Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-06 NEVJEROVATNO RJEŠENJE PODGORIČKOG CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
Teško oboljelog penzionera pomogli sa 10 eura
Teško oboljelog penzionera pomogli sa 10 eura Pepić je zahtjev za dodjelu pomoći podnio 28. decembra navodeći da se supruga i on nalaze u teškoj zdravstvenoj i materijalno-finansijskoj situaciji Dobio sam deset eura koje sam danas podigao i riješio da ih doniram za liječenje nekom ko je siromašniji od mene, kazao je Pepić za „Dan”
P
od­go­rič­ki Cen­tar za so­ci­jal­ni rad odo­brio je su­gra­đa­ni­nu Esa­du Pe­pi­ću jed­no­krat­nu nov­ča­nu po­moć od ne­vje­ro­vat­nih 10 eura. Iako je u rje­še­nju Cen­tra, ko­je je pot­pi­sa­la di­rek­to­ri­ca Ana Sti­je­po­vić, kon­sta­to­va­no da se Pe­pić na­la­zi u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be i da je nje­gov za­htjev oprav­dan, dr­ža­va je od­lu­či­la da mu po­mog­ne ta­ko što je na nje­gov ra­čun upla­ti­la 10 eura.
Pe­pić je ka­zao za „Dan” da je po­di­gao nov­ča­nu po­moć i od­lu­čio da je do­ni­ra ne­ko­me ko­me je no­vac po­tre­ban za li­je­če­nje.
– Do­bio sam 10 eura ko­je sam da­nas po­di­gao i ri­je­šio da ih do­ni­ram za li­je­če­nje ne­kom ko je si­ro­ma­šni­ji od me­ne. Da imam nov­ca, ja bih to raz­di­je­lio. Ja sam si­ro­mah, ali ni­je­sam si­ro­ma­šan u du­ši. U du­ši sam bo­gat – po­ru­čio je Pe­pić.
On je po­ja­snio da loše ži­vi, ali je od­lu­čio da od dr­ža­ve po­tra­ži po­moć ka­ko bi po­mo­gao bra­tu ko­ji je te­ško obo­lio i ko­ji je u još te­žoj si­tu­a­ci­ji od nje­ga.
– Moj brat je obo­lio, stru­ja mu je is­klju­če­na, do­la­zi kod me­ne smr­znut, tra­ži pa­ra, ja ne­mam oda­kle da mu po­mog­nem. Za­to sam se obra­tio Mi­ni­star­stvu ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja – po­ja­šnja­va on.
Pe­pić do­da­je da je Mi­ni­star­stvo pro­sli­je­di­lo nje­gov za­htjev Cen­tru za so­ci­jal­ni rad da oni to ri­je­še.
– Da­nas sam bio u Cen­tru za so­ci­jal­ni rad. Nji­ho­vo po­na­ša­nje je ka­ta­stro­fa – tvr­di on.
Pe­pić na­vo­di da se pri­je de­se­tak go­di­na obra­ćao za jed­no­krat­nu so­ci­jal­nu po­moć i da su mu mol­be uva­ži­le dvi­je in­sti­tu­ci­je.
– Po tim rje­še­nji­ma tre­ba­lo je da mi Cen­tar is­pla­ti 320 i 230 eura. Ka­da sam do­šao da po­dig­nem no­vac, rad­ni­ca mi je re­kla da je naj­vje­ro­vat­ni­je u pi­ta­nju gre­ška. Da­li su mi sa­mo je­dan iz­nos, i to ma­nji. Upu­ti­li su me kod ne­ke slu­žbe­ni­ce u Mi­ni­star­stvo ra­da. Ta­da mi je re­kla da ne mo­gu da pri­mim dvi­je nov­ča­ne po­mo­ći, ali će vi­dje­ti da li je gre­ška i da će se ja­vi­ti. Ja sam to pot­pi­sao i ne znam šta su ura­di­li sa tim dru­gim iz­no­som – po­ja­šnja­va on.
Pe­pić je za­htjev za do­dje­lu po­mo­ći pod­nio 28. de­cem­bra i na­veo da se su­pru­ga i on na­la­ze u ve­o­ma te­škoj, ka­ko zdrav­stve­noj, ta­ko i ma­te­ri­jal­no-fi­nan­sij­skoj si­tu­a­ci­ji. Po­ja­snio je da ima ma­lu in­va­lid­sku pen­zi­ju od 160 eura, da je stal­no u kre­di­ti­ma i da sa tim pri­ma­njem ne mo­že da pre­hra­ni po­ro­di­cu, a ka­mo­li da ku­pu­je lje­ko­ve za nje­ga i su­pru­gu, pla­ti ra­ču­ne, po­rez, itd.
– Dje­ca ni­gdje ne ra­de kao ni su­pru­ga ko­ja je lo­šeg zdrav­stve­nog sta­nja, še­ćer­ni je i sr­ča­ni bo­le­snik. Pri­ma­la je na­kna­du od 192 eura po osno­vu ro­đe­nja tro­je dje­ce, ali su joj to uki­nu­li. Vi­še od 30 go­di­na ži­vi­mo u sta­roj, oro­nu­loj, tro­šnoj ba­ra­ci, u ko­joj ne­ma­mo mi­ni­mum uslo­va za ži­vot, ne­ma­mo čak ni ku­pa­ti­lo, ni vo­du u njoj. Na­dam se da će­te bi­ti hu­ma­ni i da će­te nam iza­ći u su­sret i po­mo­ći ko­li­ko ste u mo­guć­no­sti – na­pi­sao je Pe­pić u svo­joj mol­bi, do­sta­vlja­ju­ći me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju za nje­ga i su­pru­gu.
