Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U ZIKS-u spriječen atentat na „kavčane” * Vanja Đurišić priveden, porodica se zabarikadirala * Uvrede, prijetnje, pa skidanje imuniteta * Bojkotom branimo Ustav * Putin nudio Klintonu članstvo Rusije u NATO * Makronova partija ostvarila većinu * Nepovjerljivost
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
VLADIMIR JOKIĆ, GRADONAČELNIK KOTORA :
Za sve što se tiče budućih događaja izgleda mogu da se interesujem kod tajnovidca, koji obavlja funkciju ministra saobraćaja.

Vic Dana :)

Dođe mucavac kod doktora i kaže:
- Dddoktore, imam ppproblema sa ssspavanjem. Vvvidite, ssstalno ssanjam ppiliće i takko sssu gggglasni da ne mogu mirno dda ssspavam.
- Pa lijepo ih potjerajte.
- Pppa ja imm kkkažem iš, ppa ih 15 ode, ali ih 15 ostane.
- Pa recite im ponovo iš.
- Kkkažem im ja ponovo iš, pa ih ossam ode, a ossstane sssedam.
- Potjerajte ih ponovo.
- Pppa ja oppet kkažem iš, pa ih šššessst ode, a osstane jedno, jedddno mmmalo crno, koje je najnajglasnije.
- Ma, otjerajte ga u materinu onda!
- Pppa ja mu veliiim idi u pipipi... I onda mi se svi ostali vrate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-06-12 PREDSJEDNIK OPŠTINE KOTOR ODGOVORIO MINISTRU SAOBRAĆAJA NA PROZIVKE
Nurković farba tunel kao da je Sikstinska kapela
Nurković farba tunel kao da je Sikstinska kapela
Pred­sjed­nik Op­šti­ne Ko­tor Vla­di­mir Jo­kić upi­tao je mi­ni­stra sa­o­bra­ća­ja Osma­na Nur­ko­vi­ća ho­će li ko­nač­no za­vr­ši­ti ra­do­ve u tu­ne­lu Vr­mac „jer bi do­sad i Sik­stin­sku ka­pe­lu ocr­ta­li”.
On je to ka­zao od­go­va­ra­ju­ći Nur­ko­vi­ću ko­ji je ne­dav­no na­kon in­ter­re­ser­ske vje­žbe za van­red­ne si­tu­a­ci­je na mo­ru i u lu­ka­ma iz­ja­vio ka­ko mu ni­je ja­sno što Vla­di­mir Jo­kić ni­je pri­su­stvo­vao vje­žbi te da bi po­bje­gao iz Ko­to­ra ka­da bi u tom gra­du go­re­lo.
– Da sam bio u sa­zna­nju da će Vla­da na vje­žbu, umje­sto mi­ni­stra sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva, po­sla­ti vi­dov­nja­ka i pro­ro­ka, sa­svim si­gur­no bih po­ku­šao da vi­dim to ču­do svo­jim oči­ma, pa čak i po ci­je­nu na­za­do­va­nja re­gi­o­nal­ne sa­rad­nje. Na mo­ju ve­li­ku ža­lost, ne­mam ni­ka­kvih nad­na­rav­nih spo­sob­no­sti, pa ni­je­sam znao ka­kvo ču­do i uka­za­nje će se zbi­ti u Ko­to­ru, ali sa­da ba­rem znam da za sve što se ti­če bu­du­ćih do­ga­đa­ja mo­gu da se in­te­re­su­jem kod taj­no­vid­ca ko­ji oba­vlja funk­ci­ju mi­ni­stra sa­o­bra­ća­ja. U pe­tak se u Ko­to­ru odr­ža­la in­ter­re­sor­ska vje­žba za van­red­ne si­tu­a­ci­je na mo­ru i u lu­ka­ma. Vje­žbi su, po­red uče­sni­ka, pri­su­stvo­va­li i pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Bu­du­ći da sam bio spri­je­čen da lič­no pri­su­stvu­jem vje­žbi, zbog slu­žbe­nog pu­ta u Ita­li­ju, gdje sam uče­stvo­vao na Fo­ru­mu ja­dran­sko-jon­ske ma­kro­re­gi­je i u jed­nom di­je­lu pred­sje­da­vao, u ime lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve vje­žbi je pri­su­stvo­vao pot­pred­sjed­nik Op­šti­ne Mi­li­vo­je Mi­šo Sa­mar­džić – ka­že Jo­kić.
Do­da­je da „ka­ko ni­je­sam po­put mi­ni­stra struč­njak za bu­du­će i van­ra­zum­ske do­ga­đa­je i po­mje­ra­nja, za­dr­ža­ću se na pri­zem­ni­jim, a za Ko­tor i me­ne lič­no ne­u­po­re­di­vo va­žni­jim”.
