Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-06 PO NALOZIMA NADLEŽNIH ORGANA ZAPLIJENJENA VRIJEDNA IMOVINA
Država građanima oduzimala kuće, stanove, satove
Zgrada u kojoj je Uprava za imovinu Država građanima oduzimala kuće, stanove, satove Stanovi, kuće, poslovni prostori, kao i zemljište različitih namjena oduzeti su vlasnicima na području Podgorice, Kotora, Budve i Tivta
U pe­ri­o­du od ju­la do de­cem­bra pro­šle go­di­ne u Cr­noj Go­ri od­u­ze­to je naj­ma­nje šest ku­ća i sta­no­va, po­slov­ni pro­sto­ri, sa­to­vi vri­jed­ni 78.000 eura kao i vi­še de­se­ti­na hi­lja­da kva­dra­ta ze­mlje i šu­ma ši­rom dr­ža­ve. Imo­vi­na je pri­vre­me­no od­u­ze­ta u okvi­ru kri­vič­nih i dru­gih is­tra­žnih rad­nji.
Še­sto­mje­seč­ni iz­vje­štaj Sek­to­ra za upra­vlja­nje od­u­ze­tom imo­vi­nom od 1. ju­la do 31. de­cem­bra pro­šle go­di­ne po­ka­zu­je ko­ju imo­vi­nu su u ovom pe­ri­o­du za­pli­je­ni­le ili od­u­ze­le dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je.
Upra­va za imo­vi­nu je 17. ju­la pro­šle go­di­ne pre­u­ze­la od Upra­ve ca­ri­na sa­to­ve „Čo­pard” vri­jed­ne 30.676 eura, kao i sa­to­ve „Tag He­u­rer – Ka­re­ra” u vri­jed­no­sti 47.460. Za dva sa­ta „Rej­mond Vel” ni­je na­ve­de­na ci­je­na, kao i za je­dan sat „Čo­pard”. Ukup­na tr­ži­šna vri­jed­nost za­pli­je­nje­nih sa­to­va je 78.136 eura. Tom pri­li­kom su pre­u­ze­ta i tri ka­i­ša za sa­to­ve i ku­ti­ja za sat sa do­dat­nom opre­mom, bez na­zna­če­ne ci­je­ne.
Rje­še­njem Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci kra­jem ju­la od­re­đe­na je pri­vre­me­na mje­ra obez­bje­đe­nja, za­bra­na ras­po­la­ga­nja i ko­ri­šće­nja ne­po­kret­no­sti u Bu­dvi. Od­u­ze­te su par­ce­le od 90 i 193 me­tra kva­drat­na, ne­kret­ni­ne upi­sa­ne u pet li­sto­va ne­po­kret­no­sti u Ka­ta­star­skoj op­šti­ni (KO) Pri­je­vor.
Od­u­ze­te su i par­ce­le u Tiv­tu, po­vr­ši­ne 232 m2, Bu­dvi od 52 kva­dra­ta. U Bu­dvi je od­u­zet stan od 123 kva­dra­ta, po­drum od 18 i po­slov­ni pro­stor od 40 m2. U bu­dvan­skom Ba­bi­nom Do­lu za­pli­je­nje­na je po­ro­dič­na stam­be­na zgra­da, po­vr­ši­ne 259 me­ta­ra kva­drat­nih, voć­njak dru­ge kla­se po­vr­ši­ne 41 m2 i dvo­ri­šte po­vr­ši­ne 500 kva­dra­ta.
Rje­še­njem Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci po­čet­kom av­gu­sta od­re­đe­na je pri­vre­me­na mje­ra obez­bje­đe­nja, za­bra­na ras­po­la­ga­nja i ko­ri­šće­nja ne­po­kret­no­sti u Pod­go­ri­ci. Ra­di se o po­ro­dič­noj stam­be­noj zgra­di od 192 m2, sa dva če­tvo­ro­sob­na sta­na od po 135 m2, kao i o dvo­ri­štu od 317 kva­dra­ta.
Sud je za­bra­nio i ras­po­la­ga­nje ne­po­kret­no­sti­ma upi­sa­nim u 17 li­sto­va ne­po­kret­no­sti u ka­ta­star­skim op­šti­na­ma Be­či­ći i Bu­dva.
Po na­lo­gu su­da od­u­ze­ti su po­ro­dič­na stam­be­na zgra­da u pod­go­rič­kom na­se­lju Ma­sli­ne, po­vr­ši­ne 473 m2, dvo­ri­šte od 359 i pa­šnjak 4. kla­se od 667 kva­dra­ta. Pri­vre­me­no su od­u­ze­ti i pa­šnjak 6. kla­se po­vr­ši­ne 845 m2, li­va­da 6. kla­sa od 250 i po­ro­dič­na stam­be­na zgra­da od 249 me­ta­ra kva­drat­nih. Za­pli­je­nje­ni su i dvo­ri­šte od 323 m2, vi­no­grad 3. kla­se od 250 kva­dra­ta, te nji­va i li­va­da 6. kla­se od 430, od­no­sno 260 me­ta­ra kva­drat­nih.
