Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2015-04-28 SVE MANJE NEIZVJESNOSTI U TRCI ZA PREDSJEDNIKA SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE
Ranka podržalo 16, Brajovića šest odbora
Krivokapić sve bliži novom predsjedničkom mandatu Ranka podržalo 16, Brajovića šest odbora Glavna uporišta Ranka Krivokapića su Cetinje i odbori sa područja sjevera i Boke, dok se Ivan Brajović najviše nada podršci iz Podgorice, Bara i Ulcinja Ukoliko bi pobijedio Brajović, mogući su na jesen i novi izbori u Crnoj Gori jer bi DPS bio spreman da izađe na izbore, a ako bi pobijedio Krivokapić, imaćemo politiku laganog otklona SDP-a od DPS-a – smatra Dragiša Janjušević
Li­der So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) Ran­ko Kri­vo­ka­pić na kon­gre­su mo­že da ra­ču­na na po­dr­šku naj­ma­nje 16 od 22 op­štin­ska od­bo­ra i na gla­so­ve pre­ko dvi­je tre­ći­ne de­le­ga­ta ko­ji će 3. ju­na bi­ra­ti no­vo ru­ko­vod­stvo. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na“, ovo je pro­cje­na iz Kri­vo­ka­pi­će­vog ta­bo­ra za­sno­va­na na do­sa­da­šnjim iz­ja­šnje­nji­ma op­štin­skih od­bo­ra u po­gle­du po­dr­ške ne­kom od kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka stran­ke.
Osim Kri­vo­ka­pi­ća, kan­di­da­tu­ru su na­ja­vi­li i pot­pred­sjed­nik SDP-a Ivan Bra­jo­vić i član glav­nog od­bo­ra Mer­din Mar­ki­šić. Iz­bor­nom kon­ven­ci­jom ti­vat­skog SDP-a da­nas se za­vr­ša­va pro­ces bi­ra­nja de­le­ga­ta za kon­gres u svim gra­do­vi­ma. Na­kon to­ga bi­će po­zna­to svih 356 de­le­ga­ta ko­ji će bi­ra­ti no­vo ru­ko­vod­stvo, pred­sjed­ni­ka i glav­ni od­bor stran­ke.
Pre­ma kal­ku­la­ci­ja­ma ko­je je u SDP-u sa­da već lak­še pra­vi­ti jer su po­zna­ta ime­na go­to­vo svih de­le­ga­ta, dvo­tre­ćin­ska po­dr­ška ak­tu­el­nom li­de­ru ne bi tre­ba­lo da bu­de do­ve­de­na u pi­ta­nje. Kri­vo­ka­pi­ću ide u pri­log i to što mo­že da ra­ču­na na gla­so­ve go­to­vo tri če­tvr­ti­ne sa­da­šnjeg sa­sta­va glav­nog od­bo­ra SDP-a. Ak­tu­el­ni čla­no­vi GO či­ni­će na kon­gre­su osta­tak od 275 do 356 de­le­ga­ta.
Su­mi­ra­ju­ći od­lu­ke i po­ru­ke sa odr­ža­nih iz­bo­r­nih kon­fe­ren­ci­ja SDP-a u su­sret kon­gre­su, mo­že se za­klju­či­ti da svi op­štin­ski od­bo­ri, po­go­to­vo naj­ja­či po­put Bi­je­log Po­lja, Pet­nji­ce, Ro­ža­ja, Ko­la­ši­na i Pla­va po­dr­ža­va­ju ak­tu­el­nog pred­sjed­ni­ka. Iz Ro­ža­ja, Ko­la­ši­na i Pla­va po­dr­ška Kri­vo­ka­pi­ću je eks­pli­cit­no sa­op­šte­na, a iz Bi­je­log Po­lja i Pet­nji­ce in­di­rekt­no na­ja­vlje­na kroz na­gla­ša­va­nje po­tre­be da par­ti­ja na­sta­vi sa sa­mo­stal­nim vo­đe­njem po­li­ti­ke. Ko­li­ko je za Kri­vo­ka­pi­ća u pret­kon­gre­snoj ma­te­ma­ti­ci va­žna po­dr­ška od­bo­ra iz op­šti­na na sje­ve­ru, go­vo­ri po­da­tak da po­me­nu­ti op­štin­ski od­bo­ri, uz An­dri­je­vi­cu i Gu­si­nje, da­ju pre­ko 140 de­le­ga­ta što bi mo­glo da do­ne­se i ne­do­sti­žnu pred­nost.
