Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-11-09 SUPROTNE PROGNOZE IZ STUDIJE O PROŠIRENJU LONDONSKE ŠKOLE EKONOMIJE I PREDSJEDNIKA EK ŽAN-KLODA JUNKERA
U datumu se razlikuju za čitavu deceniju
Frajburg i Junker U datumu se razlikuju za čitavu deceniju U studiji o proširenju EU navodi se da bi Crna Gora kriterijume za članstvo mogla da ispuni tek 2035.godine, dok bi prema Junkerovoj projekciji taj proces mogao biti okončan 2025. godine
Stu­di­ja o pro­ši­re­nju EU po­ka­zu­je da će do 2023.go­di­ne sa­mo je­dan je­di­ni kan­di­dat is­pu­ni­ti kri­te­ri­ju­me za član­stvo, a to je Ma­ke­do­ni­ja, dok će Cr­na Go­ra to mo­ći da ura­di oko 2035.go­di­ne, pre­nio je nje­mač­ki „Ta­ges­špi­gel”. Za razliku od prognoza iz te studije, pred­sjed­nik Evrop­ske ko­mi­si­je Žan-Klod Jun­ker oče­ku­je da će Cr­na Go­ra i Sr­bi­ja po­sta­ti čla­ni­ce EU i pri­je 2025.go­di­ne.
– Mi­slim da će Sr­bi­ja i Cr­na Go­ra bi­ti čla­ni­ce EU i pri­je 2025.go­di­ne – odgovorio je Jun­ker na pi­ta­nje Tan­ju­ga o na­mje­ra­ma EU ko­je bi tre­ba­lo da bu­du pred­sta­vlje­ne u stra­te­gi­ji o uspje­šnom pri­stu­pa­nju dvi­ju dr­ža­va.
U studiji se navodi da je do­sad Sr­bi­ja va­ži­la za li­de­ra me­đu kan­di­da­ti­ma za član­stvo u EU, ali stu­di­ja Ti­ne Fraj­burg, pro­fe­sor­ke na Uni­ver­zi­te­tu Sent Ga­len, po­ka­zu­je da će Sr­bi­ja, isto kao i Cr­na Go­ra i Tur­ska, is­pu­ni­ti kri­te­ri­ju­me za član­stvo tek sre­di­nom če­tvr­te de­ce­ni­je ovog vi­je­ka.
–Odav­no je bi­lo ja­sno da za vri­je­me man­da­ta Evrop­ske ko­mi­si­je pod Žan-Klod Jun­ke­rom, ko­ji tra­je do 2019.go­di­ne, ne­će bi­ti pro­ši­re­nja. In­te­re­sant­no je ko­ja ze­mlja će u bu­duć­no­sti kao sle­de­ća mo­ći da uđe u EU. Kan­di­da­ti su tre­nut­no Al­ba­ni­ja, Ma­ke­do­ni­ja, Cr­na Go­ra, Sr­bi­ja i Tur­ska. Ko­so­vo (pod re­zo­lu­ci­jom UN 1244) i Bo­sna i Her­ce­go­vi­na sma­tra­ju se po­ten­ci­jal­nim kan­di­da­ti­ma za član­stvo, pri če­mu Ko­so­vo do sa­da ni­je pod­ni­je­lo ni za­htjev za učla­nje­nje. U stu­di­ji na­zva­noj „Prog­no­za kan­di­dat­skog sta­tu­sa”, na te­me­lju is­ku­sta­va pri ve­li­kom pro­ši­re­nju EU na is­tok 2004.go­di­ne, ana­li­zi­ra­na je vje­ro­vat­no­ća da će do 2050.go­di­ne ovih pet ze­ma­lja stvar­no po­sta­ti čla­ni­ce EU – pi­še u tek­stu.
Nje­mač­ki „Ta­ges­špi­gel” uka­zu­je da je učla­nje­nje u EU mo­gu­će sa­mo uko­li­ko ka­ni­dat is­pu­ni jed­nu du­žu li­stu od­re­đe­nih kri­te­ri­ju­ma, a evrop­sko pra­vo pre­u­zme kao svo­je na­ci­o­nal­no za­ko­no­dav­stvo. Ele­men­ti su, ka­ko se na­vo­di u tek­stu, sve­u­kup­na po­li­tič­ka po­lja, od re­for­me pra­vo­su­đa, pre­ko sa­o­bra­ćaj­ne po­li­ti­ke, do ener­get­ske po­li­ti­ke.
