Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Akcije prodaju Vladi iza leđa * Pacijente pregledali u hotelu * Uhapšen kum Brana Mićunovića * Kestnerov šverc preplavio Podgoricu * Kompromis je kockanje sa samim sobom * Hrvati i Švajcarci vide Rusiju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mihailo Babović, Pozitivna Crna Gora:
– Ovih 35 pari klompi koje doniramo i te kako poboljšavaju zdravstvenu zaštitu sistema.

Vic Dana :)

–Sada možete da skinete masku, gospode doktore. Ja sam vas prepoznao! - reče pacijent u operacionoj sali.

Starija dama je došla kod zgodnog hirurga i pita ga:
– Doktore, možete li da me proljepšate?


– Žao mi je, odrubljivanje glave je u našoj državi zabranjeno.


Mlada pacijentkinja se po povratku iz bolnice hvali prijateljici šta je doživjela:
– Uradili su mi sve pretrage i uradili sve što je bilo u njihovoj moći: mamografiju, tomografiju, pornografiju...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-11-09 ALEKSA BEČIĆ PISAO IVICI STANKOVIĆU
Dvije prijave zbog fotomontaža
Bečić Dvije prijave zbog fotomontaža
Zbog pla­ka­ta-fo­to­mon­ta­ža ko­ji­ma je ob­li­je­plje­no Ce­ti­nje, De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra pod­ni­je­la je Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu dvi­je kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv ne­po­zna­tih po­či­ni­la­ca. Li­der De­mo­kra­ta Alek­sa Be­čić je tim po­vo­dom vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Ivi­ci Stan­ko­vi­ću upu­tio i otvo­re­no pi­smo.
– De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra pod­ni­je­la je Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu da­na 3.no­vem­bra i 7.no­vem­bra 2017. go­di­ne kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv N.N. li­ca zbog po­sto­ja­nja osno­va­ne sum­nje da su po­či­ni­la kri­vič­no dje­lo po­vre­da slo­bo­de opre­dje­lje­nja pri gla­sa­nju iz čla­na 186 stav je­dan Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re, i da­na 6.no­vem­bra kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv N.N. li­ca zbog po­sto­ja­nja osno­va­ne sum­nje da su po­či­ni­la na­zna­če­no kri­vič­no dje­lo, u sti­ca­ju sa kri­vič­nim dje­lom iza­zi­va­nje na­ci­o­nal­ne, ra­sne i vjer­ske mr­žnje iz čla­na 370 stav je­dan KZ Cr­ne Go­re. Po­da­ci i do­ka­zi o vre­me­nu i na­či­nu iz­vr­še­nja na­ve­de­nih kri­vič­nih dje­la sa­dr­ža­ni su u pod­ne­se­nim kri­vič­nim pri­ja­va­ma – na­veo je Be­čić u pi­smu.
On je is­ta­kao da iz do­ka­za ko­je su tu­ži­la­štu do­sta­vi­li ne­sum­nji­vo pro­iz­la­zi da su N.N. li­ca u vi­še na­vra­ta u pret­hod­nom pe­ri­o­du ob­ja­vi­li ve­o­ma uvre­dlji­ve mon­ti­ra­ne fo­to­gra­fi­je i vi­deo-snim­ke naj­vi­ših funk­ci­o­ne­ra De­mo­kra­ta, sa ja­snom na­mje­rom da na­ru­še nji­hov ugled i lič­no do­sto­jan­stvo i De­mo­krat­skoj Cr­noj Go­ri i nji­ma lič­no na­ne­su šte­tu na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma.
– Osim to­ga, iz pri­lo­že­nih do­ka­za la­ko je utvr­di­ti da su fo­to­mon­ta­žom i li­je­plje­njem pla­ka­ta ši­rom pre­sto­ni­ce Ce­ti­nje N.N. li­ca ima­la ne­sum­nji­vu na­mje­ru da pod­stak­nu ši­re­nje na­ci­o­nal­ne mr­žnje i ne­tr­pe­lji­vo­sti i kod gra­đa­na Ce­ti­nja, sa go­re na­ve­de­nim ci­ljem, na­ru­še ugled i lič­no do­sto­jan­stvo naj­vi­ših funk­ci­o­ne­ra De­mo­kra­ta. Bez ika­kve di­le­me, mo­tiv za na­ve­de­no pro­tiv­prav­no kri­mi­nal­no po­stu­pa­nje je po­ku­šaj uti­ca­ja na bi­ra­če uoči pred­sto­je­ćih iz­bo­ra u če­ti­ri op­šti­ne, kao i uoči onih ko­ji na­kon njih sli­je­de, sa ci­ljem sla­blje­nja po­zi­ci­je De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, či­ji su naj­od­go­vor­ni­ji ru­ko­vo­di­o­ci pred­met bru­tal­nih na­pa­da – ka­zao je Be­čić.
Ka­ko je do­dao, na­mje­ra da se pro­tiv­prav­nim ne­po­li­tič­kim sred­stvi­ma ne­kom na­ne­se po­li­tič­ka šte­ta i ti­me pri­ba­vi po­li­tič­ka ko­rist onom dru­gom ko­ji sto­ji iza ta­kvih ak­tiv­no­sti, da­je do­dat­nu te­ži­nu u ocje­ni dru­štve­ne opa­sno­sti opi­sa­nog dje­lo­va­nja.
M.V.


