Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2015-12-31 ATLETSKI SAVEZ CRNE GORE U 2015. GODINI DAO NAJBOLJU MLADU SPORTISKINJU U IZBORU CRNOGORSKOG OLIMPIJSKOG KOMITETA I ZA SADA JEDINU TAKMIČARKU SA ISPUNJENOM NORMOM ZA OLIMPIJSKE IGRE U RIO DE ŽENEIRU
Za ponos i pamćenje
Za ponos i pamćenje
Za sa­vez ko­ji u jed­noj go­di­ni da naj­bo­lju mla­du spor­ti­ski­nju Cr­ne Go­re u iz­bo­ru na­ci­o­nal­nog olim­pij­skog ko­mi­te­ta i je­di­nu tak­mi­čar­ku ko­ja je is­pu­ni­la nor­mu za Olim­pij­ske igre, ta go­di­na mo­ra bi­ti uspje­šna. To je slu­čaj sa Atlet­skim sa­ve­zom Cr­ne Go­re, či­ja je čla­ni­ca Kri­sti­na Ra­ko­če­vić naj­bo­lji mla­di spor­ti­sta Cr­ne Go­re, a is­ku­sna Sla­đa­na Pe­ru­no­vić na ma­ra­to­nu u Va­len­si­ji is­pu­ni­la olim­pij­sku nor­mu i je­di­na je u žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji u Cr­noj Go­ri u 2015. go­di­ni ko­ja je vi­zi­ra­la pa­soš za Bra­zil. Uz uspje­šne re­zul­ta­te, u ASCG su za­do­volj­ni jer su re­a­li­zo­va­li i sve pla­ni­ra­ne ak­tiv­no­sti, kao i sa či­nje­ni­com da su u 2015. go­di­ni cr­no­gor­ski atle­ti­ča­ri na­stu­pi­li na svim tak­mi­če­nji­ma i u svim di­sci­pli­na­ma i ka­te­go­ri­ja­ma na­ci­o­nal­nog pro­gra­ma kao i na svim tak­mi­če­nji­ma: Bal­kan­ske, Evrop­ske i Svjet­ske atlet­ske aso­ci­ja­ci­je, kao i Igra­ma ma­lih ze­ma­lja Evro­pe. Cr­no­gor­ski atle­ti­ča­ri su u 2015. go­di­ni po­sta­vi­li 78 re­kor­da - 41 u mu­škoj i 37 u žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji, a na me­đu­na­rod­nim tak­mi­če­nji­ma osvo­ji­li su 14 me­da­lja od ko­jih pet zlat­nih, tri sre­br­ne i šest bron­za­nih. Na Pr­ven­stvu Bal­ka­na u dvo­ra­ni za se­ni­o­re u Is­tan­bu­lu Ma­ri­ja Vu­ko­vić je osvo­ji­la bron­za­nu me­da­lju u sko­ku u vis sa pre­sko­če­nih 183 cm, kao i na Pr­ven­stvu Bal­ka­na u ru­mun­skom gra­du Pi­te­šti sa pre­sko­če­nih 187 cm, gdje se bron­zom oki­tio i Dra­gan Pe­šić u de­se­to­bo­ju (6497). Na Igra­ma ma­lih ze­ma­lja Evro­pe na Islan­du cr­no­gor­ski atle­ti­ča­ri su se oki­ti­li sa pet me­da­lja – dvi­je zlat­ne osvo­ji­la je Sla­đa­na Pe­ru­no­vić u tr­ka­ma na 5.000 i 10.000 me­ta­ra, Ma­ri­ja Vu­ko­vić je ta­ko­đe tri­jum­fo­va­la u sko­ku uvis sa pre­sko­če­nih 180 cm, dok su bron­za­na od­lič­ja pri­pa­la Lji­lja­ni Ma­to­vić u sko­ku udalj sa 5,60 m i Lu­ka Ra­kić u tr­ci na 200 m (21,84). Kri­sti­na Ra­ko­če­vić je na­stu­pi­la na Svjet­skom pr­ven­stvu u Ko­lum­bi­ji za mla­đe ju­ni­o­re, na ko­jem se oki­ti­la sa dvi­je me­da­lje – sre­brom u ba­ca­nju di­ska (51,41 m) i bron­zom u ba­ca­nju ku­gle (17.49 m), a čla­ni­ca Ta­re je bli­sta­la i na Pr­ven­stvu Bal­ka­na za mla­đe ju­ni­o­re u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, gdje je osvo­ji­la dvi­je zlat­ne me­da­lje - u ba­ca­nju ku­gle (17.24 m) i di­ska (51,82 m). Sa Pr­ven­stvu Bal­ka­na za ju­ni­o­re u Ru­mu­ni­ji cr­no­gor­ski atle­ti­ča­ri su se vra­ti­li sa dvi­je sre­br­ne me­da­lje – Bla­go­ta Pe­tri­če­vić je bio dru­gi na 100 m (10,97), kao i Ma­ri­ja Bo­ga­vac u ba­ca­nju ko­plja (49,40 m). Po­red osvo­je­nih me­da­lja cr­no­gor­ski atle­ti­ča­ri po­sti­gli su ve­o­ma vri­jed­ne re­zul­ta­te - To­maš Đu­ro­vić, ko­ji je osvo­jio tri če­tvr­ta mje­sta i to u ba­ca­nju ku­gle na Evrop­skom zim­skom ku­pu ba­ca­ča za mla­đe se­ni­o­re u Por­tu­ga­lu i ba­ca­nju ku­gle i di­ska na Igra­ma ma­lih ze­ma­lja na Islan­du, gdje je Lu­ka Ra­kić ta­ko­đe osvo­jio če­tvr­to mje­sto na 100 m, kao i Ma­ri­ja Bo­ga­vac u ba­ca­nju ko­plja na Bal­kan­skom pr­ven­stvu za se­ni­o­re u Ru­mu­ni­ji sa no­vim re­kor­dom Cr­ne Go­re. Vri­jed­nost re­zul­ta­ta u 2015. go­di­ni ogle­da se kroz is­pu­nje­nje stro­gih nor­mi Evrop­ske i Svjet­ske fe­de­ra­ci­je za me­đu­na­rod­na tak­mi­če­nja, ko­ja će se odr­ža­ti u 2016. go­di­ni – po­red olim­pij­ske nor­me Sla­đa­ne Pe­ru­no­vić za Igre u Rio de Že­ne­i­ru, Moj­kov­ča­nin Da­ni­jel Fur­tu­la je u ba­ca­nju di­ska is­pu­nio nor­mu za se­ni­or­sko Pr­ven­stvo Evro­pe, ko­je će se odr­ža­ti u Am­ster­da­mu. Ta­ko­đe na dru­gim me­đu­na­rod­nim tak­mi­če­nji­ma van Cr­ne Go­re – na mi­tin­zi­ma i tr­ka­ma u re­gi­o­nu, osvo­je­no je pre­ko 30 me­da­lja u ra­znim ka­te­go­ri­ja­ma.
