa­mo jed­na pri­tu­žba ko­ja se ti­če ne­le­gal­nog ba­vlje­nja tu­ri­stič­kom dje­lat­no­šću. U TO Bu­dva „Da­nu” su re­kli da pro­cje­na bro­ja ne­le­gal­nih iz­da­va­o­ca smje­šta­ja ne po­sto­ji. Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve na ovu te­mu po­sla­li smo zva­nič­na pi­ta­nja još pri­je tri da­na, ali od­go­vo­re ni­je­smo do­bi­ja­li.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"