Sud je na­lo­žio pri­vre­me­nu za­bra­nu ras­po­la­ga­nja i za pa­šnja­ke 5. i 7. kla­se od 4.284 i 310 kva­dra­ta, nji­ve po­vr­ši­ne 250 m2 i pu­mu od 35.657 me­ta­ra kva­drat­nih.
U Do­bro­ti u Ko­to­ru za­pli­je­nje­ni su po­ro­dič­na stam­be­na zgra­da od 203 m2, dvi­je ga­ra­že od po 45 i 29 m2. Od­u­ze­ti su i po­moć­na zgra­da od 18 m2, li­va­da 2. kla­se od 215 kva­dra­ta, dvo­ri­šte po­vr­ši­ne 500 m2. U Ko­to­ru su od­u­ze­ti i voć­njak 2. kla­se od 734 m2, šu­me 2. kla­se po­vr­ši­ne 136 kva­dra­ta, te šu­me 2. kla­se od 192 me­ta­ra kva­drat­nih.
Osim ze­mlje, sa­to­va i sta­no­va, dr­ža­va je od­u­zi­ma­la i ci­ga­re­te, gar­de­ro­bu i apa­ra­te za koc­ka­nje.
– Na osno­vu čla­na 65 i 69 Za­ko­na o od­u­zi­ma­nju imo­vin­ske ko­ri­sti ste­če­ne kri­mi­nal­nom dje­lat­no­šću, Upra­va za imo­vi­nu je pri­hva­ti­la ne­po­sred­nom po­god­bom po­nu­du za ku­po­vi­nu la­ko kvar­lji­ve ro­be, i to 212 pa­ke­ta – pra­ška ce­de­vi­te, ukup­no 10.600 ke­si­ca od po 19 gra­ma od­u­ze­tom, po osno­vu rje­še­nja su­da u Ro­ža­ja­ma, po ci­je­ni od 0,18 eura po ke­si­ci – na­vo­di se u še­sto­mje­seč­nom iz­vje­šta­ju Upra­ve za imo­vi­nu.
Upra­va je 28. no­vem­bra 2017. pre­u­ze­la traj­no od­u­ze­tu ro­bu – će­bad, veš, pi­dža­me, gar­de­ro­bu, za­vje­se...
– Na osno­vu do­pi­sa Upra­ve po­li­ci­je, odje­lje­nje bez­bjed­no­sti Ko­tor – sta­ni­ca kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je i za­pi­sni­ka Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve – od­sjek za in­spek­ci­ju za igre na sre­ću broj Upra­va za imo­vi­nu je 5.de­cem­bar pro­šle go­di­ne pre­u­ze­la pri­vre­me­no od­u­ze­tu ro­bu i to: 10 slot apa­ra­ta ,,ad­mi­ral”, „mul­ti skrin ga­mi­na­tor”, dva apa­ra­ta ,,Euro gejm in­du­striz”, pet apa­ra­ta za igre na sre­ću ,,šark” i je­dan apa­rat ,,mul­ti gejm”, je­dan sto za ,,hol­den po­ker” sa osam igrač­kih mje­sta – pi­še u iz­vje­šta­ju. A.O.


Za­pli­je­ni­li ci­ga­re­te bez mar­ki­ca

Na osno­vu rje­še­nja Osnov­nog su­da u Nik­ši­ću, Upra­va za imo­vi­nu je kra­jem sep­tem­bra pre­u­ze­la traj­no od­u­ze­tu ro­bu od slu­žbe­ni­ka Cen­tra bez­bjed­no­sti u tom gra­du. Ra­di se o 20 šte­ka ci­ga­re­ta ,,FM”, če­ti­ri šte­ke ci­ga­re­ta ,,kor­set”, 10 šte­ka ci­ga­re­ta ,,tro­ka­de­ro”, dvi­je šte­ke ci­ga­re­ta ,,as­hi­ma”. Od­u­ze­ta je i šte­ka ci­ga­re­ta ,,bond”, šte­ka ci­ga­re­ta ,,BB“, dvi­je šte­ke ci­ga­re­ta ,,man­če­ster”, jed­na šte­ka ci­ga­re­ta ,,marl­bo­ro”, te 14 šte­ka ci­ga­re­ta ,,mar­lble”.
U Ro­ža­ja­ma je od­u­ze­to 28 ki­lo­gra­ma pa­ra­ce­ta­mo­la i ko­fe­i­na, kao i gar­de­ro­ba. U Plje­vlji­ma je za­pli­je­nje­no 37 pa­ke­ta sa po 50 šte­ka ci­ga­re­ta bez ak­ci­zne mar­ki­ce, 49 šte­ka ci­ga­re­ta ,,mark1”, bez ak­ci­znih mar­ki­ca, 30 pa­ke­ta sa po 50 šte­ka ci­ga­re­ta ,,mer­lin“, kao i 20 pa­ke­ta vi­nja­ka od po šest fla­ša sa ak­ci­znim mar­ki­ca­ma Sr­bi­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"