Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-12-23 NVO KOJE SU TRAŽILE UVOĐENJE DJEČIJIH DODATAKA OGORČENE, POZIVAJU NA PROTESTE
Nema samo za djecu i sirotinju
Djeca nezaposlenih roditelja ostaju bez dodatka (ilustracija) Nema samo za djecu i sirotinju Iz NVO Euromost ocjenjuju da će najava smanjivanja i ukidanja naknada za majke i dječijeg dodatka odmah nakon Nove godine pokrenuti još jedan masovni egzodus građana sa sjevera i odlazak u zemlje Evropske unije, najviše u Njemačku
Vla­da je u skup­štin­sku pro­ce­du­ru pre­da­la pred­log iz­mje­na Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, a pred­la­že se da se is­pla­ta do­da­ta­ka za dje­cu ne­za­po­sle­nih ro­di­te­lja od­lo­ži za 1. ja­nu­ar 2018, či­me pla­ni­ra­ju da ušte­de 1,65 mi­li­o­na eura. Tom mje­rom, uko­li­ko ona bu­de usvo­je­na u Skup­šti­ni, oko 4.300 dje­ce će osta­ti bez do­dat­ka, zbog če­ga or­ga­ni­za­ci­je ko­je su tra­ži­le uvo­đe­nje tog so­ci­jal­nog da­va­nja po­zi­va­ju gra­đa­ne na pro­test.
Iz po­kre­ta Al­ter­na­ti­va pi­ta­ju da li se gra­đa­ni gu­ra­ju u otvo­re­nu po­bu­nu pro­tiv re­ži­ma, te da li po­te­zi Vla­de ima­ju za cilj da is­pi­ta­ju ko­li­ko smo sprem­ni da ću­ti­mo.
– Ko­li­ko je po­ni­že­nja i uda­ra­ca do­volj­no da bi se pro­bu­dio ovaj na­rod? Oči­to je da se re­žim vi­še ne tru­di da pri­kri­je svo­je po­na­ša­nje, to­li­ko su po­sta­li (ne)si­gur­ni u se­be. Uki­da­njem so­ci­jal­nih ka­te­go­ri­ja, sma­nji­va­njem pla­ta i uki­da­njem dje­či­jeg do­dat­ka ja­sno su nam re­kli šta mi­sle o na­ma – da smo sto­ka za ši­ša­nje. Sve ovo ne bi bo­lje­lo da ve­ći­na gra­đa­na ne po­sma­tra se­be upra­vo kroz oči jed­nog ma­log ži­vin­če­ta ne­moć­nog da ne­što pro­mi­je­ni. Po­što je ne­mo­gu­će uti­ca­ti na obič­nog gra­đa­ni­na pri­čom o slo­bo­di, tre­ba obr­nu­ti psi­ho­lo­gi­ju. Usko­ro će bi­ti uki­nu­te na­kna­de za maj­ke tro­je dje­ce, jer je to so­ci­jal­na na­kna­da. So­ci­jal­ne na­kna­de će jed­na po jed­na sve bi­ti uki­nu­te ili sma­nje­ne na mi­zer­nu vri­jed­nost. Re­žim ne­ma pa­ra i za so­ci­jal­ne na­kna­de i za svo­je te­le­fo­ne, sta­no­ve, ko­la, ak­ci­je, pu­to­va­nja, ško­lo­va­nja svo­je dje­ce, ten­de­re, ko­mi­si­je, i za­to će bi­ti uki­nu­te mno­ge so­ci­jal­ne na­kna­de – sma­tra Ve­sko Pe­jak iz Al­te­ran­ti­ve.
On na­vo­di da je tač­no da se pen­zi­je mo­ra­ju is­pla­ći­va­ti, ali da za­kon ne ga­ran­tu­je da će one bi­ti re­dov­ne.
– Sle­de­će go­di­ne po­či­nju ka­šnje­nja pen­zi­ja. Bi­će pra­znik ka­da je bu­du is­pla­ći­va­li. Sva­ka će se če­ka­ti sa uz­bu­đe­njem kao na kon­ven­ci­ja­ma DPS-a, sa la­žnim osmje­si­ma i uz na­ja­ve na TV-u. Isti onaj čo­vjek ko­ji ih je uzeo ob­ja­vlji­va­će da je dao te pen­zi­je. Pla­te će sle­de­će go­di­ne bi­ti sma­nje­ne naj­ma­nje još pet od­sto, dok će ci­je­ne ko­mu­na­li­ja da ra­stu bar do 10 pro­ce­na­ta. Za one ko­ji­ma je mu­ka da ra­ču­na­ju to zna­či da će pro­sječ­na po­ro­di­ca ima­ti 50 eura ma­nje u svom bu­dže­tu. Šta je rje­še­nje? Rje­še­nje je – po­bu­na. Za sa­da naš na­rod još ne­ma hra­bro­sti za to jer vje­ru­je da ovo što go­vo­ri­mo ne­ma šan­se da se ob­i­sti­ni. Ve­ći­na vje­ru­je u onu „ne­će me­ne si­gur­no”, na­da­ju­ći se da ove prog­no­ze ne va­že za nje­ga ne­go za kom­ši­ju, pri­ja­te­lja, bra­ta. Ako se ne po­bu­ni­mo, mi će­mo ne­sta­ti – po­ru­ču­je Pe­jak.