Go­di­na za za po­nos i pam­će­nje u Atlet­skom sa­ve­zu Cr­ne Go­re.T.B.

U zna­ku Kri­sti­ne Ra­ko­če­vić

Od­la­ze­ću 2015. go­di­nu obi­lje­ži­la je atle­ti­čar­ka moj­ko­vač­ke Ta­re Kri­sti­na Ra­ko­če­vić, sre­br­na u ba­ca­nju di­ska i bron­za­na u ba­ca­nju ku­gle na Svjet­skom pr­ven­stvu za mla­đe ju­ni­or­ke u ko­lum­bij­skom gra­du Ka­li. Kr­šna To­ma­šev­ka je bi­la naj­bo­lja u ba­ca­nju ku­gle i dru­ga u ba­ca­nju di­ska na Ekip­nom pr­ven­stvu Evro­pe, ko­je je u okvi­ru pr­vih Evrop­skih iga­ra odr­ža­no u Ba­kuu, a osvo­ji­la je i zlat­ne me­da­lje na Bal­kan­skom pr­ven­stvu za mla­đe ju­ni­or­ke u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, dok je u se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji, na pr­ven­stvu u Ru­mu­ni­ji bi­la če­tvr­ta u ba­ca­nju di­ska. Osvo­ji­la je ti­tu­le šam­pi­o­na Cr­ne Go­re u ba­ca­nju ku­gle i di­ska i u ju­ni­or­skoj i se­ni­or­skoj kon­ku­ren­ci­ji, a u 2015. go­di­ni je obo­ri­la re­kor­de Cr­ne Go­re na otvo­re­nom u ba­ca­nju di­ska i ku­gle, kao i re­kor­de u dvo­ra­ni u ba­ca­nju ku­gle za mla­đe ju­ni­or­ke, ju­ni­or­ke i se­ni­or­ke.
-Ovo je bi­la naj­u­spje­šni­ja go­di­na u mo­joj ka­ri­je­ri. Te dvi­je me­da­lje iz Ko­lum­bi­je su mi naj­zna­čaj­ni­je u ži­vo­tu. Na­dam se da će ih bi­ti još, i zna­čaj­ni­jih od ovih, mo­žda i olim­pij­skih iz To­ki­ja, re­kla je Kri­sti­na Ra­ko­če­vić.
Kri­sti­nu je Atlet­ski sa­vez Cr­ne Go­re pro­gla­sio za atle­ti­ča­ra go­di­ne, Cr­no­gor­ski olim­pij­ski ko­mi­tet je iza­brao za naj­bo­ljeg mla­dog spor­ti­stu Cr­ne Go­re, a Udru­že­nje sport­skih no­vi­na­ra Cr­ne Go­re joj je uru­či­lo Spe­ci­jal­no prizna­nje za iz­u­zet­ne re­zul­ta­te u 2015. go­di­ni.
-Sva pri­zna­nja mi pri­ja­ju, ali me i oba­ve­zu­ju da i u na­red­nom pe­ri­o­du na­sta­vim sa još že­šćim ra­dom i do­brim re­zul­ta­ti­ma. Već po­sli­je No­ve go­di­ne na­sta­vljam sa pri­pre­ma­ma, ko­je ću re­a­li­zo­va­ti sa svo­jim tre­ne­rom, pro­fe­so­rom Mar­kom Ri­sti­ćem, kao i pret­hod­nih go­di­na u Ba­ru, gdje ima­mo za­i­sta op­ti­mal­ne uslo­ve za ba­zič­ne pri­pre­me. Glav­no tak­mi­če­nje ko­je me oče­ku­je u 2016. go­di­ni je Svjet­sko ju­ni­or­sko pr­ven­stvo, ko­je će se u ju­nu odr­ža­ti u Ru­si­ji. Tem­pi­ra­će­mo for­mu za to tak­mi­če­nje i vje­ru­jem da ću osvo­ji­ti ne­ku od me­da­lja. Bi­će još do­sta tak­mi­če­nja u 2016. ali je za me­ne naj­va­žni­je ovo u Ru­si­ji, re­kla je Kri­sti­na Ra­ko­če­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"