Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2015-04-29 RUSKINJA SVETLANA TISHAJEVA, KOJA BORAVI U SUTOMORU, UZALUD SE OBRAĆA BARSKOJ UPRAVI DA JOJ OMOGUĆI PRILAZ STAMBENOM OBJEKTU
Do kuće može samo helikopterom
Tishajeva Do kuće može samo helikopterom Tishajeva navodi da je ranijim DUP-ovima na placu pored njenog bića predviđena zelena površina, ali da je taj plan preko noći promijenjen i sada je na tom placu nikla zgrada, zbog čega je onemogućen prilaz njenoj kući Tishajeva je najavila da će se obratiti ruskoj ambasadi ukoliko ne dobije zaštitu od domaćih institucija
Na­kon 10 go­di­na bo­rav­ka u Cr­noj Go­ri, ot­ka­ko je ku­pi­la ku­ću u Su­to­mo­ru, Ru­ski­nja Sve­tla­na Tis­ha­je­va od sko­ro ne mo­že ne­sme­ta­no da do­đe do svog po­sje­da. Na pla­cu po­red nje­nog, na ko­jem je, ka­ko tvr­di, pre­ma ne­ka­da­šnjim de­talj­nim ur­ba­ni­stič­kim pla­no­vi­ma (DUP) bi­la pred­vi­đe­na ze­le­na po­vr­ši­na, sa­da je ni­kla zgra­da, dok je Sve­tla­ni­na ka­pi­ja za­tr­pa­na ze­mljom i ka­me­njem. Tis­ha­je­va na­vo­di da je od Op­šti­ne Bar za­tra­ži­la da joj obez­bi­je­de he­li­kop­ter ka­ko bi mo­gla ne­sme­ta­no da uđe u svo­je dvo­ri­šte. Na­vo­di da ni­je na­i­šla na ra­zu­mi­je­va­nje nad­le­žnih or­ga­na u dr­ža­vi i sma­tra da ova­ko po­stu­pa­ju pre­ma njoj sa­mo za­to što je stra­nac.
No­vim DUP-om, ka­ko tvr­di Tis­ha­je­va, nje­na ur­ba­ni­stič­ka par­ce­la je uma­nje­na za 27 kva­dra­ta, na­vo­de­ći da je sa­da­šnjim pla­nom na nje­nom po­sje­du pla­ni­ran put. Is­ti­če da je ku­ća iz­gra­đe­na 1981. go­di­ne, da za nju ima upo­treb­nu i gra­đe­vin­sku do­zvo­lu, ali da ipak ne mo­že da ostva­ri svo­je pra­vo.
– DUP-om ko­ji je va­žio ka­da sam ja ku­pi­la ku­ću, a i ra­ni­jim, bi­la je pred­vi­đe­na ze­le­na po­vr­ši­na na pla­cu po­red mo­jeg. Pro­šle go­di­ne je do­šlo do pro­mje­ne pla­na. Svi DUP-ovi ko­ji su do­ne­se­ni ra­ni­je ta­ko su pri­ka­zi­va­li tu par­ce­lu, a u DUP-u do­ne­se­nom pro­šle go­di­ne na­cr­ta­na je zgra­da. Sa­da ne­mam pri­laz svo­joj ku­ći jer je za­tvo­ren. Is­pred ka­pi­je je po­dig­nut ni­vo ze­mlje, sta­vljen ka­men i tač­no do mo­je ogra­de po­sta­vlja se ivič­njak. Vje­ro­vat­no će tu bi­ti na­sut be­ton ili as­falt – po­ža­li­la se „Da­nu” Tis­ha­je­va.
Ipak, ni po­sli­je vi­še upu­će­nih za­htje­va i vi­še­mje­seč­nog če­ka­nja, iz Op­šti­ne Bar Sve­tla­ni ni­je­su od­go­vo­ri­li da je ze­mlja na ko­joj se gra­di zgra­da op­štin­ska. Ona je u me­đu­vre­me­nu do­bi­la in­for­ma­ci­ju da taj plac ni­ko­me ni­je ni pro­da­van ni po­kla­njan, na­vo­de­ći da bi sto­ga grad­nja zgra­de pred­sta­vlja­la uzur­pa­ci­ju. No, na mo­gu­ću oti­ma­či­nu op­štin­ske ze­mlje, ne re­a­gu­ju ni Op­šti­na ni dr­ža­va, a Sve­tla­na ne vi­di iz­laz iz tre­nut­ne si­tu­a­ci­je.
