Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-12-23 ZBOG PRIVATIZACIJE ZEMLJIŠTA NA PRIMORJU, STOTINE ROMA OSTAJU BEZ DOMA
Iseljavaju 170 romskih porodica
Mještani „Palestine” sa predstavnicima NVO Iseljavaju 170 romskih porodica U ovom trenutku vlasništvo nad zemljištem je upitno i nije nam poznato da li pripada lokalnoj samoupravi ili privatnim licima. Prema našim pretpostavkama, u većini slučajeva radi se o privatnom zemljištu, kaže Samir Jaha
NVO Mla­di Ro­mi upo­zo­ri­la je da je vi­še od 170 rom­skih po­ro­di­ca ko­je ži­ve u pri­mor­skim op­šti­na­ma Bu­dva, Bar, Ti­vat, Her­ceg No­vi, Ul­cinj i Ko­tor u ri­zi­ku od ise­lje­nja zbog pri­va­ti­za­ci­je ze­mlji­šta na ko­ji­ma se na­la­ze objek­ti ko­ji su im do­di­je­lje­ni pri­je vi­še de­ce­ni­ja. Ka­ko je za „Dan” ka­zao di­rek­tor te NVO Sa­mir Ja­ha, ve­ći­na tih po­ro­di­ca na­sta­ni­le su se na ta pod­ruč­ja pe­de­se­tih i še­zde­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka, te da oni ni­je­su vla­sni­ci ze­mlji­šta i obje­ka­ta u ko­ji­ma ži­ve, već su im ba­ra­ke do­di­je­lje­ne za sta­no­va­nje od lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va ili ko­mu­nal­nih pred­u­ze­ća u ko­ji­ma su za­po­sle­ni.
– U ovom tre­nut­ku, vla­sni­štvo nad ze­mlji­štem je upit­no i ni­je nam po­zna­to da li pri­pa­da lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi ili pri­vat­nim li­ci­ma. Po pret­po­stav­ka­ma na­še NVO, u ve­ći­ni slu­ča­je­va ra­di se o pri­vat­nom ze­mlji­štu, pa po­sto­ji ve­li­ka vje­ro­vat­no­ća da tim po­ro­di­ca­ma, ko­je su u 80 od­sto slu­ča­je­va cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­ni, pri­je­ti ise­lje­nje – ka­že Ja­ha.
Kon­kret­no u op­šti­ni Bu­dva, u na­se­lju Pa­le­sti­na, ko­je ve­li­kim di­je­lom na­sta­nju­ju pri­pad­ni­ci rom­ske po­pu­la­ci­je, ra­se­lje­na li­ca, bo­ra­vi 50 po­ro­di­ca. Te po­ro­di­ce su u kon­stant­nom stra­hu od ise­lje­nja i za­bri­nu­te su jer ne zna­ju ka­ko će se da­lje stva­ri od­vi­ja­ti. Ovo pi­ta­nje će se ak­tu­a­li­zo­va­ti ka­da stu­pi na sna­gu Za­kon o le­ga­li­za­ci­ji ne­for­mal­nih obje­ka­ta i ka­da se po­kre­ne pi­ta­nje da li će rom­ske po­ro­di­ce mo­ći da le­ga­li­zu­ju objek­te u ko­ji­ma ži­ve.
– Po­seb­no za­bri­nja­va­ju­će je to što se me­đu sta­nov­ni­ci­ma Pa­le­sti­ne na­la­zi 109 dje­ce ko­joj se mo­ra­ju pru­ži­ti hu­ma­ni­ji uslo­vi od­ra­sta­nja, u zdra­vom ži­vot­nom okru­že­nju po­treb­nom za do­sto­jan­stven raz­voj čo­vje­ka – is­ti­če Ja­ha.
Si­tu­a­ci­ja ni­je bo­lja ni u op­šti­ni Bar gdje u na­se­lju Pod Vo­lu­ji­com ži­ve pri­pad­ni­ci rom­ske po­pu­la­ci­je, ta­ko­đe ra­se­lje­na li­ca. U pi­ta­nju je osam po­ro­di­ca ko­je bro­je 49 čla­no­va.
– Svi sta­nov­ni­ci na­se­lja ži­ve u iz­u­zet­no ne­po­volj­nim so­ci­jal­nim uslo­vi­ma. Objek­ti u ko­jim sta­nu­ju su ne­u­slov­ni, na­pra­vlje­ni su od tro­šnog ma­te­ri­ja­la, ne­ma­ju ku­pa­ti­lo ni­ti ku­hi­nju, vo­da je do­stup­na sa­mo na jed­noj če­smi u na­se­lju. Stru­ju i vo­du pla­ća­ju iako ni­ko od sta­nov­ni­ka ne­ma za­po­sle­nje. Iz­vo­ri pri­ho­da za ove po­ro­di­ce su od so­ci­jal­nih da­va­nja i od an­ga­žma­na u si­voj eko­no­mi­ji i sa­ku­plja­nja se­kun­dar­nih si­ro­vi­na. Sta­nov­ni­ci na­se­lja su na­ve­li da su se vi­še pu­ta obra­ća­li nad­le­žni­ma u Op­šti­ni Bar za po­moć i iz­na­la­že­nje ade­kvat­nog rje­še­nja za smje­štaj, ali ni­je­su do­bi­li ni­ka­kve kon­kre­te od­go­vo­re. Si­tu­a­ci­ja je po­seb­no za­bri­nja­va­ju­ća zbog to­ga što se na­la­ze na pri­vat­nom ze­mlji­štu i sko­ro je iz­vje­sno da će vla­sni­ci ze­mlji­šta u od­re­đe­nom tre­nut­ku za­tra­ži­ti ise­lje­nje, što će osam po­ro­di­ca osta­vi­ti bez kro­va na gla­vom – upo­zo­ra­va Ja­ha.
Sud­bi­nu svo­jih su­na­rod­ni­ka di­je­le i Ro­mi na­sta­nje­ni u Tiv­tu, Her­ceg No­vom, Ko­to­ru i Ul­ci­nju. Si­tu­a­ci­ja je ista i po pi­ta­nju lo­ka­ci­je na ko­joj se na­la­ze, ne­po­sto­ja­nju ja­snih in­for­ma­ci­ja o to­me da li će do­ći do ise­lje­nja i, uko­li­ko se de­si, ko­je ak­ci­je će Op­šti­na pred­u­ze­ti po pi­ta­nju stam­be­nog zbri­nja­va­nja.
– Mo­ra­mo na­gla­si­ti da u Cr­noj Go­ri po­sto­je i po­zi­tiv­ni pri­mje­ri pro­gra­ma stam­be­nog zbri­nja­va­nja rom­skih po­ro­di­ca. Na­i­me, u sa­rad­nji lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va op­šti­na Her­ceg No­vi i Ti­vat, Nje­mač­ke am­ba­sa­de i me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je HELP iz­gra­đe­ne su stam­be­ne je­di­ni­ce za po osam po­ro­di­ca u dvi­je na­ve­de­ne op­šti­ne. Sma­tra­mo da ova­kva vr­sta part­ner­sta­va i raz­vi­ja­nje ova­kvih pro­gra­ma pred­sta­vlja­ju pri­mje­re do­bre prak­se ko­ji se mo­gu pri­mi­je­ni­ti i u dru­gim op­šti­na­ma u Cr­noj Go­ri. Ovim pu­tem ape­lu­je­mo na dru­ge op­šti­ne u Cr­noj Go­ri da po­sje­te rom­ska na­se­lja, da ura­de pro­cje­ne po­tre­ba i da u skla­du sa tim iz­na­đu odr­ži­va stam­be­na rje­še­nja – ka­že Ja­ha.
M.S.