Ce­tinj­ski DPS: Ne­ma­mao ve­ze s pla­ka­ti­ma

Iz ce­tinj­skog DPS-a je sa­op­šte­no da ta par­ti­ja ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa li­je­plje­njem pla­ka­ta ši­rom pre­sto­ni­ce Ce­ti­nje.
– Na­mje­ra Alek­se Be­či­ća da no­vim pod­me­ta­nji­ma sa­kri­je svoj po­li­tič­ki i mar­ke­tin­ški de­bakl na Ce­ti­nju po­ka­za­la se kao uza­lud­na. Na­kon tra­pa­vog po­ku­ša­ja kre­i­ra­nja afe­re o pla­ka­ti­ma, u ko­ju po sva­ku ci­je­nu že­le da uvu­ku DPS, sa­da De­ma­go­zi di­žu ga­la­mu pod­no­še­njem kri­vič­nih pri­ja­va VDT-u. Da bi­smo im ma­lo olak­ša­li da ka­ko-ta­ko do kra­ja pri­ve­du kam­pa­nju na Ce­ti­nju, re­lak­si­ra­će­mo ih – ni­ka­kve ve­ze ne­ma­mo s tim, a vi na­sta­vi­te da se pre­i­spi­tu­je­te u sop­stve­nim re­do­vi­ma i da usta­no­vlja­va­te ko je za­slu­žan za spot sa „hip­no­ti­sa­nim Alek­som” na Ce­ti­nju, ko­ji od utor­ka za­smi­ja­va i sta­ro i mla­do u Cr­noj Go­ri – po­ru­či­li su iz DPS-a.


No­vi pri­ti­sci u Pet­nji­ci

Kan­di­dat De­mo­kra­ta za od­bor­ni­ka u SO Pet­nji­ca Er­sin Ras­to­der tvr­di da su mu dva is­tak­nu­ta funk­ci­o­ne­ra lo­kal­nog od­bo­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta nu­di­la da pre­đe u tu par­ti­ju. Ka­ko je ka­zao, ti­me se sa­mo na­sta­vlja­ju ucje­ne i pri­ti­sci lo­kal­nog DPS-a na kan­di­da­te za od­bor­ni­ke De­mo­kra­ta, kao i na osta­le gra­đa­ne Bi­ho­ra.
– Dva is­tak­nu­ta funk­ci­o­ne­ra lo­kal­nog DPS-a nu­di­la su mi po­sao ako pre­đem u De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta. Ni­sam sa­mo ja u pi­ta­nju, već ogrom­ne pri­ti­ske ovih da­na vr­še i na mo­je ko­le­ge – sa­op­štio je Ras­to­der.
De­mo­kra­te pod­sje­ća­ju da je pro­šle ne­dje­lje do­šlo do od­bi­ja­nja pro­du­že­nja ugo­vo­ra kan­di­da­tu za od­bor­ni­ka u SO Pet­nji­ca Iva­ni Ive­zić zbog, ka­ko na­vo­de, či­nje­ni­ce da se na­la­zi na iz­bor­noj li­sti De­mo­kra­ta. Ona je ot­pu­šte­na iz JPU „Đi­na Vr­bi­ca”, gdje je ra­di­la na od­re­đe­no vri­je­me, na ugo­vor od mje­sec da­na, ma­da iz upra­ve vr­ti­ća i Mi­ni­star­stva pro­svje­te to ne­gi­ra­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"