– Ka­da mi je ka­pi­ja za­tr­pa­na ze­mljom i ka­me­njem po­zva­la sam po­li­ci­ju. Tra­ži­la sam da se to uklo­ni sa mo­je ka­pi­je. Oni su zva­li li­ce ko­je gra­di zgra­du, on je do­nio pa­pi­re i ka­zao da je to nje­go­va ze­mlja. Ja sa­da imam jed­ne, on dru­ge pa­pi­re. Mo­ja ku­ća je ura­đe­na 1981. go­di­ne. Imam na nju i gra­đe­vin­sku i upo­treb­nu do­zvo­lu. Pre­ma toj do­zvo­li, me­ni je Op­šti­na du­žna obez­bi­je­di­ti pra­vo pro­la­za do ku­će, i pje­šač­ki i vo­zni – ob­ja­šnja­va ona.
Pre­ma no­vom DUP-u, ka­ko ob­ja­šnja­va Tis­ha­je­va, do­šlo je do po­mje­ra­nja gra­ni­ca par­ce­la, na­kon če­ga je par­ce­la na ko­jem se gra­di zgra­da iz­jed­na­če­na sa nje­nim pla­cem.
– Ka­da je to do­da­to, uzet je tač­no dio ko­jim se za­kla­nja pri­laz mo­joj ku­ći. Na no­vom pla­nu je sa­da na­cr­tan put na mo­joj par­ce­li. Imam sta­re pa­pi­re, pre­ma ko­ji­ma je na dru­gom mje­stu put. Ja sam kom­ši­ja­ma ko­je ži­ve iza me­ne do­zvo­li­la da ko­ri­ste taj pro­laz i po­mje­ri­la svo­ju ogra­du za ne­kih 60 cen­ti­me­ta­ra ka­da sam ku­pi­la ku­ću. Za taj pro­laz je sa­da od mog pla­ca uze­to 27 kva­dra­ta ili je to Op­šti­na uzur­pi­ra­la. Ako ni­je, on­da mi je du­žna is­pla­ti­ti sva­ki uze­ti kva­drat. Ja od Op­šti­ne ni od bi­lo ko­ga dru­gog ne tra­žim ni­šta osim da mi obez­bi­je­de pra­vo da pri­đem svo­joj par­ce­li i da se vra­te na­zad ove ka­ta­star­ske tač­ke ona­ko ka­ko tre­ba da sto­je – is­ti­če Sve­tla­na.
Ona na­vo­di da je bar­skom ka­ta­stru upu­ti­la za­htjev ko­jim je tra­ži­la da joj se ob­ja­sni na ko­ji na­čin je do­šlo do pro­mje­ne ovih ka­ta­star­skih ta­ča­ka, tvr­de­ći da su je na sa­stan­ku na ko­ji su je po­tom po­zva­li „sa­vje­to­va­li“ da po­vu­če za­htjev da je ne bi pi­ta­li „ot­kud sa­da imam 394 kva­dra­ta, ka­ko je iz­mje­rio ge­o­me­tar, a ne 362, ka­ko sam pr­vo­bit­no mi­sli­la“.
– To me je ma­lo upla­ši­lo, pot­pi­sa­la sam da po­vla­čim za­htjev. Ka­da sam do­šla ku­ći po­zva­la sam advo­ka­ta, ko­ji mi je re­kao da ne tre­ba da po­vla­čim za­htjev. Opet sam pod­ni­je­la za­htje­ve, tra­ži­la sli­ke, pro­mje­ne, ak­te, svu do­ku­men­ta­ci­ju, da mi ob­ja­sne ka­ko je do­šlo do pro­mje­ne. Po­sli­je mje­sec, ni­je bi­lo ni­ka­kvog od­go­vo­ra. Oni se vje­ro­vat­no vo­de ti­me da sam ja stra­nac, da ću bi­ti ov­dje tri-če­ti­ri ne­dje­lje. Ali ja sam bi­la ma­lo na­por­na. Odgo­vo­ri­li su mi na­kon ne­kog vre­me­na da uko­li­ko že­lim da iz­vr­šim uvid u tra­že­ne pa­pi­re da tre­ba da upla­tim pet eura tak­se na je­dan ra­čun i 50 na dru­gi da bi oni to od­ra­di­li. Advo­kat mi je re­kao da to ne ra­dim. Na­pi­sa­la sam no­vi za­htjev. U če­tvr­tak su me po­zva­li i oti­šla sam. Ne­mam poj­ma ka­ko je do­šlo do pro­mje­ne, ali je pro­mje­na oči­ta. Po­tom sam po­zva­la za­štit­ni­ka op­štin­ske imo­vi­ne Dže­va­da Ka­ci­ća. Re­kla sam mu da ja ne ra­dim u dr­žav­noj slu­žbi, da ne mo­gu da pa­zim va­šu imo­vi­nu – iz­ja­vi­la je Tis­ha­je­va.