Ve­dro ne­bo nas če­ka

Sta­nov­nik na­se­lja Pa­le­sti­na u Bu­dvi Ekrem Ma­li­še­va na­vo­di da iako zna­ju da im pri­je­ti se­lje­nje iz na­se­lja, ne­ma­ju plan ku­da da­lje.
– Je­di­no što je si­gur­no je­ste ve­dro ne­bo. Do­la­zi­li su tu ne­ki lju­di i obe­ća­va­li da će na­ći rje­še­nje, ali se sve za­vr­ši­lo na to­me. Iz lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve se ne ogla­ša­va­ju, nas je ov­dje 300 sta­nov­ni­ka i za­i­sta ne zna­mo ku­da će­mo. Imam dr­ža­vljan­stvo Cr­ne Go­re, ali mi je to, sve su pri­li­ke, uza­lud – ka­že Ma­li­še­va.


Dr­ža­va ih ne vi­di

Bu­jar Ma­li­še­va na­vo­di da nje­mu ni­ko ni­je po­nu­dio ni­ka­kav smje­štaj i da ne zna ku­da će uko­li­ko ih pro­tje­ra­ju iz Pa­le­sti­ne.
– Osta­je nam sa­mo uli­ca ako osta­ne­mo bez ba­ra­ka u ko­ji­ma sa­da živi­mo. Mi smo za­po­sle­ni u Ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću, ra­di­mo, ali ne mo­že­mo od to­ga da ku­pi­mo ku­će ili sta­no­ve, ma­la su to pri­ma­nja, tre­ba po­ro­di­cu iz­dr­ža­va­ti. Mi se tru­di­mo da bu­de­mo ko­ri­sni gra­đa­ni ove dr­ža­ve, ali nas ona ne­što i ne pri­mje­ću­je jer ne bri­ne o na­ma – sma­tra Bu­jar Ma­li­še­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"