Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2015-04-29 POBUNJENI ČLANOVI ULCINJSKOG DPS-A OPTUŽILI DOSADAŠNJEG PREDSJEDNIKA DA JE NA RAČUN STRANKE STEKAO OGROMNO BOGATSTVO
Sakrio 100 hiljada kredita od Prve banke
Nrekić Sakrio 100 hiljada kredita od Prve banke Na sajtu Uprave za nekretnine, List nepokretnosti 5723 KO Ulcinj, vidi se da je hipoteka Prve banke za kredit od 100.000 eura na Nrekićevoj imovini i dalje aktivna, ali on to u svom imovinskom kartonu nije prijavio
Sta­tu­tar­na ko­mi­si­ja DPS-a ras­pra­vlja­će da­nas o za­htje­vu di­je­la čla­no­va ul­cinj­skog DPS-a da se po­ni­šte re­zul­ta­ti iz­bo­ra za no­vi sa­stav op­štin­skog od­bo­ra, zva­nič­no je po­tvr­đe­no „Da­nu” u toj stran­ci. Dio čla­no­va ul­cinj­skog DPS-a, ko­je pred­vo­di Mu­ho Spu­ža, po­sje­tio je cen­tra­lu stran­ke u Pod­go­ri­ci, gdje su pred­sta­vi­li nji­ho­ve na­la­ze o ne­re­gu­lar­nim par­tij­skim iz­bo­ri­ma i pri­tom su iz­ni­je­li broj­ne op­tu­žbe na ra­čun do­sa­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka op­štin­skog od­bo­ra (OO) Ljo­ra Nre­ki­ća. Ka­za­li su da su stra­nač­ki iz­bo­ri bi­li na­mje­šte­ni ta­ko da mje­sta u OO do­bi­ju sa­rad­ni­ci i ro­đa­ci Nre­ki­ća i po­sla­ni­ka DPS-a iz Ul­ci­nja Lju­i­đa Škre­lje.
Oni su pri­tom na­ve­li i da je Ljo­ro Nre­kić, za­hva­lju­ju­ći du­go­go­di­šnjem dje­lo­va­nju u DPS-u ste­kao ogrom­no bo­gat­stvo, ko­je ni­je pri­ja­vio. Po­me­nu­ta je i či­nje­ni­ca da Nre­kić u imo­vin­skom kar­to­nu ni­je pri­ja­vio kre­dit kod Pr­ve ban­ke, ko­ji je, me­đu­tim, mo­gu­će vi­dje­ti u ka­ta­star­skim po­da­ci­ma.
Pre­ma zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma iz imo­vin­skog kar­to­na, Nre­kić po­sje­du­je ogrom­nu imo­vi­nu u Ul­ci­nju i Pod­go­ri­ci. U Pi­nje­šu je ku­pio ima­nje za­hva­lju­ju­ći kre­di­tu od Pr­ve ban­ke, po­vr­ši­ne 3.600 kva­dra­ta. List ne­po­kret­no­sti 5723 KO Ul­cinj po­ka­zu­je da je na Nre­ki­će­vu imo­vi­nu u Pi­nje­šu sta­vlje­na hi­po­te­ka Pr­ve ban­ke AD Nik­šić, za pre­o­sta­li dio ku­po­pro­daj­ne ci­je­ne od 100.000 eura. Ovaj kre­dit je bio pro­ble­ma­ti­zo­van i ra­ni­je, ali u imo­vin­skom kar­to­nu Nre­ki­ća za 2015. go­di­nu ne­ma po­me­na o tom kre­di­tu.
S dru­ge stra­ne, na saj­tu Upra­ve za ne­kret­ni­ne List ne­po­kret­no­sti 5723 KO Ul­cinj vi­di se da je hi­po­te­ka Pr­ve ban­ke i da­lje ak­tiv­na. Ina­če je ve­ćin­ski ak­ci­o­nar Pr­ve ban­ke bi­zni­smen Aco Đu­ka­no­vić, brat pre­mi­je­ra i li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
Nre­kić ima ogrom­ne par­ce­le u Pi­nje­šu, To­to­ši­ma, Po­lju i Đe­ra­ni­ma, ku­ću od 960 kva­dra­ta u Ul­ci­nju, ali i stan u Pod­go­ri­ci od 83 kva­dra­ta, či­ji je sto­po­stot­ni vla­snik. Kao di­rek­tor Elek­tro­di­stri­bu­ci­je mje­seč­no za­ra­đu­je pre­ko 1.100 eura.
Kan­di­da­ti za pred­sjed­ni­ka DPS-a u Ul­ci­nju su, pre­ma po­da­ci­ma iz te stran­ke, Ar­jan Lja­mo­vić, Bo­jan Đa­ko­no­vić, Il­mi­ja Der­vi­ši, Ljo­ro Nre­kić, Mu­ho Spu­ža i Re­džep Ta­ga­no­vić. Ne­ko od njih šest bi tre­ba­lo, naj­ka­sni­je do 5. ma­ja, da bu­de iza­bran za še­fa op­štin­skog od­bo­ra, ako do ta­da Sta­tu­tar­na ko­mi­si­ja ne po­ni­šti iz­bor­ni pro­ces na lo­kal­nom ni­vou.
Po­bu­nje­ni čla­no­vi ul­cinj­skog DPS-a na­ve­li su da su, zbog očaj­nog ma­te­ri­jal­nog sta­nja u ko­me se na­la­ze, upo­zo­ra­va­li ru­ko­vod­stvo na dr­žav­nom ni­vou na Nre­ki­će­vu ba­ha­tost i sa­mo­vo­lju, kao i to da je po­dr­šla par­ti­ji u Ul­ci­nju u pa­du, ali da ni­je­su do­bi­li ade­kva­tan od­go­vor. Ka­da je na je­sen pro­šle go­di­ne Nre­kić za­ka­zao sjed­ni­cu op­štin­skog od­bo­ra, svi nje­go­vi do­ta­da­šnji kri­ti­ča­ri su uću­ta­li, na za­sje­da­nju ni­ko ni­je po­te­gao pi­ta­nje nje­go­ve smje­ne, ne­go je sve sva­lje­no na me­di­je i opo­zi­ci­ju. Me­đu­tim, na­kon odr­ža­va­nja iz­bor­ne kon­ven­ci­je u apri­lu ove go­di­ne, su­kob je po­no­vo eska­li­rao. Po­bu­nje­ni čla­no­vi OO DPS Ul­cinj su po­no­vo is­tu­pi­li, tra­že­ći da Nre­kić bu­de smi­je­njen i da se o po­slo­va­nju vr­ha ul­cinj­skog od­bo­ra po­ve­de de­talj­na in­ter­na is­tra­ga, te da se po­ni­šti re­zul­tat iz­bor­ne kon­ven­ci­je.
Spu­ža i nje­go­ve pri­sta­li­ce su ka­za­li „da je pred­sjed­nik op­štin­skog od­bo­ra obez­bi­je­dio se­be ma­te­ri­jal­no i fi­nan­sij­ski”, te da „nje­go­va kćer­ka i sin ni­su če­ka­li ni da­na na Za­vo­du za za­po­šlja­va­nje, već su isti tren za­po­sle­ni”.
Me­di­ji­ma je ra­ni­je do­sta­vlje­no ne­ko­li­ko pi­sa­ma ko­ja su pot­pi­sa­li čla­no­vi or­ga­na par­ti­je Mu­ha­med Spu­ža, Ve­sna To­do­ro­vić, Sken­der Sa­ta, Ari­jan Lja­mo­vić i Go­ran Šće­kić. Na­vo­de da za upu­će­ne do­pi­se po­sto­je po­štan­ske po­vrat­ni­ce, kao po­tvr­de da su sti­gle na adre­su par­ti­je u Pod­go­ri­ci, od­no­sno na ime Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
Ljo­ro Nre­kić je ra­ni­je od­ba­cio sve op­tu­žbe pro­tiv nje­ga, tvr­de­ći da „je jav­no mnje­nje u Ul­ci­nju pro­tiv onih ko­ji ih iz­no­se, jer zna­ju da su pre­va­ran­ti i la­žo­vi”. M.V.