Ona is­ti­če da ne mo­že da op­tu­ži li­ce ko­je je iz­gra­di­lo zgra­du po­red nje­ne jer je, ka­ko ka­že, ta ze­mlja op­štin­ska. Ni­je joj do­zvo­lje­no ni da ot­ku­pi ze­mlju ko­ja se na­la­zi is­pred nje­ne, jer, ka­ko su joj ob­ja­sni­li u bar­skoj op­šti­ni, ne mo­že da se ku­pi dio pla­ca ko­ji pri­pa­da ne­koj dru­goj ka­ta­star­skoj par­ce­li.
– Ali, ni nje­mu, ka­ko sam oba­vi­je­šte­na, ze­mlja ni­je pro­da­ta. Po­sto­je dvi­je va­ri­jan­te – da je on uzur­pi­rao tu ze­mlju, ili je ne­ko iz ka­ta­stra uzeo pa­re da pro­mi­je­ni pre­ko no­ći ur­ba­ni­stič­ki plan. On je bio du­žan od me­ne od­ma­ći zgra­du ko­ju gra­di na dva i po me­tra a to­li­ko je tre­ba­lo da bu­de i raz­da­lji­na od ka­pi­je – na­vo­di ona.
Od­go­vor ni­je do­bi­la ni iz Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, kao ni iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve.
– Iz Op­šti­ne Bar su mi sa­vje­to­va­li da sa dru­ge stra­ne, na bi­lo kom mje­stu, mo­gu na­pra­vi­ti pro­laz i no­vu ka­pi­ju i da za­tvo­rim ovu. Pra­vo pro­la­za na tu ka­pi­ju po­sto­ja­lo je 30 go­di­na i ni­ko mi ni­je mo­gao us­kra­ti­ti to pra­vo – ka­za­la je Sve­tla­na.
U kraj­njem, ka­ko je za­klju­či­la, za­šti­tu svo­jih pra­va za­tra­ži­će od ru­ske am­ba­sa­de Pod­go­ri­ci.
A.T.


Grad­nja na ze­le­noj po­vr­ši­ni po­sao za po­li­ci­ju

Di­rek­tor Upra­ve za ne­kret­ni­ne Dra­gan Ko­va­če­vić iz­ja­vio je „Da­nu” da pro­blem ko­ji Tis­ha­je­va ima ni­je pi­ta­nje za Upra­vu, već za Op­šti­nu Bar, ur­ba­ni­zam, te za pla­ne­re ko­ji su pla­ni­ra­li da na tom pla­cu bu­de ze­le­na po­vr­ši­na.
– Tre­ba­lo je mi­je­nja­ti plan vi­šeg re­da, pa on­da ra­di­ti DUP-ove. Pla­ne­ri ka­da ra­de de­talj­ni plan mo­ra­ju da ko­ri­ste plan vi­šeg re­da. Ako je ucr­ta­na ze­le­na po­vr­ši­na, on­da tu ni­ko ne mo­že da na­cr­ta obje­kat. Uko­li­ko obje­kat na­cr­tan na ze­le­noj po­vr­ši­ni to je slu­čaj za po­li­ci­ju i tu­ži­la­štvo. Ko je ra­dio te de­talj­ne pla­no­ve, to ni­je smio da ucr­ta, ako je ta­ko kao što ka­že­te, da je ra­ni­jim pla­nom bi­la pla­ni­ra­na ze­le­na po­vr­ši­na – ka­že Ko­va­če­vić.
U Op­šti­ni Bar ju­če nam je ne­zva­nič­no re­če­no da li­cu ko­je ima gra­đe­vin­sku do­zvo­lu za svoj obje­kat, mo­ra bi­ti obez­bi­je­đen pri­laz toj ur­ba­ni­stič­koj par­ce­li.
Predsjendik opštine Bar Zoran Srzentić nije odgovarao na telefonske pozive “Dana”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"