Mje­sec ka­sni­je, Pe­pi­ću su od­go­vo­ri­li iz Cen­tra za so­ci­jal­ni rad i do­di­je­li­li mu jed­no­krat­nu nov­ča­nu po­moć od 10 eura.
– U do­ka­znom po­stup­ku Cen­tar je utvr­dio da se po­je­di­nac, od­no­sno nje­go­va po­ro­di­ca na­la­zi u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be i da is­pu­nja­va uslo­ve za ostva­ri­va­nje pra­va na jed­no­krat­nu nov­ča­nu po­moć zbog po­seb­nih okol­no­sti (ma­te­ri­jal­nih, zdrav­stve­nih, stam­be­nih). Struč­ni rad­nik je mi­šlje­nja da je za­htjev oprav­dan – pi­še u rje­še­nju Cen­tra.
U rje­še­nju je obra­zlo­že­no da vi­si­nu po­mo­ći od­re­đu­je Cen­tar za so­ci­jal­ni rad za­vi­sno od po­tre­be po­je­din­ca, od­no­sno po­ro­di­ce i ma­te­ri­jal­nih mo­guć­no­sti dr­ža­ve.
Iz Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Pod­go­ri­ca „Da­nu” su sa­op­šti­li da je čla­nom 37 Za­ko­na o so­ci­jal­noj i deč­joj za­šti­ti pro­pi­sa­no da pra­vo na jed­no­krat­nu nov­ča­nu po­moć mo­že ostva­ri­ti po­je­di­nac, od­no­sno po­ro­di­ca, ko­ja se zbog po­seb­nih okol­no­sti ko­je uti­ču na stam­be­no, ma­te­ri­jal­no i zdrav­stve­no sta­nje, na­đe u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be.
– U skla­du sa na­ve­de­nim za­ko­nom, struč­ni rad­nik pri­li­kom ob­ra­de za­htje­va, uzi­ma­ju­ći u ob­zir kri­te­ri­ju­me ostva­ri­va­nja pra­va (pri­hod po­ro­di­ce, stam­be­nu obez­bije­đe­nost, broj čla­no­va do­ma­ćin­stva ne­spo­sob­nih za rad, po­tre­be ma­lo­ljet­ne dje­ce, zdrav­stve­no sta­nje, tre­nut­no na­sta­le okol­no­sti ko­je su od uti­ca­ja na so­cio-eko­nom­ski sta­tus i dru­ge či­nje­ni­ce ko­je su od zna­ča­ja za po­stu­pak, a ko­je su po prin­ci­pu so­ci­jal­nog ra­da in­di­vi­du­a­li­stič­ke), kao i tre­nut­no ras­po­lo­ži­vim sred­stvi­ma upla­će­nim za na­ve­de­nu na­mje­nu, od­re­đu­je vi­si­nu jed­no­krat­ne nov­ča­ne po­mo­ći. Po­je­di­nac ili po­ro­di­ca se osim Cen­tru za so­ci­jal­ni rad mo­že obra­ti­ti za­htje­vom za jed­no­krat­nu nov­ča­nu po­moć i dru­gim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma i or­ga­nu lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve – na­ve­li su iz Cen­tra.
A.O.


Za imuć­ne ne šte­de

Do­dje­la jed­no­kra­tnih nov­ča­nih po­mo­ći go­di­na­ma se u Cr­noj Go­ri spro­vo­di na vr­lo ne­tran­spa­ren­tan na­čin, zbog ko­jeg ni­je ja­sno za­klju­či­ti po ko­jim pa­ra­me­tri­ma se od­re­đu­je iz­nos tih da­va­nja. Ta­ko je pri­je go­di­nu da­na ob­ja­vlje­no da je ak­tu­el­ni pod­go­rič­ki gra­do­na­čel­nik Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić (DPS) kao mi­ni­star pro­svje­te 2014. go­di­ne di­je­lio so­ci­jal­nu po­moć fi­nan­sij­ski imuć­nim po­je­din­ci­ma. Uz obra­zlo­že­nje da je u te­škoj ma­te­ri­jal­noj si­tu­a­ci­ji, iako mu je zva­nič­no pri­ma­nje i par hi­lja­da eura, jed­no­krat­nu so­ci­jal­nu po­moć ta­da je do­bio i vi­ce­gu­ver­ner Cen­tral­ne ban­ke Ni­ko­la Fa­bris, di­rek­to­ri ško­la i dr.
Ta­ko je ne­dav­no i u Be­ra­na­ma ot­kri­ve­no da su vi­so­ki funk­ci­o­ne­ri De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) u tom gra­du do­bi­ja­li jed­no­krat­ne so­ci­jal­ne po­mo­ći za hra­nu, ogrev, du­go­ve za stru­ju i dr.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"