I u od­bo­ri­ma na ju­gu je ve­li­ka pred­nost Kri­vo­ka­pi­ća. U od­no­su na Bra­jo­vi­ća on je na­ro­či­to u pred­no­sti u ma­tič­nom ko­tor­skom od­bo­ru. Na iz­bor­noj kon­ven­ci­ji za li­stu de­le­ga­ta bio je je 91 glas, pro­tiv 11 i pet uz­dr­ža­nih, što upu­ću­je na ja­sno ve­ćin­sko opre­dje­lje­nje da se po­dr­ži Kri­vo­ka­pić. Li­der SDP-a u pred­no­sti je i ka­da su u pi­ta­nju od­bo­ri iz Bu­dve, Her­ceg No­vog i Tiv­ta, a uz nje­ga će na kon­gre­su bi­ti i ubje­dlji­va ve­ći­na de­le­ga­ta sa Ce­ti­nja.
Sa dru­ge stra­ne, Pod­go­ri­ca i Bar va­že za glav­na upo­ri­šta Bra­jo­vi­ća. Od 34 de­le­ga­ta iz glav­nog gra­da, ka­ko se oče­ku­je, ve­ći­na će bi­ti za Bra­jo­vi­ća. Slič­na je si­tu­a­ci­ja i sa Da­ni­lov­gra­dom, Ul­ci­njem i Plje­vlji­ma. U Ba­ru Bra­jo­vić mo­že da ra­ču­na na ve­ći­nu, ali ne i do­volj­nu da „pre­lo­mi“ uku­pan re­zul­tat, jer od 42 de­le­ga­ta iz te op­šti­ne sko­ro tre­ći­na je na stra­ni sa­da­šnjeg par­tij­skog še­fa.
Po ocje­ni Dra­gi­še Ja­nju­še­vi­ća, uko­li­ko bi na kon­gre­su SDP-a po­bi­je­dio Bra­jo­vić, ko­ji se za­la­že za tje­šnju sa­rad­nju sa DPS-om, već na je­sen bi mo­gli bi­ti ras­pi­sa­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri.
– Od pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra 2013. go­di­ne u SDP-u po­sto­je dvi­je vi­zi­je o na­či­nu funk­ci­o­ni­sa­nja te stran­ke i od­no­su sa ko­a­li­ci­o­nim part­ne­rom, DPS-om. Da li je to ma­lo sa­mo­stal­ni­je dje­lo­va­nje i dis­tan­ci­ra­nje od DPS-a, što je per­so­ni­fi­ko­vao li­der Ran­ko Kri­vo­ka­pić uz po­dr­šku od­re­đe­nog bro­ja par­tij­skih funk­ci­o­ne­ra ili, sa dru­ge stra­ne, gdje su Vu­ji­ca La­zo­vić, Bra­jo­vić i osta­li funk­ci­o­ne­ri ko­ji su gle­da­li SDP kao par­ti­ju ko­ja tre­ba da je još tje­šnje ve­za­na sa DPS-om – re­kao je Ja­nju­še­vić agen­ci­ji Mi­na.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, raz­li­ke iz­me­đu dvi­je vi­zi­je u SDP-u kul­mi­ni­ra­le su pred pred­sto­je­ći kon­gres par­ti­je.
– Uko­li­ko bi po­bi­je­dio Bra­jo­vić, mo­gu­ći su na je­sen i no­vi iz­bo­ri u Cr­noj Go­ri jer bi DPS bio spre­man da iza­đe na iz­bo­re. Uko­li­ko bi po­bi­je­dio Kri­vo­ka­pić, ima­će­mo po­li­ti­ku la­ga­nog ot­klo­na SDP-a od DPS-a i iz­bo­ri bi si­gur­no bi­li od­lo­že­ni za pro­lje­će na­red­ne go­di­ne – oci­je­nio je Ja­nju­še­vić.
Kan­di­da­tu­re za pred­sjed­ni­ka SDP-a pod­no­se se do 1. ma­ja.V.R.


Janjušević: Ko iz­gu­bi, na­pu­šta stranku

Po mi­šlje­nju Dra­gi­še Ja­nju­še­vi­ća, ovo je do sa­da naj­i­zo­štre­ni­ji su­kob dvi­je stra­nač­ke kon­cep­ci­je u SDP-u.
– Ko­ja god op­ci­ja da po­bi­je­di, dru­ga stra­na ne­će mo­ći da pri­hva­ti re­zultat i su­prot­nu kon­cep­ci­ju i osta­ne unu­tar par­ti­je, već će kre­nu­ti ne­kim dru­ga­či­jim pu­tem, bi­lo osni­va­njem dru­ge par­ti­je ili u ne­koj gra­đan­skoj for­mi – re­kao je Ja­nju­še­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, po­ra­že­na stru­ja ne­će osta­ti u par­ti­ji bez ob­zi­ra na be­ne­fi­te i funk­ci­je ko­je pro­iz­i­la­ze iz vla­sti.
– To mo­že na­iz­gled da pe­gla si­tu­a­ci­ju, ali ovog pu­ta ne – na­gla­sio je Ja­nju­še­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"