– Me­đu sa­da­šnjim kan­di­da­ti­ma za član­stvo je naj­pro­ble­ma­tič­ni­ji slu­čaj Tur­ska, pod pred­sjed­ni­kom Re­dže­pom Er­do­ga­nom. Sa­da je, zbog fak­to­ra po­put breg­zi­ta i ra­sta po­pu­li­zma, že­lja za pro­ši­re­njem EU ka­ko kod čla­ni­ca, ta­ko i kod kan­di­da­ta, ma­nja ne­go ikad – oci­je­nje­no je u tek­stu „Ta­ges­špi­ge­la”
Iz ove stu­di­je pro­is­ti­če da će Al­ba­ni­ja i Bo­sna i Her­ce­go­vi­na mo­žda tek 2050.go­di­ne is­pu­ni­ti kri­te­ri­ju­me za član­stvo. Fraj­burg na­vo­di da će po­li­tič­ke am­bi­ci­je u te dvi­je ze­mlje uve­li­ko pre­va­zi­ći re­al­ne mo­guć­no­sti. Ona pod­vla­či da je u ra­du svje­sno iz­o­sta­vi­la po­li­tič­ka pi­ta­nja po­put od­lu­ke Evrop­ske ko­mi­si­je o sto­pi­ra­nju pro­ši­re­nja, ne­sta­bil­no­sti u Tur­skoj, ge­po­li­tič­ke ne­si­gur­no­sti u ze­mlja­ma po­put Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne ili ma­ke­don­sko-grč­ke sva­đe oko ime­na. Fraj­burg je oci­je­ni­la da Cr­na Go­ra po­ka­zu­je ka­rak­te­ri­sti­ke slič­ne Ma­ke­do­ni­ji.
– Što bi zna­či­lo da je mo­gu­će da je ova ma­la dr­ža­va na Ja­dra­nu na istom ni­vou sa Ma­ke­do­ni­jom što se ti­če per­spek­ti­ve za član­stvo u EU. I iz vi­zu­re Bri­se­la, Cr­na Go­ra je vi­đe­na kao uspje­šna. Iako i da­lje po­sto­ji gra­nič­ni spor sa Ko­so­vom, sma­tra se da pre­pre­ke Cr­ne Go­re za član­stvo u EU ni­su ta­ko ve­li­ke kao kod dru­gih ze­ma­lja kan­di­da­ta – na­ve­la je Fraj­burg.
Ka­ko je oci­je­ni­la, Cr­na Go­ra bi mo­gla da bu­de po­sma­tra­na kao je­dan od naj­na­pred­ni­jih kan­di­da­ta. Na­gla­ša­va da u stu­di­ji ni­je mo­gla da uklju­či po­li­tič­ku vo­lju cr­no­gor­ske vla­de i mo­gu­ća ve­ta od po­je­di­nih čla­ni­ca EU.
Cr­na Go­ra je in­sti­tu­ci­o­na­li­zo­va­la od­no­se sa EU od­mah na­kon re­fe­ren­du­ma o dr­žav­nom sta­tu­su, ali ni 11 go­di­na ka­sni­je ni­je otvo­ri­la sva po­gla­vlja u pre­go­vo­ri­ma sa Uni­jom i još ne­ma pro­cje­ne ka­da će cen­tral­na po­gla­vlja – 23, 24 i 27 – bi­ti za­tvo­re­na.
M.V.


Na­de sve ma­nje

Ka­ko je kon­sta­to­va­no u stu­di­ji Ti­ne Fraj­burg, sve­u­kup­no gle­da­no, iz­gle­da da je na­da u član­stvo u EU sve ma­nja i ma­nja.
Re­al­no, za­ključ­ci iz ove stu­di­je bi mo­gli da se sma­tra­ju čak i op­ti­mi­stič­kom sli­kom. Jer, stvar­no uskla­đi­va­nje sa kri­te­ri­ju­mi­ma EU u bu­duć­no­sti bi mo­glo još vi­še da opad­ne – ko­men­ta­ri­še nje­mač­ki „Ta­ges­špi­gel”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"