Za li­de­ra pred­lo­ži­li Mi­la, Sve­ta, Du­ška

Mje­sni od­bo­ri DPS-a iz svih gra­do­va za pred­sjed­ni­ke stran­ke pred­lo­ži­li su Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća, Du­ška Mar­ko­vi­ća, Me­vlu­di­na Nu­ho­dži­ća i Da­li­bor­ku Pe­jo­vić, kao i još se­dam-osam funk­ci­o­ne­ra do či­jih ime­na „Dan” ni­je mo­gao da do­đe. Od 5. do 15. ma­ja, op­štin­ski od­bo­ri će si­ste­ma­ti­zo­va­ti sve pred­lo­ge, na­kon če­ga će svi ko­ji su pred­lo­že­ni ima­ti pra­vo da pot­pi­šu iz­ja­vu o pri­hva­ta­nju kan­di­da­tu­re naj­ka­sni­je do 25. ma­ja.
Glav­ni od­bor De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta tre­ba­lo bi na sjed­ni­ci 4. ju­na da utvr­di spi­sak kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka i pot­pred­sjed­ni­ka stran­ke, o če­mu će se od­lu­či­va­ti na kon­gre­su 20. ju­na, (taj kon­gres će bi­ti odr­žan dva da­na pri­je Da­na pa­r­ti­je).

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"