Iz NVO Euro­most ocje­nju­ju da će na­ja­va sma­nji­va­nja i uki­da­nja na­kna­da za maj­ke i dje­či­jeg do­dat­ka, od­mah na­kon No­ve go­di­ne, po­kre­nu­ti još je­dan ma­sov­ni eg­zo­dus gra­đa­na sa sje­ve­ra pre­ma Evrop­skoj uni­ji, naj­vi­še Nje­mač­koj. Oni is­ti­ču da no­vi za­kon o dje­či­jem do­dat­ku još ni­je stu­pio na sna­gu, a već pla­ni­ra­ju da ga uki­da­ju, dok se po­sla­ni­ci­ma po­ve­ća­va­ju pla­te.
– Sve maj­ke mo­ra­ju bi­ti svje­sne da je je­di­ni na­čin da spri­je­če da­lje eko­nom­sko uni­šta­va­nje nji­ho­vih po­ro­di­ca, kao i nji­ho­vo ma­sov­no na­pu­šta­nje sje­ver­nog re­gi­o­na i na­še dr­ža­ve, iz­la­zak na uli­cu i is­ka­zi­va­nje ne­za­do­volj­stva sa na­mje­ra­ma Vla­de i Skup­šti­ne. Ako gra­đa­ni bu­du ću­ta­li, na­ro­či­to maj­ke, i ako ne bu­du is­ka­za­li ne­za­do­volj­stvo no­vim od­lu­ka­ma Vla­de i da je naj­bo­lji na­čin na­pu­sti­ti ovu dr­ža­vu i tra­ži­ti spas u ne­koj dru­goj, on­da je to nji­hov iz­bor i o ne­ma­ju raz­lo­ga da se lju­te na na­ja­vu Vla­de, jer bi sa nji­ho­vom ćut­njom da­li po­dr­šku mje­ra­ma Vla­de, a ujed­no do­zvo­li­li da se spro­ve­du sve na­ja­vlje­ne mje­re, na šte­tu i maj­ki i nji­ho­ve dje­ce i po­ro­di­ca – po­ru­ču­ju iz Euro­mo­sta.
Maj­ke iz Bi­je­log Po­lja i Rožaja za danas su najavile okupljanja zbog odluke Vlade da im smanje naknade.
M.S.-M.N.


Destruktivni po­te­zi

U Po­kre­tu za pro­mje­ne sma­tra­ju da ne po­sto­ji tra­gič­ni­ji do­kaz o po­gub­noj eko­nom­skoj po­li­ti­ci ko­ju već de­ce­ni­ja­ma vo­di DPS od to­ga da ceh nji­ho­ve de­struk­ci­je pla­ća­ju naj­ra­nji­vi­ji dje­lo­vi na­šeg dru­štva, pr­vo maj­ke, a sa­da i dje­ca.
– Tač­ni­je njih 4.300 jer se nji­ho­vi ro­di­te­lji na­la­ze na bi­rou i ne pri­ma­ju ni­ka­kva so­ci­jal­na da­va­nja. Pred­vi­đe­na ušte­da od 1,65 mi­li­o­na eura, dok se, sa dru­ge stra­ne, po­ve­ća­va bu­džet jav­nog ser­vi­sa ra­di pro­ce­sa di­gi­ta­li­za­ci­je, jed­no­stav­no je ne­pri­hva­tlji­va i vo­di di­rekt­no u so­ci­jal­nu ne­sta­bil­nost. Umje­sto da se ve­li­ki bu­džet­ski iz­da­ci sma­nje sje­čom ne­po­treb­nih tro­ško­va, lo­mi se ta­mo gdje je naj­lak­še. Sma­tra­mo da je Vla­da tre­ba­lo pr­vo da re­vi­di­ra svo­je tro­ško­ve, pro­da ve­ći broj luk­su­znih slu­žbe­nih auto­mo­bi­la, ja­sno de­fi­ni­še ko i za­što smi­je da ko­ri­sti vla­din avi­on i u ko­je svr­he, ot­pu­sti par­tij­ski za­po­sle­ne ka­dro­ve ko­ji se ri­jet­ko po­ja­vlju­ju na po­slu, a još rje­đe ne­što za­i­sta i ra­de, pa tek on­da da si­je­če so­ci­jal­na da­va­nja – sma­tra Iva Pa­vlo­vić iz Mre­že že­na PzP.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"