– Mi­ni­stre, je­su li Va­še spo­sob­no­sti da vi­di­te una­pri­jed bi­le te ko­je su Vas pre­lo­mi­le da ne do­đe­te na sa­sta­nak u okvi­ru Adri­a­tic Sea Fo­ru­ma ove go­di­ne? Da Vas pod­sje­tim, sa­sta­nak je or­ga­ni­zo­va­la CLIA, aso­ci­ja­ci­ja sv­jet­skih kru­zing kom­pa­ni­ja, uz pred­stav­ni­ke Car­ni­val gru­pe i MSC, gdje su po­red me­ne bi­li pri­sut­ni i pred­stav­ni­ci Lu­ke Ko­tor. Je­ste li iz­bje­gli sa­sta­nak za­to što ste na­slu­ti­li stav ovih svjet­skih aso­ci­ja­ci­ja i kom­pa­ni­ja da je Lu­ka Ko­tor A.D. pred­u­ze­će u ve­ćin­skom op­štin­skom vla­sni­štvu ko­je tre­ba da na­sta­vi da upra­vlja oba­lom Ko­to­ra? Mi­ni­stre, ka­kvi su Va­ši pla­no­vi po­vo­dom kon­ce­si­je nad ope­ra­tiv­nom oba­lom Ko­to­ra? Ho­će­te li, mi­ni­stre, sta­ti u za­šti­tu pra­va Lu­ke Ko­tor A.D. da joj se do­di­je­li pri­o­ri­tet­na kon­ce­si­ja ili će­te, po obi­ča­ju dru­štva u ko­jem ste, do­ći sa pri­ča­ma o va­lo­ri­za­ci­ji oba­le? Šta će­te sa me­đu­na­rod­nim po­mor­skim kon­ven­ci­ja­ma ko­je se mo­ra­ju po­što­va­ti, mi­ni­stre? Ho­će­te li ure­di­ti i po­mo­ći sta­tus cr­no­gor­skih po­mo­ra­ca ili će i da­lje slu­ži­ti za pla­ća­nje ra­znih tak­sa zbog ne­ra­da mi­ni­star­stva i ad­mi­ni­stra­ci­je? Mi­ni­stre, to su pi­ta­nja sa­da­šnjo­sti, na ko­ja če­ka­mo od­go­vor ka­da pre­sta­ne­te da se ba­vi­te pro­ri­ca­njem bu­duć­no­sti. U pa­u­zi raz­mi­sli­te i o pro­šlo­sti, pa se sje­ti­te gdje je i ka­da go­re­lo i ko je izazivao te po­ža­re, a ko je bje­žao da spa­si gla­vu. Mo­žda se iz­ne­na­di­te, mi­ni­stre, ka­da shva­ti­te da sje­di­te sa pi­ro­ma­ni­ma od ko­jih su ne­ka­da ci­je­li na­ro­di bje­ža­li. Uko­li­ko ste za­bo­ra­vi­li, tu smo da pod­sje­ti­mo, jer je Ko­tor grad u ko­jem ne vla­da ko­lek­tiv­na am­ne­zi­ja – iz­ja­vio je Jo­kić.
On je upo­zo­rio da je po­sta­lo jed­no­lič­no da se na ko­tor­sku upra­vu i nje­ga kao pred­sjed­ni­ka op­šti­ne sva­ko ma­lo usmje­ri po je­dan mi­ni­star ili ne­ko dru­gi iz dr­žav­ne upra­ve.
– Vri­je­me je da shva­ti­te da nam ne mo­že­te ni­šta na­ći i da nas ne mo­že­te slo­mi­ti. Mi­ni­stre, pre­ne­si­te še­fo­vi­ma, onom for­mal­nom i onom ne­for­mal­nom, uko­li­ko ih baš to­li­ko bo­li­mo, ne­ka oni iza­đu i ka­žu što ima­ju. A mi će­mo u me­đu­vre­me­nu na­sta­vi­ti da ne­sma­nje­nim in­ten­zi­te­tom bra­ni­mo in­te­re­se Ko­to­ra­na, ču­va­ju­ći Ko­tor na Une­sko­voj li­sti svjet­ske ba­šti­ne, bo­re­ći se za oču­va­nje ope­ra­tiv­ne oba­le pod kon­tro­lom Lu­ke Ko­tor AD, odr­ža­va­njem kul­tur­nih ma­ni­fe­sta­ci­ja upr­kos va­šim na­po­ri­ma da slo­mi­te naš en­tu­zi­ja­zam i lju­bav pre­ma ovom gra­du – za­klju­čio je Jo­kić.R.D.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"