Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-12-23 FLEŠ
Hu­ma­ni­tar­na žur­ka
Udru­že­nje Ro­di­te­lji or­ga­ni­zo­va­će da­nas u su­te­re­nu centra Ka­pi­tal pla­ze hu­ma­ni­tar­nu no­vo­go­di­šnju „Žur­ko­te­ku” ko­jom će pro­sla­vi­ti pr­vi ro­đen­dan Igrač­ko­te­ke i Raz­voj­nog cen­tra i no­vo­go­di­šnje pra­zni­ke. Po­če­tak pro­sla­ve za­ka­zan je za 12 sa­ti, a to­kom dvo­i­po­sat­nog pro­gra­ma ma­li­ša­ni i nji­ho­vi ro­di­te­lji će uži­va­ti u za­bav­nom pro­gra­mu, uče­stvo­va­ti u te­mat­skim kre­a­tiv­no-edu­ka­tiv­nim ra­di­o­ni­ca­ma i dru­ži­ti se sa De­da Mra­zom.
– Ula­zni­ca za pro­sla­vu je igrač­ka ko­ja je od­go­va­ra­ju­ća za fond bi­bli­o­te­ke igra­ča­ka, no­va ili ko­ri­šće­na, ali oču­va­na, ili dje­či­ja knji­ga. Na taj na­čin na­ši go­sti će da­ti do­pri­nos ob­na­vlja­nju fon­da bi­bli­o­te­ke igra­ča­ka, ko­ja već go­di­nu uspje­šno funk­ci­o­ni­še i u ko­ju je do sa­da učla­nje­no pre­ko 300 po­ro­di­ca iz Pod­go­ri­ce – ka­za­li su iz Udru­že­nja.M.S.

Ugro­že­ni Ro­mi
Ro­mi, či­ja se po­pu­la­ci­ja u re­gi­o­nu pro­cje­nju­je na 10 mi­li­o­na, su­o­ča­va­ju se sa po­seb­nim iza­zo­vi­ma pri­li­kom pri­stu­pa po­slo­vi­ma i naj­vi­še su po­go­đe­ni ne­dav­nom fi­nan­sij­skom i eko­nom­skom kri­zom u tim ze­mlja­ma. To je oci­je­nje­no na kon­fe­ren­ci­ji Me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je ra­da na ko­joj je is­tak­nu­to da su po­seb­no me­đu mla­dim Ro­mi­ma pri­sut­ne vi­so­ke sto­pe od­u­sta­ja­nja u obra­zo­va­nju, dječ­jeg ra­da, sla­bo sti­ca­nje vje­šti­na, ote­žan pri­stup i za­dr­ža­va­nje na tr­ži­štu ra­da, sla­be za­ra­de, ste­re­o­ti­pi i stig­ma­ti­za­ci­ja, ko­je ih gu­ra­ju na mar­gi­nu eko­nom­ske ak­tiv­no­sti.M.S.

U apri­lu o Ho­lo­ka­u­stu
Mje­šo­vi­ta ko­mi­si­ja za pra­će­nje spro­vo­đe­nja ugo­vo­ra o ure­đe­nju od­no­sa od za­jed­nič­kog in­te­re­sa iz­me­đu Vla­de i Je­vrej­ske za­jed­ni­ce od­lu­či­la je da će se na­red­ne go­di­ne Dan Ho­lo­ka­u­sta obi­lje­ži­ti u apri­lu, u znak sje­ća­nja na po­gi­bi­ju uče­sni­ka ustan­ka u Var­šav­skom ge­tu 1943. go­di­ne. Na sjed­ni­ci je za­klju­če­no da je pre­po­zna­ta po­tre­ba pro­mo­ci­je bi­bli­o­te­ke Je­vrej­ske za­jed­ni­ce Cr­ne Go­re, ko­ja ima broj­ne na­slo­ve iz obla­sti isto­ri­je, fi­lo­zo­fi­je, ma­nje iz be­le­tri­sti­ke, ali i ar­hiv­sku gra­đu. U na­red­nom pe­ri­o­du spro­vo­di­će se ak­tiv­no­sti na upo­zna­va­nju đa­ka i vi­so­ko­ško­la­ca sa sa­dr­ža­jem bi­bli­o­te­ke, uz po­moć Mi­ni­star­stva pro­svje­te, Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re, kao i Cen­tral­ne na­rod­ne bi­bli­o­te­ke.M.S.

Ob­u­ča­va­li slu­žbe­ni­ke
Pred­stav­ni­ci Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK), u sa­rad­nji sa part­ne­ri­ma iz ne­vla­di­nog sek­to­ra, or­ga­ni­zo­va­li su u Nik­ši­ću obu­ku „Nad­le­žno­sti ASK i oba­ve­ze or­ga­na vla­sti u spro­vo­đe­nju an­ti­ko­rup­cij­skih za­ko­na“. U su­sret iz­bo­ri­ma za od­bor­ni­ke u SO Nik­šić u pr­vom kvar­ta­lu na­red­ne go­di­ne slu­žbe­nik ASK i pred­stav­ni­ca NVO Cen­tar za de­mo­krat­sku tran­zi­ci­ju pred­sta­vi­li su oba­ve­ze or­ga­na vla­sti u to­ku iz­bor­ne kam­pa­nje ko­je su pro­pi­sa­ne Za­ko­nom o fi­nan­si­ra­nju po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja. Pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­nih in­sti­tu­ci­ja ta­ko­đe su pre­do­če­ne za­kon­ske oba­ve­ze ko­je se od­no­se na spre­ča­va­nje su­ko­ba in­te­re­sa u vr­še­nju jav­nih funk­ci­ja.M.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"